Black & Decker MT18SS Ohjekirja

Brändi
Black & Decker
Kategoria
power tools
Malli
MT18SS
Tyyppi
Ohjekirja
89
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttötarkoitus
Black & Decker -monitoimityökalu on tarkoitettu käytettäväksi
kodin nikkarointitöihin.
Ruohosaksi-/trimmeripäällä (MTSS11) varustettuna työkalu
soveltuu ruohon ja pensaiden leikkaamiseen.
Tämä työkalu on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Black &
Decker -laturi on tarkoitettu tämän työkalun mukana toimitet-
tujen akkujen kaltaisten Black & Decker -akkujen lataamiseen.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet.
Alla olevien varoitusten ja ohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä
varten. Varoituksissa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa on verkkojohto) ja
akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei ole verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan
epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa
tapaturmiin.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan, jos
huomiosi suuntautuu muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasiasovittimia maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja niille
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos vartalosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD)
suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Keskity työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä
käyttäessäsi sähkötyökaluja. Älä käytä sähkötyökalua,
jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Suojavarusteet, kuten hengityssuojain,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
pienentävät loukkaantumisriskiä, jos niitä käytetään
tilanteen mukaan oikein.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että virta on
katkaistu käyttökytkimellä, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat
sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai kytket työkalun
virtajohdon pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain, ennen kuin
käynnistät sahan. Työkalu tai avain, joka sijaitsee
sähkötyökalun pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota liian kauas. Seiso aina tukevasti ja
tasapainossa. Niin voit paremmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos laitteeseen voi kiinnittää pölynkerääjän tai -imurin,
tarkista, että se on paikallaan ja että se toimii
kunnolla. Pölynimurin käyttö voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä kulloiseenkin
työhön parhaiten soveltuvaa sähkötyökalua. Sopivaa
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
turvallisemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei enää
voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on
vaarallinen, ja se täytyy korjata.
90
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku
sähkötyökalusta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat
tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun
tahattoman käynnistämisen riskiä.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Korjauta
mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Moni tapaturma
aiheutuu huonosti huolletuista laitteista.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkausterät, joiden leikkausreunat ovat teräviä,
eivät tartu helposti kiinni, ja niitä on helpompi hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5. Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito
a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla.
Laturi, joka soveltuu määrätyn tyyppiselle akulle, saattaa
aiheuttaa tulipalon vaaran erilaista akkua ladattaessa.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Muun tyyppisen
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten
paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Akun
napojen välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja
tai tulipalon.
d. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä
kosketa sitä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle,
huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee
silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava
neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
6. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset
@
Varoitus! Pensasleikkureiden lisätur-
vavaroitukset
u Älä pidä kehoa lähellä leikkurin terää. Älä poista
leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta materi-
aalista kiinni terien liikkuessa. Varmista, että virta on
katkaistu, kun poistat kiinni juuttunutta materiaalia.
Hetken tarkkaamattomuus pensasleikkuria käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
u Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkurin terä
on pysäytetty. Aseta leikkurin suojus paikalleen
pensasleikkurin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.
Pensasleikkurin oikea käsittely pienentää leikkurin terien
aiheuttamien vammojen riskiä.
u Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartuntapin-
noista, sillä terä voi osua piilossa oleviin sähköjo-
htoihin. Terien kosketus jännitteisen johtimen kanssa voi
tehdä myös työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja
aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
u Pidä kaapeli poissa leikkausalueelta. Käytön aikana
kaapeli voi olla piilossa pensaikossa ja voit leikata sitä
vahingossa.
u Työkalun käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain tässä käyttöohjeessa suositeltuja
tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
u Tarkista aina ennen työn aloittamista, ettei työskentelyal-
ueella ole vieraita esineitä.
u Jos et ole ennen käyttänyt pensasleikkuria, pyydä käytän-
nön ohjeita kokeneelta käyttäjältä tämän käyttöoppaan
ohjeiden lisäksi.
