Castelgarden XK4 160 HD Ohjekirja

Brändi
Castelgarden
Kategoria
Tractor
Malli
XK4 160 HD
Tyyppi
Ohjekirja
14
SUOMI
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
1 YLEISTÄ
Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS.
Ohjeita on noudatettava tarkasti henki-
lö- ja/tai omaisuusvahinkojen välttämi-
seksi.
Tutustu huolellisesti ennen koneen
käyttöä tähän käyttöohjeeseen sekä
oheiseen TURVAOHJEITA-vihkoseen.
1.1 SYMBOLIT
Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joi-
den tarkoitus on muistuttaa käyttäjää laitteen käy-
tön ja huollon edellyttämästä varovaisuudesta ja
tarkkaavaisuudesta.
Symbolien merkitykset:
Varoitus!
Lue käyttöopas ja turvallisuusohjeet en-
nen laitteen käyttöä.
Varoitus!
Varo uloslentäviä esineitä. Pidä sivulliset
kaukana.
Varoitus!
Käytä aina kuulonsuojaimia.
Varoitus!
Tällä koneella ei saa ajaa yleisellä tiellä.
Varoitus!
Alkuperäislisävarusteilla varustettua ko-
netta saa ajosuunnasta riippumatta ajaa
enintään 10 astetta kaltevalla alustalla.
Varoitus!
Puristumisvaara. Pidä kädet ja jalat poissa
runko-ohjauksesta.
Varoitus!
Palovammojen vaara. Älä koske äänen-
vaimentimeen/katalysaattoriin.
1.2 VIITTEET
1.2.1 Kuvat
Tämän käyttöohjeen kuvat on numeroitu 1, 2, 3
jne.
Kuvissa olevat osat on merkitty A. B, C jne.
Viittaus osaan C kuvassa 2 kirjoitetaan "2:C".
1.2.2 Otsikot
Tämän käyttöohjeen otsikot on numeroitu alla ole-
van esimerkin mukaan.
"1.3.1 Yleiset turvatarkastukset" on kappaleen
"1.3 Turvatarkastukset" alaotsikko ja kuuluu sa-
maan kappaleeseen.
Viittaukset otsikoihin on useimmiten tehty otsikon
numerolla esim. "katso 1.3.1".
2 KUVAUS
2.1 VETO
2.1.1 HST
Kone on takapyörävetoinen.
Taka-akselissa on hydrostaattinen vaihteisto por-
taattomalla eteenajo- ja peruutusnopeuden säädöl-
lä.
Kääntymisen helpottamiseksi taka-akseli on va-
rustettu tasauspyörästöllä.
Eteen asennettavia työvälineitä käytetään kiilahih-
noilla.
2.1.2 4WD
Kone on nelipyörävetoinen. Moottorin voima siir-
retään hydraulisesti vetäville pyörille. Moottori
käyttää öljypumppua, joka pumppaa öljyn taem-
man ja etumaisen vetopyörästön läpi.
Etu- ja taka-akseli on kytketty sarjaan, minkä
vuoksi etu- ja takapyörät pyörivät samalla nopeu-
della.
Kääntymisen helpottamiseksi molemmat akselit
on varustettu tasauspyörästöllä.
Eteen asennettuja työlaitteita käytetään kiilahih-
noilla.
2.2 OHJAUS
Kone on varustettu runko-ohjauksella. Tämä tar-
koittaa, että runko on jaettu etumaiseen ja taem-
paan osaan, jotka voivat kääntyä toistensa suhteen.
Runko-ohjauksen ansiosta kone kääntyy erittäin
pienessä tilassa puiden ja muiden esteiden ympäri.
2.3 TURVAJÄRJESTELMÄ
Kone on varustettu sähköisellä turvajärjestelmällä.
Turvajärjestelmä katkaisee tarvittaessa tietyt toi-
minnot, joiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa
vaaratilanteen.
Moottorin voi toisin sanoen käynnistää vain, kun
kytkin-jarrupoljin on painettuna.
Tarkasta turvajärjestelmän toiminta
ennen jokaista käyttökertaa!
2.4 HALLINTALAITTEET
2.4.1 Työlaitenostin, mekaaninen (1:A)
Laskee työlaitteen työasentoon ja nostaa sen kulje-
tusasentoon.
1. Paina poljin täysin pohjaan.
2. Vapauta poljin hitaasti.
15
SUOMI
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
2.4.2 Kytkin-seisontajarru (1:B)
Älä koskaan paina poljinta ajon aikana.
Voimasiirron ylikuumenemisen vaara.
