Bose QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling® headphones — Samsung and Android™ devices Pikaopas

English Dansk Deutsch Dutch
Español Finnish Français Italiano Magyar Polski
A.
B.
Please read this quick start guide carefully and keep
for future reference.
For additional information about your headset, refer to the
Owner’s Guide: http://global.Bose.com
U.S. only: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE
Safety Information
WARNINGS
DON’T use the headphones at a high volume for any
extended period.
- To avoid hearing damage, use your headphones at a
comfortable, moderate volume level.
- Turn the volume down on your device before placing the
headphones in your ears, then turn the volume up gradually
until you reach a comfortable listening level.
DO use caution and follow applicable laws regarding mobile
phone and headphone use if using the headphones for phone
calls while driving. Some jurisdictions impose specific limitations,
such as single earpiece configuration, on the use of such
products while driving. DON’T use the headphones for any other
purpose while driving.
DO focus on your safety and that of others if you use the
headphones while engaging in any activity requiring your
attention, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic,
a construction site or railroad, etc. Remove the headphones or
adjust your volume to ensure you can hear surrounding sounds,
including alarms and warning signals.
DON’T use mobile phone adapters to connect headphones to
airplane seat jacks, as this could result in personal injury such as
burns or property damage due to overheating.
DO remove headphones and disconnect immediately if you
experience a warming sensation or loss of audio.
DON’T submerge or expose for extended period to water, or wear
while participating in water sports, i.e. swimming, waterskiing,
surfing, etc.
DON’T let the headphones or accessories get wet. Exposure to
moisture may increase the risk of fire or electric shock.
DON’T place naked flame sources, such as lighted candles, on or
near the product.
Contains small parts which may be a choking hazard.
Not suitable for children under age 3.
This product contains magnetic material. Contact
your physician if you have questions on whether
this might affect the operation of your implantable
medical device.
This symbol means the product must not be discarded as
household waste, and should be delivered to an
appropriate collection facility for recycling. Proper
disposal and recycling helps protect natural resources,
human health and the environment. For more information
on disposal and recycling of this product, contact your
local municipality, disposal service, or the shop where
you bought this product.
Components
A. Clothing clip
B. Adjustment slider
C. Inline microphone and 3-button remote
D. StayHear
®
tips: Large (black); Medium, installed, (grey);
Small (white)
E. Carrying case
Connecting to your phone
Connect the headphones to the standard 3.5 mm
headphone jack on your device. The headphones come
with an inline microphone and 3-button remote.
1x
1x
2x
Press once to play/pause or
answer/end a call.
Double press to
track forward.
Answer/End
Volume +
Volume -
Note: The S marking on the back of the remote indicates that
these Bose
®
SoundTrue
in-ear headphones are designed for
use with Samsung Galaxy smartphones. Full controls may not
be available for some models. Refer to your Samsung Galaxy
user guide to see if remotes work with your model.
Importance of proper fit
Each StayHear
®
tip is marked with an L (Left) or an
R (Right) to indicate which earpiece it is designed to fit.
Be sure to attach the Left tip to the Left earpiece and the
Right tip to the Right earpiece.
Fitting the headphone to your ear
The
StayHear
®
tip allows the earpiece to rest comfortably
in the bowl of your ear. The wing part of the tip fits just
under your ear ridge.
To determine if the tip is the right size:
1. Insert the earpiece into the canal just enough for the
headphone to rest lightly against your ear.
2. Tilt the headphone back and press the tip wing under the
ear ridge until it is secure. The tips should fit comfortably
yet securely in the bowl of the ear.
Changing ear tips
Select the type and size of eartip that provides you with the
best comfort and fit.
1. Gently peel the edges of the attached tip away from the
earpiece, using care not to tear the tip.
CAUTION: To prevent damage, do not pull on the
StayHear
®
tip wing.
2. Position the opening of the new tip over the nozzle and the
small slot over the nozzle hook.
3. Ease the base of the tip down around the base of the
earpiece until the tip feels secured.
Troubleshooting
Poor sound quality
Make sure the headphones are securely plugged into the
headphone jack of the phone.
Try another compatible Samsung Galaxy smartphone.
Microphone not working
Make sure the headphones are securely plugged into the
headphone jack of the device.
Make sure the microphone opening on the back of the
Answer/End button is not blocked.
Try another phone call.
Try another compatible Samsung Galaxy smartphone.
Device is not responding to (remote) button commands
Make sure the headphones are securely plugged into the
headphone jack of the device.
For multi-press functions: vary speed of button presses.
• Try another compatible Samsung Galaxy smartphone.
Please refer to the complete Owner’s Guide, available online, for
more information about your headset, including advanced functions,
additional troubleshooting suggestions and information on accessories
and replacement parts. To request a printed copy of the complete
Owner’s Guide, please refer to the phone numbers provided.
For your records
The serial number is located on the warranty card included in the
carton and on a label inside the left earcup (L).
Serial number:
___________________________________________________
Please keep your receipt with the owner’s guide.
Now is a good time to register your headphones. You can do this
easily by going to http://global.Bose.com/register
The warranty information provided with this product does not
apply in Australia and New Zealand. See our website at
www.Bose.com.au/warranty or www.Bose.con.nz/warranty for
details of the Australia and New Zealand warranty.
Samsung Galaxy is a trademark of Samsung Electronics Co., Ltd.
©2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified,
distributed, or otherwise used without prior written permission.
Læs venligst denne lynstartvejledning omhyggeligt,
og gem den, så du har adgang til den senere.
Yderligere oplysninger om dit headsæt finder du i
brugervejledningen: http://global.Bose.com
Kun USA: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE
Sikkerhedsinformation
ADVARSLER
Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke i længere tid.
- For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne
med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
- Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer
hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for
lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
Vær FORSIGTIG, og overhold de relevante love vedrørende
brug af mobiltelefoner og hovedtelefoner, hvis du bruger
hovedtelefonerne, mens du kører bil. I nogle jurisdiktioner gælder
der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét
ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen. Brug
IKKE hovedtelefonerne til noget andet formål, mens du kører bil.
FOKUSER på din og andres sikkerhed, hvis du bruger
hovedtelefonerne i en aktivitet udenfor, der kræver din
opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig
i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern
hovedtelefonerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du
kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner
til flysædestik, da dette kan medføre personskader som f.eks.
forbrændinger eller tingsskader som følge af overophedning.
FJERN hovedtelefonerne, og sluk dem med det samme, hvis du
føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
Produktet må IKKE nedsænkes i vand eller udsættes for vand
eller slid i længere tid, mens du deltager i vandsport som f.eks.
svømning, vandski, surfing osv.
Lad IKKE hovedtelefonerne eller tilbehør blive vådt. Udsættelse
for fugt kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød.
Placer IKKE ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på
eller tæt ved apparatet.
Indeholder små dele, som kan udgøre en
kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.
Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt
din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan
påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.
Dette symbol betyder, at produktet ikke må
smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til
en passende indsamlingsordning med henblik på
genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse
bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets
sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om
bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du
kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den
butik, hvor du har købt dette produkt.
Komponenter
A. Tøjclips
B. Justeringsskyder
C. Indbygget mikrofon og fjernbetjening med 3 knapper
D. StayHear
®
øreindsatser: Store (sorte); Mellem, installeret,
(grå); Små (hvide)
E. Taske
Tilslutning til din telefon
Tilslut hovedtelefonerne til det almindelige 3,5 mm
hovedtelefonstik på din enhed. Hovedtelefonerne
leveres med en indbygget mikrofon og fjernbetjening
med 3 knapper.
1x
1x
2x
Tryk en gang på afspil/
pause eller besvar/afslut
et opkald.
Tryk to gange for at gå et
nummer frem.
Svar/afslut
Lydstyrke +
Lydstyrke -
Bemærk: Mærket S på fjernbetjeningens bagside angiver,
at disse Bose
®
SoundTrue
in-ear hovedtelefoner er
designet til anvendelse med Samsung Galaxy-smartphones.
Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse
modeller. I din Samsung Galaxy-brugervejledning kan du
finde oplysninger om, hvorvidt fjernbetjeninger fungerer med
din model.
Vigtigheden af en god pasform
Hver StayHear
®
-øreindsats er mærket med et L (venstre)
eller et R (højre) som angiver, hvilket ørestykke den er
designet til at passe til. Sørg for at sætte den Venstre
øreindsats på det Venstre ørestykke og den Højre
øreindsats på det Højre ørestykke.
