GGP ITALY 28H Omistajan opas

Brändi
GGP ITALY
Malli
28H
Tyyppi
Omistajan opas
Buskröjare - BRUKSANVISNING
VARNING: Läs igenom hela detta häfte innan du använder
maskinen.
Trimmeri - KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS:
lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.
Buskklipper - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: Læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager
denne maskine i brug.
Trimmer - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
maskinen.
Křovinořez - NÁVOD K POUŽITÍ
POZOR: Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod
k použití.
Wykaszarki - INSTRUKCJE OBSŁUGI
UWAGA: Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą
instrukcję.
KÛÒÚÓÂÁ - êìKéÇéÑëíÇé èé ùKëèãìÄíÄñàà
ÇçàåÄçàÖ: èÂʉ ˜ÂÏ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ,
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ÁÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÁÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
Bozótvágó - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM: a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen
kézikönyvet!
Поткаструвач - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: пред да jа употребите машината, вниматељно
прочитаjте го упатството за употреба.
Krmapjovò - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DñMESIO: prieš naudojant prietaisà, btina atidžiai susipažinti su
vartotojo vadovu.
Krmu griezïjs - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMAN±BU:
pirms aparÇta lietošanai rp¥gi izlasiet doto instrukciju.
Brush cutter - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using this
machine.
Débroussailleuse - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette
machine.
Freischneider - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung
aufmerksam lesen.
Bosmaaier - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: Voordat u de deze machine gaat gebruiken dient u eerst deze
handleiding aandachtig door te lezen.
FR
EN
NL
DE
LT
LV
HU
MK
NO
SV
FI
DA
PL
CS
RU
171501069/0
Realizzazione: EDIPROM / bergamo
GGP ITALY
SPA
Via del Lavoro, 6
I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY
© by GGP ITALY s.p.A.
SVENSKA .....................................
SUOMI ..........................................
DANSK .........................................
NORSK .........................................
ČESKY ..........................................
POLSKI..........................................
êìëëäàâ ....................................
MAGYAR .......................................
МАКЕДОНСКИ ............................
LIETUVIŠKAI ................................
LATVIEŠU ....................................
ENGLISH ......................................
FRANÇAIS ....................................
DEUTSCH ....................................
NEDERLANDS...............................
NL
DE
FR
EN
LV
LT
MK
HU
RU
PL
CS
NO
DA
FI
SV
i
ii
6
8
1
3
5
2
1
5
7
4
2
1
2
3
1a
2
3
4
1
4
5
6
2 3
1
4
5
6
1
2
4
3
4
5
6
1
2
3
3
3 21
2 3
iii
9
14 15 16
2
1
3
1a
4 2 3
1
4 2 3
13
21
12
10 11
« STOP »
« START »
1
3
2
4
« STOP »
« START »
1
3
2
4a
« Close »
« Open »
5
6
iv
1817 19
20 21
2
3
1
22
25 26
0,5 mm
23
1
24
30°
A
B
C
30°
2
1
3
15°
1 mm
1
SV
PRESENTATION 1
Bästa kund,
vi vill först och främst tacka för att du har valt en av våra produkter. Vi hoppas användning av din nya
maskin kommer att medföra tillfredsställelse och att den kommer att motsvara dina förväntningar till
fullo. Denna bruksanvisning har tagits fram för att ge dig en möjlighet att lära känna maskinen bättre
för att använda den på ett säkert och effektivt sätt. Glöm inte att bruksanvisningen är en viktig del av
maskinen; ha den alltid till hands och se till att den följer med maskinen om den säljs vidare eller om
ni lånar ut den.
Denna nya maskin har utarbetats och tillverkats enligt gällande standarder och den är därmed säker
och pålitlig, förutsatt att den används helt enligt instruktionerna i denna bruksanvisning (avsedd
användning); all annan användning samt bristande observation av säkerhetsföreskrifterna, instruktio-
nerna för underhåll och reparation är att betraktas som “felaktig användning” och medför att garantin
upphör att gälla och likaså allt ansvar för tillverkaren. Användaren ansvarar då själv för eventuella ska-
dor eller åverkan på egen eller annan person.
Ifall ni skulle stöta på några mindre skillnader mellan vad som beskrivs här i denna bruksanvisning och
er maskin så ha i minnet att detta kan bero på den kontinuerliga förbättringen av produkten.
Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan att i förhand meddela detta och utan uppdate-
ringsplikt. Däremot kommer de huvudsakliga egenskaperna för säkerhet och funktion alltid att kvarstå.
Vid tvekan så kontakta er återförsäljare. Lycka till!
