Waeco RT880, SP950T (Assembly kit for universal Asennusohje

Tyyppi
Asennusohje

Tämä käsikirja sopii myös

FI
CoolAir RT880, SP950T
194
Sisällysluettelo
1 Symbolit ja muotoilut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
2.1 Laitteen käsittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
2.2 Sähköjohtimien käsittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
3 Käsikirjan käytännöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
3.1 Yleisiä tietoja asennusohjeesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
3.2 Kohderyhmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
4 Määräysten mukainen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
5 Toimituskokonaisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
6 Lisävarusteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
7 Asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
7.1 Asennusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
7.2 Asennusvaiheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
7.2.1 Aukon tekeminen (jos tarpeen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
7.2.2 Kattoluukun irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
7.2.3 Laitteen valmistelu (vain RT880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
7.2.4 Ohjaamon tiivisteen laittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
7.2.5 Laitteen asennus kattoluukkuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
7.2.6 Sähköisten syöttöjohdinten vetäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
7.2.7 Kondensaattoriyksikön syöttöjohdinten vetäminen (vain SP950T) . 205
7.2.8 Peitekehyksen sovitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
7.2.9 Peitekehyksen kiinnitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
7.3 Laitteen ohjelmiston konfigurointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
7.3.1 Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
7.3.2 Valikkotaso 1: Lämpötilan halutun arvon syöttö. . . . . . . . . . . . . . . . 207
7.3.3 Valikkotaso 2: Alijännitekatkaisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
7.3.4 Valikkotaso 3: Syöttö toimintatila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
7.3.5 Valikkotaso 4: Tehdasasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
7.3.6 Valikkotaso 5: Näyttö lämpötilayksikkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
8 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
FI
195
CoolAir RT880, SP950T Symbolit ja muotoilut
1 Symbolit ja muotoilut
!
!
A
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin.
Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin,
tässä esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
On ehdottoman välttämätöntä lukea käyttöohjeen koko sisältö
huolellisesti.
Ilmastointilaitteen luotettavuus sekä suoja henkilö- ja materiaalivahinkoja
vastaan on taattu vain, kun ohjeita noudatetaan.
Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
asennus- tai liitäntävirheet
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia synty-
neet vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran
tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuotteen
toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
Turvallisuusohjeet CoolAir RT880, SP950T
196
2.1 Laitteen käsittely
Puoliperävaunujen (puoliperävaunun ulkoreunat käännettäessä tai
taitettaessa) ja muiden ajoneuvorakenteiden liikkumavapautta ei saa
rajoittaa.
Käytä ilmastointilaitetta vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoituk-
seen, älä tee laitteeseen mitään muutoksia tai rakenteellisia lisäyksiä!
Jos ilmastointilaitteessa on näkyviä vaurioita, sitä ei saa ottaa käyt-
töön.
Ilmastointilaite täytyy asentaa niin vakaasti, että se ei voi kaatua tai
pudota!
Laitteen saa asentaa, sitä saa huoltaa ja mahdollisia korjauksia saa
tehdä vain ammattiliike, joka tuntee töihin liittyvät vaarat sekä vastaa-
vat määräykset!
Älä sijoita ilmastointilaitetta syttyvien nesteiden ja kaasujen lähelle.
Älä käytä ilmastointilaitetta ulkolämpötilan ollessa alle 0 °C.
Tulipalotapauksessa ilmastointilaitteen ylempää kantta ei saa irrottaa,
käytä sallittuja sammutusvälineitä. Älä käytä sammuttamiseen vettä.
Tarkasta ajoneuvosi valmistajalta, johtaako ilmastointilaitteen (asen-
nuskorkeus RT880: 166 mm, asennuskorkeus SP950T: 75 mm)
asentaminen siihen, että ajoneuvopapereihin merkittyä ajoneuvokor-
keusmerkintää täytyy muuttaa.
Irrota ilmastointilaite ennen töitä (puhdistus, huolto jne.) kaikista vir-
ransyötön liitoksista!
2.2 Sähköjohtimien käsittely
Jos johtimet täytyy viedä teräväreunaisten seinien läpi, käytä putkitus-
ta tai läpivientikappaleita!
Älä aseta irrallisia tai teräville taitteille asetettuja johtimia sähköä joh-
tavien materiaalien (metalli) päälle!