Tilpasning af hovedtelefonerne til dit øre
StayHear
®
-øreindsatserne gør ørestykket i stand til at
hvile komfortabelt i ørehulen. Siden af øreindsatsen
passer lige under øreryggen.
Sådan afgør du, om øreindsatsen har den rigtige størrelse:
1. Sæt ørestykket i øregangen, så der netop er nok plads til,
at hovedtelefonerne kan hvile let mod dit øre.
2. Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk på øreindsatsen
under øreryggen, indtil det er sikkert. Øreindsatserne skal
sidde bekvemt, men fast i ørehulen.
Udskiftning af ørepropper
Vælg en øreprop med den type og størrelse, som giver dig
den bedste komfort og pasform.
1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte øreindsats væk
fra ørestykket. Pas på ikke at ødelægge øreindsatsen.
FORSIGTIG: Undgå at trække i StayHear
®
-øreindsatsen
for at undgå skader.
2. Anbring den nye øreindsats åbning over stykket og den lille
sprække over krogen.
3. Træk forsigtigt øreindsatsens base ned omkring
ørestykkets base, indtil øreindsatsen føles fastgjort.
Fejlfinding
Dårlig lydkvalitet
Sørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i telefonens
hovedtelefonstik.
Prøv en anden kompatibel Samsung Galaxy-smartphone.
Mikrofonen virker ikke
Sørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i enhedens
hovedtelefonstik.
Sørg for, at mikrofonåbningen på bagsiden af svar/afslut-
knappen ikke er blokeret.
Prøv et andet telefonopkald.
Prøv en anden kompatibel Samsung Galaxy-smartphone.
Enheden reagerer ikke på kommandoer fra
fjernbetjeningens knapper
Sørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i enhedens
hovedtelefonstik.
For funktioner med flere tryk: Varier knaptrykkenes hastighed.
• Prøv en anden kompatibel Samsung Galaxy-smartphone.
I den komplette brugervejledning, som er tilgængelig online, kan du
finde flere oplysninger om dine hovedtelefoner, herunder avancerede
funktioner, yderligere forslag til fejlfinding og oplysninger om
tilbehør og reservedele. Hvis du vil bestille et trykt eksemplar af den
komplette brugervejledning, skal du bruge de anførte telefonnumre.
Oplysninger
Serienummeret er placeret på det garantibevis, der medfølger i
æsken, og på en mærkat inden i den venstre ørekop (L).
Serienummer:
___________________________________________________
Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen.
Dette er et godt tidspunkt til at registrere dine hovedtelefoner.
Du kan nemt gøre det ved at gå til http://global.Bose.com/register
Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for
Australien og New Zealand. Se vores websted på
www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.con.nz/warranty for
at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.
Samsung Galaxy er et varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd.
©2014 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af
dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.
Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch und
bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
Zusätzliche Informationen über Ihr Headset finden Sie in
der Bedienungsanleitung: http://global.Bose.com, nur USA:
http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE
Sicherheitshinweise
WARNUNG
Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT längere Zeit bei hoher
Lautstärke.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei
angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
- Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die
Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach
und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
Seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die örtlichen Gesetze
bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen und Kopfhörern,
wenn Sie die Kopfhörer für Telefongespräche beim Autofahren
verwenden. In einigen Ländern gelten bestimmte Einschränkungen,
zum Beispiel die Verwendung von einem einzigen Ohrstück während
des Fahrens. Verwenden Sie die Kopfhörer beim Autofahren NICHT
für einen anderen Zweck.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Sicherheit und die anderer, wenn
Sie Kopfhörer verwenden und gleichzeitig eine Tätigkeit durchführen,
die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. beim Fahrradfahren oder
Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Straße usw.
Nehmen Sie die Kopfhörer ab oder passen Sie die Lautstärke an,
um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können,
z. B. Alarme und Warnsignale.
Verwenden Sie Handyadapter NICHT zum Anschließen von
Kopfhörern an Flugzeugsitzbuchsen, da dies zu Verletzungen,
z. B. Verbrennungen, oder zu Sachschäden aufgrund von
Überhitzung führen kann.
Nehmen Sie die Kopfhörer ab und trennen Sie sie sofort, wenn Sie
Wärme spüren oder nichts mehr hören.
Tauchen Sie die Kopfhörer NICHT in Wasser und setzen Sie sie
nicht längere Zeit dem Wasser aus und tragen Sie sie nicht bei
Wassersportarten, z. B. Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.
Lassen Sie die Kopfhörer oder Zubehör NICHT nass werden.
Feuchtigkeit kann die Gefahr von Feuer oder Stromschläge erhöhen.
Stellen Sie KEINE offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder
in die Nähe des Geräts.
Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und
eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für
Kinder unter drei Jahren.
Dieses Produkt enthält magnetische Materialien.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen
möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten
medizinischen Geräts beeinflussen kann.
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer
geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben
werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das
Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen,
die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere
Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune,
Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie
dieses Produkt gekauft haben.
Komponenten
A. Clip
B. Schieber
C. Inline-Mikrofon und Fernbedienung mit 3 Tasten
D. StayHear
®
-Polsterkappen: Groß (schwarz); Mittel,
angebracht (grau); Klein (weiß)
E. Tragetasche
Verbinden mit Ihrem Telefon
Schließen Sie die Kopfhörer an eine übliche 3,5-mm-
Kopfhörerbuchse an Ihrem Gerät an. Der Kopfhörer wird
mit einem Inline-Mikrofon und einer Fernbedienung mit
3 Tasten geliefert.
1x
1x
2x
Drücken Sie diese Taste
ein Mal für Wiedergabe/
Pause oder zum
Entgegennehmen/
Beenden eines Anrufs.
Drücken Sie die Taste
zwei Mal, um eine Track
vor zu gehen.
Answer/End
Lautstärke +
Lautstärke -
Hinweis: Das S auf der Rückseite der Fernbedienung weist
darauf hin, dass diese Bose
®
SoundTrue
In-Ear-Kopfhörer für die
Verwendung mit Samsung Galaxy Smartphones gedacht sind.
Möglicherweise stehen für einige Modelle nicht alle Bedienelemente
zur Verfügung. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres
Samsung Galaxy nach, um zu erfahren, ob diese Fernbedienung
mit Ihrem Modell funktioniert.
Wichtig für den richtigen Sitz
Jede StayHear
®
Polsterkappe ist mit einem L (Links)
oder einem R (Rechts) markiert, um anzugeben,
für welches Ohrstück sie passt. Bringen Sie die linke
Polsterkappe am linken Ohrstück und die rechte
Polsterkappe am rechten Ohrstück an.
Anpassen der Ohrhörer an Ihre Ohren
Dank der StayHear
®
-Polsterkappe sitzt der Ohrhörer
bequem auf Ihrer Ohrmuschel. Der Flügelteil der
Polsterkappe passt genau unter den Ohrrand.
So stellen Sie fest, ob die Polsterkappe die richtige Größe hat:
1. Stecken Sie den Ohrhörer so in den Gehörgang, dass der
Kopfhörer leicht an Ihrem Ohr sitzt.
2. Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und drücken Sie auf
den Flügel der Polsterkappe unter dem Ohrrand, bis sie fest
sitzt. Die Polsterkappen sollten bequem und doch fest in der
Ohrmuschel sitzen.
Austauschen der Polsterkappen
Wählen Sie die Art und Größe der Polsterkappe so, dass sie
bequem und optimal sitzt.
1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe
vorsichtig vom Ohrstück weg und achten Sie dabei darauf,
die Polsterkappe nicht zu zerreißen.
ACHTUNG: Um Schäden zu verhindern, sollten Sie nicht an
der StayHear
®
-Polsterkappe ziehen.
2. Positionieren Sie die Öffnung der neuen Polsterkappe über dem
Kopfhörer und dem kleinen Schlitz über dem Kopfhörerhaken.
3. Lockern Sie die Basis der Polsterkappe unten um die Basis
des Ohrstücks, bis die Polsterkappe fest sitzt.
Fehlerbehebung
Schlechte Tonqualität
Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig an die
Kopfhörerbuchse am Telefon angeschlossen ist.
Versuchen Sie ein anderes kompatibles Samsung Galaxy
Smartphone.
Mikrofon funktioniert nicht
Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig an die
Kopfhörerbuchse am Gerät angeschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung an der
Rückseite der Answer/End-Taste nicht blockiert ist.
Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf.
Versuchen Sie ein anderes kompatibles Samsung Galaxy
Smartphone.
Gerät reagiert nicht auf die Befehle der
Fernbedienungstasten.
Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig an die
Kopfhörerbuchse am Gerät angeschlossen ist.
Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck: Variieren Sie die
Geschwindigkeit beim Drücken der Tasten.
Versuchen Sie ein anderes kompatibles Samsung Galaxy
Smartphone.
In der Bedienungsanleitung, die online verfügbar ist, finden Sie weitere
Informationen über Ihr Headset, zum Beispiel erweiterte Funktionen,
zusätzliche Fehlerbehebungsvorschläge und Informationen zu Zubehör
und Ersatzteilen. Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar der vollständigen
Bedienungsanleitung erhalten möchten, wenden Sie sich an eine der
angegebenen Telefonnummern.
Für Ihre Unterlagen
Die Seriennummer finden Sie auf der Garantiekarte im Karton und
auf einem Schild in der linken Hörmuschel (L).
Seriennummer:
___________________________________________________
Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der
Bedienungsanleitung auf.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Kopfhörer zu registrieren.
Sie können dies ganz einfach auf http://global.Bose.com/register
Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten
nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer
Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer
Website unter www.bose.com.au/warranty oder
www.bose.con.nz/warranty.
Samsung Galaxy ist eine Marke von Samsung Electronics Co., Ltd.
© 2014 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf
andere Weise verwendet werden.
Lees deze beknopte handleiding zorgvuldig door en
bewaar deze voor toekomstig gebruik.
Voor verdere informatie over de headset raadpleegt u de
gebruikershandleiding: http://global.Bose.com
Alleen VS: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE
Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWINGEN
Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een
hoog volume.
- Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op
een comfortabel, matig volume te gebruiken.
- Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de
hoofdtelefoon in uw oren plaatst en zet het volume vervolgens
geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
Wees voorzichtig en neem de toepasselijke wetgeving met
betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en hoofdtelefoons
in acht als u de hoofdtelefoon gebruikt om te bellen terwijl u
rijdt. In sommige rechtsgebieden gelden specifieke beperkingen
voor het gebruik van dergelijke producten tijdens het autorijden,
zoals het gebruik van één oorstuk. Gebruik het apparaat NIET voor
andere doeleinden terwijl u rijdt.
Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de
hoofdtelefoon gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht
vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een
bouwterrein of spoorweg enz. Zet de hoofdtelefoon af of pas het
volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder
alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons
aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen, aangezien dit
kan leiden tot persoonlijk letsel, zoals brandwonden of schade aan
eigendommen door oververhitting.
Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af en koppel deze los als u
warmte voelt of als het geluid wegvalt.
NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of
dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen,
waterskiën, surfen, enz.
Zorg dat de hoofdtelefoon of accessoires NIET nat worden.
Blootstelling aan vocht kan leiden tot een hoger risico op brand of
elektrische schokken.
Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij
het product.
Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar
kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger
dan 3 jaar.
Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact
op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die
dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare
medische hulpmiddel.
Dit symbool betekent dat het product niet mag worden
weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt
inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op
de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke
hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te
beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en
recyclen van dit product neemt u contact op met de
gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsservice,
of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdelen
A. Kledingclip
B. Schuifregelaar
C. Inline microfoon en afstandsbediening met 3 knoppen
D. StayHear
®
-dopjes: Groot (zwart); Medium, geïnstalleerd,
(grijs); Klein (wit)
E. Etui
Op uw telefoon aansluiten
Sluit de hoofdtelefoon aan op de standaardhoofd-
telefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat.
De hoofdtelefoon wordt geleverd met een inline microfoon
en een afstandsbediening met 3 knoppen.
1x
1x
2x
Druk eenmaal voor
afspelen/pauzeren
of om een oproep te
beantwoorden/beëindigen.
Druk tweemaal voor de
volgende track.
Beantwoorden/
Beëindigen
Volume +
Volume -
Opmerking: De S-markering aan de achterkant van de
afstandsbediening geeft aan dat deze Bose
®
SoundTrue
in-ear hoofdtelefoon bestemd is voor gebruik met Samsung
Galaxy-smartphones. Het is mogelijk dat niet alle functies
beschikbaar zijn voor bepaalde modellen. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw Samsung Galaxy om te zien of
afstandsbedieningen met uw model werken.
Een goede pasvorm is belangrijk
Op elk StayHear
®
-dopje staat een L (Links) of een R
(Rechts) om aan te geven voor welk oorstuk het bedoeld
is. Zorg dat u het linkerdopje aan het linkeroorstuk
bevestigt en het rechterdopje aan het rechteroorstuk.
De hoofdtelefoon aan uw oor aanpassen
Dankzij het StayHear
®
-dopje past het oorstuk comfortabel
in uw oorschelp. De vleugel van het dopje past precies
onder de oorplooi.
Bepalen of het dopje de juiste maat is:
1. Plaats het oorstuk zo ver in het gehoorkanaal dat de
hoofdtelefoon lichtjes tegen uw oor rust.
2. Kantel de hoofdtelefoon naar achteren en druk de vleugel
van het dopje onder de oorplooi totdat het goed vastzit.
De dopjes moeten comfortabel maar toch stevig in de
oorschelp passen.
Oordopjes vervangen
Selecteer het type en de maat oordopje dat u het beste past
en dat het prettigste zit.
1. Verwijder voorzichtig de randen van het bevestigde dopje van
het oorstuk. Wees voorzichtig dat u het dopje niet scheurt.
WAARSCHUWING: Om beschadiging te voorkomen, mag
u
niet aan de vleugel van het Stayhear
®
-dopje trekken.
2. Plaats de opening van het nieuwe dopje over het oorstuk en
de kleine gleuf over het haakje aan het oorstuk.
3. Druk de onderkant van het dopje voorzichtig rond de
onderkant van het oorstuk totdat u voelt dat het dopje vastzit.
Problemen oplossen
Slechte geluidskwaliteit
Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting van de telefoon.
Probeer een andere compatibele Samsung Galaxy-
smartphone.
De microfoon werkt niet
Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.
Controleer of de opening van de microfoon aan de achterkant
van de knop Beantwoorden/Beëindigen niet geblokkeerd is.
Probeer het met een ander telefoongesprek.
Probeer een andere compatibele Samsung Galaxy-
smartphone.
Het apparaat reageert niet op opdrachten via de knoppen
(van de afstandbediening)
Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.
Voor functies waarbij u meerdere keren op een knop moet
drukken, varieert u de tijd tussen het indrukken.
Probeer een andere compatibele Samsung Galaxy-
smartphone.
Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding online voor meer
informatie over de headset, waaronder geavanceerde functies,
extra suggesties om problemen op te lossen en informatie over
accessoires en reserveonderdelen. Om een gedrukt exemplaar van
de volledige gebruikershandleiding aan te vragen, raadpleegt u de
telefoonnummers die u hebt ontvangen.
Voor uw administratie
Het serienummer vindt u op de garantiekaart in de doos en op een
label in het linkeroorstuk (L).
Serienummer:
___________________________________________________
Bewaar het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding.
Dit is een goed moment om de hoofdtelefoon te registreren.
Dat kan eenvoudig via http://global.Bose.com/register
De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van
toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op
www.Bose.com.au/warranty of www.Bose.con.nz/warranty voor
informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.
Samsung Galaxy is een handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.
©2014 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd,
gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming.
Lea esta guía de inicio rápido atentamente y
guárdela para referencia futura.
Para obtener información adicional sobre sus audífonos,
consulte la Guía del propietario: http://global.Bose.com
Solo EE. UU.: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE
Información de seguridad
ADVERTENCIAS
NO use los audífonos a un volumen alto durante un período
prolongado.
- Para evitar daños a la audición, use los audífonos a un nivel
de volumen cómodo y moderado.
- Baje el volumen de su dispositivo antes de colocar los
audífonos en sus oídos, luego suba gradualmente el volumen
hasta que alcance un nivel de audición cómodo.
TENGA precaución y cumpla con las leyes vigentes con respecto
al uso de teléfonos móviles y audífonos si usa los audífonos para
llamadas telefónicas mientras conduce. Algunas jurisdicciones
imponen limitaciones específicas, como una configuración de un
único auricular, sobre el uso de tales productos mientras conduce.
NO use los audífonos para ningún otro fin mientras conduce.
CÉNTRESE en su seguridad y en la de los demás si usa
los audífonos mientras realiza una actividad que requiera su
atención, por ejemplo mientras anda en bicicleta o camina
en o cerca de tránsito, un sitio de construcción o las vías del
ferrocarril, etc. Retírese los audífonos o ajuste el volumen para
asegurarse que pueda escuchar los sonidos circundantes,
incluidas alarmas y señales de advertencia.
