Electrolux ECN30108W Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

ECN 14108 W
ECN 21108 W
ECN 26108 W
ECN 30108 W
Bruger Manual
Käyttöopas
Handbok för Användare
Bruksavnisning
DA
FI
SV
NO
electrolux 11
FI
Tervetuloa Electrolux:in maailmaan
Kiitos kun valitsit Electrolux:in ensiluokkaisen tuotteen, joka toivottavasti tuo paljon iloa
sinulle tulevaisuudessa. Electrolux:in päämäärä on tarjota sinulle laajan valikoiman
sellaisia laatutuotteita, jotka tekevät elämäsi mukavammaksi. Löydät muutaman
esimerkin tämän käsikirjan kannessa. Vietä muutama minuutti tämän käsikirjan
lukemiseen, jotta voisit käyttää hyväksesi kaikki uuden koneen tarjoamat edut.
Lupaamme, että se tarjoaa ensiluokkaisen Käyttäjäkokemuksen, joka tuo
Mielenrauhan. Onnea!
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Sisältö
Turvallisuustietoa . . . . . . . . . . . . . . .12
Tuotteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . .12
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ensimmäinen käyttö . . . . . . . . . . . .13
Kytke päälle-pois . . . . . . . . . . . . . . .13
Päivittäinen käyttö . . . . . . . . . . . . . .14
Huolto ja puhdistaminen . . . . . . . . .15
Hyödyllisiä vihjeitä ja tippejä . . . . . . .15
Mitä teen, jos... . . . . . . . . . . . . . . .16
Huolto tai korjaus . . . . . . . . . . . . . .17
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . .17
12 electrolux
FI
Turvallisuustietoa
Ennen asentamista ja koneen käyttöä lue
tämä käyttöohje tarkasti. Se sisältää
turvallisuusvarotoimia, vihjeitä, tietoja ja
ideoita. Jos pakastinta käytetään
kirjoitettujen ohjeiden mukaisesti, se
toimii asianmukaisesti ja tarjoaa sinulle
suuren tyytyväisyyden.
Näitä varoituksia tarjotaan turvallisuuden
vuoksi. Sinun on luettava ne huolella
ennen koneen asentamista ja käyttöä.
Käytä pakastinta ainoastaan
pakasteruoan säilömistä varten,
tuoreen ruoan pakastamista varten ja
jääkuutioiden tekemistä varten.
Älä syö jääkuutioita tai jäätikkuja heti
pakastimesta ottamisen jälkeen,
koska ne voivat aiheuttaa
jääpalovammoja.
Älä anna lasten leikkiä tai piiloutua
pakastimeen, koska he voivat juuttua
sisälle ja tukehtua.
Älä varastoi nestettä sisältäviä
lasiastioita pakastimessa, koska ne
voivat särkyä.
Varmista, että pakastin ei seiso
virtajohdon päällä.
Ennen huoltoa tai puhdistamista irrota
kone aina pistorasiasta tai kytke
sähköjohto pois.
Älä käytä muita sähköllä toimivia
koneita (kuten jäätelövalmistajia)
koneen sisäosassa.
Koneesi sisältää ympäristöystävällistä
luonnonkaasua, isobutaania (R600a).
Ole kuitenkin varovainen, koska
isobutaani on paloarkaa. Näin ollen on
tärkeää varmistaa, ettei jäähdyttimen
putkisto ole vahingoittunut.
On kaikkein tärkeintä säilyttää tämä
käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
Tuotteen kuvaus
1. Kannen kahva
2. Turvalukko
3. Tiiviste
4. Sulatusveden laskuputki
5. Ohjauspaneeli
6. Termostaattinuppi: lämpötilan säätö
7. Ylempi reuna
8. Lamppu
9. Venttiili: kannen helppo uudelleen
avaaminen
Ohjauspaneeli
A. Punainen valo: Syttyy, kun pakastimen
lämpötila ei ole riittävän matala.