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
Identifiering av maskinen och dess delar ................................... 2
2. Symboler ...................................................................................... 3
3. Säkerhetsföreskrifter .................................................................... 4
4. Montering av maskinen................................................................ 6
5. Förberedelse av arbetet ............................................................... 8
6. Start - Användning – Stopp av motorn........................................ 9
7. Användning av maskinen ........................................................... 11
8. Underhåll och förvaring.............................................................. 14
9. Felsökning .................................................................................. 16
10. Tekniska Data ............................................................................. 17
SV
MASKINEN OCH DESS DELAR
1. Motorkropp
2. Riggrör
3. Skärsystem
a. Klinga med 3 eller 4 tandade
b. Trimmerhuvud med tråd
4. Skydd för skärutrustningen
5. Främre handtag
6. Skydd
7. Styre
8. Bakre handtag
9. Upphängning för stödsele
10. Märkplåt
11. Stödsele
a. med enkel rem
b. med dubbel rem
12. Vinkelväxel
13. Skärbladskydd (för transport)
14. Tändstift
KOMMANDON OCH PÅFYLLNING
21. Stoppkontakt
22. Gasreglage
23. Gasreglagespärr
24. Starthandtag
25. Chokereglage (Starter) (om det
ingår)
26. Flödare (Primer) (om det ingår)
31. Bränsletanklock
32. Oljelock
2
IDENTIFIERING AV MASKINEN OCH DESS DELAR
1. IDENTIFIERING AV MASKINEN OCH DESS DELAR
MÄRKPLÅT
10.1) CE-märkt enligt maskindirektiv 98/37/EG
10.2) Tillverkarens namn och adress
10.3) Ljudeffektnivå LWA enligt direktivet
2000/14/EG
10.4) Tillverkarens referensmodell
10.5) Maskinmodell
10.6) Serienummer
10.7) Tillverkningsår
10.1
L
WA
dB
10.2
10.6 10.4
10.5
10.7
10.3
1
“DUPLEX”
2
4 12
13
3a
6
7
8
9
10
3b
21
23
22
21
23
22
25
26
31
1
5
3
“MONO”
24
11a11b
14
32
SV
1) Varning! Fara. Denna maskin är om den inte
används på ett riktigt sätt farlig i sig och för
andra.
2) Läs igenom bruksanvisningen innan du
använder maskinen.
3) Den som dagligen och kontinuerligt använder
denna maskin under normala förhållanden kan
utsättas för buller på 85 dB (A) eller mer. Använd
hörselskydd och bär skyddshjälm.
4) Använd skyddshandskar och skyddsskor!
11) Bränsletank
12) Position för strömbryta-
ren för att stoppa motorn
a = stopp
b = drift
13) Justering av tomgång
14) Chokereglage (Starter)
15) Flödare (Primer)
16) Korrekt position för rigg-
grörets handtag
5) Fara för att föremål slungas iväg! Håll alla per-
soner eller husdjur på minst 15 m avstånd när
maskinen används!
6) Använd inte klingor med cirkelsåg. Fara:
Användning av klingor med cirkelsåg på
maskiner med denna symbol utsätter använ-
daren för fara för alvarliga skador och t.o.m.
dödsrisk.
7) Maximal hastighet för skärutrustningen.
Använd endast lämplig skärutrustning
8) Ljudeffektnivå Lwa enligt direktiv 2000/14/CE
SYMBOLER 3
FÖRKLARING AV SYMBOLER PÅ MASKINEN
(om det ingår)
2. SYMBOLER
7
1 2 3
5 6
4
8
-1
min
21) Skärutrustning
för vilka skydden
är lämpliga
22) Att använda med
trimmerhuvud
med tråd
23) Rotationsriktning
för skärutrust-
ningen
FÖRKLARING AV SKYDDSSYMBOLER (om
det ingår)
21
22
23
ab
11
12
13
14
15
16
SV
A) UTBILDNING
1) Läs noggrant igenom instruktionerna. Lär
dig att känna igen kontrollkommandona och
använd maskinen på lämpligt sätt. Lär Er att
snabbt stoppa motorn.
2)
Använd maskinen för det den är avsedd för,
dvs.
trimma gräs och röja buskar som är ej ved-
artade
, med hjälp av nylontråd (till exempel
längs rabattkanter, odlingar, murar, inhängning-
ar eller gröna områden av begränsad yta för att
finbeskära utförd röjning med en slåttermaskin);
röja högt gräs, buskar, grenar och buskväx-
ter med en diameter
på upp till 2 cm, med
hjälp av klingor i metall eller plast.
All annan användning kan vara farlig och skada
maskinen.