u Älä koskaan koske teriin työkalun ollessa käynnissä.
u Älä jarruta terän pysähtymisliikettä.
u Älä laske työkalua alas, ennen kuin terät ovat pysähtyneet
kokonaan.
u Tarkista säännöllisesti, etteivät terät ole vahingoittuneet tai
kuluneet. Älä käytä työkalua, jos sen terät ovat vioittuneet.
u Vältä kovia esineitä (esimerkiksi metallilankaa, kaiteita)
leikkauksen aikana. Jos osut tällaiseen esineeseen vahin-
gossa, katkaise työkalun virta heti ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu alkaa täristä epätavallisesti, katkaise työkalun
virta heti ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu pysähtyy, katkaise sen virta heti.
u Aseta teränsuojus terien päälle käytön jälkeen. Säilytä
työkalua siten, ettei sen terä ole paljaana.
u Varmista, että kaikki suojukset ovat paikallaan työkalua
käytettäessä. Älä koskaan yritä käyttää puutteellista
työkalua tai työkalua, johon on tehty luvattomia muutoksia.
u Älä koskaan anna lasten käyttää työkalua.
91
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Varo putoavia oksia, kun leikkaat pensasaidan yläreunoja.
@
Varoitus! Ruohosaksien lisäturva-
varoitukset
u Älä koskaan anna lasten tai kenenkään, joka ei ole
lukenut näitä ohjeita, käyttää laitetta. Paikalliset säädökset
voivat määrittää käyttäjiä koskevia ikärajoituksia.
u Muista, että laitteen käyttäjä on vastuussa muille henk-
ilöille tai omaisuudelle aiheutuneista onnettomuuksista tai
vaaratilanteista.
u Älä koskaan käytä laitetta muiden henkilöiden (erityisesti
lapsien) tai eläinten läheisyydessä.
u Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvin valaistulla
alueella.
u Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuupinnoista. Käynnistä
moottori vasta silloin, kun kädet ja jalat ovat poissa leikku-
upintojen tieltä.
u Varmista aina, että ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat.
u Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia varaosia ja
lisävarusteita.
u Tarkista ja huolla laite säännöllisesti. Korjauta vioittunut
laite vain valtuutetulla korjaajalla.
@
Varoitus! Leikatessa syntyvän pölyn
kanssa kosketuksiin joutuminen
tai sen hengittäminen saattaa olla
haitallista käyttäjän tai lähellä olijoi-
den terveydelle. Käytä kasvosuo-
justa, joka on erityisesti tarkoitettu
suojaamaan pölyltä ja höyryiltä, ja
varmista, että kaikki työskentelyal-
ueella olevat ja sinne tulevat henkilöt
käyttävät suojavarusteita.
Muiden henkilöiden turvallisuus
u Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyt-
töön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoittei-
ta, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden
käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi valvonnan
alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöön liittyvää
opastusta heidän turvallisuudestaan vastaavalta henk-
ilöltä.
u Lapsia on valvottava ja heitä on estettävä leikkimästä
laitteella.
Muut riskit.
Myös muut kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdol-
lisia työkalua käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun
muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun
muassa
u pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot
u osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot
u työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun
käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti
taukoja.
u kuulovauriot
u työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa
ilmoitetut tärinäpäästöarvot on mitattu standardin EN 60745
testausmenetelmän mukaisesti, ja niiden avulla voidaan
vertailla työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa
voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaaditaan
sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden suojelem-
iseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava huomioon
todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat. Todellisen
käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös siihen, milloin
työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä.
Laitteessa olevat merkinnät
Työkalussa on seuraavat kuvakemerkinnät:
:
Varoitus! Käyttäjän on luettava
käyttöohje vahinkojen välttämiseksi.
O
Käytä suoja- tai turvalaseja, kun
käytät työkalua.