B. Vihreä valo: Syttyy, kun kone on
päällä.
9
electrolux 13
FI
C. Keltainen valo: Syttyy, kun Super-
pakastin on aktivoituna.
D. Super-pakastin-näppäin: Aktivoi/tekee
tehottomaksi Super-pakastintoiminnon
suurelle tuoreen ruoan määrälle ja
kytkee piippaushälytyksen pois päältä.
Asennus
Odota ainakin 2 tuntia ennen
pakastimen kytkemistä
virtalähteeseen varmistuaksesi siitä,
että pakastimen virtapiiri on täysin
suorituskelpoinen.
Asenna pakastin kuivaan, hyvin
tuuletettuun huoneeseen. Vältä
sellaisia paikkoja, jotka ovat lähellä
lämpölähdettä tai suorassa
auringonvalossa.
Huoneenlämpötilan tulisi olla
sopusoinnussa sen ilmastoluokituksen
kanssa, johon pakastin oli suunniteltu,
katso kappaletta "Tekniset tiedot".
Sijoita pakastin vaakasuoralle
tasaiselle pinnalle siten, että se lepää
kaikilla neljällä jalallaan.
Parhaan toiminnan saavuttamiseksi ja
vahingon välttämiseksi kannen ollessa
auki, jätä ainakin 5 cm:n väli
takaseinästä ja 5 cm:n väli sivuilta.
Ennen pakastimen kytkemistä
virtalähteeseen varmista, että jännite
on sopusoinnussa kappaleessa
"Tekniset tiedot" kappaleessa
"Jännite" osassa mainittujen kanssa.
Vaara!
Varmista, että pakastin ei lepää
virtalähteen kaapelin päällä.
Älä poista virtalähteen kaapelia
vetämällä sen sähköjohdosta,
varsinkaan, kun pakastinta
vedettäessä seinästä.
Virtalähteen kaapelin voi vaihtaa
ainoastaan pätevä palveluhenkilöstö.
Varmista, että pakastimen takaosa ei
ole litistänyt tai vahingoittanut
pistorasiaa.
On varmistettava sopiva tuuletus
koneen ympäristössä.
Kaikki tämän koneen asentamiseen
tarvittavat sähkötyöt on teetettävä
pätevällä sähköasentajalla.
Varoitus! Tämä kone on
maadoitettava.
Ensimmäinen käyttö
Ennen ensimmäistä käyttöä pakastin
täytyy puhdistaa sisältä, katso
kappaletta "Huolto ja Puhdistaminen".
Kytke kone virtalähteeseen.
Vihreä valo syttyy.
Punainen valo syttyy myöskin ja
hälytys antaa piippaavan äänen, koska
pakastimen sisälämpötila ei ole vielä
riittävä matala ruoan varastointiin.
Paina (D) näppäintä hälytyksen pois
kytkemiseksi. Punainen valo sammuu
normaalisti muutaman tunnin kuluttua.
Sijoita ruokaa pakastimen sisälle
vasta, kun punainen valo on
sammunut.
Kytke päälle-pois
Kytke pakastin päälle
Kierrä termostaattinuppi ja
väliseen asentoon.
Kytke pakastin pois päältä
Kierrä termostaattinuppia Off-
asentoon
14 electrolux
FI
Päivittäinen käyttö
Lämpötilan asetus
Säädät pakastimen lämpötilan
seuraavalla tavalla:
Kierrä termostaattinuppi myötäpäivään
kohti kylmemmän
varastointilämpötilan saavuttamiseksi.
Kierrä termostaattinuppi vastapäivään
kohti vähemmän kylmän
varastointilämpötilan saavuttamiseksi.
Super-pakastin toiminto
Jos haluat pakastaa yli 3-4 kg tuoretta
elintarviketta, pakastin täytyy ensin
esijäähdyttää.
Ainakin 24 tunnin ajan ennen tuoreen
ruoan sijoittamista pakastimeen, paina
(D) näppäintä.
Keltainen valo syttyy.