3) Tillåt aldrig att maskinen används av barn eller
av personer som inte känner till instruktionerna
tillräckligt. Lokala bestämmelser kan ange en
minimiålder för dess användning.
4) Maskinen får endast användas av en person.
5)
Använd aldrig maskinen:
–i närheten av personer, speciellt barn, eller djur;
om användaren är trött eller mår dåligt, eller har
tagit medicin, droger, alkohol eller andra ämnen
som kan påverka omdömet och uppmärksam-
heten;
om användaren inte är i grad att hålla i maski-
nen med ett stadigt tag med båda händerna
och/eller stå stadigt på benen under arbetet.
6) Glöm inte, att operatören eller användaren är
ansvarig för eventuella olycksfall och oförutsedda
händelser gentemot andra personer och deras
egendom.
B) FÖRBEREDELSER
1) Under arbetet så är det nödvändigt att bära
lämplig klädsel som inte hindrar arbetet.
Bär åtsittande kläder med sågskydd.
Bär skyddshjälm, skyddshandskar, skyddsglas-
ögon, skyddsmask och skyddsskor med såg-
skydd och halkfri sula.
Använd hörselskydd för att skydda hörseln.
Bär inte sjalar, skjortor, halsband och andra
hängande eller vida föremål som kan fastna i
maskinen eller föremål och material som finns
på arbetsplatsen.
Samla ihop långt hår.
2)
VARNING: FARA! Bensin är lättantändligt;
förvara bränslet i därtill avsedd godkänd behåll-
lare;
rök inte när ni håller på med bränslet;
öppna bränslelocket långsamt så att det inre
trycket gradvis töms ut;
påfyllning av bränsle får endast ske utomhus
med hjälp av en tratt;
fyll på innan motorn startas; fyll inte på med
bränsle eller ta bort locket när motorn är i funk-
tion eller är varm;
sätt inte på motorn om det läcker bensin och
för att inte orsaka brandrisk så ta bort maskinen
från området där bränslet har spillts och vänta
tills bränslet har avdunstat och bensinångorna
har lösts upp;
gör noggrant rent alla spår av bensin som spill-
lts på maskinen eller marken;
–starta inte maskinen på nytt på den plats där
påfyllningen genomförts;
undvik att spilla bränsle på kläderna, om detta
skulle inträffa så byt kläder innan man startar
motorn;
sätt alltid tillbaka och dra åt locken för tanken
och bensinbehållaren.
4) Byt ut felaktiga eller trasiga ljuddämpare.
5)
Innan användning, så utför en allmän kontroll
av maskinen och då särskilt:
gasreglaget och gasreglagespärren skall ha en
fri rörelse utan att vara trög och när man släpp-
per dem så skall de automatiskt och snabbt gå
tillbaka till neutral position;
gasreglaget skall vara blockerat om man inte
trycker på gasreglagespärren;
motorns stoppkontakt skall lätt flytta sig från en
position till en annan;
elkablar och särskilt tändstiftets kabel skall var
hela för att undvika att det uppstår gnistor och
hatten skall vara korrekt monterat på tändstif-
tet;
handtag och skydd på maskinen skall hållas
rena och torra och fast fixerade till maskinen;
skärutrustningen och skydden får aldrig komma
till skada.
6) Kontrollera att man har en korrekt position av
handtaget och upphängningen för stödselen, och
bra balans av maskinen.
7) Innan man påbörjar arbetet så se till att skydd-
den är anpassade till den skärutrustning som
används och att de är korrekt monterade.
8) Kontrollera arbetsplatsen noggrant och ta bort
allt som kan slungas iväg av maskinen eller som
kan skada skärenheten och motorn (stenar, stål-
tråd, ben, m.m.).
C) UNDER ANVÄNDNINGEN
1) Starta inte motorn i stängda utrymmen där far-
liga koloxidgaser kan samlas.
2) Arbeta endast vid dagsljus eller med en god
belysning.
3)
Inta en stilla och stabil ställning:
så länge det är möjligt så undvik att arbeta på
våt eller halkig mark eller på en farofylld eller
brant mark som inte garanterar stabilitet för
operatören under arbetet;
4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
spring aldrig utan gå och se upp för alla ojämn-
heter på marken och om det finns några hinder
i vägen;
Beräkna vilka huvudsakliga risker det finns på
arbetsplatsen och vidta nödvändiga åtgärder
för att garanter högsta säkerhet, speciellt vid
sluttningar, ojämn mark, eller halkig eller rörliga
marker.
–Vid sluttningar så arbeta på tvären i sluttningen
och aldrig uppåt eller nedåt, och håll alltid skär-
utrustningen nedåt.
