Skil 7450 AA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
power sanders
Malli
7450 AA
Tyyppi
Ohjekirja
27
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives
under “Tekniske data” stemmer overens med følgende
normer eller normative dokumenter: EN 60745, EN
61000, EN 55014, jf. bestemmelsene i direktivene
2004/108/EF, 2006/42/EF, 2011/65/EU
Tekniske underlag hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/
ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
09.12.2013
STØY/VIBRASJON
Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette verktøyet
82 dB(A) og lydstyrkenivået 93 dB(A) (standard
deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 7,7 m/s² (hånd-arm
metode; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en
standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan
brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og
som et foreløpig overslag over eksponering for
vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som
er nevnt
- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet
eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig
økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner
ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde
hendene varme og organisere arbeidsmåten din

Epäkeskohiomakone 7440/7450/7460
ESITTELY
Koneet on tarkoitettu puun, muovin, metallin, spakkelin ja
lakattujen pintojen kuivahiontaan
Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Lue ja säilytä tämä ohjekirja 3
TEKNISET TIEDOT 1
LAITTEEN OSAT 2
A Hiomalautanen
B Lautasen ruuvi
C Hiomapyörö
D Pölylaatikko
E Paineen säätö
F Virtakytkin
G Virtakytkimen lukitusnuppi
H Hiomanopeudensäätopyörä
J Pölylaatikon poistonuppi
K Ilmanvaihto-aukot
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
ole vältettävissä, tulee käyttää maavuotokatkaisijaa.
Maavuotokatkaisijan käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
28
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna
korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
HIOMAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET
YLEISTÄ
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet
henkilöt
Tämä kone ei ole tarkoitettu vesihiontaan
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
• Irrotaainapistotulppapistorasiasta,ennenkuin
suoritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat
tarviketta
VARUSTEET
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
Älä jatka kuluneiden, repeytyneiden tai voimakkaasti
tukkeutuneiden hiomapyöröjen käyttämistä
ENNEN KÄYTTÖÄ
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
Käytä suojakäsineitä, suojalasit, vartalonmukaista
vaatetusta ja suojaa pitkät hiukset
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Metallia hiottaessa syntyy kipinöitä; älä käytä
pölylaatikkoa ja huolehdi siitä, ettei lähellä ole muita
henkilöitä eikä tulenarkoja materiaaleja
29
KÄYTÖN AIKANA
Pidä johto aina poissa työkalun liikkuvien osien
läheisyydestä; kohdista johto takaosaa kohti pois
työkalusta
Älä kosketa liikkuvaa hiomapyöröä
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
KÄYTÖN JÄLKEEN
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
KÄYTTÖ
Hiomalautanen
- älä koskaan käytä konetta ilman hiomalautasta A
! vaihda vioittunut hiomalautanen heti (irrota/kiristä
4 lautasen ruuvit B)
! irroita pistoke pistorasiasta ennenkuin asennat
hiomalautasta
Hiomapyöröjen asennus
- paina hiomapyörö C kiinni hiomalautaseen niin, että
kummankin reiät tulevat kohdakkain
- puhdista ensin hiomalautanen mikäli tarpeen
! pölynimu vaatii rei’itettyn hiomapyöröjen käyttöä
Pölynimu 4
- tyhjennä pölylaatikko D säännöllisesti optimaalisen
pölynimun saavuttamiseksi
- poista pölylaatikko D pitämällä nuppia J painettuna
vasemmalle samalla kun vedät pölylaatikkoa D
taaksepäin
- asenna pölylaatikko D työntämällä se takaisin kunnes
se napsahtaa paikalleen
! älä käytä pölylaatikkoa metallihionnassa
Paineen säätö 5 (7450/7460)
Varoittaa käyttäjää, jos työkaluun kohdistetaan liian
paljon painetta työtä suoritettaessa (liian suuri paine
vähentää hionnan tehokkuutta)
- vihreä valo 1 syttyy, jos kehittyy painetta
- vihreä valo 2/3 syttyy paineen lisääntyessä
- punainen valo 4 syttyy paineen ollessa liian suuri
HUOMAUTUKSIA:
! paineensäätöominaisuus alkaa toimia kunnolla
vasta, kun työkalu on ollut käynnissä noin yhden
minuutin
- paineensäätöominaisuus on erityisesti suunniteltu
nopeata hiontaa varten maksimi hiontanopeudella
(nopeudensäätöasetuksella 7), koska nopean hionnan
tarve yllyttää liian suureen painamiseen
! ota huomioon, että paineensäätöominaisuuden
toimintaa ei voida taata, kun hiotaan pienemmillä
nopeudensäätöasetuksilla (1–6)
Käynnistys/pysäytys
- ennen koneen käynnistystä aseta se työkappaleelle
niin, että koko hiomapinta painuu työkappaletta vasten
- älä paina konetta liikaa käynnistäessäsi