NO use adaptadores de teléfonos móviles para conectar los
audífonos a enchufes de asientos de avión, ya que podría
producir lesiones personales como quemaduras o daños a
propiedades debido a sobrecalentamiento.
RETIRE los audífonos y desconéctelos de inmediato si siente una
sensación cálida o pérdida de audio.
NO exponga durante períodos prolongados al agua, ni use
mientras participa en deportes acuáticos, es decir, nadar,
esquí acuático, surf, etc.
NO moje los audífonos y accesorios. La exposición a la humedad
puede aumentar el riesgo de fuego o choque eléctrico.
NO coloque el producto sobre o cerca de fuentes con llamas
abiertas, como velas encendidas.
Contiene partes pequeñas que pueden ser un riesgo
de ahorcamiento. No son adecuados para niños
menores de 3 años.
Este producto contiene material magnético.
Comuníquese con su médico si tiene preguntas
sobre si esto puede afectar el funcionamiento de su
dispositivo médico implantable.
Este símbolo significa que el producto no debe
descartarse como desecho doméstico, y debe ser
entregado a una instalación de recolección adecuada
para ser reciclado. La disposición y el reciclado ayudan a
proteger los recursos naturales, la salud humana y
el medio ambiente. Para obtener más información sobre
la disposición y el reciclado de este producto,
comuníquese con su municipalidad local, servicio de
desechos, o la tienda donde compró este producto.
Componentes
A. Clip para ropa
B. Ajuste deslizante
C. Micrófono en línea y control remoto de 3 botones
D. Puntas StayHear
®
: grandes (negras); medianas,
instaladas (grises), pequeñas (blancas)
E. Estuche
Conectar al teléfono
Conecte los audífonos al enchufe de audífono estándar
de 3.5 mm de su dispositivo. Los audífonos vienen con
un micrófono en línea y un control remoto de 3 botones.
1x
1x
2x
Pulse una vez para
reproducir/pausar o
responder/colgar una
llamada.
Pulse dos veces para
avanzar.
Responder/
colgar
Volumen +
Volumen -
Nota: La marca S en la parte posterior del control remoto
indica que estos audífonos Bose
®
SoundTrue
están diseñados
para usar con teléfonos inteligentes Samsung Galaxy.
Puede no haber disponibles controles completos para algunos
modelos. Consulte la guía del usuario del Samsung Galaxy
para ver si los controles remotos funcionan con su modelo.
Importancia de un ajuste correcto
Cada punta StayHear
®
está marcada con una
L (izquierda) o una R (derecha) para indicar para cuál
auricular está diseñado. Asegúrese de sujetar la punta
izquierda al auricular izquierdo y la punta derecha al
auricular derecho.
Ajustar el audífono a la oreja
La punta StayHear
®
permite que el auricular se apoye
cómodamente en el hueco de la oreja. La parte de ala
de la punta se ajusta debajo del borde de la oreja.
Para determinar si la punta tiene el tamaño correcto:
1. Inserte el auricular en el canal lo suficiente para que
el audífono descanse levemente contra su oreja.
2. Incline el audífono hacia atrás y presione el ala de la
punta debajo del borde de la oreja hasta que esté seguro.
Las puntas deben ajustarse cómoda pero firmemente en
el hueco de la oreja.
Cambiar las puntas
Seleccione el tipo y tamaño de punta que le brinde el ajuste
más cómodo.
1. Despegue suavemente los bordes de la punta adjunta
lejos del auricular con cuidado de no romperla.
PRECAUCIÓN: Para evitar daños, no tire del ala de la
punta StayHear
®
.
2. Coloque la abertura de la nueva punta sobre la boquilla y
la ranura pequeña sobre el gancho de la boquilla.
3. Coloque la base de la punta alrededor de la base del
auricular hasta que la punta esté segura.
Resolución de problemas
Mala calidad del sonido
Asegúrese que los audífonos estén enchufados firmemente
en el enchufe para audífonos del teléfono.
Pruebe otro teléfono inteligente Samsung Galaxy
compatible.
El micrófono no funciona
Asegúrese que los audífonos estén enchufados firmemente
en el enchufe para audífonos del dispositivo.
Asegúrese que la abertura del micrófono en la parte
posterior del botón Responder/Colgar no esté bloqueada.
Pruebe otra llamada telefónica.
Pruebe otro teléfono inteligente Samsung Galaxy
compatible.
El dispositivo no responde a los comandos de
botón (remoto)
Asegúrese que los audífonos estén enchufados firmemente
en el enchufe para audífonos del dispositivo.
Para funciones de múltiples pulsos: varíe la velocidad de las
pulsaciones de botón.
• Pruebe otro teléfono Samsung Galaxy compatible.
Consulte la Guía del propietario completa, disponible en línea,
para obtener más información sobre los audífonos, incluso las
funciones avanzadas, sugerencias de resolución de problemas
adicionales e información sobre accesorios y partes de reemplazo.
Para solicitar una copia impresa de la Guía del propietario completa,
consulte los números de teléfonos provistos.
Para sus registros
El número de serie se encuentra en la tarjeta de garantía incluida
en la caja y en la etiqueta dentro del auricular izquierdo (L).
Número de serie:
___________________________________________________
Guarde el recibo con la guía del propietario.
Ahora es un buen momento para registrar sus audífonos.
Puede hacerlo fácilmente en http://global.Bose.com/register
La información de garantía de provista con este producto no
corresponde a Australia y Nueva Zelandia. Consulte nuestro sitio web
en www.Bose.com.au/warranty o www.Bose.con.nz/warranty para
obtener los detalles de la garantía de Australia y Nueva Zelandia.
Samsung Galaxy es una marca comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.
©2014 Bose Corporation. La reproducción, modificación, distribución o cualquier
otro uso de este trabajo están prohibidos sin previa autorización por escrito.
Lue tämä pikaopas huolellisesti ja säästä se tulevaa
käyttöä varten.
Lisätietoja on käyttöohjeessa: http://global.Bose.com.
Vain Yhdysvallat: http://Owners.Bose.com/BT2
Turvallisuustiedot
VAROITUKSIA
ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
- Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi,
jotta vältät kuulovaurion.
- Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat
kuulokkeet korvillesi. Nosta äänenvoimakkuutta vähitellen,
kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
TOIMI varovaisesti. Noudata matkapuhelimen ja kuulokkeiden
käyttämistä autolla ajettaessa koskevia määräyksiä. Tietyissä
maissa on käytössä rajoituksia, jotka edellyttävät esimerkiksi
vain yhden kuulokkeen käyttämistä autoa ajettaessa. ÄLÄ käytä
kuulokkeita mihinkään muihin tarkoituksiin autolla ajamisen aikana.
KESKITY omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen,
jos käytät kuulokkeita esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi
liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä.
Ota tällöin kuulokkeet pois korvilta tai säädä äänenvoimakkuus
riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaäänet, kuten hälytykset ja
varoitukset.
ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen
matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumeminen voi muutoin
aiheuttaa palovamman kaltaisen henkilövahingon tai vaurioittaa
kuulokkeita.
Jos tunnet kuulokkeiden lämpiävän tai ääntä ei kuulu, irrota liitin
heti liitännästä.
ÄLÄ upota kuulokkeita veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä
niitä vesiurheilussa, esimerkiksi uidessasi, vesihiihtäessäsi tai
lainelautaillessasi.
ÄLÄ anna kuulokkeiden tai varusteiden kastua. Kosteudelle
altistuminen voi lisätä tulipalon tai sähköiskun vaaraa.
ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa
kynttilää.
Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten
käytettäväksi.
Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi
on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen
implanttiin, ota yhteys lääkäriin.
Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava
kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään
vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja
ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä
paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen
kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.
Osat
A. Vaatekiinnike
B. Liukuva säätö
C. Sisäinen mikrofoni ja 3-painikkeinen kaukosäädin
D. StayHear
®
-kärjet: Suuret (mustat); keskikokoiset,
valmiiksi paikallaan (harmaat); pienet (valkoiset)
E. Kantolaukku
Yhdistäminen puhelimeen
Yhdistä kuulokkeet laitteen tavalliseen 3,5 mm:n
kuulokeliitäntään. Kuulokkeissa on sisäinen mikrofoni ja
3-painikkeinen kaukosäädin.
1x
1x
2x
Voit toistaa, asettaa
taukotilaan, vastata
puheluun tai lopettaa sen
painamalla kerran.