4) Starta motorn med maskinen blockerad
ordentligt:
–starta motorn åtminstone 3 meter från den plats
där man fyllt på med bränsle
kontrollera så att alla andra personer befinner
sig åtminstone på 15 meters avstånd från
maskinens räckvidd eller minst 30 meters
avstånd vid farliga arbeten;
rikta aldrig ljuddämparen och därmed avgas
mot lättantändligt material:
5)
Ändra inte motorns inställningar och låt inte
motorn nå ett alltför högt varvtal.
6) Driv inte maskinen för mycket och använd inte
en liten maskin för hårda arbeten; användning av
en anpassad maskin minskar riskerna och förbätt-
rar arbetskvaliteten.
7) Kontrollera att maskinens varvtal inte påver-
kare skärutrustningens rörelse och att man efter
att ha gasat ser till att motorn snabbt sjunker mot
minimum.
8) Se till att skärklingan inte slår emot främmande
föremål och se upp för föremål som kan slungas
iväg på grund av skärklingans rörelse.
9) Håll alltid maskinen fasthakad till stödselen
under arbetet.
10)
Stoppa motorn:
var gång motorn står obevakad.
innan bränsle fylls på.
vid förflyttning mellan arbetsplatser.
11)
Stoppa motorn och dra av tändstiftska-
beln:
innan du kontrollerar, rengör eller utför arbeten
på maskinen;
efter att ha slagit emot ett främmande föremål.
Kontrollera ev. skador och reparera om nödvän-
digt, innan maskinen används på nytt;
om maskinen börjar att vibrera på ett onormalt
sätt: i så fall så försök att förstå orsaken till
vibrationerna och åtgärda detta;
när maskinen inte skall användas.
D) UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
1) Se till att muttrar och skruvar är åtdragna för
att alltid ha en maskin med säkra funktionsförhåll-
landen.
Ett regelmässigt underhåll är väsentligt
för säkerheten och för att upprätthålla presta-
tionsnivån.
2) Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i
ett rum, där bensinångorna kan nås av eldslåga,
gnista eller stark värmekälla.
3) Låt motorn kallna innan maskinen ställs inom-
hus.
4) För att minska brandrisken ska motorn,
utloppet samt ljuddämparen och bensinförva-
ringsstället vara fria från sågspån, grenar, löv eller
överflödigt fett. Lämna inte behållare med materi-
alet som kapats inomhus.
5) Om tanken måste tömmas, så skall detta göras
utomhus och med kall motor.
6) Bär skyddshandskar för alla typer av ingrepp
på kapsystemet.
7)
För säkerhets skull så använd aldrig maski-
nen om delar av den är utslitna eller trasiga.
Trasiga delar måsta bytas ut, aldrig repareras.
Använd endast originalreservdelar.
Delar av
annan kvalitet kan skada maskinen och påverka
säkerheten. Skärutrustningen skall alltid bära till-
verkarens märke som hänvisning till maximal
användningshastighet.
8) Innan man ställer undan maskinen så se till att
man tagit bort nycklar eller verktyg som använts
för underhållsarbetet.
9) Ställ maskinen utom räckhåll för barn!
E) TRANSPORT OCH FÖRFLYTTNING
1) Var gång som man måste förflytta eller trans-
portera maskinen så måste man:
stänga av motorn, vänta tills skärutrustningen
stoppat och ta bort tändhatten;
sätta dit skärutrustningens skydd;
–håll enbart maskinen i handtagen och rikta
skärutrustningen i motsatt riktning än den för
drift.
2) När man transporterar maskinen med ett for-
don, så måste man placera den så att den inte
utgör fara för någon och sätta fast den ordentligt
så att den inte välter, vilket kan göra att den går
sönder och att bränsle rinner ut.
F) HUR DU LÄSER BRUKSANVISNINGEN
I bruksanvisningens text så finns det några para-
grafer av särskild vikt som markerats efter graden
av vikt och vars innebörd är den följande:
eller
Preciserar eller förklarar ytter-
ligare det ovanstående avsnittet. Detta för att und-
vika att maskinen skadas eller orsakar skador.
Försummelse innebär risk
för åverkan på egen eller annan person.
Försummelse innebär risk
för allvarlig åverkan, med dödlig fara, på egen
eller annan person.
!
FARA!
!
VARNING!
VIKTIGT
ANMÄRKNING
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5
SV
Maskinen levereras med
vissa komponenter nedmonterade och med
bränsletanken tom.