Sijoita ruoka pakastimeen. 52 tunnin
jälkeen tämä toiminto sammuu
automaattisesti ja pakastin palaa
normaaliin varastointilämpötilaan.
Tämä toiminto voidaan uudelleen
aktivoida koska tahansa painamalla (D)
näppäintä uudelleen.
Hälytys
Jos pakastimen lämpötila ei ole riittävän
matala, hälytys antaa piippaavan äänen ja
punainen valo syttyy.
Paina (D) näppäintä äänen
sammuttamiseksi. Punainen valo
pysyy päällä niin kauan, kuin
pakastimessa oleva lämpötila on
korkeampi, kuin termostaatissa
asetettu.
Hälytys voi käynnistyä seuraavista syistä:
Jos sijoitat suuren määrän tuoretta
ruokaa.
Kannen ollessa liian pitkään auki.
Virheen vuoksi järjestelmässä, katso
kappaletta "Mitä teen, jos...".
Säilöntäkorit
Ripusta korit ylempään reunaan (X) tai
sijoita niputettavat korit pakastimen
sisälle (Y).
Käännä ja kiinnitä kahvat tähän
kahteen asentoon piirustusten
osoittamalla tavalla.
Varakorit voit hankkia paikallisesta
Huoltopalvelukeskuskesta tai
Electrolux:in verkostosivulta (riippuen
maastasi). Tällä sivulla olevat esimerkit
näyttävät kuinka monta koria voit sijoittaa
eri pakastinmalleihin.
Varmuuslukko
Työnnä avain lukkoon samalla sitä
kääntäessäsi.
Vara-avaimet voit pyytää paikallisesta
Huoltopalvelukeskuksesta.
Tärkeää! Pidä avaimet pois lasten
ulottuvilta. Poista avaimet ennen vanhan
pakastimen pois luovuttamista.
Kannen avaaminen ja
sulkeminen
Koska kansi on istutettu tiukasti
sulkeutuvalla nestelukolla, se ei aukea
helposti uudelleen heti sulkemisen
jälkeen.
electrolux 15
FI
Odota muutama minuutti ennen
kannen uudelleen avaamista. Voit
uudelleen avata kannen venttiilin avulla
helposti. Älä koskaan vedä kahvasta
rajusti.
Huolto ja puhdistaminen
Pakastimen sulatus
Kun jääkerros on 10-15 mm paksu,
pakastin täytyy sulattaa.
Suosittelemme, että sulatat
pakastimesi, kun se on melkein tai
täysin tyhjä.
Kytke kone virtalähteestä pois.
Poista pakastimen sisältö, pakkaa
sisältö lehteen ja säilytä kylmässä.
Jätä koneen kansi auki.
Poista tulppa veden laskuputkesta.
Sulatusvesi voidaan kerätä astiaan
kuvan osoittamalla tavalla. Jos
mahdollista, käytä jakoharppia.
Kuivaa koneen sisäosa
perusteellisesti.
Kuivaa koneen sisäosa
perusteellisesti.
Muista laittaa veden laskuputkeen
tulppa takaisin.
Tärkeää! Älä koskaan käytä veistä tai
mitään muuta terävää välinettä huurteen
tai jään poistamiseen.
Puhdistaminen
Pakastin on parasta puhdistaa sulatuksen
jälkeen.
Kytke kone virtalähteestä ja poista
kaikki irtonaiset varaosat.
Käytä kosteaa kangasta pakastimen
puhdistamiseksi. Käytä kuumaa vettä,
ja mietoa, ei-tuoksuvaa
puhdistusainetta.
Puhdista irtonaiset varaosat ennen
kuin panet ne takaisin paikoilleen.
Tärkeää! Älä koskaan käytä voimakkaita
puhdistusaineita, hankausjauhetta tai
tuoksuvia puhdistusaineita pakastimesi
puhdistamiseen.
Kun ei ole käytössä
Kytke kone pois virtalähteestä.
