Aeg-Electrolux HK953400FB Ohjekirja

Brändi
Aeg-Electrolux
Kategoria
toys
Malli
HK953400FB
Tyyppi
Ohjekirja
SISÄLLYS
1. TURVALLISUUSTIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6. HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7. VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8. ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9. TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
2
www.aeg.com
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö-
tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virhe-
ellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina lait-
teen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammau-
tumisen vaara.
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henki-
löt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät
ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta
tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitet-
ta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo heitä.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomis-
sa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat
ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyt-
tämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa il-
man valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Älä kos-
keta lämpövastuksiin.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisel-
lä kaukosäädinjärjestelmällä.
SUOMI 3
Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi
olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuu-
mentua.
Jos keraaminen pinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
2.
TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Noudata mainittuja vähimmäisetäi-
syyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääkse-
si kosteuden aiheuttaman turpoami-
sen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kos-
teudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai ik-
kunan alapuolelle. Tällöin keittoastioi-
den putoaminen laitteesta vältetään
oven tai ikkunan avaamisen yhteydes-
sä.
Jos laite on asennettu laatikoiden ylä-
puolelle, varmista, että laitteen alao-
san ja ylälaatikon välinen tila on riittävä
ilmankierron kannalta.
Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n ilmanvaih-
toaukko. Takuu ei kata vahinkoja, jotka
aiheutuvat riittämättömästä ilmanvaih-
toaukosta.
Laitteen alaosa voi kuumentua. Suosit-
telemme, että asennat lämmönkestä-
vän erotuslevyn laitteen alapuolelle,
jotta laitteen alaosaan ei voida kosket-
taa.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Sähkökytkennät saa suorittaa vain
asiantunteva sähköasentaja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pis-
torasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
4
www.aeg.com
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mi-
hinkään.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan lait-
teeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin pisto-
rasioihin.
Varmista, että laite on asennettu oi-
kein. Löysät tai vääränlaiset virtajohdot
tai pistokkeet (jos olemassa) voivat ai-
heuttaa liittimen ylikuumenemisen.
Varmista, että iskusuojaus on asennet-
tu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamisek-
si.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista. Erotti-
men kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaittei-
ta: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvatta-
vat sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
2.2 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammo-
jen tai sähköiskujen vaara.
Poista kaikki pakkausmateriaalit, mer-
kit ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä ominai-
suuksia.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toi-
minnan aikana.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat kuu-
mentua.
Kytke keittoalue aina off-asentoon käy-
tön jälkeen. Älä luota keittoastian tun-
nistimeen.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytys-
tasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien henki-
löiden on säilytettävä vähintään 30
cm:n turvaetäisyys induktiokeittoaluei-
siin laitteen ollessa toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-aine-
ksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Olemassa on tulipalon tai räjäh-
dyksen vaara.
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi pääs-
tä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuu-
mat esineet kaukana rasvoista ja öljyis-
tä, kun käytät niitä ruoanvalmistuk-
seen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höy-
ryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aine-
ksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon al-
haisemmassa lämpötilassa kuin ensim-
mäistä kertaa käytettävä öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttö-
paneelin päällä.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi vauri-
oitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan keit-
toastian ollessa tyhjä tai ilman keittoa-
stiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen pääl-
le.
Valuraudasta tai -alumiinista valmiste-
tut tai vaurioituneen pohjan omaavat
keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai
keraamista pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
2.3 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pin-
tamateriaali ei vaurioidu.
SUOMI 5
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä lait-
teen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä lii-
nalla. Käytä vain mietoja puhdistusai-
neita. Älä käytä hankausainetta, han-
kaavia pesulappuja, liuottimia tai me-
talliesineitä.
2.4 Hävittäminen
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilöva-
hinko- tai tukehtumisvaara.
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomai-
selta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
3. LAITTEEN KUVAUS
1 2
4
3
1
Induktiokeittoalue
2
Induktiokeittoalue
3
Induktiokeittoalue
4
Käyttöpaneeli
3.1 Käyttöpaneelin painikkeet
51 2
3
4
10
89 7
6
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit
ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kosketuspainike Toiminto
1
Laitteen kytkeminen päälle ja pois pääl-
tä.
2
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
3
Keittoalueen ajastimen ilmai-
simet
Aika-asetusta koskevien keittoalueiden
osoittaminen.
6
www.aeg.com
Kosketuspainike Toiminto
4
Ajastimen näyttö Ajan osoittaminen minuutteina.
5
Power-toiminnon käyttöönotto.
6
Tehotason näyttö Tehotason näyttäminen.
7
Säätöpalkki Tehotason säätäminen.
8
/
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
9
Keittoalueen valitseminen.
10
Toiminnon STOP+GO kytkeminen pääl-
le ja pois päältä.
3.2 Tehotasojen näytöt
Näyttö Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
-
Keittoalue on toiminnassa.
-toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus on toiminnassa.
Power-toiminto on toiminnassa.
+ numero
Toimintahäiriö.
/ /
OptiHeat Control (3-vaiheinen jälkilämmön ilmaisin):
kypsennyksen jatkaminen / lämpimänäpito / jälkilämpö.
Lukitus/lapsilukko on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella
ei ole astiaa.
Automaattinen virran katkaisu on toiminut.
3.3 OptiHeat Control (3-
vaiheinen jälkilämmön ilmaisin)
VAROITUS!
\ Palovammojen vaara
jälkilämmön vuoksi!
OptiHeat Control ilmaisee jälkilämmön
tason. Induktiokeittoalueella kypsennyk-
sen vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
4.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Laite kytketään toimintaan ja pois toi-
minnasta koskettamalla painiketta
se-
kunnin ajan.
SUOMI 7
4.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaisee keittotasosta
virran automaattisesti seuraavissa
tilanteissa:
Kaikki keittoalueet on kytketty pois toi-
minnasta (
).
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen
toimintaan.
Käyttöpaneelin päälle roiskuu jotakin
tai sen päälle asetetaan jotakin (pan-
nu, pyyhe, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi.
Laitteesta kuuluu äänimerkki jonkin ai-
kaa ja se kytkeytyy pois toiminnasta.
Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin paistinpannul-
la). Keittoalueen on annettava jäähtyä,
ennen kuin voit käyttää keittotasoa uu-
delleen.
Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy auto-
maattisesti pois toiminnasta 2 minuu-
tin kuluttua.
Keittoaluetta ei kytketä pois toimin-
nasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin
ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja
laite kytkeytyy pois toiminnasta. Katso
alla.
Tehotason ja automaattisen virrankat-
kaisun aika-asetuksien välinen suhde:
, - — 6 tuntia
- — 5 tuntia
- — 4 tuntia
- — 1,5 tuntia
4.3 Tehotaso
Kosketa säätöpalkkia tehotason kohdal-
ta. Muuta asetusta liikuttamalla sormeasi
säätöpalkissa. Älä poista sormeasi palkis-
ta, ennen kuin tehotaso on haluamasi.
Tehoasetus näkyy näytössä.
4.4 Automaattinen kuumennus
Voit saavuttaa vaaditun tehotason no-
peammin, jos otat automaattisen kuu-
mennustoiminnon käyttöön. Kyseinen
toiminto asettaa korkeimman tehotason
joksikin aikaa (katso kaavio), ja laskee te-
hotason sen jälkeen vaadittuun asetuk-
seen.
Automaattisen kuumennustoiminnon
asettaminen keittoalueeseen:
1.
Kosketa ( tulee näkyviin näyt-
töön).
2.
Kosketa välittömästi vaadittua teho-
tasoa. 3 sekunnin kuluttua näyttöön
tulee näkyviin
.
Lopeta toiminto muuttamalla tehotasoa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1314
4.5 Power-toiminto
Power-toiminto lisää induktiokeittoaluei-
den käytettävissä olevaa tehoa. Power-
toiminto kytkeytyy toimintaan enintään
10 minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen in-
duktiokeittoalue kytkeytyy automaatti-
sesti takaisin korkeimmalle tehotasolle.
Toiminto otetaan käyttöön koskettamalla
painiketta
. Merkkivalo syttyy. Toi-
minto poistetaan käytöstä koskettamalla
tehotasoa
- .
4.6 Tehonhallinta
Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kah-
den keittoalueen välille, jotka muodosta-
vat keskenään parin (katso kuva). Power-
toiminto nostaa tehon maksimitasolle
parin yhdellä keittoalueella. Toisen keit-
toalueen teho laskee automaattisesti. Al-
haisemman tehon omaavan alueen teho-
tasonäyttö muuttuu kahdella tasolla.
8
www.aeg.com
4.7 Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit
asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ajanlaskenta-automatiikka valit-
tuasi ensin keittoalueen.
Voit asettaa tehotason ennen ajastimen
asettamista tai sen jälkeen.
Keittoalueen asettaminen:kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes halu-
tun keittoalueen merkkivalo syttyy.
Ajanlaskenta-automatiikan kytkemi-
nen toimintaan:Kosketa ajastimen
painiketta
ja aseta aika (
00
-
99
minuuttia). Kun keittoalueen merkkiva-
lo vilkkuu hitaasti, ajan laskenta on
käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:
Valitse keittoalue painikkeella
.
Keittoalueen merkkivalo vilkkuu no-
peasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytös-
sä.
Ajanlaskenta-automatiikan muutta-
minen:aseta keittoalue valinnalla
.
Kosketa painiketta
tai .
Ajanlaskenta-automatiikan kytkemi-
nen pois toiminnasta: Valitse keitto-
alue painikkeella
. Kosketa paini-
ketta
. Jäljellä oleva aika laskee ta-
kaisin arvoon
00
. Keittoalueen merk-
kivalo sammuu. Voit kytkeä toiminnon
pois päältä myös koskettamalla sama-
naikaisesti painikkeita
ja .
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
00
. Keittoalue kytkeytyy pois toimin-
nasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
CountUp Timer (Ajanlaskenta-
automatiikka)
Käytä CountUp Timer -toimintoa keittoa-
lueen toiminta-ajan tarkkailemiseen.
Keittoalueen asettaminen (jos
useampi kuin yksi keittoalue on toi-
minnassa):kosketa painiketta
tois-
tuvasti, kunnes halutun keittoalueen
merkkivalo syttyy.
Toiminnon CountUp Timer kytkemi-
nen toimintaan:kosketa ajastimen pai-
niketta
ja näyttöön syttyy . Kun
keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaas-
ti, ajan laskenta on käynnissä. Näytös-
sä näkyy
ja ajastimen aika (minuut-
tia).
Tarkista keittoalueen toiminta-aika:
Valitse keittoalue painikkeella
.
Keittoalueen merkkivalo vilkkuu no-
peasti. Näytössä näkyy keittoalueen
toiminta-aika.
Toiminnon CountUp Timer kytkemi-
nen pois toiminnasta: Valitse keitto-
alue painikkeella
ja kytke ajastin
pois toiminnasta koskettamalla paini-
ketta
tai . Keittoalueen merkkiva-
lo sammuu.
Hälytinajastin
Voit käyttää ajastinta myös hälytinajasti-
mena silloin, kun keittoalueet eivät ole
toiminnassa. Kosketa painiketta
. Ase-
ta aika koskettamalla ajastimen painiket-
ta
tai . Kun aika on kulunut lop-
puun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä vilkkuu
00
.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
SUOMI 9
4.8 STOP+GO
-toiminto kytkee kaikki toiminnassa
olevat keittoalueet alhaisimpaan tehota-
soon (
).
Kun
on toiminnassa, tehotasoa ei voi-
da muuttaa.
-toiminto ei peruuta asetettua ajas-
tusta.
Kytke toiminto päälle koskettamalla
. Symboli syttyy.
Kytke toiminto pois päältä kosketta-
malla
. Aikaisemmin asettamasi te-
hoasetus tulee voimaan.
4.9 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet
keittoalueiden ollessa toiminnassa virta-
painiketta
lukuun ottamatta. Lukitse-
minen estää tehotason muuttamisen va-
hingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Kytke toiminto päälle koskettamalla
.
Symboli
palaa neljän sekunnin ajan.
Ajastin toimii edelleen.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehotaso
tulee voimaan.
Kun sammutat laitteen, myös tämä toi-
minto sammuu.
4.10 Lapsilukko
Toiminto estää laitteen käyttämisen va-
hingossa.
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Symboli
syttyy.
Kytke laite pois toiminnasta painik-
keella
.
Lapsilukon kytkeminen pois
toiminnasta
Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Älä aseta tehotasoa. Kosketa paini-
ketta
neljän sekunnin ajan. Symboli
syttyy.
Kytke laite pois toiminnasta painik-
keella
.
Lapsilukon poistaminen toiminnasta
yhden käyttökerran ajaksi
Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Symboli
syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin ku-
luessa. Nyt voit käyttää laitetta.
Kun katkaiset virran laitteesta painik-
keella
, lapsilukko on edelleen kyt-
kettynä.
4.11 OffSound Control
(Äänimerkkien poistaminen
käytöstä ja käyttöön
ottaminen)
Äänimerkkien poistaminen
käytöstä
Kytke laite pois päältä.
Kosketa painiketta
kolmen sekunnin
ajan. Näytöt syttyvät ja sammuvat. Kos-
keta painiketta
kolmen sekunnin ajan.
syttyy ja äänimerkit on käytössä. Kos-
keta painiketta
. Näytössä näkyy ja
äänimerkki on poistettu käytöstä.
Kun kyseinen toiminto on päällä, ääni-
merkit kuuluvat vain seuraavissa tapauk-
sissa:
kosketat painiketta
hälytinajastin aktivoituu
ajastimen aika kuluu umpeen
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
Äänimerkkien ottaminen
käyttöön
Kytke laite pois päältä.
Kosketa painiketta
kolmen sekunnin
ajan. Näytöt syttyvät ja sammuvat. Kos-
keta painiketta
kolmen sekunnin ajan.
syttyy, koska äänimerkit ovat pois
käytöstä. Kosketa
, syttyy. Ääni-
merkki on käytössä.
10
www.aeg.com
5. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
INDUKTIOKEITTOALUEET
Induktiokeittoalueilla voimakas sähkö-
magneettinen kenttä luo keittoastian
lämmön erittäin nopeasti.
5.1 Induktiokeittoalueille
soveltuvat keittoastiat
Käytä induktiokeittoalueille so-
veltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
sopivat: valurauta, teräs, emaloitu te-
räs, ruostumaton teräs, monikerroksi-
nen pohja (valmistajan merkintä ilmai-
see soveltuvuuden).
sopimattomat: alumiini, kupari, mes-
sinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos …
... pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla.
... magneetti tarttuu keittoastian poh-
jaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasai-
nen.
5.2 Keittoalueiden käyttö
HUOMIO
Aseta keittoastia keittoalueen rastin
päälle. Peitä rasti kokonaan. Keittoastian
pohjan magneettinen osa on oltava vä-
hintään 125 mm. Induktiokeittoalueet
mukautuvat automaattisesti keittoastian
pohjan kokoon. Voit käyttää suuria keit-
toastioita kahdella keittoalueella sama-
naikaisesti.
5.3 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet
rätisevää ääntä: keittoastia on valmis-
tettu useasta materiaalista (Sandwich-
rakenne).
piiskaavaa ääntä: käytät yhtä tai
useampaa keittoaluetta korkealla te-
hotasolla ja keittoastia on valmistettu
useasta eri materiaalista (Sandwich-ra-
kenne)
surisevaa ääntä: käytät korkeita teho-
tasoja.
naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kyt-
keytyessä.
hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen
toimiessa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin
vika.
5.4 Energiansäästö
Energian säästäminen
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia ai-
na kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen
kuin kytket alueen toimintaan.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
Keittoalueen tehokkuus
Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoa-
stian halkaisijasta. Keittoastia, jonka hal-
kaisija on minimiarvoa pienempi, saa
vain osan keittoalueen tehosta. Katso
minimihalkaisijat luvusta Tekniset tiedot.
5.5 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoa-
lueen vastus kytkeytyy pois toi-
minnasta ennen kuin ajanlasken-
ta-automatiikan äänimerkki kuu-
luu. Toiminta-ajan erotus riippuu
tehotasosta ja kypsennysajasta.
5.6 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen virrankulutuk-
sen suhde ei ole lineaarinen.
Keittoalueen virrankulutus ei kasva suh-
teellisesti suurempaan tehotasoon siirryt-
täessä.
SUOMI 11
Tämä tarkoittaa, että keskisuurella teho-
tasolla toimiva keittoalue kuluttaa vä-
hemmän kuin puolet maksimitason vaati-
masta energiasta.
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Te-
ho-
ta-
so
Käyttökohde: Aika Vinkkejä Nimellisvir-
rankulutus
1
Kypsennettyjen ruo-
kien lämpimänäpito
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian
päälle kansi
3 %
1 -
3
Hollandaise-kastike,
voin, suklaan ja liivat-
teen sulattaminen
5 - 25 min Sekoita aika ajoin 3 – 8 %
1 -
3
Kiinteyttäminen: mu-
nakkaat, munajuusto
10 - 40 min Keitä kannen alla 3 – 8 %
3 -
5
Riisin ja maitoruokien
haudutus, valmisruo-
kien kuumentaminen
25 - 50 min Lisää nestettä riisin
suhteen vähintään
kaksinkertainen mää-
rä, sekoita maitoruo-
kia kypsennyksen ai-
kana
8 – 13 %
5 -
7
Höyrytetyt vihannek-
set, kala, liha
20 - 45 min Lisää joitakin ruoka-
lusikallisia nestettä
13 – 18 %
7 -
9
Höyrykypsennetyt pe-
runat
20 - 60 min Käytä korkeintaan ¼
litraa vettä/750 g pe-
runoita
18 – 25 %
7 -
9
Suurten ruokamäärien
kypsentäminen, pata-
ruoat ja keitot
60 - 150
min
Enintään 3 litraa nes-
tettä + valmistusai-
neet
18 – 25 %
9 -
12
Leikkeiden, vasikanli-
han, cordon bleun,
kotlettien, pyöryköi-
den, makkaroiden,
maksan, kastikepoh-
jan, kananmunien,
ohukaisten ja munk-
kien paistaminen
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyk-
sen puolivälissä.
25 – 45 %
12 -
13
Voimakas paistami-
nen: sipuliperunat, ul-
kofilee, pihvit
5 - 15 min Käännä kypsennyk-
sen puolivälissä.
45 – 64 %
14 Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen
(gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus
100 %
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty
toimintaan.
12
www.aeg.com
6. HOITO JA PUHDISTUS
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jäl-
keen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
Keraamisen pinnan naarmut tai
tummat läiskät eivät vaikuta lait-
teen toimintaan.
Lian poistaminen:
1.
Poista välittömästi:sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruo-
ka. Muutoin lika voi aiheuttaa lait-
teeseen vaurioita. Käytä erityistä
lasipintaan tarkoitettua kaavinta.
Aseta kaavin viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa
pitkin.
Poista sitten, kun laite on jäähty-
nyt riittävästi:kalkkirenkaat, vesi-
renkaat, rasvatahrat, kirkkaat me-
talliset värimuutokset. Käytä keraa-
misen keittotason tai ruostumatto-
man teräksen puhdistukseen tar-
koitettua puhdistusainetta.
2.
Puhdista laite kostealla liinalla käyt-
täen vähän puhdistusainetta.
3.
Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla lii-
nalla.
7. VIANMÄÄRITYS
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimin-
taan tai ei muuten toimi.
Kytke kodinkone uudel-
leen toimintaan ja aseta
tehotaso 10 sekunnin ku-
luessa.
Olet koskettanut useam-
paa kosketuspainiketta
samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä koske-
tuspainiketta.
Stop+Go-toiminto on
toiminnassa.
Katso kappaletta "Päivit-
täinen käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä
tai rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh-
taaksi.
Laitteesta kuuluu ääni-
merkki ja se kytkeytyy
pois toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
laite on kytketty pois toi-
minnasta.
Yksi tai useampi koske-
tuspainike on peitetty.
Poista esineet kosketus-
painikkeiden päältä.
Laite kytkeytyy pois toi-
minnasta.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketus-
painikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo
ei syty.
Keittoalue ei ole kuuma,
koska sitä on käytetty
vain vähän aikaa.
Jos keittoalue on toimi-
nut riittävän kauan ollak-
seen kuuma, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliik-
keeseen.
Automaattinen kuumen-
nus ei toimi.
Keittoalue on kuuma. Anna keittoalueen jääh-
tyä riittävästi.
SUOMI 13
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Korkein tehotaso on ase-
tettu.
Korkeimman tehotason
teho on sama kuin auto-
maattisen kuumennuk-
sen tehotaso.
Tehotaso muuttuu kah-
den asetuksen välillä.
Tehonhallinta on käyn-
nissä.
Katso “Tehonhallinta”.
Kosketuspainikkeet kuu-
menevat.
Keittoastia on liian suuri,
tai se on liian lähellä pai-
nikkeita.
Laita isokokoiset keittoa-
stiat tarvittaessa takakeit-
toalueille.
Äänimerkkiä ei kuulu,
kun kosketat käyttöpa-
neelin kosketuspainikkei-
ta.
Äänimerkit on poistettu
käytöstä.