Polkimella on kolme asentoa:
Vapaut ettu. Kytkin ei ole akti-
voituna. Seisontajarru ei ole ak-
tivoituna.
Puoliväliin painettu. Veto irtikytketty. Seison-
tajarru ei ole aktivoituna.
Pohjaan painettu. Veto irtikytketty. Seisonta-
jarru täysin aktivoituna mutta ei lukittuna. Tätä
käytetään myös hätäjarrutukseen.
2.4.3 Salpa, seisontajarru (1:C)
Salpa lukitsee kytkin-seisontajarrupolki-
men alaspainettuun asentoon. Toimintoa
käytetään koneen varmistamiseen luiskis-
sa, kuljetuksessa jne., kun moottori ei ole
käynnissä.
Lukitseminen:
1. Paina poljin (1:B) täysin pohjaan.
2. Siirrä salpaa (1:C) oikealle.
3. Vapauta poljin (1:B).
4. Vapauta salpa (1:C).
Vapauttaminen:
Paina ja vapauta poljin (1:B).
2.4.4 Veto-käyttöjarru (1:F)
Ellei kone pysähdy, kun poljin vapaute-
taan, voit käyttää vasenta poljinta (1:B)
hätäjarruna.
Polkimen asento määrittää moottorin ja vetävien
pyörien välisen välityssuhteen (= nopeus). Käyttö-
jarru aktivoituu kun poljin vapautetaan.
1. Paina poljinta eteenpäin -
kone liikkuu eteenpäin.
2. Poljin vapautettuna -
kone seisoo paikallaan.
3. Paina poljinta taaksepäin -
kone liikkuu taaksepäin.
4. Vapauta hieman poljinta -
konetta jarrutetaan.
2.4.5 Kaasun ja rikastimen säädin (1:D)
Säätimellä voidaan säätää moottorin käyntinopeut-
ta ja käyttää rikastusta kylmällä käynnistettäessä.
Jos moottori käy huonosti, säädin saat-
taa olla liian kaukana edessä, niin että
rikastin on päällä. Tämä vaurioittaa
moottoria, suurentaa polttonesteen ku-
lutusta ja on vahingollista ympäristölle.
1. Rikastin - kylmän moottorin käynnis-
tystä varten. Rikastinasento on aukon etu-
reunassa.
Älä aja säädin tässä asennossa, kun
moottori on lämmin.
2. Täyskaasu - tätä asentoa tulisi aina
käyttää.
Täyskaasuasento on noin 2 cm rikastus-
asennon takana.
3. Tyhjäkäynti.
2.4.6 Virtalukko/ajovalot (1:E)
Älä jätä konetta valvomatta niin, että
avain on asennossa 2 tai 3. Palovaara,
polttonestettä voi valua moottoriin
kaasuttimen läpi tai akku saattaa
purkautua ja vaurioitua.
Virtalukon avulla käynnistetään ja pysäytetään
moottori. Neljä asentoa:
1. Pysäytysasento - moottorin
sytytysvirta katkaistu. Avain voidaan
poistaa lukosta.
2/3. Ajoasento.
4. Käynnistysasento - sähkötoiminen
käynnistysmoottori aktivoidaan, kun
avain käännetään tähän jousipalautteiseen
asentoon. Päästä avain palautumaan ajo-
asentoon 2/3, kun moottori on käynnisty-
nyt.
2.4.7 Voimanotto (2:G)
Voimanottoa ei saa koskaan kytkeä
päälle, kun eteen asennettu työlaite on
kuljetusasennossa. Muuten hihnaveto
vaurioituu.
Voimanoton kytkentä- ja irtikytkentävipu.
Voimanotolla käytetään eteen asennettuja
lisävarusteita. Kaksi asentoa:
1. Vipu edessä - voimanotto irtikytketty.
2. Vipu takana - voimanotto kytketty.
16
SUOMI
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
2.4.8 Irtikytkentävipu
Vipu, joka kytkee irti portaattoman vaihteiston.
HST-mallissa on yksi vipu, joka on kytketty taka-
akseliin. Katso (5:N).
4WD-mallissa on kaksi vipua, jotka on kytketty
taka-akseliin (6:O) ja etuakseliin (6:P).
Irtikytkentäkahva ei saa koskaan olla
ulomman ja sisemmän asennon välissä.
Tämä aiheuttaa voimansiirron ylikuu-
mentumisen ja vaurioittaa voimansiir-
toa.
Vivut mahdollistavat koneen siirtämisen käsin
moottori pysäytettynä. Kaksi asentoa:
1. Vipu sisällä – vaihteisto kyt-
ketty normaalikäyttöä varten.
