Skil 1215 AF Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
power sanders
Malli
1215 AF
Tyyppi
Ohjekirja
26
VEDLIKEHOLD / SERVICE
Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
Hold alltid verktøyet og kabelen ren (spesielt
ventilasjonshullene J 2)
- fjern slipestøv med en pensel
! dra ut støpselet før rengjøring
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte,
må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted
for SKIL-elektroverktøy
- send verktøyet i montert tilstand sammen med
kjøpebevis til forhandleren eller nærmeste SKIL
servicesenter (adresser liksom service diagram av
verktøyet nner du på www.skil.com)
MILJØ
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i
husholdningsavfallet (kun for EU-land)
- i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke
lenger skal brukes, samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg
- symbolet 8 er påtrykt som en påminnelse når
utskiftning er nødvendig
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives
under “Tekniske data” stemmer overens med følgende
normer eller normative dokumenter: EN 60745, EN
61000, EN 55014, jf. bestemmelsene i direktivene
2004/108/EF, 2006/42/EF, 2011/65/EU
Tekniske underlag hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/
ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
09.12.2013
STØY/VIBRASJON
Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette verktøyet
87 dB(A) og lydstyrkenivået 98 dB(A) (standard
deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 2,1 m/s² (hånd-arm
metode; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en
standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan
brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og
som et foreløpig overslag over eksponering for
vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som
er nevnt
- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet
eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig
økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner
ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde
hendene varme og organisere arbeidsmåten din

Nauhahiomakone 1210/1215
ESITTELY
Koneet on tarkoitettu puun, muovin, metallin, spakkelin ja
lakattujen pintojen kuivahiontaan suurella hiomateholla
Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Lue ja säilytä tämä ohjekirja 3
TEKNISET TIEDOT 1
LAITTEEN OSAT 2
A Virtakytkin
B Virtakytkimen lukitusnuppi
C Vipu hiomanauhojen vaihtamiseksi
D Nuoli
E Nauhan keskityksen säätöruuvi
F Pölypussi
G Pölylaatikko
H Pölynimurin sovitin
J Ilmanvaihto-aukot
K Hiontakehys
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
27
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna
korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
HIOMAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Pidä johto aina poissa työkalun liikkuvien osien
läheisyydestä; kohdista johto takaosaa kohti pois
työkalusta
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet
henkilöt
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
28
Pidä kiinni laitteen eristetyistä tartuntapinnoista,
koska nauha voi koskea laitteen johtoon (jos
jännitteinen johto vaurioituu, laitteen paljaisiin metalliosiin
voi tulla jännite ja laitteen käyttäjä voi saada sähköiskun)
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Tämä kone ei ole tarkoitettu vesihiontaan
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
Metallia hiottaessa syntyy kipinöitä; älä käytä pölypussia/
pölylaatikkoa/pölynimuria ja huolehdi siitä, ettei lähellä
ole muita henkilöitä eikä tulenarkoja materiaaleja
Älä kosketa liikkuvaa hiomanauhaa
Älä jatka kuluneiden, repeytyneiden tai voimakkaasti
tukkeutuneiden nauhojen käyttämistä
Käytä suojakäsineitä, suojalasit, vartalonmukaista
vaatetusta ja suojaa pitkät hiukset
• Irrotaainapistotulppapistorasiasta,ennenkuin
suoritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat
tarviketta
KÄYTTÖ
Virtakytkin
- käynnistä/sammuta koneesi painamalla/vapauttamalla
kytkintä A 2
! koneen tulee olla käynissä ennen kuin se
koskettaa työkappaletta
! ennen koneen sammuttamista se tulee nostaa irti
työkappaleesta
Kytkimen lukitseminen jatkuvaa käyttöä varten
- paina kytkintä A 2
- paina nuppia B 2 peukalollasi
- vapauta kytkintä
- irroita lukitus painamalla uudelleen kytkintä A 2 ja
vapauttamalla se
Hiomanauhojen nopea vaihtaminen (CLIC-järjestelmä) 4
! vedä pistoke pistorasiasta
- nosta vipu C
- irroita hiomanauha
- asenna uusi nauha siinä olevien nuolien osoittamaan
pyörimissuuntaan koneen nuolien D mukaisesti
- paina vipu takaisin
! vaihda hiomanauhat uusiin ajoissa
! älä koskaan taivuta hiomanauhoja
