Skil 2026 AC Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
cordless combi drills
Malli
2026 AC
Tyyppi
Ohjekirja
33
LAITTEEN OSAT 2
A On/o- ja nopeudensäätökytkin
B Kytkin pyörintäsuunnan vaihtamiseksi
C Pikaistukka
D Momentinsäätö
E Vaihteenvalitsin
F Ilmanvaihto-aukot
G Laturi
H Vihreä latauslaitteen valo
J Punainen latauslaitteen valo
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta,
vähentää loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa
johtaa loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eitkä ole
puristuksessa sekä, etsiinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti hkötyökalun toimintaan. Anna korjauttaa
mahdolliset viat ennenyttöönottoa. Monen
tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
34
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ
JA HOITO
a) Lataa akku vain valmistajan määräämässä
latauslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu
määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa
tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
b) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen
ja tulipaloon.
c) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten
paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien
välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai
johtaa tulipaloon.
d) Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa
nestettä, jota ei tule koskettaa. Jos nestettä
vahingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta
vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän
lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa
aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
AKKURUUVINVÄÄNTIMEN/-PORAKONEEN
TURVALLISUUSOHJEET
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin
latauslaitteen nimilaatan osoittama jännite
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti tai irrota latauslaite ajaksi pistorasiasta
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on
vähintään yhtä suuri kuin laitteen
suurin tyhjäkäyntikierrosluku
Työkalua/latauslaite ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön
(mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai
henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö ole antanut heille ohjausta tai koulutusta työkalun/
latauslaittetta käytössä
Varmista, etteivät lapset leiki laitteella/latauslaitteella
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu tai
ruuvi saattaisi osua piilossa olevaan sähköjohtoon
tai sähkötyökalun omaan sähköjohtoon (kosketus
jännitteiseen johtoon voi saattaa sähkötyökalun
metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun)
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen (kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun;
kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa
räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun)
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
Varmista, että kytkin B 2 on keskellä (lukitus)asennossa,
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät
koneen varastoitavaksi
LATAAMINEN/AKKU
Lataa akku vain koneen mukana
toimitetulla latauslaitteella
Älä koske latauslaitteessa olevia releitä
Suojele konettasi/latauslaitetta/akkua sateelta
Älä lataa akkua kosteissa tai märissä olosuhteissa
Säilytä konettasi/latauslaitetta/akkua paikoissa, joissa
lämpötila ei nouse yli 40°C, eikä laske alle 0°C
Akut räjähtävät, jos ne hävitetään polttamalla, joten älä
missään tapauksessa polta niitä
Älä käytä vahingoittunutta latauslaitetta; vaan toimita se
SKIL-keskushuoltoon tarkastettavaksi
Äla käytä latauslaitetta, kun johto tai pistoke on vioittunut;
johto ja pistoke olisi heti vaihdettava SKIL-
keskushuollossa
Älä käytä vahingoittunutta akkua, vaan vaihda
se välittömasti
Älä pura itse latauslaitetta tai akkua
Älä lataa ladattavaksi soveltumattomia akkuja
tällä laturilla
LATURISSA/AKUSSA SYMBOLIEN SELITYKSET
3 Lue käyttöohjeet ennen käyttöä
4 Käytä laturia vain sisätiloissa
5 Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa)
6 Turvallinen eristävä muuntaja (virtalähde on sähköisesti
erillään muuntajan ulostulosta)
7 Automaattinen sammutus, kun laturi lämpenee liikaa
(lämpösulake laukeaa eikä laturia voi käyttää)
8 Älä hävitä latauslaitetta tavallisen kotitalousjätteen
mukana
9 Älä hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana
35
KÄYTTÖ
Akun lataus 0
- uusien koneiden akku ei ole ladattu
- yhdistä latauslaitteen pistoke virtalähteeseen
kuvatulla tavalla
- vihreä valo H syttyy päälle osoittamaan, että
latauslaite on toimintavalmis
- aseta akku latauslaitteeseen
- punainen valo J syttyy päälle osoittamaan, että
akku latautuu
- 3 tunnin kuluttua lataus päättyy ja akkua voidaan
käyttää, vaikka punainen valo palaisikin vielä
(punaisen valon sammumiseen voi mennä enemmän
kuin 3 tuntia)
! irrota akku latauslaitteesta sen jälkeen kun lataus
on valmis pidentääksesi akun käyttöikää
TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA:
- lataamisen aikana akku voi tuntua lämpimältä, kun sitä
kosketellaan; tämä on normaalia eikä merkki
mistään ongelmasta
- varmista, että akku on puhdas ja kuiva, ennen kuin
asetat sen latauslaitteeseen
- älä lataa alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa; akun
ja latauslaite vaurioituvat siitä
- älä irrota akkua koneen käydessä
! uusi tai kauan käyttämättä ollut akku saavuttaa
täyden tehonsa vasta n. 5 lataus-
purkausjakson jälkeen
- älä lataa akkua uudelleen muutaman minuutin käytön
jälkeen; tämä saattaa vähentää käyttöikää ja
akun tehoa
- jos on odotettavissa, että työkalua ei käytetä pitkään
aikaan, on parasta irrottaa latauslaite virtalähteestä
Käynnistys/pysäytys !