Voit siirtyä eteenpäin
painamalla kahdesti.
Vastaus/
lopetuspainike
Äänenvoimak-
kuus +
Äänenvoimak-
kuus -
Huomautus: Kaukosäätimen kääntöpuolella näkyvä
S-merkki osoittaa, että nämä Bose
®
SoundTrue
in-ear
-kuulokkeet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä Samsung
Galaxy -älypuhelimien kanssa. Kaikkien mallien kaikkia
toimintoja ei ehkä voi ohjata. Katso Samsung Galaxy -laitteen
käyttöohjeesta, voiko sitä ohjata kaukosäätimellä.
Oikean sopivuuden merkitys
StayHear
®
-kärjissä on L- ja R-merkintä, jotta tiedät,
kumpaan korvaosaan kärki tulee. Kiinnitä vasen kärki
vasempaan korvaosaan ja oikea kärki oikeanpuoleiseen
korvaosaan.
Kuulokkeiden asettaminen korviin
StayHear
®
-kärki saa korvaosat istumaan korvissa
mukavasti. Kärjen siipiosa sopii korvan kohouman alle.
Kärjen oikean koon määrittäminen:
1. Aseta korvaosa korvakäytävään, jotta kuuloke pysyy
paikallaan.
2. Kallista kuuloketta taaksepäin paina kärjen siipiosaa
korvan kohouman alle, jotta se on varmasti paikallaan.
Kärkien on oltava mukavasti ja tiukasti korvan
syvänteessä.
Korvakärkien vaihtaminen
Valitse parhaiten sopiva korvakärkien koko ja tyyppi.
1. Irrota kärjen reunat varovaisesti korvakappaleesta.
Varo, ettei kärki repeydy.
VAROITUS: Älä vedä StayHear
®
-siipiosan kärkea, jotta se
ei vaurioidu.
2. Aseta uuden kärjen aukko nokkamaisen osan päälle.
Aseta pieni aukko nokkamaisen osan kärjen päälle.
3. Säädä kärjen tyveä korvakappaleen ympärillä, kunnes
kärki on kiinnitetty.
Ongelmanratkaisu
Äänenlaatu on huono.
Varmista, että kuulokkeiden liitin on työnnetty tiukasti
puhelimen kuulokeliitäntään.
Kokeile toista yhteensopivaa Samsung Galaxy -älypuhelinta.
Mikrofoni ei toimi.
Varmista, että kuulokkeiden liitin on työnnetty tiukasti laitteen
kuulokeliitäntään.
Varmista, että mikrofonia ei ole peitetty. Mikrofoni sijaitsee
vastaus/lopetuspainikkeen takana.
Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.
Kokeile toista yhteensopivaa Samsung Galaxy -älypuhelinta.
Laite ei vastaa kaukosäätimen painikekomentoihin.
Varmista, että kuulokkeiden liitin on työnnetty tiukasti laitteen
kuulokeliitäntään.
Monen painalluksen toiminnot: vaihtele painikkeiden
painamisnopeutta.
• Kokeile toista yhteensopivaa Samsung Galaxy -älypuhelinta.
Lisätietoja on verkosta saatavilla olevassa laajassa käyttöohjeessa.
Siinä kerrotaan kuulokkeista, lisätoiminnoista, tarvikkeista ja
varaosista sekä neuvotaan ongelmien ratkaisemisessa. Voit
pyytää käyttöohjetta paperilla ottamalla yhteyden oman alueesi
asiakaspalveluun. Puhelinnumero näkyy yhteystietoarkilla.
Merkintöjä varten
Sarjanumero on pakkauksen sisältämässä takuukortissa ja
vasemman korvakupin (L) sisällä tarrassa.
Sarjanumero:
___________________________________________________
Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.
Nyt on oikea aika rekisteröidä ostamasi kuulokkeet. Voit tehdä
sen helposti osoitteessa http://global.Bose.com/register
Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole
voimassa Australiassa eivätkä Uusi-Seelannissa. Osoitteessa
www.Bose.com.au/warranty ja www.Bose.con.nz/warranty kerrotaan
Australiassa ja Uusi-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.
Samsung Galaxy on Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkki.
©2014 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata,
jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Lisez attentivement ce guide de démarrage rapide et
conservez-le pour toute référence ultérieure.
Pour plus d’informations sur vos écouteurs, consultez la notice
d’utilisation sur le site : http://global.Bose.com
États-Unis uniquement
: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE
Informations relatives à la sécurité
AVERTISSEMENTS
Veillez à NE PAS utiliser les écouteurs à un niveau de volume élevé
pendant une période prolongée.
- Pour éviter des dommages auditifs, utilisez les écouteurs à un
volume confortable, mais modéré.
- Baissez le volume du lecteur avant de placer les écouteurs sur
les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu’à
ce que le niveau d’écoute vous convienne.
Soyez vigilant et respectez la réglementation en vigueur concernant
l’utilisation de casques et écouteurs avec des téléphones portables
si vous utilisez les écouteurs pour passer ou recevoir des appels
pendant que vous conduisez. Certaines juridictions imposent
des limites spécifiques d’utilisation pendant la conduite, par exemple
le port d’un seul écouteur. Veillez à NE PAS utiliser les écouteurs à
d’autres fins lorsque vous conduisez.
Restez vigilant, pensez à votre sécurité et à celle des autres si
vous utilisez les écouteurs tout en exerçant une activité nécessitant
votre attention, par exemple si vous circulez à vélo ou à pied sur
une route transitée ou à proximité d’un chantier de construction,
d’une voie de chemin de fer, etc. Retirez les écouteurs ou réglez
le volume pour être en mesure d’entendre les sons ambiants, y
compris les klaxons, alarmes et signaux d’avertissement.
Veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs pour téléphone portable
pour connecter vos écouteurs au système audio des cabines
d’avions. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est
susceptible de provoquer des brûlures ou d’endommager
les écouteurs.
Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez
et déconnectez les écouteurs immédiatement.
Veillez à NE PAS immerger vos écouteurs dans l’eau ou les exposer
à l’eau pendant des périodes prolongées et à ne pas les porter pour
pratiquer des sports aquatiques (natation, ski nautique, surf, etc.).
Veillez à NE PAS exposer les écouteurs ni les accessoires à
l’humidité. Une exposition à l’humidité peut augmenter le risque
d’incendie ou de secousse électrique.
Veillez à NE PAS placer d’objets enflammés, tels que des bougies
allumées, sur l’appareil.
Certaines pièces présentent un risque de suffocation.
Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins
de 3 ans.
Ce produit contient des composants magnétiques.
Contactez votre médecin pour toute question relative
à l’effet de ces composants sur le fonctionnement d’un
appareil médical implanté.
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté
avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un
centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au
rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger
les ressources naturelles, la santé humaine et
l’environnement. Pour plus d’informations sur l’élimination
et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre
service de ramassage des ordures ou le magasin où vous
avez acheté ce produit.
Composants
A. Clip
B. Glissière de réglage
C. Microphone intégré et télécommande à trois boutons
D. Embouts StayHear
®
: grands (noirs) ; moyens, installés,
(gris) ; petits (blancs)
E. Boîtier de transport
Raccordement à votre téléphone
Raccordez les écouteurs au connecteur standard de
3,5 mm de votre appareil. Les écouteurs sont dotés d’un
microphone intégré et d’une télécommande à trois boutons.
1x
1x
2x
Appuyez une fois pour
démarrer/interrompre la
lecture ou pour répondre/
mettre fin à un appel.
Appuyez deux fois pour
passer à la piste suivante.
Répondre/
Raccrocher
Volume +
Volume -
Remarque : la lettre S à l’arrière de la télécommande indique
que ces écouteurs Bose
®
SoundTrue
sont compatibles avec
les smartphones Samsung Galaxy. Il est possible que toutes
les commandes ne fonctionnent pas sur certains modèles.
Consultez la notice d’utilisation de votre smartphone Samsung
Galaxy pour savoir si la télécommande est compatible avec
votre modèle.
Importance d’une adaptation correcte
Chaque embout StayHear
®
est marqué d’une lettre, L pour
l’oreille gauche et R pour l’oreille droite. Veillez à bien fixer
l’embout marqué L à l’écouteur de gauche et l’embout
marqué R à l’écouteur de droite.
Adaptation des écouteurs à l’oreille
Les embouts StayHear
®
permettent aux écouteurs de
reposer dans le creux de l’oreille sans aucune gêne.