- käynnistä/sammuta koneesi painamalla/vapauttamalla
kytkintä F
! varo käynnistyksen aiheuttamaa äkillistä nykäisyä
! ennen koneen sammuttamista se tulee nostaa irti
työkappaleesta
Kytkimen lukitseminen
- paina kytkintä F 2
- paina nuppia G 2 peukalollasi
- vapauta kytkintä
- irroita lukitus painamalla uudelleen kytkintä F 2 ja
vapauttamalla se
Nopeudensäätö 7 (7460)
Ihanteellisen hiomatuloksen saavuttamiseksi eri
materiaaleilla
- säätopyöraasta 2 voit asettaa haluamasi
hiomanopeuden
- säädä nopeus aina hiontakarkeuden mukaan
- ennen työn aloittamista etsi optimaalinen nopeus ja
karkeus kokeilemalla koepalaan
Koneen pitäminen ja ohjaaminen 8
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
- ohjaa konetta työstettävän pinnan suuntaisesti ja
liikuta sitä ympyröissä
! älä kohdista liian paljon painetta työkaluun, anna
sen tehdä työtä puolestasi
- älä kallista konetta, kallistaminen voi aiheuttaa syviä
ei-toivottuja hiontajälkiä
- pidä ilmanvaihto-aukkoja K 2 peittämättöminä
Hiominen
- hiomalla poistettavan materiaalin määrä riippuu
hiomalautasen kierrosnopeudesta
- hiomalautasen kierrosnopeus laskee riippuen koneen
painamisesta kohteeseen
- käynnistä/sammuta koneesi painamalla/vapauttamalla
kytkintä F 2
VINKKEJÄ
Voit katsoa optimaalisen karkeuden (ja nopeuden)
taulukosta 9
! testaa ensin kappaleella
Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa www.skil.com
HOITO / HUOLTO
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilma-aukkojen puhtaus K 2)
- poista kiinnitarttunut pöly siveltimellä
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste
mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2012/19/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
30
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli 0 muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa
“Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia
standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745, EN
61000, EN 55014 direktiivien 2004/108/EY, 2006/42/EY,
2011/65/EU määräysten mukaan
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
09.12.2013
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on
82 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on
93 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus
7,7 m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus
K = 1,5 m/s²)
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
Lijadora excéntrica 7440/7450/7460
INTRODUCCIÓN
Esta herramienta está diseñada para lijar en seco
madera, materiales plásticos, metal, emplastecido y
supercies pintadas
Esta herramienta no está concebida para uso profesional
Lea y conserve este manual de instrucciones 3
DATOS TÉCNICOS 1
ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA 2
A Disco de apoyo
B Rosca de disco de apoyo
C Disco para lijar
D Caja de polvo
E Control de presión
F Interruptor de activación/desactivación
G Botón de bloqueo del interruptor On/o
H Rueda de selección de velocidad de lija
J Botón para retirar la caja de polvo
K Ranuras de ventilación
SEGURIDAD
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
¡ATENCIÓN! Lea íntegramente estas advertencias
de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las
advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro
e instrucciones para futuras consultas. El término
“herramienta eléctrica” empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de
red).
1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO
a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de
trabajo. El desorden o una iluminación deciente en las
áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosión, en el que se encuentren
combustibles líquidos, gases o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas que
pueden llegar a inamar los materiales en polvo o
vapores.
c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de
su área de trabajo al emplear la herramienta
eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el
control sobre la herramienta.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) El enchufe de la herramienta debe corresponder a
la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas dotadas con una toma
de tierra. Los enchufes sin modicar adecuados a las
respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una
descarga eléctrica.
b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a
tierra como tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una
descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto
con tomas de tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o
a condiciones de humedad. Existe el peligro de recibir
una descarga eléctrica si penetran líquidos en la
herramienta.
d) No utilice el cable de red para transportar o colgar
la herramienta, ni tire de él para sacar el enchufe de
la toma de corriente. Mantenga el cable de red
/

Tämä käsikirja soveltuu myös