Bär alltid robusta arbets-
handskar under arbetet för att arbeta med
skärutrustningen. Var alltid väldigt försiktig
vid montering av komponenterna så att man
inte utsätts för risker eller påverkar maski-
nens effektivitet; vid tvekan så kontakta Eran
återförsäljare.
1. KOMPLETTERING AV MASKINEN
1a. Modeller “MONO”
•Modell 28 (Fig. 1)
Distanshållaren (1) har
som ändamål att garantera ett minimalt
avstånd mellan det bakre handtaget och det
främre av säkerhetsskäl. Denna distanshåll-
lare skall alltid sitta på plats och får inte
modifieras av något skäl.
Framför distanshållaren (1), så montera dit det
främre handtaget (2) på riggröret (3) med hjälp
av skruvarna (4) och muttrarna (5) isatta i sina
avsedda säten.
Innan man drar åt skruvarna (4), så rikta hand-
taget ordentligt mot riggröret.
Dra åt skruvarna (4) ända in.
•Modell 38 (Fig. 2)
Montera dit det främre handtaget med skydd
(1) på plastkåpan (2), genom att dra åt skru-
varna ända in (3).
1b. Modeller “DUPLEX”
•Modell 28 (Fig. 3)
För in styret (1) i sätet som finns på stödet (2),
som sitter på riggröret (3), och var försiktig så
att kommandona sitter till höger.
Montera dit huvudet (4), genom att dra åt
skruvarna (5) ända in.
!
VARNING!
!
VARNING!
VIKTIGT
Stödet (2) är redan förmonterat på riggröret (3)
på så vis att kanten sitter i höjd med pilen (6)
på etiketten; denna position får aldrig modifie-
ras.
•Modell 38 (Fig. 4)
Skruva loss den centrala knoppen (1) och ta
bort huvudet (2).
Sätt dit styret (3), och var noggrann så att
kommandona sitter till höger.
Rikta styret till mest bekväma arbetsposition
och blockera med hjälp av huvudet (2) och
knoppen (1).
2. MONTERING AV SKYDDEN
All skärutrustning är
utrustad med specifika skydd. Använd aldrig
andra skydd än de som indikeras för varje
enskild skärutrustning.
3- eller 4- tandade klingor (Fig. 5)
Bär arbetshandskar och
sätt dit klingans skydd.
–Montera bort klingan (om den är monterad)
enligt indikationerna i paragraf 3.
Skyddet (1) är fixerat till vinkelväxeln (2)
genom två skruvar (3).
•Trimmerhuvud med tråd (Fig. 6)
När man använder trimm-
merhuvud med tråd så måste man alltid mon-
tera dit det extra skyddet med trådavskära-
ren.
–Montera bort klingan (om den är monterad)
enligt indikationerna i paragraf 3.
Skyddet (1) är fixerat till vinkelväxeln (2)
genom två skruvar (3).
Montera dit det extra skyddet (4) genom att
föra in fästena i respektive säten på skyddet
(1) och genom att trycka ända tills det klickar
till.
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
6 MONTERING AV MASKINEN
SV
4. MONTERING AV MASKINEN
3. NEDMONTERING OCH TILLBAKA MON-
TERING AV SKÄRUTRUSTNING
Använd endast original
skärutrustning eller som har godkänts av till-
verkaren.
3- eller 4- tandade klingor
Bär arbetshandskar och
sätt dit klingans skydd.
a) Modell 28 (Fig. 7)
Koppens (4) mutter är vän-
stergängad och skall därmed skruvar loss i rikt-
ningen medsols och skruvas fast i riktningen
motsols.
Sätt in nyckeln (2) som medföljer i hålet på
vinkelväxeln (3) och rotera klingan (1) för hand
ända tills nyckeln i det inre hålet kommer i
vägen och blockerar rotationen.
–Ta bort koppen (4) genom att lossa på muttern
i riktningen medsols.
Dra ur den utvändiga kulringen (5) och ta bort
klingan (1).
Vid montering,
Se till att den inre kulringens spår (6) helt och
hållet stämmer överens med vinkelväxeln (3).
Montera dit klingan (1) och den utvändiga kul-
ringen (5).
Montera tillbaka koppen (4), genom att dra åt
muttern
ända in i riktningen motsols.
–Ta bort nyckeln (2) för att återställa klingans
rotation.
b) Modell 38 (Fig. 8)
Koppens (4) skruv är vänster-
gängad och skall därmed skruvar loss i riktning-
en medsols och skruvas fast i riktningen motsols.
Sätt in nyckeln (2) som medföljer i hålet på vin-
kelväxeln (3) och rotera klingan (1) för hand
ända tills nyckeln i det inre hålet kommer i
vägen och blockerar rotationen.