R
Älä käytä työkalua sateessa tai erit-
täin kosteissa olosuhteissa.
Varo teräviä teriä. Terien liike jatkuu
senkin jälkeen, kun moottori on
sammutettu.
92
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Varo sinkoilevia esineitä. Pidä sivul-
liset loitolla.
96
Direktiivin 2000/14/EY mukainen
taattu ääniteho.
Sähköturvallisuus
Akkuja ja laturia koskevat lisäturvaohjeet
Akku
u Älä koskaan yritä avata akkua.
u Älä anna akun kastua.
u Älä säilytä akkua tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40
°C:een.
u Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään +10 °C
ja enintään +40 °C.
u Lataa akku ainoastaan työkalun mukana toimitetulla
laturilla.
u Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa Ympäristönsuo-
jelu annettuja ohjeita.
p
Älä koskaan yritä ladata viallisia akkuja.
Laturit
u Käytä Black & Deckerin laturia vain laitteen mukana
toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
u Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu
ladattavaksi.
u Vaihda vialliset johdot välittömästi ehjiin.
u Älä altista laturia vedelle.
u Älä avaa laturia.
u Älä työnnä mitään laturin sisään.
$
Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
+
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
Sähköturvallisuus
#
Laturi on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoi-
tusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Älä yritä
korvata laturiyksikköä tavallisella verkkopistok-
keella.
u Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee turval-
lisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black &
Decker -huollon tehtäväksi.
Yleiskuvaus
Tässä työkalussa on joitakin tai kaikki seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Nopeudensäätökytkin
2. Eteen-/taaksepäin-liukusäädin
3. Työstöpään vapautuspainike
4. Akku
5. Akun vapautuspainike
6. Puutarhasaksi-/pensastrimmeripää
7. Ruohosaksien terä
8. Pensasleikkurin terä
9. Terän vapautuspainike
10. Terän suojus
11. Lukituspainike
12. Ruohosaksien terän suojus
13. Pensasleikkurin terän suojus
Kokoaminen
Varoitus! Poista akku laitteesta aina ennen kokoamista.
Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva A)
u Kiinnitä akku (4) asettamalla se koneen liitännän kanssa
samaan linjaan. Liu'uta akkua kiinnityssyvennykseen,
kunnes akku lukittuu paikalleen.
u Irrota akku painamalla vapautuspainiketta (5) samalla kun
vedät akkua irti liitännästä.
Työstöpäiden kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva
B)
Varoitus! Noudata varovaisuutta työstöpäiden kiinnit-
tämisessä ja irrottamisessa. Liikkuvat osat voivat kuumentua
käytön aikana.
u Lukitse työkalu siirtämällä eteen-/taaksepäin-liukusäädin
(2) keskelle.
u Poista työstöpää painamalla työstöpään vapautuspainiket-
ta (3) ja irrottamalla työstöpää työkalusta. .
u Kiinnitä työstöpää pitämällä sitä kuvan osoittamalla tav-
alla. Työnnä työstöpäätä työkaluun, kunnes se on kunnolla
paikallaan.
93
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Terän asennus ja poisto (kuvat D, E, F ja G)
Ruohosaksien terä (7) on suunniteltu ruohon ja rikkaruohojen
leikkaamiseen. Trimmausterä (8) on suunniteltu pensaiden ja
pensasaitojen trimmaamiseen.
Poista terän suojus.
u Pidä työkalu kaukana kehosta.
u Työnnä terän vapautuspainiketta (9) nuolen osoittamaan
suuntaan (kuva D) ja pidä se painettuna.
u Liu'uta terä suojusta (10) taaksepäin ja nosta se irti (kuva
E).
u Laske terä tappien päälle (F).
Huomautus: Magneettipidike (16) pitää terän kiinni puutarha-
saksi-/pensasleikkuripäässä.
u Laita terä suojus (10) takaisin paikalleen ja liu'uta sitä
eteenpäin (kuva G), kunnes se napsahtaa paikalleen.
Huomautus: Jotta terän suojuksen saa takaisin paikal-
leen, terän on oltava yhdensuuntainen tapin kanssa ja terän
takaosan on oltava yhdensuuntainen magneettipidikkeen (16)
kanssa.
Käyttö
Varoitus! Anna työkalun käydä omaan tahtiinsa. Älä
ylikuormita sitä.
Varoitus! Ennen kuin poraat seiniä, lattioita tai kattoja, tarkista
sähköjohtojen ja putkien sijainti.
Akun lataaminen (kuva C)
Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina silloin,
kun se ei enää tuota riittävästi virtaa toimintoihin, jotka
aikaisemmin hoituivat helposti. Akku voi lämmetä ladattaessa.
Tämä on normaalia, eikä se ole merkki mistään viasta.
Varoitus! Älä lataa akkua, jos ympäristön lämpötila on alle
+10 °C tai yli +40 °C. Suositeltava latauslämpötila: noin +24
°C.
Huomautus: Laturi ei lataa akkua, jos akun kennon läm-
pötila on alle 10 °C tai yli 40 °C.
Akku tulee kuitenkin jättää laturiin. Laturi aloittaa
lataamisen automaattisesti, kun kennon lämpötila nousee
tai laskee riittävästi.
u Lataa akku (4) asettamalla se laturiin (14) . Akku sopii
laturiin vain yhdessä asennossa. Älä laita sitä laturiin
väkisin. Varmista, että akku on kunnolla laturissa.
u Kytke laturi pistorasiaan.
Lataustilan ilmaisin (15) vilkkuu.
Akku on ladattu, kun latauksen merkkivalo (15) palaa keskey-
tyksettä. Akku voidaan jättää laturiin vaikka kuinka pitkäksi
aikaa. Merkkivalo alkaa vilkkua ns. täydennyslatauksen ajaksi.
u Lataa akut viikon kuluessa tyhjentymisestä. Akkujen käyt-
töikä lyhenee merkittävästi, jos ne jätetään tyhjiksi pitkäksi
aikaa.
Akun jättäminen laturiin
Akku voidaan jättää laturiin, kun merkkivalo palaa. Laturi pitää
akun käyttövalmiina ja ladattuna.
Laturin vianmääritys
Jos laturi havaitsee lähes tyhjän tai viallisen akun, latauksen
merkkivalo (15) vilkkuu nopeasti punaisena. Toimi seuraavasti:
u Aseta akku (4) uudelleen laturiin.
u Jos merkkivalot vilkkuvat edelleen nopeasti punaisina,
vaihda akku, jotta saat selville, toimiiko lataus asianmukai-
sesti.
u Jos toinen akku latautuu normaalisti, alkuperäinen akku
on viallinen ja se on vietävä huoltopisteeseen kierrätet-
täväksi.
u Jos toinen akku antaa saman virheilmoituksen kuin
alkuperäinen, vie laturi huoltopisteeseen testattavaksi.
Huomautus: Akun kunnon määrittäminen voi kestää 60
minuuttia. Jos akku on liian kuuma tai kylmä, latauksen
merkkivalo vilkkuu punaisena vuoroin nopeasti ja hitaasti.
Käynnistäminen ja pysäyttäminen
Huomautus: Varmista, että eteen-/taaksepäin-liukusäädin (2)
ei ole lukitussa asennossa.
u Käynnistä työkalu vetämällä lukituspainikkeesta (11) ja
painamalla sitten nopeudensäätökytkintä (1). Työkalua on
aina käytettävä täydellä nopeudella.
u Vapauta lukituspainike.
u Sammuta työkalu vapauttamalla nopeudensäätökytkin.