L’ailette de l’embout s’adapte juste en dessous du rebord
de l’oreille.
Pour déterminer si l’embout installé est adapté :
1. Insérez légèrement l’écouteur dans le conduit auditif,
suffisamment pour que le casque repose sur les oreilles.
2. Inclinez à nouveau le casque vers l’arrière et appuyez sur
l’ailette de l’embout sous le rebord de l’oreille jusqu’à ce
qu’elle se mette en place. Les embouts doivent reposer
confortablement dans le creux de l’oreille.
Changement de coussinets
Sélectionnez le type et la taille d’embouts qui vous offrent le
plus de confort et d’adaptation.
1. Décollez doucement les bords de l’embout moyen en veillant
à ne pas le déchirer.
ATTENTION
: pour éviter tout dommage, ne tirez pas sur
l’ailette de l’embout StayHear
.
2. Positionnez l’ouverture du nouvel embout sur la canule et la
petite fente au-dessus de la crosse de celle-ci.
3. Insérez la base de l’embout autour de celle de l’écouteur
jusqu’à ce que ce que l’embout soit bien fixé.
Résolution des problèmes
Son de qualité médiocre
Vérifiez que les écouteurs sont correctement raccordés à la
prise casque du téléphone.
Essayez d’utiliser un autre smartphone Samsung Galaxy
compatible.
Le microphone ne fonctionne pas
Vérifiez que les écouteurs sont correctement raccordés à la
prise casque de l’appareil.
Vérifiez que l’ouverture du microphone à l’arrière du bouton
Répondre/Raccrocher n’est pas bloquée.
Essayez de passer un nouvel appel.
Essayez d’utiliser un autre smartphone Samsung Galaxy
compatible.
L’appareil ne réagit pas à la télécommande
Vérifiez que les écouteurs sont correctement raccordés à la
prise casque de l’appareil.
Pour les commandes à plusieurs pressions : variez la vitesse
des pressions sur le bouton.
Essayez d’utiliser un autre smartphone Samsung Galaxy
compatible.
Reportez-vous à la notice d’utilisation complète, disponible sur notre
site Web, pour obtenir de plus amples informations sur vos écouteurs,
ses fonctions avancées, des suggestions supplémentaires de résolution
des problèmes et des informations sur les accessoires et pièces de
rechange. Pour obtenir une copie imprimée de la notice d’utilisation,
consultez dans cette notice la liste des numéros de téléphone fournie.
Renseignements à conserver
Le numéro de série est indiqué sur la carte de garantie qui
accompagne le casque et sur une étiquette dans l’écouteur gauche (L).
Numéro de série :
___________________________________________________
Conservez votre facture avec la notice d’utilisation.
Enregistrez dès maintenant vos écouteurs. Pour ce faire, rendez-
vous sur http://global.Bose.com/register
Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne
s’appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre
site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.con.nz/warranty
pour plus d’informations sur les conditions de garantie en Australie
et en Nouvelle-Zélande.
Samsung Galaxy est une marque de commerce de Samsung Electronics Co., Ltd.
©2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation,
même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.
Leggere questa guida rapida e conservarla come
riferimento per il futuro.
Per ulteriori informazioni sulle cuffie, consultare il Manuale di
istruzioni disponibile all’indirizzo: http://global.Bose.com
Per gli Stati Uniti: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE
Informazioni sulla sicurezza
AVVERTENZE
NON usare le cuffie a un volume elevato per un lungo periodo
di tempo.
- Per evitare danni all’udito, usare le cuffie a un livello di
volume confortevole e moderato.
- Abbassare il volume del dispositivo prima di indossare le
cuffie, quindi alzarlo gradualmente fino a raggiungere il livello
d’ascolto più confortevole.
USARE CAUTELA e osservare le leggi vigenti relative all’uso di
telefoni cellulari e cuffie se si usano le cuffie per conversazioni
telefoniche durante la guida. Alcune giurisdizioni prevedono
restrizioni specifiche, ad esempio l’utilizzo di un solo auricolare,
per l’impiego di tali prodotti durante la guida. NON usare le cuffie
per qualsiasi altro scopo durante la guida.
È IMPORTANTE non perdere mai di vista la propria sicurezza e
quella degli altri se si usano le cuffie mentre si svolge un’attività
che richiede la propria attenzione, ad esempio quando si va in
bicicletta o si cammina vicino a una strada trafficata, un cantiere
o una ferrovia, ecc. Rimuovere le cuffie o regolare il volume
per essere sicuri di sentire i suoni circostanti, inclusi i segnali di
allarme e di avvertimento.
NON utilizzare un adattatore per telefono cellulare per collegare
le cuffie ai connettori presenti sui sedili degli aerei, per evitare il
rischio di scottature o danni dovuti al surriscaldamento.
Rimuovere e scollegare immediatamente le cuffie se si
percepisce un aumento di temperatura o si riscontra una perdita
di audio.
NON immergere o esporre all’acqua le cuffie per periodi
prolungati né indossarle quando si praticano sport acquatici quali
nuoto, sci d’acqua, surf, ecc.
NON far bagnare le cuffie o gli accessori. L’esposizione all’umidità
potrebbe incrementare il rischio di incendio o di scosse elettriche.
NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele
accese) sull’apparecchio o nelle sue vicinanze.
Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono
rappresentare un pericolo di soffocamento.
Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.
Questo prodotto contiene materiale magnetico.
Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande
sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici
impiantati nel corpo umano.
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere
smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere
consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il
riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti
aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e
l’ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e
sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità
locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio
presso il quale è stato acquistato.
Componenti
A. Clip per abiti
B. Cursore di regolazione
C. Microfono in linea e telecomando a 3 pulsanti
D. Puntali StayHear
®
: Grandi (neri); medi, installati, (grigi);
piccoli (bianchi)
E. Custodia
Collegamento al telefono
Collegare le cuffie al connettore per cuffie standard
da 3,5 mm del dispositivo. Le cuffie sono dotate di un
microfono in linea e di un telecomando a tre pulsanti.
1x
1x
2x
Premere una volta per
riprodurre/mettere in
pausa o per accettare/
chiudere una chiamata.
Premere due volte per
spostarsi in avanti di una
traccia.
Rispondi/Fine
Volume +
Volume -
Nota: Il segno S sul retro del telecomando indica che
queste cuffie in-ear Bose
®
SoundTrue
sono progettate per
gli smartphone Samsung Galaxy. È possibile che su alcuni
modelli non tutti i controlli siano disponibili. Per verificare se
i telecomandi funzionano con il proprio modello specifico,
consultare la guida per l’utente del Samsung Galaxy.
Importanza del comfort
Ogni puntale StayHear
®
è contrassegnato con una
L (Left, sinistro) o una R (Right, destro) per indicate
l’auricolare sul quale va montato. È importante abbinare
il puntale sinistro all’auricolare sinistro e il puntale destro
all’auricolare destro.
Inserimento delle cuffie nelle orecchie
Il puntale StayHear
®
permette di inserire comodamente
l’auricolare nell’incavo dell’orecchio. L’archetto
dell’auricolare si adatta dietro il lobo.
Per stabilire se il puntale è della taglia corretta:
1. Inserire l’auricolare nel canale quanto basta per
appoggiare leggermente le cuffie alle orecchie.
2. Inclinare le cuffie all’indietro e premere l’archetto sotto
il lobo dell’orecchio fino a fissarlo. I puntali devono
risultare comodi ma allo stesso tempo saldi nell’incavo
dell’orecchio.
Sostituzione dei puntali
Selezionare il tipo e la dimensione del puntale più adatta al
proprio orecchio.
1. Staccare delicatamente i bordi del puntale per rimuoverlo
dall’auricolare, facendo attenzione a non strapparlo.
ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare le cuffie,
non
tirare l’archetto StayHear
®
.
2. Posizionare l’apertura del nuovo puntale sopra l’ugello e la
piccola fessura sopra il gancio dell’ugello.
3. Adattare la base del puntale sulla base dell’auricolare fino
a quando non è completamente fissata.
Risoluzione dei problemi
Scarsa qualità del suono
Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito bene nel
connettore delle cuffie del telefono.
Provare con un altro smartphone Samsung Galaxy
compatibile.
Il microfono non funziona
Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito bene nel
connettore delle cuffie del dispositivo
Verificare che l’apertura del microfono sul retro del pulsante
Rispondi/Fine non sia ostruita.
Provare a chiamare un numero differente.
Provare con un altro smartphone Samsung Galaxy
compatibile.