2. Vipu ulkona - voimansiirto
irtikytketty. Konetta voidaan
siirtää käsin.
Konetta ei saa hinata pidempiä matkoja eikä suu-
rella nopeudella. Voimansiirto voi vaurioitua.
Koneella ei saa ajaa etumainen vipu ul-
kona. Etuakseli saattaa vaurioitua ja
siihen voi tulla öljyvuoto.
2.4.9 Istuin (3:I)
Istuin voidaan kallistaa ja se on säädettä-
vissä pituussuunnassa. Istuin lukitaan
ylöskäännettyyn asentoon salvalla (3:K)
ja pituussuunnassa käsipyörillä (3:J).
Istuin on varustettu turvakytkimellä, joka on kyt-
ketty koneen turvajärjestelmään. Tämän vuoksi
tietyt toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa vaarati-
lanteen, eivät ole mahdollisia, ellei kukaan istu is-
tuimella.
2.4.10 Konepelti (4:L)
Polttonestehanaan, akkuun ja moottoriin
käsiksi pääsyä varten kone on varustettu
avattavalla konepellillä. Konepelti on lu-
kittu kumisilmukalla.
Konepelti avataan seuraavasti:
1. Irrota kumisilmukka (4:M) konepellin etureu-
nassa.
2. Nosta konepeltiä varovasti taaksepäin.
Konepelti suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Konetta ei saa käyttää ilman, että kone-
pelti on kiinni ja lukittu. Palo- ja puris-
tumisvammojen vaara.
2.4.11Pikakiinnike (19:H)
Pikakiinnikkeet ovat kaksiosaiset, minkä
ansiosta työlaitteiden vaihto on erittäin
helppoa
Pikakiinnikkeet mahdollistavat työlaittei-
den nopean asennon vaihdon kahden
asennon välillä:
Normaaliasento hihna kiristettynä.
4 cm normaaliasennon takana hihna löysällä,
niin että laite on lähempänä peruskonetta.
Pikakiinnikeiden avulla hihna voidaan nopeasti
löysyttää kiristysrullan avulla. Tämä helpottaa hih-
nan vaihtoa, työlaitteen vaihtoa sekä pesu- ja huol-
toasentoon nostamista.
Löysää hihna:
1. Irrota lukkotapit (19:G) kummaltakin puolelta.
2. Avaa pikakiinnikkeet painamalla niiden takaosa
alas. Katso (19:F).
Kun pikakiinnikkeet on avattu, laite-
varret ovat irrallaan akseliosien varas-
sa. Työlaitetta ei saa koskaan asettaa
huolto- tai pesuasentoon ennen kuin pi-
kakiinnikkeet on lukittu hihnan löysää-
misen jälkeen.
3. Suorita halutut toimenpiteet, esim.:
Irrota hihna.
Vaihda työlaite irrottamalla laitevarret. Katso
kuva 21.
Kiristä hihna:
Kiristä ensin yksi puoli ja sitten toinen puoli alla
olevien ohjeiden mukaan.
Älä käännä vipuvarsia käsin. Puristu-
misvaara.
1. Aseta jalka vipuvarrelle (20:J) ja kierrä varo-
vasti puoli kierrosta eteenpäin.
2. Asenna lukkotappi (19:G).
3.Suorita sama toisella puolella.
17
SUOMI
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
3 KÄYTTÖKOHTEET
Konetta saa käyttää vain seuraaviin töihin GGP-al-
kuperäistarvikkeilla varustettuna.
Vetolaitteen suurin sallittu pystykuormitus on 100
N.
Hinattavasta lisävarusteesta tuleva työntövoima
saa olla enintään 500 N.
HUOM! Ennen perävaunun käyttöä - ota yhteys
vakuutusyhtiöösi.
HUOM! Tällä koneella ei saa ajaa yleisellä tiellä.
4 KÄYNNISTÄMINEN JA AJA-
MINEN
Konetta ei saa käyttää ellei konepelti
ole suljettu ja lukittu. Palo- ja puristu-
misvammojen vaara.
4.1 TANKKAAMINEN (7:Q)
Käytä vain puhdasta lyijytöntä bensiiniä. Öljy-
sekoitteista 2-tahtibensiiniä ei saa käyttää.
Säiliön tilavuus 6 litraa. Taso on helppo tarkastaa
läpinäkyvän säiliön läpi.
HUOM! Tavallinen lyijytön bensiini on tuoretava-
raa eikä sitä tulisi säilyttää yli 30 päivää.
Käytä mieluiten ympäristöystävällistä alkylaatti-
bensiiniä. Se on koostumukseltaan samanlaista
kuin tavallinen bensiini, mutta on vähemmän hai-
tallista ihmisille ja luonnolle.
Bensiini on erittäin tulenarkaa. Säilytä
polttoneste erityisesti tähän tarkoituk-
seen tarkoitetussa astiassa.
Tankkaa ulkona äläkä tupakoi tankka-
uksen aikana. Tankkaa moottori pysäy-
tettynä. Älä koskaan avaa säiliön
tulppaa äläkä tankkaa moottorin käy-
dessä tai kun se on käytön jälkeen kuu-
ma.
Älä täytä polttonestesäiliötä liian täyteen. Jätä tyh-
jää tilaa (= vähintään koko täyttöputki + 1 - 2 cm
säiliön yläosassa), jotta bensiini ei lämpölaajene-
misen seurauksena valu yli. Katso kuva 7.
4.2 TASON TARKASTUS, MOOTTO-
RIÖLJY
Kampikammio on toimitettaessa täytetty öljyllä
SAE 10W-30.
Tarkasta aina ennen käyttöä, että öljytaso on oi-
kea. Koneen pitää tarkastuksen aikana olla ta-
saisella alustalla.
Pyyhi puhtaaksi öljynmittapuikon ympä-
ristö. Vedä öljynmittapuikko ulos. Pyyhi
öljynmittapuikko puhtaaksi. Paina se täy-
sin sisään ja kierrä kiinni.
Löysää ja vedä öljynmittapuikko uudelleen ulos.
Lue öljyn taso. Täytä öljyä FULL-merkkiin saak-
ka, jos taso on sen alapuolella. Katso kuva 8.
Öljytaso ei saa koskaan olla FULL-merkinnän ylä-
puolella. Se voi aiheuttaa moottorin ylikuumentu-
misen. Jos öljytaso on FULL-merkin yläpuolella,
öljyä pitää laskea ulos kunnes öljytaso on oikea.
4.3 TASON, VAIHTEISTOÖLJU
Tarkasta aina ennen käyttöä, että öljytaso on
oikea. Koneen pitää tarkastuksen aikana olla
tasaisella alustalla.
Lue öljyn taso säiliössä (9:R). Öljytason pitää olla
”MAX” ja ”MIN”-merkintöjen välillä. Täytä tar-
vittaessa öljyä.
Öljytyyppi:
4.4 TURVATARKASTUS
Tarkasta, että turvatarkastusten tulokset ovat alla
olevan taulukon mukaiset.
Suorita turvatarkastus ennen jokaista
käyttökertaa!
Konetta ei saa käyttää ellei se läpäise
kaikkia turvatarkastuksia! Toimita
kone huoltokorjaamoon korjausta var-
ten.
Tehtävä Lisävarusteet, GGP-alkupe-
räiset
Ruohonleikkuu Leikkuulaitteella:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Lumenluonti Lumilevyllä. Lumiketjuja ja
runkopainoja suositellaan.
Ruohon ja lehtien
keruu
Hinattavalla keruulaitteella 38"
tai 42".
Ruohon ja lehtien
kuljetus
Kuljetuskärryllä.
Haravointi Harjalaitteella. Ensimmäisen
kanssa suositellaan käytettä-
väksi pölysuojusta.
Sorakäytävien rik-
karuohon torjunta
Eteen asennetulla käytävärau-
dalla.
Öljytyyppi
4WD Synteettinen öljy 5W-50
HST SAE 10W-30 (20W-50)
18
SUOMI
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
4.4.1 Yleiset turvatarkastukset
4.4.2 Sähköiset turvatarkastukset
Tarkasta turvajärjestelmän toiminta
ennen jokaista käyttökertaa.
4.5 KÄYNNISTYS
1. Avaa polttonestehana. Katso 10:U.
2. Tarkasta, että sytytysjohtimet on kytketty syty-
tystulppiin.
3. Tarkasta, että voimanotto on irtikytketty.
4. Älä pidä jalkaa käyttöpolkimella.
5. Kylmäkäynnistys: siirrä kaasunsäädin eteen ri-
kastinasentoon.
Käynnistys lämpimänä: siirrä kaasunsäädin
täyskaasuasentoon (n. 2 cm taaksepäin rikasti-
nasennosta).
6. Paina kytkin-jarrupoljin täysin pohjaan.
7. Käännä virta-avain käynnistysasentoon.
8 Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasun-
säädin täyskaasuasentoon (n. 2 cm taaksepäin
rikastinasennosta).
9. Älä kuormita moottoria heti kylmäkäynnistyk-
sen jälkeen, vaan anna moottorin käydä muuta-
man minuutin ajan. Silloin öljy ehtii lämmetä.
Käytön aikana kaasunsäätimen tulisi aina olla
täyskaasuasennossa.
4.6 AJOVINKKEJÄ
Varmista aina, että moottorissa on oikea määrä öl-
jyä. Erityisesti rinteissä ajaessasi. Katso 4.2.
Ole varovainen rinteissä. Vältä äkillisiä
liikkeellelähtöjä ja pysäytyksiä, kun
ajat ylös tai alas rinnettä. Aja aina viis-
tosti rinteen poikki. Aja ylhäältä alas-
päin ja päinvastoin.
Konetta saa ajosuunnasta riippumatta
ajaa enintään 10 astetta kallellaan ole-
valla alustalla.
Hidasta rinteissä ja ennen jyrkkiä
käännöksiä, jotta säilytät koneen hal-
linnan ja jotta kone ei kaatuisi.
Älä käännä ohjauspyörää ääriasentoon
suurimmalla vaihteella ja täyskaasulla
ajettaessa. Kone voi kaatua.
Pidä kädet ja sormet kaukana runko-
ohjauksesta ja istuimen kannattimesta.
Puristumisvaara. Älä koskaan aja ko-
nepelti avattuna.
4.7 PYSÄYTTÄMINEN
Kytke voimanotto irti. Kiristä seisontajarru.
Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 1 - 2 minuut-
tia. Pysäytä moottori kääntämällä virta-avain py-
säytysasentoon.
Sulje polttonestehana. Erityisen tärkeää, jos konet-
ta kuljetetaan esim. peräkärryssä.
Jos kone jätetään ilman valvontaa, irro-
ta sytytysjohto ja poista virta-avain vir-
talukosta.
Moottori voi olla erittäin kuuma heti
pysäytyksen jälkeen. Älä koske äänen-
vaimentimeen, sylinteriin tai jäähdy-
tysripoihin. Palovammojen vaara.
4.8 PUHDISTUS
Palovaaran vähentämiseksi moottori,
äänenvaimennin, akku ja polttoneste-
säiliö tulisi pitää puhtaana ruohosta,
lehdistä ja öljystä.
Tarkasta säännöllisesti, ettei missään
ole öljy- ja/tai polttonestevuotoja.
Älä käytä painepesuria. Paineistettu ve-
sisuihku voi tuhota akselitiivisteet, säh-
kökomponentit tai
hydrauliikkaventtiilit.
Älä puhalla paineilmaa jäähdyttimen
lamelleihin. Lamellit voivat vääntyä.
Puhdista kone jokaisen käyttökerran jälkeen. Puh-
distusohjeita:
Älä pese moottoria vedellä.
Kohde Tulos
Polttonesteputket ja -lii-
tännät.
Ei vuotoa.
Sähköjohdot. Eristeet ehjiä.
Ei mekaanisia vaurioita.
Pakojärjestelmä. Ei vuotoa liitoksissa.
Kaikki ruuvit tiukalla.
Öljyputket Ei vuotoa. Ei vaurioita.
Aja koneella eteen-/taak-
sepäin ja vapauta veto-
käyttöjarrupoljin.
Koneen pitää pysähtyä.
Koeajo Ei epänormaalia tärinää.
Ei epänormaalia melua.
Tila Toimenpide Tulos
Kytkin-jarrupoljin
ei painettuna. Voi-
manotto ei aktivoi-
tuna.
Yritä käyn-
nistää.
Moottorin ei
tule käynnis-
tyä.
Kytkin-jarrupoljin
painettuna. Voima-
notto aktivoituna.
Yritä käyn-
nistää.
Moottorin ei
tule käynnis-
tyä.
Moottori käynnis-
sä. Voimanotto
aktivoituna.
Kuljettaja
nousee ylös
istuimelta.
Moottorin
tulee pysähtyä.
Moottori käynnis-
sä.
Irrota varoke.
Katso 9:S.
Moottorin
tulee pysähtyä.
19
SUOMI
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
Puhdista moottori harjalla ja/tai paineilmalla.
Puhdista moottorin ilmanotto (9:T).
Vesipesun jälkeen käynnistä moottori ja mah-
dollinen leikkuulaite poistaaksesi veden, joka
muuten tunkeutuu laakereihin ja voi aiheuttaa
vaurioita.
5 KUNNOSSAPITO
5.1 HUOLTO-OHJELMA
GGPn huolto-ohjelmaa on noudatettava ympäris-
tösyistä, jotta kone pysyy jatkuvasti hyvässä kun-
nossa ja että sen luotettavuus ja käyttöturvallisuus
säilyvät.
Valtuutetussa korjaamossa teetetty huolto takaa,
että työt suoritetaan ammattitaidolla ja siinä käyte-
tään vain alkuperäisiä varaosia.
5.2 VALMISTELUT
Kaikki huoltotyöt pitää suorittaa kone paikallaan
ja moottori pysäytettynä.
Estä koneen siirtyminen kiristämäl
seisontajarru.
Pysäytä moottori.
Estä moottorin tahaton käynnistys ir-
rottamalla sytytysjohdin ja poistamalla
avain lukosta.
5.3 RENGASPAINEET
Säädä rengaspaineet seuraavasti:
Edessä: 0,6 bar (9 psi).
Takana: 0,4 bar (6 psi).
5.4 MOOTTORIÖLJYN VAIHTO
Vaihda moottoriöljy ensimmäisen kerran 5 käyttö-
tunnin jälkeen ja sen jälkeen 50 käyttötunnin vä-
lein tai kerran kaudessa.
Vaihda öljy useammin, 25 käyttötunnin välein tai
vähintään kerran ajokaudella, jos moottoria kuor-
mitetaan paljon tai jos ympäristön lämpötila on
korkea.
Öljynsuodatin on vaihdettava 100 käyttötunnin vä-
lein.
Käytä öljyjä seuraavan taulukon mukaan.
Älä käytä öljyn lisäaineita.
Älä täytä liikaa öljyä. Se voi aiheuttaa moottorin
ylikuumentumisen.
Öljy on helpoin vaihtaa moottori lämpimänä.
Moottoriöljy voi olla erittäin kuumaa,
jos se tyhjennetään heti käytön jälkeen.
Anna moottorin jäähtyä muutaman mi-
nuutti ennen öljyn tyhjennystä.
1. Purista yhteen öljyntyhjennysletkun kiristin.
Käytä esim. siirtoleukapihtejä. Katso kuva
10:V.
2. Siirrä kiristintä 3-4 cm letkulla ja vedä tulppa ir-
ti.
3. Kerää öljy astiaan.
HUOM! Varo päästämästä öljyä kiilahih-
noille.
4. Toimita öljy keräyspisteeseen.
5. Asenna tyhjennystulppa paikalleen ja siirrä ki-
ristin takaisin tulpan kohdalle.
6. Irrota öljynmittapuikko ja täytä uutta öljyä.
Öljymäärä: 1,4 litraa
7. Kun olet täyttänyt öljyn, käynnistä moottori ja
anna sen käydä tyhjäkäynnillä 30 sekunnin
ajan.
8. Tarkasta esiintyykö öljyvuotoja.
9. Pysäytä moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkasta
öljytaso, katso 4.2.
5.5 VOIMANSIIRTO, ÖLJY (4WD)
Hydraulisen voimansiirron öljy pitää tarkastaa,
säätää tai vaihtaa alla olevassa taulukossa annetuin
välein.
Öljytyyppi: Synteettinen öljy 5W-50
Öljymäärä vaihdettaessa noin 3,5 litraa.
5.5.1 Tarkastus - säätö
Katso “4.3”.
5.5.2 Tyhjennys
1. Aja koneella vaihtelevalla nopeudella 10-20
minuutin ajan, niin että vaihteistoöljy lämpe-
nee.
2. Aseta kone vaaka-asentoon.
3. Vedä ulos molemmat irtikytkentävivut kuvan 6
mukaan.
4. Aseta keräysastia taka-akselin ja etu-akselin al-
le.
5. Avaa öljysäiliö irrottamalla kansi. Katso 9:R.
Tyhjennystulppa avaamiseen saa käyt-
tää vain 3/8"-nelikulmioavainta. Muut
työkalut tuhoavat tulpan.
6. Irrota tyhjennystulppa taka-akselista. Puhdista
reikä ja käytä 3/8"-nelikulmioavainta. Katso
kuva 11.
Öljy SAE 10W-30
Laatuluokka SJ tai korkeamp
Toimenpide
1. kerta Sen jäl-
keen
Käyttötunnit
Tarkastus – tason säätö. - 50
Öljynvaihto. 5 200
20
SUOMI
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
7. Irrota etuakselin 2 tyhjennystulppaa. Käytä 12
mm hylsyä. Anna öljyn valua ulos etuakselista
ja letkuista. Katso kuva 12.
8. Tarkasta, että etuakselin tyhjennystulppien tii-
visteet ovat ehjät. Katso kuva 12. Asenna tulpat.
Tiukkuus: 15-17 Nm.
Tyhjennystulppa vaurioituu, jos se tiu-
kataan yli 5 Nm.
9. Tarkasta, että taka-akselin tyhjennystulpan tii-
viste on ehjä. Katso kuva 11:Y. Asenna paikal-
leen. Tiukkaa Tthjennystulppa 5 Nm
tiukkuuteen.
10.Ime öljy säiliön syvemmästä osasta öljyimuril-
la. Katso kuva 13.
11.Hävitä käytetty öljy paikallisten määräysten
mukaisesti.
5.5.3 Täyttö
Moottoria ei saa koskaan käyttää, kun
taempi sulkuventtiili on sisääntyönnet-
tynä ja etumainen sulkuventtiili on
ulosvedettynä.
Etuakselin tiivisteen vaurioituvat.
1.Täytä öljysäiliö uudella öljyllä.
Jos moottoria käytetään sisätiloissa, pa-
koputkeen pitää liittää pakokaasuimu-
ri.
2. Tarkasta, että taka-akselin sulkuventtiili on
ulosvedettynä.
3. Käynnistä moottori. Moottorin käynnistyessä
etuakselin sulkuventtiili painuu sisään auto-
maattisesti.
4. Vedä ulos etuakselin sulkuventtiili.
Huomautus! Öljy imeytyy järjestelmään
erittäin nopeasti. Huolehdi siitä, että säiliö
on koko aja täynnä eikä järjestelmään pääse
ilmaa.
5. Lukitse käyttöpoljin eteenajoasentoon esim.
puukiilalla. Katso kuva 14. Täytä öljysäiliö uu-
della öljyllä.
6. Käytä konetta eteenpäin minuutin ajan.
7. Poista puukiila ja aseta käyttöpoljin taakseajo-
asentoon. Täytä edelleen uutta öljyä.
8. Käytä konetta taaksepäin minuutin ajan.
9. Vaihda ajosuuntaa minuutin välein ja lisää öl-
jyä, kunnes säiliössä ei näy kuplia.
10.Pysäytä moottori, asenna öljysäiliön kansi ja
sulje konepelti.
11.Koekäytä muutaman minuutin ajan ja säädä säi-
liön öljytaso.
5.6 HIHNAVOIMANSIIRROT
Tarkasta 5 tunnin välein, että kaikki hihnat ehjiä.
5.7 OHJAUS
Tarkasta/säädä ohjaus ensimmäisen kerran 5 käyt-
tötunnin jälkeen ja sen jälkeen 100 käyttötunnin
välein.
5.7.1 Tarkastus
Kääntele ohjauspyörää oikealle ja vasemmalle.
Ohjausketjuissa ei saa tuntua mekaanista välystä.
5.7.2 Säätö
Säädä ohjausketjut tarvittaessa seuraavasti:
1. Aseta kone suoraanajoasentoon.
2. Säädä ohjausketjut keskinivelen alla olevilla
muttereilla. Katso kuva 16.
3. Kiristä molempia muttereita yhtä paljon niin,
että välys häviää.
4. Aja koneella suoraan eteenpäin ja varmista, et-
tei ohjauspyörän asento ole muuttunut.
5. Jos ohjauspyörä on vinossa, löysää yhtä mutte-
ria ja kiristä toista.
Älä kiristä ohjausketjuja liikaa. Ohjaus muuttuu
jäykäksi ja ketjujen kuluminen lisääntyy.
5.8 AKKU
Silmiin tai iholle päästessään akkuhap-
po voi aiheuttaa vakavia vammoja. Jos
happoa joutuu iholle, huuhtele runsaal-
la vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
Akku on venttiilisäädelty malli, jonka nimellisjän-
nite on 12 volttia. Akkunestettä ei tarvitse eikä voi
tarkastaa eikä täyttää. Ainoa huolto on lataus esim.
pitkän varastoinnin jälkeen.
Akku pitää ladata täyteen ennen ensim-
mäistä käyttökertaa. Akku tulee säilyt-
tää täyteen ladattuna. Jos akku
säilytetään tyhjänä, siihen voi tulla va-
kavia vaurioita.
5.8.1 Lataus generaattorilla
Akku voidaan ladata myös moottorin generaatto-
rilla seuraavasti:
1. Asenna akku koneeseen kuvatulla tavalla.
2. Aja kone ulos tai käytä pakokaasuimuria.
3. Käynnistä moottori käyttöohjeen ohjeiden mu-
kaan.
4. Käytä moottoria 45 minuutin ajan.
5. Pysäytä moottori. Akku on nyt täyteen ladattu.
5.8.2 Lataus akkulaturilla
Akun lataukseen saa käyttää vain vakiojännitelatu-
ria.
Vakiojännitelatureita saat valtuutetuilta GGP-jäl-
leenmyyjiltä.
Akku saattaa vaurioitua, jos sitä ladataan ta-
vallisella akkulaturilla.
21
SUOMI
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
5.8.3 Irrotus/asennus
Akku on asennettu konepellin alle. Irrotuksen/
asennuksen yhteydessä on noudatettava seuraavia
ohjeita:
Irrotus: Irrota ensin musta kaapeli akun miinus-
navasta (–). Irrota sitten punainen kaapeli akun
plusnavasta (+).
Asennus: Kytke ensin punainen kaapeli akun
plusnapaan (+). Kytke sitten musta kaapeli
akun miinusnapaan (–).
Jos kaapelit irrotetaan/kytketään vää-
rässä järjestyksessä, on olemassa oiko-
sulun ja akun vaurioitumisen vaara.
Jos kaapelit kytketään vääriin napoi-
hin, generaattori ja akku vaurioituvat.
Kiinnitä kaapelit kunnolla. Irralliset
kaapelit voivat aiheuttaa palovaaran.
Moottoria ei saa koskaan käyttää ilman
akkua. Generaattori ja koneen sähkö-
järjestelmä voivat vaurioitua vakavas-
ti.
5.8.4 Puhdistus
Puhdista hapettuneet akunnavat. Puhdista akunna-
vat teräsharjalla ja rasvaa ne.
5.9 MOOTTORIN ILMANSUODATIN
Ilmansuodatin (paperisuodatin) tulee puhdistaa/
vaihtaa 100 käyttötunnin välein.
HUOM! Puhdista/uusi suodattimet useammin, jos
konetta käytetään pölyisissä olosuhteissa.
Irrota/asenna ilmansuodatin seuraavasti.
1. Puhdista huolella ilmansuodatinkotelon (12:R)
ympäristö.
2. Irrota ilmansuodatinkotelo irrottamalla kaksi
ruuvia.
3. Irrota paperisuodatin (12:S). Varo, ettei likaa
pääse kaasuttimeen. Puhdista
ilmansuodatinkotelo.
4. Puhdista paperisuodatin naputtamalla sitä
kevyesti tasaista pintaa vasten. Jos suodatin on
erittäin likainen, vaihda suodatin.
5. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.
Paineilmaa tai petrolipohjaisia liuotinaineita, ku-
ten valopetrolia ei saa käyttää paperisuodattimen
puhdistamiseen. Ne tuhoavat suodattimen.
Älä käytä paineilmaa paperisuodattimen
puhdistamiseen. Paperisuodatinta ei saa öljytä.
5.10 SYTYTYSTULPPA
Sytytystulppa tulee vaihtaa 200 käyttötunnin vä-
lein (joka toisessa perushuollossa).
Pyyhi sytytystulpan ympäristö puhtaaksi ennen
sen irrotusta.
Sytytystulppa
: Champion RC12YC tai vastaava.
Kärkiväli
: 0,75 mm.
5.11 ILMANOTTO
Katso 9:T. Moottori on ilmajäähdytteinen. Jäähdy-
tysjärjestelmän tukkeutuminen vaurioittaa mootto-
ria. Puhdista moottorin ilmanotto 50 käyttötunnin
välein. Perushuollon yhteydessä suoritetaan täy-
dellisempi jäähdytysjärjestelmän puhdistus.
5.12 VOITELU
Kaikki seuraavan taulukon voitelupisteet on voi-
deltava 50 käyttötunnin välien sekä jokaisen pesun
jälkeen.
5.13 VAROKE
Sähköisen vian yhteydessä tarkasta/uusi varoke,
20 A, katso 9:S.
6 PATENTTI - MALLISUOJA
Tämä kone ja sen osat on suojattu seuraavilla pa-
tenteilla ja mallisuojilla:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
GGP pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuottei-
siin ilman eri ilmoitusta.
Kohde Toimenpide Kuva
Keskinivel 4 rasvanippaa.
Käytä rasvapuristinta, täytä
yleisrasvalla. Pumppaa kunnes
rasvaa pursuaa ulos.
17
Ohjausket-
jut
Harjaa ketjut puhtaiksi teräs-
harjalla.
Voitele yleisketjuöljyllä.
-
Kiristys-
varret
Voitele laakeroinnit öljykan-
nulla samalla kun aktivoit vas-
taavan hallintalaitteen .
Tähän työhön on hyvä pyytää
avustaja.
18
Hallinta-
vaijerit
Voitele vaijerinpäät öljykan-
nulla samalla kun aktivoit vas-
taavan hallintalaitteen.
Tähän työhön on hyvä pyytää
avustaja.
18
/