Vinkkejä parhaimman tuloksen saavuttamiseksi
Ruohon trimmaus
u Paras leikkuutulos saavutetaan leikkaamalla vain kuivaa
nurmikkoa.
u Pitele työkalua kuvan H osoittamalla tavalla. Pidä vapaana
oleva käsi loitolla terästä. Pidä työasento vakaana, jotta et
liukastu. Älä kurkota.
u Leikkaa pitkää ruohoa asteittain ylhäältä lähtien. Leikkaa
vain vähän kerrallaan.
u Pidä työkalu etäällä kovista esineistä ja hennoista kas-
veista.
u Jos työkalu alkaa käydä hitaasti, vähennä kuormitusta.
u Lyhennä leikkausjälkeä kallistamalla työkalua hieman.
Pensasaitojen trimmaus
u Kallista työkalua hiukan (enintään 15° leikkauslinjaan)
siten, että terän kärjet osoittavat hieman aitaa päin (kuva
I). Tällöin terät leikkaavat tehokkaasti.
u Aloita trimmaamalla pensasaidan yläosa. Pidä työkalua
haluamassasi kulmassa ja liikuta sitä tasaisesti
leikkauslinjaa pitkin (kuva J). Kaksipuolisen terän ansiosta
voit leikata kumpaan suuntaan tahansa.
94
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Jos haluat erittäin suoran leikkausjäljen, aseta naru aidan
pituussuunnassa haluamallesi korkeudelle. Käytä narua
apuna ja leikkaa sen yläpuolelta.
u Saat aikaiseksi suorat reunat leikkaamalla ylöspäin
kasvusuunnassa. Nuoret varret liikkuvat ulospäin terän
leikatessa alaspäin, mikä aiheuttaa matalia syvennyksiä
aitaan (kuva F).
u Vältä osumasta muihin esineisiin. Vältä erityisesti kovia
esineitä, kuten metallijohtoja ja kaiteita, koska ne voivat
vahingoittaa teriä.
u Voitele terät säännöllisesti.
Trimmausohjeet (Iso-Britannia ja Irlanti)
u Trimmaa lehtipensaat kesä- ja lokakuussa.
u Trimmaa havupensaat huhti- ja elokuussa.
u Trimmaa katajat ja muut nopeasti kasvavat pensaat
kuuden viikon välein toukokuusta lokakuuhun.
Trimmausohjeet (Australia ja Uusi-Seelanti)
u Trimmaa lehtipensaat joulu- ja maaliskuussa.
u Trimmaa havupensaat syys- ja helmikuussa.
u Trimmaa katajat ja muut nopeasti kasvavat pensaat
kuuden viikon välein lokakuusta maaliskuuhun.
Lisävarusteet
Työkalun suorituskyky riippuu käytetystä lisävarusteesta.
Korkealaatuiset Black & Decker- ja Piranha -lisävarusteet on
suunniteltu parantamaan työkalun suorituskykyä. Käyttämällä
näitä lisävarusteita saat työkalustasi parhaan hyödyn.
Huolto
Verkkojohdolla varustettu tai verkkojohdoton Black & Deckerin
laite/työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman kauan
mahdollisimman vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja sään-
nöllisellä puhdistuksella työkalu säilyttää suorituskykynsä.
Varoitus! Toimi ennen verkkojohdolla varustetun tai verkkojo-
hdottoman sähkötyökalun huoltoa seuraavasti:
u Sammuta laite/työkalu ja irrota se verkkovirrasta.
u Jos laitteessa/työkalussa on erillinen akku, sammuta laite/
työkalu ja irrota sen akku.
u Jos akku on kiinteä, käytä akku täysin loppuun ja sam-
muta laite/työkalu sitten.
u Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään
muuta huoltoa.
u Puhdista laitteen/työkalun/laturin ilma-aukot säännöllisesti
pehmeällä harjalla tai kuivalla kangasliinalla.
u Puhdista moottorin kotelo säännöllisesti kostealla rätillä.
Älä koskaan käytä puhdistamiseen liuotinaineita tai
syövyttäviä puhdistusaineita.
u Avaa istukka säännöllisesti ja naputtele pöly pois sen
sisältä (soveltuvin osin).