Il dispositivo non risponde ai pulsanti (del telecomando)
Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito bene nel
connettore delle cuffie del dispositivo
Per le funzioni che prevedono più pressioni, variare la
velocità delle pressioni sui pulsanti.
Provare con un altro smartphone Samsung Galaxy
compatibile.
Consultare il Manuale di istruzioni completo, disponibile online, per
ulteriori informazioni sulle cuffie, in particolare su funzioni avanzate,
suggerimenti per la risoluzione dei problemi e informazioni su
accessori e componenti sostitutivi. Per richiedere una copia cartacea
del Manuale di istruzioni completo, utilizzare i numeri telefonici forniti.
Informazioni importanti
Il numero di serie si trova sulla scheda di garanzia presente nella
confezione e su un’etichetta all’interno del padiglione sinistro (L).
Numero di serie:
___________________________________________________
È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale
di istruzioni.
Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto.
La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito
http://global.Bose.com/register
Le informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto non sono
valide per l’Australia e la Nuova Zelanda. Per ulteriori informazioni
sulla garanzia per Australia e Nuova Zelanda, consultare il sito
Web www.Bose.com.au/warranty o www.Bose.co.nz/warranty.
Samsung Galaxy è un marchio commerciale di Samsung Electronics Co., Ltd.
©2014 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta,
modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.
Olvassa el figyelmesen ezt az üzembe helyezési
útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.
A headsettel kapcsolatban további tudnivalókat a Kezelési
útmutató tartalmaz: http://global.Bose.com, csak USA:
http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE
Biztonsági információk
VIGYÁZAT
NE használja a fejhallgatót huzamosabb ideig magas hangerőn.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében a fejhallgatót a fül
számára kellemes, mérsékelt hangerővel használja.
- Halkítsa le az eszközt, mielőtt a fülére helyezné a fejhallgatót,
majd fokozatosan hangosítsa fel az eszközt, amíg el nem éri az
Ön számára megfelelő hangerőt.
LEGYEN ÓVATOS és tartsa be a mobiltelefonok és fejhallgatók
használatára vonatkozó jogszabályokat, ha a fejhallgatót vezetés
közben telefonáláshoz használja. Az ilyen eszközök vezetés
közbeni használatát illetően egyes jogrendek korlátozásokat
szabhatnak meg, például tilthatják a fejhallgató mindkét fülön
történő használatát. NE használja a fejhallgatót semmilyen más
célra vezetés közben.
ÜGYELJEN a saját és mások biztonságára, ha a fejhallgató
használata közben egyéb tevékenységet is végez, például
kerékpározik vagy forgalmas helyen, építési terület vagy vasúti
sínek közelében sétál stb. Vegye le a fejhallgatót vagy állítsa át
a hangerőt úgy, hogy biztosan meghallja a környezeti hangokat,
beleértve a riasztásokat és a figyelmeztető jelzéseket is.
NE csatlakoztassa a fejhallgatót mobiltelefon-adapter segítségével
a repülőgépülésekbe épített aljzathoz, mert ez személyi sérülést,
például égést vagy anyagi kárt okozhat a túlmelegedés miatt.
AZONNAL válassza le és távolítsa el a fejhallgatót, ha melegedést
vagy hangkiesést tapasztal.
NE engedje, hogy a fejhallgató hosszabb ideig vízbe merüljön,
vagy vízzel érintkezzen, és ne használja vízi sportok (pl. úszás,
vízisízés, szörfözés stb.) közben.
NE engedje, hogy a fejhallgató vagy a tartozékok vízzel
érintkezzenek. A nedvességgel történő érintkezés növeli a tűz vagy
áramütés kockázatát.
TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal égő eszközt helyezni a
termékre vagy annak közelébe.
A termék kis részeket tartalmaz, amelyek fulladást
okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára
nem alkalmas.
A termék mágneses anyagot tartalmaz. Ha szeretné
tudni, hogy a mágneses anyag befolyásolhatja-e
az Ön beültetett orvosi eszközének működését,
forduljon orvosához.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő
hulladékkezelő létesítményben kell leadni,
ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról.
A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul
a természeti erőforrások, az emberi egészség és a
környezet védelméhez. A hulladékká vált termék
kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért forduljon a helyi önkormányzat
hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz
az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.
Az eszköz részei
A. Ruhacsíptető
B. Szabályozócsúszka
C. Beépített mikrofon és 3 gombos távvezérlő
D. StayHear
®
füldugósapkák: Nagy (fekete); közepes,
felhelyezett (szürke); kicsi (fehér)
E. Hordtok
Csatlakoztatás a telefonhoz
Csatlakoztassa a fejhallgatót az eszköz szabványos
3,5 mm-es csatlakozójához. A fejhallgatók vezetékbe
integrált mikrofonnal és 3 gombos távvezérlővel
rendelkeznek.
1x
1x
2x
Nyomja meg egyszer
a lejátszáshoz/
szüneteltetéshez vagy
a hívás fogadásához/
elutasításához.
Nyomja meg kétszer a
következő zeneszámra
történő ugráshoz.
Válasz/Vége
Hangerő +
Hangerő -
Megjegyzés: A távvezérlő hátoldalán látható $ jelzés arra utal,
hogy ezt a Bose
®
SoundTrue
fülhallgatót Samsung Galaxy
okostelefonokkal történő használatra tervezték. Bizonyos
modellek esetén előfordulhat, hogy nem használható minden
vezérlőelem. A Samsung Galaxy felhasználói útmutatójából
megtudhatja, hogy az Ön készülékével működik-e a távvezérlő.
A megfelelő illeszkedés fontossága
Minden StayHear
®
füldugósapkán L (bal) vagy R (jobb)
jelzés mutatja, hogy melyik füldugóra illeszkedik. Ügyeljen
rá, hogy a bal füldugósapkát a bal füldugóra, a jobb
füldugósapkát pedig a jobb füldugóra helyezze fel.
A fejhallgató hozzáigazítása a fülhöz
A StayHear
®
füldugósapkák segítségével a füldugó
kényelmesen illeszkedik az Ön fülkagylójába.
A füldugósapka szárnya a fülkagyló ellencáp nevű része
alá illeszkedik.
Ellenőrizze, hogy megfelelő méretű-e a füldugósapka:
1. Illessze a füldugót a fülcsatornájába épp annyira, hogy a
fejhallgató ne essen ki a füléből.
2. Fordítsa el hátrafelé a fejhallgatót, és a füldugósapka
szárnyát nyomja a fülkagyló ellencáp nevű része alá úgy,
hogy jól rögzítse a eszközt. A füldugósapkáknak kellemetlen
érzés nélkül, de stabilan kell a fülkagylóba illeszkedniük.
A füldugósapkák cseréje
Válassza ki azt a füldugósapkát és -méretet, amelyet a
legkényelmesebbnek érez, és amely a legjobban illeszkedik
a fülébe.
1. Finoman húzza le a füldugóról a felhelyezett füldugósapka
széleit, ügyelve arra, hogy el ne szakítsa a füldugósapkát.
FIGYELEM! Ne a szárnyánál fogva húzza a StayHear
®
füldugósapkát, mert az így megsérülhet.
2. Illessze az új füldugósapka nyílását a fej, a kis bevágást
pedig a fej kampója fölé.
3. Nyomja rá a füldugósapka alapját a fülhallgató alapjára,
amíg úgy nem érzi, hogy stabilan rögzítette a füldugósapkát.
Hibaelhárítás
Gyenge a hangminőség
Ellenőrizze, hogy a fejhallgató jól csatlakozik-e az eszköz
fejhallgatóaljzatához.
Próbáljon ki egy másik kompatibilis Samsung Galaxy
okostelefont.
Nem működik a mikrofon.
Ellenőrizze, hogy a fejhallgató jól csatlakozik-e az eszköz
fejhallgatóaljzatához.
Ellenőrizze, hogy nincs-e letakarva a mikrofon nyílása a
Válasz/Vége gomb túloldalán.
Próbálkozzon még egy telefonhívással.
Próbáljon ki egy másik kompatibilis Samsung Galaxy
okostelefont.
Az eszköz nem reagál a gombparancsokra
(a távvezérlőre).
Ellenőrizze, hogy a fejhallgató jól csatlakozik-e az eszköz
fejhallgatóaljzatához.
Több gombnyomásos funkciók esetében: változtasson a
gombnyomások sebességén.
Próbáljon ki egy másik kompatibilis Samsung Galaxy
okostelefont.