–Ta bort koppen (4) genom att lossa på den
centrala skruven
i riktningen medsols.
Dra ur den utvändiga kulringen (5) och ta bort
klingan (1).
ANMÄRKNING
ANMÄRKNING
!
VARNING!
!
VARNING!
Vid montering,
Se till att den inre kulringens spår (6) helt och
hållet stämmer överens med vinkelväxeln (3).
Montera dit klingan (1) och den utvändiga kul-
ringen (5).
Montera tillbaka koppen (4), genom att dra åt
ända in i riktningen motsols.
–Ta bort nyckeln (2) för att återställa klingans
rotation.
•Trimmerhuvud med tråd (Fig. 9)
Trimmerhuvudet är väster-
gängat och därmed så skruvas det loss i riktning-
en medsols och skruvas fast i riktningen motsols.
För in nyckeln (2) som medföljer i det avsedd-
da hålet på vinkelväxeln (3) och rotera trimm-
merhuvudet (1 eller 1a) för hand ända tills
nyckeln i det inre hålet sätter sig i vägen och
blockerar rotationen.
–Ta bort trimmerhuvudet (1) genom att skruva i
riktningen medsols.
Vid montering,
Se till att den inre kulringens spår (4) helt och
hållet stämmer överens med vinkelväxeln (3).
Montera dit trimmerhuvudet (1) genom att
skruva i riktningen motsols.
–Ta bort nyckeln (2) för att återställa axelns
rotation.
Sågklinga (om det är tillåtet)
Användning av sågklingor
är förbjudet på maskiner med tillhörande
symbol (se kap. 2 nr. 6).
För montering av skydd och sågklinga så följ
instruktionerna som medföljer detta tillbehör.
!
VARNING!
ANMÄRKNING
MONTERING AV MASKINEN 7
SV
8 FÖRBEREDELSE AV ARBETET
SV
KONTROLL AV MASKINEN
Innan man påbörjar arbetet så måste man:
kontrollera att det inte finns några lösa skruvar
på maskinen och skärutrustningen;
kontrollera att skärutrustningen inte är trasig
och att de 3- eller 4- tandade metallklingorna
(om de är monterade) är riktigt vassa;
kontrollera att luftfiltret är rent;
kontrollera att skydden sitter fast ordentligt
och att de är effektiva;
kontrollera att handtagen sitter fast ordentligt.
BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
Denna maskin är utrustad med en 4-takts motor
som INTE kräver någon extra olja i bensinen.
Att hälla på olja i bensinen
skadar motorn vilket medför att garantin upphör
att gälla.
Använd endast bränsle och
smörjmedel som bibehåller prestationerna och
garanterar att de mekaniska enheterna varar med
tiden.
Egenskaper för bensinen
Använd endast blyfri bensin (grön) med minst 90
oktan.
Grön bensin avger belägg-
ningar i behållaren om den bevaras där i mer än
2 månader. Använd alltid färsk bensin!
Bensin är brandfarligt!
– Bevara bensinen i en godkänd behållare för
bränsle, på en säker plats, långt från vär-
mekällor eller fria flammor.
Lämna inte behållaren så att barn kan
komma åt den.
Egenskaper av oljan
Använd endast olja av optimal kvalitet som är
!
FARA!
VIKTIGT
VIKTIGT
VIKTIGT
specifik för 4-takts motorer, med hög detergent,
och med en SF-SG klassificering och viskositet
SAE10W30.
Användning av ej detergent
olja, olämplig eller annan typ av olja än den som
indikeras skadar motorn och medför att garantin
upphör att gälla.
Hos er återförsäljare finns olja som är avsedd för
denna typ av motor, som är i grad att garantera
ett bra skydd och lång effektivitet av motorn.
PÅFYLLNING AV BRÄNSLE
Rök inte under påfyllning-
en och undvik att andas in bensinångorna.
Öppna varsamt locket på
dunken då det kan ha bildats tryck inuti.
Innan man utför påfyllningen:
Gör rent tanklocket och området runtomkring
så att man inte smutsar ner under påfyllning-
en.
Öppna varsamt tanklocket för att gradvis
tömma trycket. Fyll på med hjälp av en tratt
och undvik att fylla på tanken ända upp.
Tanklocket skall alltid
stängas och skruvas åt ända in.
Gör genast rent alla spår
av bensin som hamnat på maskinen eller
marken och starta inte motorn förrän bensin-
ångorna har avdunstat.
PÅFYLLNING AV OLJA (Fig. 11)
Starta inte motorn och
använd inte maskinen om oljenivån inte är till-
träcklig.
VIKTIGT
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
!