Virtapistokkeen vaihto (vain Iso-Britannia ja Irlanti)
Jos joudut vaihtamaan virtapistokkeen:
u Hävitä vanha pistoke ympäristöystävällisesti.
u Liitä ruskea johto uuden pistokkeen jännitteiseen napaan.
u Liitä sininen johto tähtipisteliittimeen.
Varoitus! Maadoitusliittimeen ei liitetä johtoa. Noudata
pistokkeen mukana toimitettuja kiinnitysohjeita. Suositeltava
sulake: 5 A.
Ympäristönsuojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Kun Black & Decker -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai ei
kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Kierrätysmateriaalien käyttö auttaa vähentämään
ympäristön saastumista ja uusien raaka-aineiden
tarvetta.
Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että kodin
sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien jätteidenkäsittel-
yasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden tuotteen oston
yhteydessä.
Kun laitteesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä tavallisten
roskien mukana, Vie tuotteesi valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää vanhat laitteet puolestamme.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa
ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker -huol-
toliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja
takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa www.2helpU.
com.
Akku
Z
Käytä akku täysin loppuun ja irrota se sitten
työkalusta.
u NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Voit viedä
akut mihin tahansa valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
paikalliseen kierrätyskeskukseen.
95
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Tekniset tiedot
MT18SS (H1)
Jännite V
DC
18
MTSS11 (maksimi)
(H1)
Kuormittamaton
nopeus
min
-1
2,600
Terän pituus
(ruohosakset)
cm 10
Terien väli
(ruohosakset)
mm 23
Terän pituus
(trimmeri)
cm 15
Terien väli
(trimmeri)
mm 8
Terän jarrutusaika
mm <1
Paino
kg 1.68
Paristo BL1318
Jännite V
DC
18
Kapasiteetti
Ah 1.3
Tyyppi
Li-Ion
Laturi 905902** (tyyppi 1)
Syöttöjännite V
AC
100 - 240
Lähtöjännite V
DC
8 - 20
Virta
mA 400
Arvioitu
latausaika
h 3 - 5
Äänenpainetaso:
Äänenpaine (L
pA
) 73 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
Äänitehotaso (L
WA
) 93 dB(A), epätarkkuus (K) 3 dB(A)
Kokonaistärinäarvot:
Tärinä (a
h
) 3.8 m/s
2
, epätarkkuus (K) 1.5 m/s
2
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
ULKOILMAMELUDIREKTIIVI
%
MT18SS
Black & Decker ilmoittaa, että tuotteet, jotka on kuvattu
kohdassa ”Tekniset tiedot” ovat seuraavien direktiivien
vaatimusten mukaisia:
2006/42/EY, EN60745-1, EN60745-2-15, EN60335-1,
IEC60335-2-94
2000/14/EY, trimmeri, liite V
Akustisen tehon taso direktiivin (5) 2000/14/EY (13 artikla)
mukaisesti:
L
WA
(mitattu ääniteho) 93 dB(A), epätarkkuus (K) 3 dB(A)
L
WA
(taattu ääniteho) 96 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2004/108/EY ja
2011/65/EU vaatimukset. Lisätietoja saa ottamalla yhteyden
Black & Deckeriin seuraavassa osoitteessa. Tiedot ovat myös
käyttöoppaan takakannessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta ja antaa
tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
_
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Yhdistynyt kuningaskunta
27/11/2013
96
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Takuu
Black & Decker takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitetaan ostajalle. Takuu on
lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu
on voimassa Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopan
vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai valm-
istusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi 24
kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen Black & Decker
Oy:n valinnan mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat
seuraavista:
u Tuotetta on käytetty kaupallisesti, ammattimaisesti tai
vuokraukseen.
u Tuotetta on käytetty tai hoidettu virheellisesti.
u Tuotetta on vahingoitettu vieraalla esineellä tai aineella tai
se on ollut onnettomuudessa.
