EINHELL RT-RH 20/1 Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
rotary hammers
Malli
RT-RH 20/1
Tyyppi
Ohjekirja
RT-RH 20/1
Art.-Nr.: 42.584.91 I.-Nr.: 11014
7
D Originalbetriebsanleitung
Bohrhammer
GB Original operating instructions
Hammer drill
F Mode d’emploi d’origine
Marteau perforateur
I Istruzioni per l’uso originali
Martello perforatore
DK/ Original betjeningsvejledning
N Borehammer
S Original-bruksanvisning
Borrhammare
HR/ Originalne upute za uporabu
BIH Čekić za bušenje
RS Originalna uputstva za upotrebu
Čekić za bušenje
CZ Originální návod k obsluze
Vrtací kladivo
SK Originálny návod na obsluhu
Vŕtacie kladivo
NL Originele handleiding
Boorhamer
E Manual de instrucciones original
Taladro percutor
P Manual de instruções original
Martelo perfurador
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Poravasara
PL Instrukcją oryginalną
Młot udarowy
GR Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Σφυροτρύπανο
TR Orijinal Kullanma Talimatı
Kırıcı delici
Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 1Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 1 19.11.14 07:5119.11.14 07:51
FIN
- 115 -
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä ter-
veydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Vaihdepyörästön vahingoittumisen välttämiseksi saa porauksen / iskuporauksen vaihtokytkimen kytkeä
vain koneen seistessä
Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 115Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 115 19.11.14 07:5119.11.14 07:51
FIN
- 116 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Pölysuojus
2. Lukitusholkki
3. Vaihtokytkin poraus/iskuporaus/talttaus
4. Päälle-/pois-katkaisin
5. Kahva
6. Tukikahva
7. Syvyysvaste
8. Lukitusnuppi
9. Kiertosuunnan vaihtokytkin myötä-/vastapäi-
vään
10. Kiinnitysruuvi
11. Kierrosluvun säädin
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Poravasara
Tukikahva
Syvyysvaste
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu käytettäväksi betonin, kivien ja
tiilien vasaraporaamiseen sekä talttatöihin käyttä-
en vastaavaa poranterää tai talttaa.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 116Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 116 19.11.14 07:5119.11.14 07:51
FIN
- 117 -
4. Tekniset tiedot
Verkkojännite: .........................220-240 V ~ 50 Hz
Virranotto: ........................................... 500 wattia
Joutokäyntikierrosluku: ....................0-1200 min
-1
Iskuluku: ...........................................0-5800 min
-1
Porausteho betoniin/kiveen (kork.): .......... 20 mm
Suojaluokka: ................................................. II/
Paino: .........................................................2,7 kg
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso L
pA
............................. 90 dB(A)
Mittausvirhe K
pA
............................................3 dB
Äänen tehotaso L
WA
............................. 101 dB(A)
Mittausvirhe K
WA
...........................................3 dB
Poravasaraa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulko-
na direktiivin 2000/14/EC_2005/88/EC artiklan 3
mukaan.
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukai-
sesti.
Vasaraporaaminen betoniin
Tärinänpäästöarvo a
h
= 10,2 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Talttaaminen
Tärinänpäästöarvo a
h
= 7,6 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normite-
tun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyöka-
lua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuk-
sen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun raken-
teesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-
suojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo-
suojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-
käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Varoitus!
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
Tutki johdonhakulaitteella, onko käyttökohdassa
piilossa olevia sähköjohtoja tai kaasu- tai vesi-
putkia.
5.1 Tukikahva (kuva 2 - kohta 6)
Käytä poravasaraa turvallisuussyistä ainoastaan
tukikahvan kera.
Tukikahva (6) antaa lisätukea poravasaran käytön
aikana. Turvallisuussyistä ei laitetta saa käyttää
ilman tukikahvaa (6).
Tukikahva (6) kiinnitetään poravasaraan pinneki-
innityksellä. Kun kahvaa käännetään vastapäi-
vään (kahvasta nähden), niin kiinnitys aukeaa.
Kun kahvaa käännetään myötäpäivään, niin se
kiinnittyy paikalleen.
Irroita ensin tukikahvan pinnekiinnitys. Sitten voit
kääntää tukikahvan (6) sinulle parhaiten sopivaan
työskentelyasentoon. Käännä sitten kahvaa päin-
vastaiseen suuntaan kiinni, kunnes tukikahva on
Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 117Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 117 19.11.14 07:5119.11.14 07:51
FIN
- 118 -
lujasti paikallaan.
5.2 Syvyysvaste (kuva 3 – kohta 7)
Syvyysvaste (7) pysyy paikallaan tukikahvassa (6)
olevan lukitusruuvin (10) avulla.
Irroita lukitusruuvi (10) ja aseta syvyysvaste
(7) paikalleen.
Siirrä syvyysvaste (7) samalle tasolle kuin
poranterä.
Vedä syvyysvastetta (7) taaksepäin halutun
poraussyvyyden verran.
Kiristä lukitusruuvi (10) jälleen tiukkaan.
Poraa sitten reikä, kunnes syvyysvaste (7)
koskettaa työstökappaleeseen.
5.3 Työkalun asettaminen paikalleen (kuva 4)
Puhdista työkalu ennen sen asettamista
paikalleen ja rasvaa työkalun varsi ohuesti
poranterärasvalla.
Vedä lukitusholkki (2) taakse ja pidä se pai-
kallaan.