Az online elérhető teljes Kezelési útmutató további tudnivalókat
tartalmaz a headsetről, beleértve a speciális funkciókat,
a további hibaelhárítási javaslatokat, valamint a tartozékokkal és
cserealkatrészekkel kapcsolatos információkat. Ha a teljes Kezelési
útmutató nyomtatott változatára van szüksége, tekintse meg a
feltüntetett telefonszámokat.
Feljegyzendő adatok
A sorozatszám a dobozban elhelyezett garanciajegyen, illetve a bal
oldali fülhallgató (L) belső részén lévő címkén található.
Sorozatszám:
___________________________________________________
A bizonylatot tartsa a Kezelési útmutató mellett.
Ez egy kiváló alkalom a fejhallgató regisztrálására. Ezt egyszerűen
megteheti a következő címen: http://global.Bose.com/register
A termékhez mellékelt garanciális útmutatón szereplő feltételek
Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Az Ausztráliában és
Új-Zélandon érvényes garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókért
keresse fel weboldalunkat a www.Bose.com.au/warranty vagy a
www.Bose.con.nz/warranty címen.
A Samsung Galaxy a Samsung Electronics Co., Ltd. védjegye.
©2014 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen
része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel
semmilyen más módon.
Należy uważnie przeczytać ten Przewodnik szybkiego
startu i zachować go w celu użycia w przyszłości.
Dodatkowe informacje na temat zestawu słuchawkowego
zawiera Podręcznik użytkownika: http://global.Bose.com,
tylko USA: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIA
NIE WOLNO korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie
głośności przez dłuższy czas.
- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, ze słuchawek należy
korzystać przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
- Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć poziom ich
głośności, a następnie stopniowo zwiększać go do momentu
osiągnięcia poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
NALEŻY zachować ostrożność i zgodność z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych
i słuchawek, jeżeli słuchawki są używane do wykonywania rozmów
telefonicznych podczas prowadzenia pojazdów. W niektórych krajach/
regionach obowiązują określone ograniczenia dotyczące używania
takich produktów podczas prowadzenia pojazdów, na przykład
konieczność korzystania z jednej słuchawki. NIE WOLNO używać
słuchawek do innego celu podczas prowadzenia pojazdów.
NALEŻY zwracać uwagę na bezpieczeństwo własne oraz innych
osób, jeżeli słuchawki są używane podczas wykonywania czynności
wymagających uwagi (np. jazda na rowerze lub spacer w pobliżu
lokalizacji o dużym natężeniu ruchu samochodowego, placu budowy
lub linii kolejowej). Należy zdjąć słuchawki lub dostosować głośność
do poziomu umożliwiającego usłyszenie dźwięków dochodzących
z zewnątrz, takich jak alarmy i sygnały ostrzegawcze.
NIE WOLNO korzystać z adapterów dla telefonów komórkowych
w celu podłączenia słuchawek do gniazda w fotelu samolotu,
ponieważ może to spowodować obrażenia ciała takie jak poparzenia
lub uszkodzenie sprzętu spowodowane przegrzaniem.
W przypadku uczucia wzrostu temperatury lub utraty dźwięku należy
NATYCHMIAST zdjąć i odłączyć słuchawki.
NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie, narażać go na działanie
wody przez dłuższy czas ani użytkować podczas uprawiania sportów
wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne, surfing itp.
NIE NALEŻY narażać słuchawek ani akcesoriów na zamoknięcie.
Narażenie na wilgoć może zwiększyć niebezpieczeństwo pożaru lub
porażenia prądem.
NIE NALEŻY na urządzeniu lub w jego pobliżu umieszczać źródeł
otwartego ognia, np. zapalonych świec.
Produkt zawiera małe części stanowiące ryzyko
zadławienia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej
3 lat.
Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie
wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na
funkcjonowanie implantów medycznych należy
skonsultować z lekarzem.
Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem
z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt
należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu
recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga
chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko
naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji
i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem
lokalnym, w zakładzie utylizacji odpadów albo w sklepie,
w którym produkt został nabyty.
Elementy
A. klips na ubranie
B. suwak regulacyjny
C. mikrofon i 3-przyciskowy pilot zdalnego sterowania
D. końcówki StayHear
®
: duże (czarne), średnie
(zainstalowane; szare), małe (białe)
E. futerał
Podłączenie do telefonu
Podłącz słuchawki do standardowego złącza
słuchawkowego 3,5 mm w urządzeniu. Słuchawki są
dostarczane ze standardowym wbudowanym mikrofonem
i 3-przyciskowym pilotem zdalnego sterowania.
1x
1x
2x
Naciśnij jeden raz,
aby rozpocząć/wstrzymać
odtwarzanie lub odebrać/
zakończyć polecenie.
Naciśnij dwukrotnie, aby
przewinąć do przodu.
Przycisk
odbierania/
kończenia
połączeń
Głośność +
Głośność -
Uwaga: Oznaczenie S na tylnym panelu pilota zdalnego
sterowania informuje o tym, że słuchawki douszne Bose
®
SoundTrue
są przeznaczone do użytku ze smartfonami
Samsung Galaxy. W przypadku niektórych modeli pełne funkcje
sterowania mogą nie być dostępne. Jeżeli pilot zdalnego
sterowania nie działa z danym modelem, należy skorzystać
z podręcznika użytkownika telefonu Samsung Galaxy.
Znaczenie właściwego dopasowania
Każda końcówka Each StayHear
®
jest oznaczona literą
L (lewa) lub R (prawa) określającą, dla której słuchawki
jest przeznaczona. Lewą końcówkę należy przymocować
do lewej słuchawki, a prawą końcówkę do prawej
słuchawki.
Dopasowywanie słuchawek dousznych do ucha
Końcówka StayHear
®
umożliwia wygodne umieszczenie
słuchawki w muszli ucha. Wypustkę pod końcówką należy
umieścić pod wypukłością ucha.
Określanie prawidłowego rozmiaru końcówki:
1. Włóż końcówkę do przewodu słuchowego na tyle,
aby słuchawka oparła się lekko o ucho.
2. Odchyl słuchawkę do tyłu i naciśnij wypustkę pod
wypukłością ucha, aż do zamocowania. Końcówka powinna
być dopasowana wygodnie, ale dokładnie do muszli ucha.
Wymiana końcówek słuchawek
Wybierz typ i
rozmiar końcówki, który zapewnia największy
komfort i najlepsze dopasowanie.
1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki, uważając aby
jej nie rozerwać.
PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy
ciągnąć za wypustkę StayHear
®
.
2. Ustaw otwór nowej końcówki nad słuchawką, a mały rowek
nad zaczepem.
3. Załóż podstawę końcówki wokół podstawy słuchawki, aż do
zamocowania końcówki.
Rozwiązywanie problemów
Niska jakość dźwięku
Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo podłączone do złącza
słuchawek telefonu.
Użyj innego zgodnego smartfonu Samsung Galaxy.
Mikrofon nie działa
Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo podłączone do złącza
słuchawek urządzenia firmy
Sprawdź, czy otwór mikrofonu z tyłu przycisku odbierania/
zakończenia nie jest zablokowany.
Wykonaj inne połączenie.
Użyj innego zgodnego smartfonu Samsung Galaxy.
Urządzenie nie reaguje na polecenia wydawane za pomocą
przycisków (pilota)
Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo podłączone do złącza
słuchawek urządzenia firmy
Funkcje wymagające kilkukrotnego naciśnięcia przycisków:
zwiększ odstęp między kolejnymi naciśnięciami przycisku.
Użyj innego zgodnego smartfonu Samsung Galaxy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawu słuchawkowego, w tym
funkcji zaawansowanych, dodatkowe sugestie dotycząc rozwiązywania
problemów oraz informacje o akcesoriach i częściach zamiennych,
należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika dostępnym online.
Aby zamówić Podręcznik użytkownika w formie drukowanej, należy
zadzwonić pod podany numer telefonu.
Ważne informacje
Numer seryjny znajduje się na karcie gwarancyjnej dołączonej do
opakowania i na etykiecie wewnątrz lewej muszli (L).
Numer seryjny:
___________________________________________________
Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem
użytkownika.
Warto teraz zarejestrować słuchawki. Można to zrobić, przechodząc
do witryny http://global.Bose.com/register
Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji
nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje
dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można
znaleźć pod adresem www.Bose.com.au/warranty lub
www.Bose.con.nz/warranty.
Samsung Galaxy jest znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
©2014 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać,
modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego
uzyskania pisemnego zezwolenia.
C.
E.
D.
/