Älä kisko johtimista!
Vedä ja kiinnitä johtimet siten, että niihin ei voi kompastua ja että joh-
don vaurioitumisen mahdollisuus on pois suljettu.
Sähköiset liitännät saa suorittaa ainoastaan ammattiliike.
Suojaa verkkoliitäntä ajoneuvossa 25 ampeerin sulakkeella.
Jännitesyöttöjohtoja (akkujohtoja) ei saa koskaan vetää signaali- tai
ohjausjohtojen lähelle.
FI
197
CoolAir RT880, SP950T Käsikirjan käytännöt
3 Käsikirjan käytännöt
3.1 Yleisiä tietoja asennusohjeesta
Tämä asennusohje sisältää oleelliset tiedot ja ohjeet ilmastointilaitteen
asentamista varten. Siihen sisältyvät tiedot on tarkoitettu ilmastointilait-
teen asennusliikkeille.
Seuraavat ohjeet auttavat ymmärtämään asennusohjetta oikein:
Tämä asennusohje on osa toimituskokonaisuutta ja se tulee säilyttää
huolellisesti.
Asennusohjeesta saat tärkeitä asennusta koskevia tietoja. Se toimii
samalla apukirjasena korjaustapauksissa.
Jos näitä asennusohjeita ei noudateta, valmistajan vastuu raukeaa.
Tässä tapauksessa oikeus kaikenlaisiin vaatimuksiin on suljettu pois.
3.2 Kohderyhmä
Tähän ohjeeseen sisältyvät asennus- ja kokoonpanotiedot on tarkoitettu
asennusliikkeiden ammattihenkilökunnalle, joka tuntee kuorma-autojen
lisävarusteiden asennukseen sovellettavat direktiivit ja turvajärjestelyt.
4 Määräysten mukainen käyttö
Asennussarja (tuotenro 9100300039) mahdollistaa CoolAir RT880
-ilmastointilaitteen (tuotenro 9105305551) tai CoolAir SP950T -kattohaih-
dutinyksikön (tuotenro 9105305548) asennuksen tehtaan ohjaamoon
asentamaan tai itse tehtyyn kattoluukkuaukkoon (tuuletusaukko) kuor-
ma-auton ohjaamossa.
Kattohaihdutinyksikkö CoolAir SP950T toimii vain kondensaattoriyksikön
CoolAir SP950C kanssa. Yhdessä molemmat komponentit muodostavat
ilmastointilaitteen CoolAir SP950.
A
HUOMAUTUS!
RT880 ja SP950 -laitteet eivät sovi asennettaviksi rakennuskonei-
siin, maatalouskoneisiin tai muihin vastaavin työkoneisiin. Liian voi-
makkaan tärinävaikutuksen aikana asiamukainen toiminta ei ole
taattu.
RT880 ja SP950 -laitteiden käyttö ilmoitetuista arvoista poikkeavilla
jännitteillä johtaa laitteiden vaurioitumiseen.
FI
Toimituskokonaisuus CoolAir RT880, SP950T
198
I
5 Toimituskokonaisuus
CoolAir RT880/SP950T asennussarja yleisasennuksiin sankakiinnityk-
sellä, tuotenro 9100300039
6 Lisävarusteet
Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimituskokonaisuuteen):
OHJE
RT880 ja SP950 -laitteet on suunniteltu jäähdytyskäyttöön alle
43 °C:een ympäristölämpötilassa.
Osan nimitys Määrä Tuotenro
Asennusohje 1 4445100803
1/4"-kuusiokantakärki 1 4445900172
Sapluuna (yhdistetty pakkaukseen) 1
Kierreholkki ja laippa M8 4 4445200068
Kierreholkki ja laippa M6 4 4445200069
2,7 m tiivistenauha (profiili: 10 x 20 mm) 1
Kiinnityspidike 2 4442500311
Kuusiokantaruuvi M8 x 100 4
Mutteri M8 4
Prikka 8,4 x 20 4
Liitäntäjohto 6 mm² x 4 m 1 4441300149
Johtokiinnitin 1
Peitekehys 1 4443000297
Prikka M6 4
Sylinteripäinen kuusikoloruuvi M6 x 110 4
Välikeholkki P = 48 mm, 10 mm 8 4443900241
Osan nimitys Tuotenro
Liitäntäjohto 8 mm² x 9,5 m 9100300027
FI
199
CoolAir RT880, SP950T Asennus
7 Asennus
A
7.1 Asennusohjeita
Tämä asennusohje täytyy lukea kokonaan ennen ilmastointilaitteen
asentamista.