FARA!
VIKTIGT
5. FÖRBEREDELSE AV ARBETET
För att kontrollera oljenivån:
Ställ maskinen plant i en stabil position med
tanklocket uppåt.
– Skruva loss tanklocket och kontrollera att olje-
nivån når tråden på påfyllningsöppningen.
Oljetankens kapacitet är på 80 cc (Modell 28)
eller på 100 cc (Modell 38).
FÖRBEREDELSE AV ARBETET / START - ANVÄNDNING – STOPP AV MOTORN 9
SV
För att starta motorn (Fig. 11):
1. Ställ stoppkontakten (1) i positionen
«START».
2. Aktivera starter, genom att vrida på spaken (5)
i position «CLOSE».
3. Tryck på knappen för flödaren (primer) (6) 3-4
gånger för att underlätta igångsättning av för-
gasaren.
4. Håll motorenheten fast mot marken med en
hand på handtaget för att inte förlora kontroll-
len under starten (Fig. 12).
För att undvika deformatio-
ner så skall inte riggröret användas för att stödja
händerna eller knäna på under starten.
5. Dra långsamt ut starthandtaget cirka 10-15
cm ända tills man känner på ett lätt motstånd
och därefter några snabba och kraftigare ryck
tills den startar.
VIKTIGT
START AV MOTORN
Start av motorn skall utfö-
ras på åtminstone 3 meters avstånd från
tankningsstället.
Innan man startar motorn:
Ställ maskinen i en stabil position på marken.
–Ta bort klingans skydd (om det används).
Se till att klingan (om den används) inte
snuddar marken eller andra föremål.
Kallstart
Med ”kallstart” så menas
start som utförs åtminstone 5 minuter efter att
motorn stoppat eller efter påfyllning av bränsle.
ANMÄRKNING
!
VARNING!
6. START - ANVÄNDNING – STOPP AV MOTORN
SV
10 START - ANVÄNDNING – STOPP AV MOTORN
Dra inte ut linan helt och håll-
let så att den går sönder och låt den inte släpa
längs kanten av linhjulet. Släpp sedan handtaget
gradvis och undvik att linan åker tillbaka på ett
okontrollerat sätt.
6. Dra på nytt i starthandtaget ända tills motorn
startar på ett riktigt sätt.
Start av motorn med star-
ter inkopplad sätter skärutrustningen i
rörelse som endast stoppar om man kopplar
bort starter.
7. Så fort motorn startats så koppla bort starter
genom att vrida på spaken (2) till position
«OPEN».
8. Låt motorn gå på lågvarv i åtminstone 1 minut
innan man använder maskinen.
Om handtaget för startlinan
aktiveras flera gånger med chokereglaget
inkopplat så kan det komma för mycket bränsle
till motorn vilket gör att det kan vara svårt att star-
ta.
Om motorn fått för mycket bränsle så montera
bort tändstiftet och dra sakta i startlinans hand-
tag för att få bort överflödet av bränsle, torka
därefter av elektroderna på tändstiftet och mon-
tera tillbaka det på motorn.
•Varmstart
För varmstart (omedelbart efter stopp av motorn)
så följ punkterna 1 - 4 - 5 - 6 i förgående proce-
dur.
ANVÄNDNING AV MOTORN (Fig. 11)
Skärutrustningens hastighet regleras av gasre-
glaget (2), som sitter på det bakre handtaget (4)
eller på det högra handtaget (4a) på styret.
Aktivering av detta reglage är endast möjligt om
man samtidigt trycker på gasreglagespärren (3).
Rörelse sänds från motorn till drivaxeln genom
koppling till centrifugalkraft som hindrar att axeln
rör sig när motorn står på lågvarv.
VIKTIGT
!
VARNING!
VIKTIGT
Använd inte maskinen om
skärutrustningen rör sig med motorn på låg-
varv; i så fall så reglera lågvarvet (se kap. 8)
och om problemet kvarstår så kontakta er
återförsäljare.
En korrekt arbetshastighet uppnås med gasre-
glaget (2) helt intryckt
Under de första 6-8 timmar-
nas maskindrift så undvik att sätta motorn på
maximalt varvtal.
STOPP AV MOTORN (Fig. 11)
För att stoppa motorn:
Släpp gasreglaget (2) och låt motorn gå på
lågvarv under några sekunder.
Ställ stoppkontakten (1) i position “STOP”.
Efter att ha ställt gasregla-
get på lågvarv så tar det flera sekunder innan
skärutrustningen stoppar.
!
VARNING!
VIKTIGT
!
VARNING!