Poista kaikki ruoka pakastimesta.
Puhdista pakastin ylhäällä kuvatulla
tavalla.
Jätä kansi hieman auki.
Hehkulampun vaihtaminen
Kytke kone pois virtalähteestä.
Poista hehkulamppu ja vaihda se
uuteen hehkulamppuun (max. 15W).
Kytke kone takaisin virtalähteeseen.
Hyödyllisiä vihjeitä ja
tippejä
Ruoan pakastaminen
Ennen pakastusta ruoka on pakattava
ilmanpitävään ja kosteustiiviiseen
pakkaukseen sen kuvumisen
estämiseksi.
Käytä ainoastaan kaikkein
paraslaatuista tuoretta ruokaa.
Anna kuuman ruoan aina jääht
huoneenlämpötilan lämpöiseksi
ennen sen sijoittamista pakastimeen.
Jaa ruoka pieniin annoksiin ennen
pakastamista; näin ruoan jäätyminen
on nopeampaa, ja sinun tarvitsee
sulattaa ainoastaan se määrä, jonka
haluat syödä.
Merkitse pakastettuun pakkaukseen
pakastamispäivämäärä.
16 electrolux
FI
Sijoita tuoreet pakastettavat ruoat
lähelle pakastimen kylmiä sivuja,
varmistaen, etteivät ne kosketa jo
aikaisemmin pakastettua ruokaa.
Pakastettu ruoka voidaan varastoida
missä tahansa pakastimen sisällä,
mutta on pidettävä kuitenkin ainakin 5
mm etäisyyttä yläreunasta.
Älä koskaan täytä pakastinta sen kuvassa
osoitettua lastausrajaa enempää.
Jos pakastaminen on liian hidasta,
pakastetun ruoan laatu huononee. Tuore
ruokamäärä (kg.:ssa ilmaistuna) joka
voidaan pakastaa 24 tunnissa, on
ilmastuna kappaleessa "Tekniset tiedot"
jakson "Pakastamiskapasiteetti" kohdalla.
Ruoan varastointi
Tuoreen pakastetun ruoan
tapauksessa, katso varastointiaika
alhaalla olevasta taulukosta.
Valmiiksi pakastetun ruoan
tapauksessa älä koskaan ylitä
erääntymispäivää.
Kun ostat pakasteruokaa varmista,
että sitä on säilytetty oikeassa
lämpötilassa. Älä ostaa sellaisia
tuotteita, jotka ovat märkiä tai joiden
pakkaus on vahingoittunut. Sijoita
valmiiksi pakastettu ruoka
pakastimeesi niin pian, kuin
mahdollista. Suosittelemme jääkassin
käyttöä tämänlaisia tuotteita kotiin
vietäessä.
Tärkeää! Muista, että täysin tai osaksi
sulatettua ruokaa ei saa uudelleen
pakastaa. Sellaiset ruokalajit voidaan
kuitenkin pakastaa, joissa käytettiin
sulatettua ruokaa.
Sähkökatkon tai konerikon
tapauksessa
Älä avaa kantta.
Tärkeää! Jos virta on ollut pois päältä
pidemmäksi aikaa, kuin mitä kappaleen
"Tekniset tiedot" jakso"Jäänneaika"
osoittaa, sulatettu ruoka on syötävä
nopeasti tai valmistettava heti ja sitten
pakastettava uudelleen (jäähdyttämisen
jälkeen).
Mitä teen, jos...
Koeta ensin täällä suositeltua ratkaisua
välttääksesi tarpeettomat huoltosoiton
kulut.
Pakastimesi ei toimi
Onko virtalähteen johto irrotettu
seinästä?
Onko taloudessa sulake palanut?
Tapahtuiko sähkökatko?
Onko lämpötilan ohjaus asetettu Pois-
asentoon?
Hälytys pysyy ääni ja/tai punainen
valo/symboli ( ) on päällä
Eikö kantta ole suljettu täysin? Katso
alhaalla.