Automaattinen nauhan keskitys (ABC)
- keskittää nauhan automaattisesti työkalu kytkettäessä
- pitää nauhan keskitettynä hionnan aikana
Jos nauha vierittyy pois työkalusta (yleensä
heikkolaatuisen nauhan aiheuttamana), suorita seuraavat
toimenpiteet
- käynnistä kone
- käännä ruuvista E 2 niin, että nauha pyörii koneen
suoran sivun tasalla
- käytä uutta nauhaa, jos nauha edelleen vierittyy pois
Pölynimu 5
- tyhjennä pölylaatikkoa G/pölypussi F säännöllisesti
optimaalisen pölynimun saavuttamiseksi
- käyttäessäsi konetta pölynimurin kanssa pölynimuria,
asenna pölynimurin adapteri H kuvan mukaisesti
(1215)
- kun tarpeen, puhdista myös suodatinta kuvatulla
tavalla
! älä käytä pölylaatikkoa/pölypussi/pölynimuria
metallihionnassa
Koneen pitäminen ja ohjaaminen 6
- ohjaa koneen työstettävän pinnan suuntaisesti
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
! älä kohdista liian paljon painetta työkaluun, anna
sen tehdä työtä puolestasi
- älä kallista konetta, kallistaminen voi aiheuttaa syviä
ei-toivottuja hiontajälkiä
- pidä ilmanvaihto-aukkoja J 2 peittämättöminä
VINKKEJÄ
Hiottaessa paljaita puupintoja liikuta konetta puun syiden
suuntaisesti
Muita pintoja hiottaessa liikuta konetta soikein liikkein
Asenna hiontakehys K (SKIL tarvikkeita 2610398244)
naarmuttomien tai urattomien pintojen tasaamista varten,
ja varmista, että se on kunnolla paikallaan 7
! hiontakehys K kuumenee käytön aikana; älä
koske kehykseen ennen kuin se on jäähtynyt
Älä koskaan hio puuta ja metallia samalla hiomanauhalla
Hiomanauhat karkeus suositus:
karkea- poistettaessa maalia; hiottaessa erittäin
karkeaa puuta
keskikarkea- hiottaessa karkeaa tai höylättyä puuta
hieno- tasoitettaessa maalipintaa;
viimeisteltäessa; puuta tai maalipintaa
Käytä eri hiomapaperikarkeuksia kun hiot karkeaa pintaa:
- aloita karkealla tai keskikarkealla
- viimeistele työ hienolla
Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa www.skil.com
HOITO / HUOLTO
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilma-aukkojen puhtaus J 2)
- poista kiinnitarttunut pöly siveltimellä
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
29
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste
mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2012/19/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli 8 muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa
“Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia
standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745, EN
61000, EN 55014 direktiivien 2004/108/EY, 2006/42/EY,
2011/65/EU määräysten mukaan
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
09.12.2013
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on 87
dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 98
dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 2,1 m/
s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
Lijadora de banda 1210/1215
INTRODUCCIÓN
Esta herramienta está diseñada para lijar en seco
madera, materiales plásticos, metal, emplastecido y
supercies pintadas, con un elevado rendimiento en el
arranque de material
Esta herramienta no está concebida para uso profesional
Lea y conserve este manual de instrucciones 3
DATOS TÉCNICOS 1
ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA 2
A Interruptor de activación/desactivación
B Botón de bloqueo del interruptor On/o
C Palanca para cambiar la banda de lija
D Flecha
E Tornillo para ajustar el centrado de la banda
F Bolsa de polvo
G Caja de polvo
H Adaptador para aspirador
J Ranuras de ventilación
K Marco de lijado
SEGURIDAD
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
¡ATENCIÓN! Lea íntegramente estas advertencias
de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las
advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro
e instrucciones para futuras consultas. El término
“herramienta eléctrica” empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de
red).
1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO
a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de
trabajo. El desorden o una iluminación deciente en las
áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosión, en el que se encuentren
combustibles líquidos, gases o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas que
pueden llegar a inamar los materiales en polvo o
vapores.
c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de
su área de trabajo al emplear la herramienta
eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el
control sobre la herramienta.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) El enchufe de la herramienta debe corresponder a
la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
/