Ota äänimerkit käyttöön
(ks. "Äänimerkkien hal-
linta").
syttyy
Automaattinen poiskyt-
kentä on toiminnassa.
Katkaise virta laitteesta ja
kytke se uudelleen toi-
mintaan.
syttyy
Lapsilukko tai lukitustoi-
minto on kytketty toimin-
taan.
Katso kappaletta "Päivit-
täinen käyttö".
syttyy
Keittoalueella ei ole keit-
toastiaa.
Aseta keittoastia keitto-
alueelle.
Virheellinen keittoastia. Käytä oikeantyyppistä
keittoastiaa.
Keittoastian pohjan hal-
kaisija on liian pieni keit-
toalueelle.
Käytä oikean kokoista
keittoastiaa.
Keittoastia ei peitä ras-
tia/neliötä.
Peitä rasti kokonaan.
ja jokin numero syt-
tyy.
Laitteessa on jokin vika. Kytke laite irti verkkovir-
rasta lyhyeksi ajaksi. Irro-
ta sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen.
Jos merkkivalo
syttyy
uudelleen, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliik-
keeseen.
14
www.aeg.com
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
syttyy
Laitteen toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi
kiehunut keittoastia.
Keittoalueiden ylikuume-
nemissuoja ja automaat-
tinen virrankatkaisu ovat
toiminnassa.
Kytke laite pois päältä.
Poista kuuma keittoastia
tasolta. Kytke keittoalue
uudelleen toimintaan
noin 30 sekunnin kulut-
tua. Jos ongelman ai-
heutti keittoastia, virhe-
viesti häviää näytöstä,
mutta jälkilämmön merk-
kivalo jää palamaan. An-
na keittoastian jäähtyä
riittävästi ja tarkista keit-
toastian sopivuus laittee-
seen luvusta "Induktio-
keittoalueen keittoa-
stiat".
Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen
toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen tai kuluttaja-
neuvontaan. Ilmoita arvokilpeen merkityt
tiedot, keraamisen keittotason kolmikir-
jaiminen tunnus (keraamisen pinnan kul-
massa) sekä näytössä näkyvä virheilmoi-
tus.
Varmista, että laitetta on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen käyn-
nistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa
myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Ennen asentamista
Kaikki laitteen arvokilven tiedot on kirjat-
tava ylös ennen laitteen asentamista. Ar-
vokilpi sijaitsee laitteen kehyksen alao-
sassa.
Malli ................................
Tuotenumero .............................
Sarjanumero ....................................
8.1 Kalusteeseen asennettavat
laitteet
Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu so-
piviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
8.2 Liitäntäjohto
Laitteen mukana toimitetaan liitäntä-
johto.
Vaihda vahingoittuneen virtajohdon ti-
lalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F
Tmax 90°C tai korkeampi). Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8.3 Tiivisteen kiinnittäminen.
Puhdista työtaso leikatulta alueelta.
Kiinnitä laitteen alareunan tiivistysnau-
ha keraamisen pinnan ulkoiseen reu-
naan. Älä pidennä sitä. Jätä leikatut
päät yhden sivun keskelle. Kun sopiva
pituus leikataan (jätä muutama mm li-
sävaraa), paina päät yhteen.
SUOMI 15
8.4 Asennus
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
< 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
min.
55mm
R 5 mm
380
+1
mm
880
+1
mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
16
www.aeg.com
9. TEKNISET TIEDOT
Modell HK953400FB Prod.Nr. 949 595 044 01
Typ 58 GCD E2 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.9 kW Made in Germany
Ser.Nr. .......... 6.9 kW
AEG
Keittoalueiden teho
Keittoalue Nimellisteho
(suurin teho-
taso) [W]
Power-toi-
minto toimin-
nassa [W]
Power-toi-
minnon mak-
simikesto
[min]
Keittoastian
minimihalkai-
sija [mm]
Oikea 2300 W 3200 W 10 125
Keskellä 2300 W 3200 W 10 125
Vasen 2300 W 3200 W 10 125
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoa-
stian materiaalin ja koon mukaan.
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä
. Kierrätä pakkaus
laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä
merkillä
merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI 17
cente alguns milímetros. Pressione as
duas pontas uma contra a outra.
8.4 Montagem
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
< 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
min.
55mm
R 5 mm
380
+1
mm
880
+1
mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
PORTUGUÊS 33
/