Onko lämpötilan hallinta asetettu
sopivaksi ympäristön olosuhteiden
mukaan?
Onko pakastin liian lähellä
lämpölähdettä?
Sisävalo ei toimi
Onko virtalähteen kaapeli vedetty
seinästä?
Onko hehkulamppu löysästi istukassa
tai palanut?
Moottori saattaa olla liikaa käynnissä
Onko kansi suljettu täysin? Katso
alhaalla.
Onko huoneen lämpötila kuumempi,
kuin normaalisti?
Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri
määrä tuoretta ruokaa?
electrolux 17
FI
Avataanko kansi usein?
Onko lämpötilan hallinta asetettu
oikein ympäristön
lämpötilaolosuhteisiin verrattuna?
Onko kannen lukko vahingoittunut tai
epämuodostunut?
Onko tarpeeksi tilaa ilmavirralle
pakastimen ympäristössä?
Onko Super-jäähdytystoiminto
vahingossa aktivoitu?
Lämpötila on liian lämmin
Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri
määrä tuoretta ruokaa?
Avataanko kansi usein?
Onko lämpötilan ohjaus asetettu
oikein ympäristön lämpöolosuhteisiin
verrattuna?
Kansi ei sulkeudu täysin
Estääkö liiallinen jäätyminen kannen
sulkeutumista?
Estävätkö ruokapakkaukset kannen
sulkeutumista?
Onko kannen lukko likainen tai
tahmea?
Heiluuko pakastin tai näyttääkö se
horjuvalta?
Kansi on vaikea avata
Onko kannen lukko likainen tai
tahmea?
Onko venttiili estetty?
Jos tarvitset vieläkin apua, ota yhteys
paikalliseen Huoltopalvelukeskukseen.
Huolto tai korjaus
Konerikon tai virheiden ilmetessä
pakastin on huollettava valtuutetussa
Electrolux:in Huoltokeskuksessa.
Tärkeää! Älä missään tapauksessa yritä
korjata konetta itse.
Hävittäminen
Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa
mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle turmeltavien seurausten
välttämisessä.
Tuotteessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä
talousjätteenä, vaan on vietävä sopivaan sähköisten tai
sähkökäyttöisten laitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Saat
yksityiskohtaisempaa tietoa tämän tuotteen kierrätyksestä ottamalla
yhteyttä paikallisen kaupungin toimistoon, talousjätteen
hävittämispalveluun tai kauppaan, jossa ostit koneen.
18 electrolux
FI
Ilmastollinen luokittelu Ympäristön lämpötilarajat
SN +10°C asteesta +32°C asteeseen
N +16°C asteesta +32°C asteeseen
ST +16°C asteesta +38°C asteeseen
T +16°C asteesta +43°C asteeseen
Tämä kone noudattaa EY:n seuraavia direktiivejä:
19.02.1973 perustettu 73/23/EEC Matalajännitteen Direktiivi
03.05.0989 perustettu 89/336/EEC (mukaanlukien Direktiivin lisäys 92/31/EEC - EMC Direktiivi)
Malli
Määrä (brutto) Litraa
Määrä (netto) Litraa
Korkeus Cm
Leveys Cm
Syvyys Cm
Paino Kg
Energiankulutus/24t kWh/24t
Jäätymiskapasiteetti kg/24t
Jäänneaika Tuntia
Tehosuhde Wattia
Jännite Volttia
Ilmastoluokka
Tekniske data
BNI 150
ECN14108W
142
140
86,8
59,5
66,5
35
0,518
13
25
84
230
SN-T
BNI 225
ECN21108W
213
210
87,6
79,5
66,5
39
0,616
14
28
80
230
SN-T
BNI 280
ECN26108W
263
260
87,6
93,5
66,5
44
0,685
16
32
80
230
SN-T
BNI 325
ECN30108W
304
300
87,6
105
66,5
49
0,740
17
32
85
230
SN-T
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Electrolux ECN30108W Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös