Melissa 243-046 Ohjekirja

Kategoria
Raclettes
Tyyppi
Ohjekirja
8
8
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät
nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai
käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on
230 V ja taajuus 50 Hz.
Laite ei sovi kaupalliseen käyttöön eikä
ulkokäyttöön.
Sammuta laite aina virtapainikkeesta ja irrota johto
seinästä, kun laite ei ole käytössä.
Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen
jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen
jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittamista tai
puhdistamista.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät
lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.
Älä koskaan laita metalliesineitä ritilän alle
pistokkeen ollessa pistorasiassa. Sähköosiin
koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä koskaan kosketa laitetta märin tai kostein käsin.
Poista leivänmurut säännöllisesti laitteesta, sillä
murut saattavat aiheuttaa tulipalon. Älä koskaan
käytä laitetta ilman murualustaa.
Leipä voi palaa. Älä siis käytä leivänpaahdinta
syttyvien materiaalien, kuten verhojen, lähellä tai
alapuolella.
Laitteen sijoittaminen
Sijoita laite aina suoralle, kuivalle, vakaalle ja
lämmönkestävälle alustalle.
Sijoita laite aina keittiötason takaosaan riittävän
kauas verhoista, pöytäliinoista ja muista syttyvistä
materiaaleista.
Laitetta ei saa sijoittaa tai varastoida muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen.
Älä peitä laitetta.
Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen
yli ja pidä se poissa kuumien esineiden ja avotulen
luota.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä johto loitolla lämmönlähteistä ja avotulesta.
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai
pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta, jos
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun
korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite täytyy
puhdistaa tai kun se ei ole käytössä. Vältä johdosta
vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota
sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi
kompastua.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virtajohto
2. Lämmityselementit
3. Ritilä
4. Murualusta
5. Näyttö
6. Painike, jolla lisätään paahtoaikaa (nuoli ylös)
7. Painike, jolla vähennetään paahtoaikaa (nuoli alas)
8. Sulatustoiminnon painike
9. Käynnistyspainike
10. Sammutuspainike
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
Pyyhi ritilä (3) ja laitteen ulkopinnat kostealla liinalla ja
anna laitteen kuivua. Kytke laitteeseen virta ja poista
valmistusvaiheesta mahdollisesti jääneet öljyjäämät
suorittamalla kokonainen paahto-ohjelma ilman, että
laitat leipää ritilälle.
KÄYTTÖ
1. Tarkista, että murualusta (4) on asianmukaisesti
paikallaan.
2. Kytke virtajohto (1) pistorasiaan. Näyttö (5) aktivoituu
ja näyttää vakioasetuksena 2:30 (minuuttia).
3. Aseta paahdettava leipä ritilälle.
4. Säädä paahtotummuus nuolipainikkeilla (6 ja 7).
o Voit lisätä paahtotummuutta ylöspäin osoittavalla
nuolella. Jokainen painallus lisää aikaan 15 sekuntia,
suurin asetus on 5 minuuttia.
FI
9
9
o Voit vähentää paahtotummuutta alaspäin
osoittavalla nuolella. Jokainen painallus vähentää
ajasta 15 sekuntia, pienin asetus on 15 sekuntia.
o Jos pidät painikkeita alas painettuina, numerot
vaihtuvat nopeammin.
5. Käynnistä paahtaminen painamalla ON-
käynnistyspainiketta (9). Näyttö näyttää jäljellä
olevan paahtoajan minuutteina ja sekunteina.
o Voit keskeyttää paahtamisen ennen ajan
umpeutumista painamalla OFF-sammutuspainiketta
(10). Näyttöön palautuu viimeisin paahtoaika-asetus.
6. Kun leipä on paahdettu, laite antaa viisi äänimerkkiä.
Laite sammuu ja näyttöön palautuu vakioasetus.
TÄRKEÄÄ!
Muista katkaista laitteesta virta irrottamalla virtajohto
pistorasiasta, kun et enää käytä laitetta.
Murualusta on tyhjennettävä ja puhdistettava
säännöllisesti tulipalovaaran välttämiseksi.
Sulatus
1. Paina sulatuspainiketta (8). Näytössä näkyy
sulatussymboli ja esiasetettu sulatusaika (1:30
minuuttia). Sulatusaikaa ei voi säätää.
2. Aloita sulatus painamalla ON-käynnistyspainiketta.
Näyttö näyttää jäljellä olevan sulatusajan
minuutteina ja sekunteina.
3. Kun leipä on sulatettu, laite antaa viisi äänimerkkiä.
Laite sammuu ja näyttöön palautuu vakioasetus.
o Voit keskeyttää sulattamisen ennen ajan
umpeutumista painamalla OFF-sammutuspainiketta.
HUOM.!
Laite voi savuta ja haista hieman muutamalla
ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä johtuu ylimääräisten
valmistusmateriaalien palamisesta pois. Tämä on täysin
normaalia, ja savu/haju häviää hetken kuluttua.
Paahtamisvinkkejä
Laitteella voidaan paahtaa monentyyppisiä leipiä.
Kaikille leipätyypeille ei ole mahdollista suositella
paahtoastetta, sillä paahtoasteen valinta riippuu
hyvin paljon leivän rakenteesta ja henkilökohtaisista
mieltymyksistä. Oikea säätö löytyy kokeilemalla.
Paksuja leipäviipaleita, sämpylöitä ja karkeaa leipää on
paahdettava pidempään kuin ohuita ja kevyitä viipaleita.
PUHDISTUS
Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on
täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
Tyhjennä laite muruista säännöllisesti. Poista
murualusta ja pese se tavallisella saippuavedellä.
Muista asettaa murualusta takaisin, mutta ennen
kuin teet sen, varmista, että alusta on täysin kuiva.
Älä koskaan puhdista laitteen sisä- tai ulkopintaa
hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla
voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat
naarmuttaa pintoja. Puhdista laite lämpimässä
vedessä kostutetulla liinalla. Lisää veteen
astianpesuainetta, jos laite on erittäin likainen.
Laitetta ei saa upottaa veteen.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erillisesti.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa
ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt
muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
ww.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14

Melissa 243-046 Ohjekirja

Kategoria
Raclettes
Tyyppi
Ohjekirja