Työnnä pölytön työkalu kiertäen työkaluistuk-
kaan vasteeseen saakka. Työkalu lukkiutuu
itse istukkaan.
Tarkasta lukittuminen vetämällä työkalusta.
5.4 Työkalun poisottaminen (kuva 5)
Vedä lukitusholkki (2) taakse, pidä sitä paikallaan
ja ota työkalu pois.
6. Käyttö
Vaara!
Vaaratilanteiden välttämiseksi saa konetta pidellä
ainoastaan molemmista kahvoista (5/6)! Muussa
tapauksessa uhkaa sähköiskun vaara, jos porata-
an sähköjohtoon!
6.1 Päälle-/pois-katkaisin (kuva 6/nro 4)
Aseta ensin sopiva poranterä koneeseen
(katso kohtaa 5.3).
Liitä verkkojohto sopivaan pistorasiaan.
Aseta porakone suoraan porattavaan kohta-
an.
Käynnistys:
Paina päälle-/pois-katkaisinta (4)
Jatkuva käyttö:
Lukitse päälle-/pois-katkaisin (4) lukitusnupilla (8)
paikalleen.
Huomio! Lukitus on mahdollista vain kiertosuun-
nassa myötäpäivään.
Sammutus:
Paina päälle-/pois-katkaisinta (4) lyhyesti.
6.2 Kierrosluvun säätö (kuva 6/nro 4)
Voit ohjata kierroslukua käytön aikana
portaattomasti.
Valitse kierrosluku painamalla päälle-/pois-
katkaisinta (4) enemmän tai vähemmän.
Oikean kierrosluvun valinta: Parhaiten sovel-
tuva kierrosluku on riippuvainen työstökappa-
leesta, käyttötavasta ja käytetystä poranterä-
stä.
Vähäinen päälle-/pois-katkaisimen painami-
nen (4): alhaisempi kierrosluku
Voimakkaampi päälle-/pois-katkaisimen pai-
naminen (4): korkeampi kierrosluku
Vinkki: Aloita poranreikien poraaminen alhaisella
kierrosluvulla. Korota kierroslukua sitten vähän
kerrallaan.
Edut:
Poranterää on alussa helpompi valvoa eikä
se luiskahda pois.
Vältät täten rikkonaiset poranreiät (esim. kaa-
keleissa).
6.3 Kierrosluvun esivalinta (kuva 6/nro 11)
Kierrosluvun säätimellä (11) on mahdollista
määrätä suurin sallittu kierrosluku. Päälle-/
pois-katkaisinta (4) voidaan painaa enää vain
annettuun suurimpaan kierroslukuun saakka.
Säädä kierrosluku päälle-/pois-katkaisimen
(4) säätörenkaalla (11).
Älä tee tätä säätöä poraamisen aikana.
6.4 Kiertosuunnan vaihtokytkin myötä-/
vastapäivään (kuva 6/nro 9)
Vaihda suuntaa vain laitteen ollessa pysäh-
dyksissä!
Säädä iskuporakoneen kiertosuunta vaihtoky-
tkimellä myötä-/vastapäivään (9)
Kiertosuunta Kytkimen asento
Kierto myötäpäivään
(eteenpäin ja poraaminen) painettu oikealta
Kierto vastapäivään
(taaksepäin) painettu vasemmalta
Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 118Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 118 19.11.14 07:5119.11.14 07:51
FIN
- 119 -
6.5 Vaihtokytkin poraus/iskuporaus/talttaus
(kuva 7)
Poraamista varten painetaan kiertokatkaisi-
messa (3) olevaa nuppia (E) ja samalla kään-
netään kiertokatkaisin (3) kytkentäasentoon
A.
Iskuporaamista varten painetaan kiertokat-
kaisimessa (3) olevaa nuppia (E) ja samalla
käännetään kiertokatkaisin (3) kytkentäasen-
toon B.
Talttaustöitä varten painetaan kiertokatkaisi-
messa (3) olevaa nuppia (E) ja samalla kään-
netään kiertokatkaisin (3) kytkentäasentoon
C. Asennossa C ei talttaa ole lukittu paikalle-
en.
Talttaustöitä varten painetaan kiertokatkaisi-
messa (3) olevaa nuppia (E) ja samalla kään-
netään kiertokatkaisin (3) kytkentäasentoon
D. Asennossa D taltta on lukittu paikalleen.
Viite!
Vasaraporaamisessa tarvitaan vain vähäinen pu-
ristusvoima. Liian suuri puristusvoima kuormittaa
moottoria tarpeettomasti. Tarkasta poranterät
säännöllisesti. Teroita tylstynyt poranterä tai vaih-
da se uuteen.
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pä-
tevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain säh-
köalan ammattihenkilö.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvits-
evia osia.
8.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
Laitteen tyyppi
Laitteen tuotenumero
Laitteen tunnusnumero
Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoit-
teesta www.isc-gmbh.info
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauk-
sissaan.
Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 119Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 119 19.11.14 07:5119.11.14 07:51
FIN
- 120 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 120Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 120 19.11.14 07:5119.11.14 07:51
FIN
- 121 -
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Hiiliharjat, poranistukka
Käyttömateriaali / käyttöosat* Poranterät, taltat
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 121Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 121 19.11.14 07:5119.11.14 07:51
FIN
- 122 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin ta-
kuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset laitteen puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat
materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen
vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen ta-
kuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittämi-
nen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemi-
seen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen
alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Jos takuumme
kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 122Anl_RT_RH_20_1_SPK7.indb 122 19.11.14 07:5119.11.14 07:51
/