u Jos korjauksia on yrittänyt joku muu kuin Black & Deckerin
valtuuttama edustaja tai Black & Deckerin henkilökunta.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen
ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa
ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen Black & Decker -huol-
toliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja
takuuehdoista on myös Internetissä osoitteessa www.2helpU.
com
Voit rekisteröidä uuden Black & Decker -tuotteesi ja tarkastella
tietoja uusista tuotteista ja erikoistarjouksista verkkosivuil-
lamme www.blackanddecker.. Saat lisätietoja Black &
Deckerin tavaramerkistä ja tuotevalikoimastamme osoitteesta
www.blackanddecker..
ENGLISH
Do not forget to register your product!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Register your product online at www.blackanddecker.co.uk/pro-
ductregistration or send your name, surname and product code to
Black & Decker in your country
.
DEUTSCH
Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt registrieren zu lassen!
www.blackanddecker.de/productregistration
Lassen Sie Ihr Produkt unter www.blackanddecker.de/productreg-
istration online registrieren oder schicken Sie Ihren Nachnamen,
Vornamen und den Produktcode an Black & Decker in Ihrem Land.
FRANÇAIS
N’oubliez pas d’enregistrer votre produit !
www.blackanddecker.fr/productregistration
Enregistrez votre produit en ligne sur www.blackanddecker.fr/
productregistration ou envoyez vos nom, prénom et code produit à
Black & Decker dans votre pays.
ITALIANO
Non dimenticate di registrare il prodotto!
www.blackanddecker.it/productregistration
Registrate il prodotto online su www.blackanddecker.it/productreg-
istration o inviate nome, cognome e codice del prodotto al centro
Black & Decker del vostro paese.
NEDERLANDS
Vergeet niet uw product te registreren!
www.blackanddecker.nl/productregistration
U kunt uw product online registreren op www.blackanddecker.nl/pro-
ductregistration of u kunt uw voornaam, achternaam en productcode
opsturen naar Black & Decker in uw land.
ESPAÑOL
¡No olvide registrar su producto!
www.blackanddecker.es/productregistration
Registre su producto on-line en www.blackanddecker.es/produc-
tregistration o envíe su nombre, apellidos y código de producto a
Black & Decker en su país.
PORTUGUÊS
Não se esqueça de registar o seu produto!
www.blackanddecker.pt/productregistration
Registe o seu produto online em www.blackanddecker.pt/productre-
gistration ou envie o seu nome, apelido e código do produto para a
Black & Decker no seu país.
SVENSKA
Glöm inte att registrera produkten!
www.blackanddecker.se/productregistration
Registrera produkten online på www.blackanddecker.se/productre-
gistration
eller skicka namn och produktkod till Black & Decker i landet
du bor i.
NORSK
Ikke glem å registrere produktet ditt!
www.blackanddecker.no/productregistration
Registrer produktet ditt online på www.blackanddecker.no/pro-
ductregistration, eller send ditt navn, etternavn og produktkode til
Black & Decker i ditt eget land.
DANSK
Glem ikke at registrere dit produkt!
www.blackanddecker.dk/productregistration
Registrer dit produkt på internettet på: www.blackanddecker.dk/
productregistration eller send dit navn, efternavn og produktkode til
Black & Decker i dit eget land.
SUOMI
Muistathan rekisteröidä tuotteesi!
www.blackanddecker./productregistration
Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa www.blackanddecker./
productregistration tai lähetä etunimesi, sukunimesi ja tuotekoodi
oman maasi Black & Decker -edustajalle.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
Μην ξεχάσετε να καταχωρίσετε το προϊόν σας!
www.blackanddecker.gr/productregistration
Καταχωρίστε το προϊόν σας σε σύνδεση στη σελίδα www.
blackanddecker.gr/productregistration ή στείλτε το όνομα, επίθετο
σας και τον κωδικό πριονωτός στη Black & Decker στη χώρα σας.
/

Tämä käsikirja soveltuu myös