Seuraavia vinkkejä ja ohjeita tulee noudattaa ilmastointilaitetta asennet-
taessa:
!
Ennen ilmastointilaitteen asentamista tulee periaatteellisesti tarkas-
taa, voiko ilmastointilaitteen asennus vahingoittaa mahdollisesti
ajoneuvon osia tai vaikuttaa niiden toimintoon. kuva 1, sivulla 3 ja
kuva 2, sivulla 3 auttavat asennetun laitteen mittojen tarkastamises-
sa. Katkoviiva koskee kattoluukun keskikohtaa.
Selvitä ennen asentamista – ajoneuvon valmistajalta – onko korira-
kenne suunniteltu ilmastointilaitteen aiheuttamaa painoa ja liikkuvas-
sa ajoneuvossa ilmeneviä kuormituksia vastaavasti.
Ilmastointilaitteen valmistaja ei ota mitään vastuuta.
Katon asennuspinnan kallistuma ei saa olla yli 8° ajosuuntaan.
Mukana toimitettavia asennusosia ei saa muuttaa itse asennuksen
yhteydessä.
Tuuletusaukkoja (ritilät) ei saa peittää (vähimmäisetäisyys muihin
asennettaviin osiin: 10 cm).
Voit liittää laitteen kuorma-auton sähkökeskuksen kautta kuin myös
suoraan akkuun. Tässä tulisi suosia liitäntää sähkökeskuksen kautta.
Jos virrantarve on liian korkea, joissakin ajoneuvoissa suuremmat
sähkölaitteet kytketään pois hetken kuluttua, kun liitäntä on tehty
sähkökeskuksen kautta. Kysy sähkökeskuksen spesifikaatioista
ajoneuvon valmistajalta.
Noudata laitteistoa asennettaessa ja sähköliitäntää tehtäessä
korivalmistajan määräyksiä.
HUOMAUTUS!
Ilmastointilaitteen saavat asentaa yksinomaan vastaavan koulutuksen
omaavat ammattiliikkeet. Seuraavat tiedot on suunnattu ammattilaisille,
jotka tuntevat sovellettavat direktiivit ja turvajärjestelyt.
VAROITUS!
Varmista ennen kaikkia sähköisesti toimiviin osiin liittyviä töitä, että osat
ovat jännitteettömiä!
FI
Asennus CoolAir RT880, SP950T
200
Huomioi myös laitteen liitäntäkaavio:
RT880
SP950T
!
Nro kuva c,
sivulla 11
Nimitys
1 Käyttökalvo
2 Yhdysjohto
3 Tilan lämpötila-anturi
4 Massa/maadoitus
5 Klickson (kompressori)
6 Kompressori
7 Kondensaattorituuletin
8 Haihdutintuuletin
9 Massa/maadoitus
10 Sulake 25 A
11 Sulake 2 A
12 Sulake 4 A
Nro kuva d,
sivulla 13
Nimitys
1 Kondensaattipumppu
2 Haihdutintuuletin
3 Käyttölevy
4 Lämpötila-anturi
5 Tasoanturi
6 Ohjaus
7 Sulake 25 A
8 Sulake 4 A haihdutintuuletin
9 Sulake 4 A kondensaattorituuletin
10 Kondensaattorituuletin
11 Kompressori
12 Klickson (kompressori)
VAROITUS!
Kaikki liitännät ajoneuvon akkuun tulee irrottaa ennen ilmastointilaitteen
asentamista.
Tämän määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraa sähköiskuvaa-
ra.
FI
201
CoolAir RT880, SP950T Asennus
!
I
7.2 Asennusvaiheet
A
7.2.1 Aukon tekeminen (jos tarpeen)
I
Tee aukko, jonka mitat ovat 505 mm x 500 mm ja jonka kulmien säde
on R25 (kuva 3, sivulla 4, nuoli = ajosuunta).
I
HUOMIO!
Ilmastointilaitteen väärä asentaminen voi johtaa laitteen korjaamatto-
missa olevaan vahingoittumiseen ja heikentää käyttäjän turvallisuutta.
Valmistaja ei mitään ota vastuuta, jos ilmastointilaitetta ei asenneta
tämän asennusohjeen mukaan. Ei käyttöhäiriöistä eikä ilmastointilait-
teen turvallisuudesta, eikä erityisesti henkilö- ja/tai esinevahingoista.
OHJE
Laitteen asennuksen jälkeen tulee laiteohjelmiston annetut parametrit
tarkastaa (kappale ”Laitteen ohjelmiston konfigurointi” sivulla 206).
HUOMAUTUS!
Valmistaja ottaa vastuun nimenomaan ainoastaan toimituskokonai-
suuteen kuuluvista osista. Vastuutakuuta koskevat vaatimukset rau-
keavat, jos laitteiston asentamiseen käytetään tuotteeseen
kuulumattomia osia.
Tarkista ennen ajoneuvon katolle nousemista, kestääkö se ihmisen
painon. Sallitut kuormat voit kysyä ajoneuvon valmistajalta.
OHJE
Aukon yksinkertaista tekemistä varten asennussarjan pakkaukseen on
yhdistetty sapluuna.
OHJE
Hävitä kaikki jätemateriaali lajiteltuna. Noudata paikallisia hävitysmää-
räyksiä.
FI
Asennus CoolAir RT880, SP950T
202
7.2.2 Kattoluukun irrotus
Ota kaikki olemassa olevan kattoluukun ruuvit ja kiinnitykset pois.
Ota kattoluukku pois.
Poista tiivistemateriaali aukon ympäriltä niin, että pohja on puhdas ja
rasvaton.
I
7.2.3 Laitteen valmistelu (vain RT880)
A
Aseta ilmastointilaite kotelo alaspäin työtasolle.
A
Kierrä 4 itseporautuvaa kierreholkkia M8 vastaaviin umpireikiin pois-
toyksikön vasemmalle ja oikealle puolelle kuten kuva 4 1, sivulla 4
esitetään.
Käytä tähän mukana toimitettua 1/4-kärkeä.
Kierrä 4 itseporautuvaa kierreholkkia M6 vastaaviin umpireikiin pois-
toyksikön vasemmalle ja oikealle puolelle kuten kuvassa kuva 4 2,
sivulla 4 esitetään.
Käytä tähän 5 mm -kuusiokantakärkeä.
OHJE
Hävitä kaikki jätemateriaali, liima, silikoni ja tiivisteet erikseen. Noudata
paikallisia hävitysmääräyksiä.
HUOMAUTUS!
Varmista laite työtasolla tehtävien valmistelujen yhteydessä putoamista
vastaan.
Muista tasainen ja puhdas pinta, ettei laite vaurioidu.
HUOMAUTUS!
Kierrä kierreholkit pystysuoraan sisään.
Älä ylitä vääntömomenttia
8Nm M6
10 Nm – M8
FI
203
CoolAir RT880, SP950T Asennus
7.2.4 Ohjaamon tiivisteen laittaminen
A
Liimaa 2,7 m pitkä tiivistenauha (10 x 20 mm) kattoluukun aukon
ääriviivojen mukaisesti ohjaamon kattoon (kuva 5, sivulla 5).
Varusta tiivistenauhan yläreuna ja alareuna plastisella, kovettumatto-
malla butyylitiivistysaineella (esim. SikaLastomer-710).
7.2.5 Laitteen asennus kattoluukkuun
Aseta laite keskelle ja ajosuuntaan (kuva 1, sivulla 3) kattoluukun
aukkoon.
I
Kohdista kiinnityspidikkeet ohjaamon katon alapuolelle (kuva 6 2,
sivulla 6). Kiinnityspidikkeet työnnetään tässä ohjaamon katon (korin)
ja sisäkaton väliin.
A
Selvitä laitteen kiinnittämiseen tarvittavien kuusiokantaruuvien M8
pituus kuten kuva 6, sivulla 6 esittää (ruuvin
pituus = kiinnityssangan alareunan ja laitteen alapinnan välinen
etäisyys plus: RT880: 5mm, SP950T: 14 mm). Lyhennä kuusiokan-
taruuvi tarvittaessa laskettuun pituuteen.
Työnnä aina kuusiokantaruuvit M8 x 100 mm (kuva 6 4, sivulla 6) ja
prikka (kuva 6 3, sivulla 6) kiinnityspidikkeiden (kuva 6 2, sivulla 6)
läpivientireikien läpi ja kierrä sen jälkeen yksi mutteri M8 (kuva 6 1,
sivulla 6) n. 30 mm verran kuusiokantaruuville.
Ruuvaa 4 kuusiokantaruuvia M8 x 100 mm (kuva 6 4, sivulla 6) lait-
teen alapinnan 4 kierreholkkiin.
HUOMAUTUS!
Varmista, että laitteen ja ohjaamon katon välinen tiivisteen liimapinta on
puhdas (pölytön, öljytön jne.).
OHJE
Varmista, että ilmastointilaite sijaitsee aivan keskellä. Tiivisteen täytyy
olla paikalleen asettamisen jälkeen koko matkalta kiinni ajoneuvon
katossa. Varma tiivistys on mahdollista vain näin!
HUOMAUTUS!
Kiinnityspidikkeet tulee kohdistaa kiinteälle alustalle, koska laite paine-
taan pidikkeiden avulla ohjaamon kattoa vasten. Kiinnityspidikkeiden
tukipinnan tulee olla joka puolella vähintään 40 mm.
FI
Asennus CoolAir RT880, SP950T
204
A
Kiristä ruuvit 4 Nm -vääntömomentilla.
Käännä nyt mutterit M8 (kuva 6 1, sivulla 6) kiinnityspidikkeitä vas-
taan. Vedä mutterit käsikireyteen.
7.2.6 Sähköisten syöttöjohdinten vetäminen
!
A
I
Voit liittää laitteen kuorma-auton sähkökeskuksen kautta, sekä myös
suoraan akkuun. Tässä tulisi suosia liitäntää sähkökeskuksen kautta.
Kysy sähkökeskuksen spesifikaatioista ajoneuvon valmistajalta.
Vedä syöttöjohdot ja liitä ne ajoneuvon puolelta (punainen johto plus-
saan ja musta johto miinukseen).
Työnnä syöttöjohdon pistoke ilmastointilaitteen syöttöjohdon liitti-
meen.
Varmista syöttöjohto vedon vähentämiseksi johtokiinnittimellä,
esim. ohjaamon kattoon.
HUOMAUTUS!
Älä missään tapauksessa ylitä ilmoitettua vääntömomenttia. Vain näin
voit välttää kierreholkkien irtoamisen.
VAROITUS!
Sähköiset liitännät saa suorittaa ainoastaan vastaavan tietouden
omaava ammattilainen.
Ennen kaikkia sähköisesti toimiviin osiin liittyviä töitä täytyy varmis-
taa, että osat ovat jännitteettömiä!
HUOMAUTUS!
Suojaa verkkoliitäntä ajoneuvossa 25 ampeerin sulakkeella.
Akun tulee voida tuottaa tarvittava virta ja jännite (kappale ”Tekniset
tiedot” sivulla 211).
OHJE
Laitteessa on vakiona 4 m pitkä johto, jonka halkaisija on 6 mm
2
. Jos
tarvitaan pidempiä johtoja, tulee valtuutetun korjaamon suurentaa joh-
don halkaisijaa:
Leikkaa tässä tapauksessa johto niin läheltä laitetta kuin mahdollista
(maks. 0,5 m) ja tee sen jälkeen asianmukainen liitos suurempaan
johdon halkaisijaan.
Valmistaja suosittelee 4 m:n – 6 m:n pidennyksiin johtoa, jonka poikki-
pinta-ala on vähintään 8 mm
2
.
FI
205
CoolAir RT880, SP950T Asennus
7.2.7 Kondensaattoriyksikön syöttöjohdinten vetäminen
(vain SP950T)
Noudata seuraavia ohjeita syöttöjohtimia vetäessäsi:
Noudata myös kondensaattoriyksikön asennusohjetta.
Haihdutin- ja kondensaattoriyksikköjen keskinäinen maksimietäisyys
on 4,20 m (kuva 7, sivulla 7).
Vältä syöttöjohtimia vetäessäsi ja taivuttaessasi tiukkoja mutkia. Käy-
tä taivuttamiseen sopivaa alle asetettavaa pyörylää. Jos taivutussäde
on liian pieni, kylmäainejohdin taittuu ja ilmastointilaite ei ole toiminta-
kunnossa.
Älä lyhennä syöttöjohtimen ylimääräistä pituutta taivuttamalla siihen
mutkia.
Käytä tiivistysmassaa (kuva 8 1, sivulla 7) estääksesi veden pääsyn
kuorma-auton takaseinän ja pidikkeen väliin.
I
Kiinnitä syöttöjohdin mukana toimitetuilla kiinnittimillä kuorma-auton
takaseinään (kuva 8, sivulla 7).
Työnnä aaltoputki sille tarkoitettuun pidikkeeseen (kuva 8 2,
sivulla 7).
Aseta kansi (kuva 8 4, sivulla 7) paikalleen.
7.2.8 Peitekehyksen sovitus
Poistoyksikön tulee asennettuna nousta noin 6 mm peitekehyksen yli.
Leikkaa peitekehys ajoneuvokohtaisia ominaisuuksia vastaavasti
(kuva 9, sivulla 8).
OHJE
Jos haluat välttää kuorma-auton takaseinän vaurion (reiän), voit kiinnit-
tää kiinnittimen myös sopivalla liimalla. Noudata liimavalmistajan ohjei-
ta.
FI
Asennus CoolAir RT880, SP950T
206
7.2.9 Peitekehyksen kiinnitys
A
RT880: ks. kuva 0, sivulla 9
SP950T: ks. kuva a, sivulla 10
Kiinnitä peitekehys (6) neljällä sylinteriruuvilla (8), prikoilla (7) kahdek-
salla välikeholkilla P = 48 mm (5) laitteeseen. Välikeholkit pitävät väli-
matkan peitekehyksen ja laitteen välillä.
7.3 Laitteen ohjelmiston konfigurointi
Ennen laitteen ensimmäistä käyttöönottoa ohjaus voidaan sovittaa erilai-
sia asennusoloja vastaavasti. Tämän sovituksen suorittaa asennuksen
suorittaja.
Kokoonpanotilassa säädetään seuraavat laiteohjelmiston parametrit
käyttöpaneelin kautta (kuva b, sivulla 10).
I
HUOMAUTUS!
Kiristä ruuvit vain varovasti, ettei peitekehys vaurioidu.
Valik-
kotaso
Parametri Merkitys
Tehdasase-
tukset
1 Lämpötilan halu-
tun arvon syöttö
Laite käynnistyy tässä annetulla lämpö-
tilan halutulla arvolla.
20 °C (68 °F)
2 Alijännitekatkaisu Akkuvahti kytkee laitteen pois tässä
määritellyllä jännitteellä.
Tunnusluku 4
= 22,8 V
3 Syöttö toimintatila Laite käynnistyy tässä määritellyssä toi-
mintatilassa.
0 = Automaat-
titila
4 Tehdasasetukset Parametrit 1 – 3 voidaan palauttaa
takaisin tehdasasetuksille.
--
5 Näyttö
lämpötilayksikkö
Lämpötilan voi näyttää °C- tai °F-
asteina.
°C
OHJE
Kokoonpanotilan voi hakea esiin sittenkin, jos alijännitesuoja on kytke-
nyt laitteen pois päältä ja jäljellä on vain jäännösjännitettä.
FI
207
CoolAir RT880, SP950T Asennus
7.3.1 Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus
Säädettävät parametrit voidaan muuttaa kokoonpanotilassa:
Pidä käynnistettäessä näppäimellä PÄÄLLÄ/POIS (kuva b 1,
sivulla 10) molemmat näppäimet
+
ja
(kuva b
6 ja 7
, sivulla 10) niin
pitkään painettuina, että LED kompressori vilkkuu.
Olet nyt kokoonpanotilassa.
Digitaalinäyttö (kuva b 5, sivulla 10) näyttää 2 sekunnin ajan näyttö-
version (esim. ”3.1S”).
Digitaalinen näyttö (kuva b 5, sivulla 10) näyttää ensimmäisellä nu-
merollaan valikkotason ja toisella ja kolmannella numerollaan säädet-
tävän muuttujan – esim. 1.17 valikkotason 1 ja syötetyn halutun arvon
17 °C.
I
Paina näppäintä ON/OFF poistuaksesi kokoonpanotilasta.
7.3.2 Valikkotaso 1: Lämpötilan halutun arvon syöttö
Laite käynnistyy huoneen lämpötilan määritellyllä halutulla arvolla. Tätä
parametriä voi säätää alueella 17-30 °C (62-86 °F).
Käynnistä kokoonpanotila (kappale ”Kokoonpanotilan käynnistys ja
lopetus” sivulla 207).
Digitaalinäyttö (kuva b 5, sivulla 10) näyttää ensimmäisellä numerol-
la valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muut-
tujan.
Paina näppäintä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10), muuttaaksesi
muuttujan.
Valitse
näppäimillä
+
tai
(
kuva b
6 ja 7
, sivulla 10
)
haluamasi arvo
(°C), jolla laitteen tulee käynnistyä.
Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat, kunnes syötetty parametri
vahvistetaan.
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10).
Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään
uudelleen.
Olet nyt taas valikkotasolla 1 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä
näppäimillä
+
tai
.
OHJE
Jos käyttöpaneelin kautta ei syötetä mitään 60 sekuntiin, kokoonpanoti-
la sulkeutuu ja laite kytkeytyy pois päältä.
FI
Asennus CoolAir RT880, SP950T
208
7.3.3 Valikkotaso 2: Alijännitekatkaisu
Akkuvahti suojaa akkua syväpurkaukselta.
A
Jos ilmastointilaitteelle on saatavilla vain tässä säädetty syöttöjännite,
kytkeytyy laite pois päältä.
Käynnistä kokoonpanotila (kappale ”Kokoonpanotilan käynnistys ja
lopetus” sivulla 207).
Digitaalinäyttö (kuva b 5, sivulla 10) näyttää ensimmäisellä numerol-
la valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muut-
tujan.
Paina näppäintä
+
(
kuva b 6, sivulla 10
) kerran vaihtaaksesi valikko-
tasolle
2
.
Paina näppäintä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10), muuttaaksesi
muuttujan.
Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat, kunnes syötetty parametri
vahvistetaan.
Valitse
näppäimillä
+
tai
(
kuva b
6 ja 7
, sivulla 10
)
alijännitekatkai-
sun arvon. Digitaalinäytöllä toisessa ja kolmannessa kohdassa näy-
tetty tunnusluku tarkoittaa jännitettä (volteissa), jolla laite kytketään
pois päältä:
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10).
Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään
uudelleen.
Olet nyt taas valikkotasolla 2 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä
näppäimillä
+
tai
.
HUOMAUTUS!
Akkuun jää akkuvahdin suorittaman pois kytkennän jälkeen vain osa
sen latauskapasiteetista. Vältä useita käynnistyksiä ja sähköä kuluttavi-
en laitteiden käyttämistä. Huolehdi siitä, että akku ladataan uudelleen.
Kun tarvittava jännite on taas saatavilla, voi laitetta taas käyttää.
Tunnusluku Alijännite-katkaisu Tunnusluku Alijännite-katkaisu
1 22,2 6 23,0
2 22,4 7 23,1
3 22,6 8 23,2
4 22,8 9 23,4
5 22,9 10 23,6
FI
209
CoolAir RT880, SP950T Asennus
7.3.4 Valikkotaso 3: Syöttö toimintatila
Laite käynnistyy huoneen lämpötilan määritellyllä toimintatilalla. Tätä
parametriä voi muuttaa:
Käynnistä kokoonpanotila (kappale ”Kokoonpanotilan käynnistys ja
lopetus” sivulla 207).
Digitaalinäyttö (kuva b 5, sivulla 10) näyttää ensimmäisellä numerol-
la valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muut-
tujan.
Paina näppäintä
+
(
kuva b 6, sivulla 10
) kaksi kertaa vaihtaaksesi va-
likkotasolle
3
.
Paina näppäintä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10), muuttaaksesi
muuttujan.
Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat, kunnes syötetty parametri
vahvistetaan.
Valitse
näppäimillä
+
tai
(
kuva b
6 ja 7
, sivulla 10
)
toimintatilan, jolla
laite käynnistyy:
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10).
Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään
uudelleen.
Olet nyt taas valikkotasolla 3 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä
näppäimillä
+
tai
.
7.3.5 Valikkotaso 4: Tehdasasetukset
Kokoonpanotilassa säädettävät muuttujat valikkotasoilta 1 – 3 voidaan
palauttaa tehdasasetuksille:
Käynnistä kokoonpanotila (kappale ”Kokoonpanotilan käynnistys ja
lopetus” sivulla 207).
Digitaalinäyttö (kuva b 5, sivulla 10) näyttää ensimmäisellä numerol-
la valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muut-
tujan.
Paina näppäintä
+
(
kuva b 6, sivulla 10
) kolme kertaa vaihtaaksesi
valikkotasolle
4
.
Digitaalinäyttö näyttää --.
Tunnusluku Toimintatila
0 Automaattitila
1 Toimintatila 1
2 Toimintatila 2
3 Toimintatila 3
FI
Asennus CoolAir RT880, SP950T
210
Paina näppäintä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10), palauttaaksesi
tehdasasetukset.
Digitaalinäytöllä näytettävät merkit -- vilkkuvat.
Paina näppäintä
+
.
Digitaalinäyttö näyttää 00.
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10).
Kokoonpanotilassa säädetyt parametrit voidaan palauttaa takaisin
tehdasasetuksiin.
Olet nyt taas valikkotasolla 1 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä
näppäimillä + tai .
7.3.6 Valikkotaso 5: Näyttö lämpötilayksikkö
Laite voi näyttää tilan lämpötilan °C- tai °F-asteina. Tätä parametriä voi
muuttaa:
Käynnistä kokoonpanotila (kappale ”Kokoonpanotilan käynnistys ja
lopetus” sivulla 207).
Digitaalinäyttö (kuva b 5, sivulla 10) näyttää ensimmäisellä numerol-
la valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muut-
tujan.
Paina näppäintä
+
(
kuva b 6, sivulla 10
) neljä kertaa vaihtaaksesi va-
likkotasolle
5
.
Paina näppäintä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10), muuttaaksesi
muuttujan.
Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat, kunnes syötetty parametri
vahvistetaan.
Valitse
näppäimillä
+
tai
(
kuva b
6 ja 7
, sivulla 10
)
lämpötilayksikkö,
jonka laite tulee näyttää.
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva b 4, sivulla 10).
Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään
uudelleen.
Olet nyt taas valikkotasolla 5 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä
näppäimillä
+
tai
.
FI
211
CoolAir RT880, SP950T Tekniset tiedot
8 Tekniset tiedot
Ilmastointilaite
CoolAir RT880
Tuotenro: 9105305551
Maks. jäähdytysteho: 850 W
Nimellinen tulojännite: 24 Vg
Tulojännitealue: 20 Vg – 30 Vg
Virrankulutus: 12 – 22 ampeeria
Alijännitekatkaisu: konfiguroitavissa (kappale ”Valikkotaso 2: Alijän-
nitekatkaisu” sivulla 208)
Mitat (P x L x K, mm)
(korkeus ajoneuvon katon yläpuolella):
635 x 830 x 166
Paino: n. 21 kg
Ilmastointilaite CoolAir SP950, jossa on
kattohaihdutinyksikkö SP950T
Tuotenro: 9105305548
Maks. jäähdytysteho: 850 wattia
Nimellinen tulojännite: 24 Vg
Tulojännitealue: 20 Vg – 30 Vg
Virrankulutus: 12 – 22 ampeeria
Alijännitekatkaisu: konfiguroitavissa (kappale ”Valikkotaso 2: Alijän-
nitekatkaisu” sivulla 208)
Mitat (P x L x K, mm)
Haihdutinyksikkö:
Kondensaattoriyksikkö:
577 x 779 x 75 mm
156 x 346 x 490 mm
Paino
Haihdutinyksikkö:
Kondensaattoriyksikkö:
n. 15 kg
n. 12 kg
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336

Waeco RT880, SP950T (Assembly kit for universal Asennusohje

Tyyppi
Asennusohje
Tämä käsikirja sopii myös