Nopeudensäätö tasaista käynnistystä varten @
Pyörintäsuunnan vaihto #
- jos säätöä ei ole oikein asetettu vasen/oikea
-asentoon, kytkintä A 2 ei voi käynnistää
! muuta pyörintäsuuntaa vain kun työkalu on
täysin pysäytettynä
Kärkien vaihto $
- aseta kärki mahdollisimman syvälle istukkaan
! älä käytä kärkiä, joiden varsi on vahingoittunut
Vääntömomentin säätö (VariTorque) %
- rajoittaa istukan vääntömomenttia (21
eri säätömahdollisuutta)
- ruuvia kiinnittäessäsi koeta ensin VariTorque- säädintä
asennolla 1, koeta sen jälkeen seuraavia asentoja,
kunnes toivottu syvyys on saavutettu
Mekaaninen vaihteenvalinta ^
- aseta valitsin E haluamaasi kierrosluvunasentoon
! käytä vaihteenvalitsinta vain kun kone ei pyöri
LOW
- hidas nopeus
- suuri vääntömomentti
- ruuvinvääntöön ja isojen reikien poraukseen
- kierteitykseen
HIGH
- suuri nopeus
- alhaisempi vääntömomentti
- pienien reikien poraukseen
Koneen pitäminen ja ohjaaminen &
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
- pidä ilmanvaihto-aukkoja F 2 peittämättöminä
- älä paina työkalua liian voimakkaasti; vaan anna
työkalun tehdä työ puolestasi
VINKKEJÄ
Käytä oikeantyyppisiä kärkiä *
! käytä vain teräviä kärkiä
Porattaessa rautametalleja
- poraa ensin pienempi esireikä ja jatka sitten
isommalla terällä
- voitele poranterä ajoittain öljyllä
Kun ruuvi väännetään lähelle puun reunaa, pitää porata
esireikä ruuvia varten, jotta estetään puun halkeaminen
Jotta laitteesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty,
ruuvia on painettava tasaisesti, varsinkin
ruuvia irrotettaessa
Väännettäessä ruuveja kovaan puuhun tulisi ensin
porata esireikä
Repimätön poraus puuhun (
Pölytön poraus seiniin )
Pölytön poraus kattoihin ¡
Poraus laattoihin luiskahtamatta
Lisävinkkejä on tarjolla web-
osoitteessa www.skileurope.com
HOITO / HUOLTO
Pidä koneesi ja latauslaite puhtaana
- puhdista latauslaitteen virtanavat alkoholilla tai
kosketinkärkien puhdistukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella
! irrota latauslaite aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Jos sähkötyökalussa/latauslaitteessa, huolellisesta
valmistuksesta ja koestusmenettelystä huolimatta
esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa SKIL
sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu tai latauslaite sitä osiin purkamatta
lähimpään SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun
huoltokaava ovat tarjolla web-osoitteessa
www.skileurope.com) ostotodiste mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli 8 muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto
tulee ajankohtaiseksi
Akkua ei saa jättää luontoon eikä heittää pois normaalin
kotitalousjätteen tapaan (symboli 9 muistuttaa tästä, kun
käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi)
! poistaessasi akun käytöstä peitä plus- ja
miinusnapa sähköteipillä oikosulun estämiseksi
36
-VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen
EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, seuraavien
sääntöjen mukaisesti 2006/95/EY,
2004/108/EY, 2006/42/EY
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
21.12.2010
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on <70
dB(A) (keskihajonta: 3 dB) ja tärinän voimakkuus ✱m/s²
(käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
metalliin porattaessa <2,5 m/s²
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
Taladradora/atornilladora
sin cable 2026/2027
INTRODUCCIÓN
Esta herramienta ha sido proyectada para taladrar en
madera, metal, cerámica y materiales sintéticos; las
herramientas con control electrónico de la velocidad y de
giro a derecha e izquierda son también adecuadas para
atornillar y tallar roscas
Esta herramienta no está concebida para uso profesional
Lea y conserve este manual de instrucciones 3
CARACTERISTICAS TECNICAS 1
Par de giro máx. en unión atornillada rígida según
ISO 5393 : 32 Nm (2026) / 36 Nm (2027)
ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA 2
A Interruptor para encendido/apagado y control
de velocidad
B Interruptor para invertir la dirección de giro
C Portabrocas sin llave
D Anillo para regulación del par de apriete
E Selector de velocidad
F Ranuras de ventilación
G Cargador
H Luz de carga verde
J Luz de carga roja
SEGURIDAD
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
¡ATENCIÓN! Lea íntegramente estas advertencias
de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las
advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro
e instrucciones para futuras consultas. El término
“herramienta eléctrica” empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador
(o sea, sin cable de red).
1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO
a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de
trabajo. El desorden o una iluminación deciente en las
áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosión, en el que se encuentren
combustibles líquidos, gases o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas que
pueden llegar a inamar los materiales en polvo
o vapores.
c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de
su área de trabajo al emplear la herramienta
eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el
control sobre la herramienta.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) El enchufe de la herramienta debe corresponder a
la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas dotadas con una toma
de tierra. Los enchufes sin modicar adecuados a las
respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una
descarga eléctrica.
b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a
tierra como tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una
descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto
con tomas de tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o
a condiciones de humedad. Existe el peligro de recibir
una descarga eléctrica si penetran líquidos en
la herramienta.
/