SV
ANVÄNDNING AV MASKINEN 11
För respekt av andra och för miljön så:
– Undvik att störa.
– Följ noggrant lokala bestämmelser för bort-
förskaffande av material som finns kvar
efter klippningen.
– Följ lokala bestämmelser noggrant för bort-
förskaffande av olja, bensin, trasiga delar
och andra enheter som kan förstöra miljön.
Om man utsätts en längre
tid för vibrationer så kan man få neurovasku-
lära skador och störning (kända även som
Raynaud fenomen eller vita fingrar) speciellt
för de som lider av cirkulationsstörningar.
Symptomerna kan gälla händer, handleder
och fingrar och symtomen kan vara att man
förlorar känseln, avtrubbning, att det kliar,
smärta, hudförändringar eller strukturella
ändringar på huden. Dessa effekter kan öka
vid låga miljötemperaturer och /eller av ett för
hårt grepp om handtaget. Om någon av
dessa symptomer skulle uppstå så måsta
man minska på användningstiden och rådfrå-
ga en läkare.
Bär lämplig klädsel under
arbetet. Er återförsäljare kan ge er informa-
tion gällande mest lämplig säkerhetsutrust-
ning för att förebygga olyckor och för att
garantera säkerheten under arbetet.
ANVÄNDNING AV STÖDSELE (Fig. 13)
Maskinen skall alltid
användas fasthakad till stödselen som skall
bäras på rätt sätt. Kontrollera regelbundet att
utlösningsmekanismen fungerar så att man
snabbt kan frigöra maskinen från remmarna
vid fara.
Stödselen skall sättas på innan man sätter fast
maskinen till fästena och remmarna skall regle-
ras efter operatörens höjd och kroppsbyggnad.
Om maskinen är utrustad med flera fastsätt-
ningshål så använd det som underlättar att hålla
maskinen i balans under arbetet.
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
Använd alltid en stödsele som är anpassad till
maskinens vikt och för den skärutrustning som
används:
vid maskiner som väger mindre än 7,5 kg,
utrustade med trimmerhuvud eller 3- eller
4-tandad klinga
, så kan stödselar med enkel
rem eller dubbelrem användas;
vid maskiner som väger mer än 7,5 kg, som
är utrustade med sågklinga
(om det är tillå-
tet) så skall endast modellen med dubbelrem
användas.
Modeller “MONO” med enkel rem
Remmen (1) skall passera ovanför vänstra axeln
ned mot högre flank.
Modeller med dubbelrem
Remmen (2) skall sättas på med:
den stoppade delen och fjäderhaken på den
högra sidan;
frånkoppling framåt;
–remmarna skall korsas på operatörens rygg.
Remmarna skall vara spända så att de jämnt
sprider ut lasten på axlarna.
MASKINENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Under arbetet så skall
maskinen alltid hållas fast med båda hän-
derna, och genom att hålla motorenheten till
höger om kroppen och skärutrustningen
under bältets linje.
Stoppa motorn omedelbart
om klingan blockeras under arbetet. Se alltid
upp för kast (kickback) som kan uppstå om
klingan stöter på ett hinder (stammar, rötter,
grenar, stenar, m.m.). Undvik att klingan rör
vid marken. Kasten kan göra så att klingan
blir svår att kontrollera och göra så att man
förlorar kontrollen över maskinen, vilket kan
påverka operatörens säkerhet och orsaka
skador på själva maskinen.
!
VARNING!
!
VARNING!
7. ANVÄNDNING AV MASKINEN
SV
12 ANVÄNDNING AV MASKINEN
Innan man påbörjar ett arbete med att röja för
första gången så är det lämpligt att först lära
känna maskinen och vilken röjningsteknik som
är mest lämplig och greppa maskinen ordentligt
och utföra det efterfrågade arbetet.
Val av skärutrustning
Välj den skärutrustning som är mest lämpad för
typen av arbete som skall utföras och enligt indi-
kationerna för maximalt:
3-tandade klingor är lämpliga för att röja
busksnår och små buskväxter med upp till 2
centimeters diameter;
4-tandade klingor är lämpliga att röja mot-
ståndskraftigt gräs, på större marker;
trimmerhuvudet kan avlägsna högt gräs och
växter utan grenar i närheten av inhägnader,
murar, grunder, trottoarer, runt träd osv. Eller
för att helt och hållet göra rent en del av träd-
gården;
sågklingan (om det är tillåtet) är lämplig för att
såga av träd med en stam på upp till 6 cm.
ARBETSTEKNIK
a) 3-tandad klinga (Fig. 14)
Börja röjningen ovanför växterna och så sakta
röra sig nedåt med klingan som slår av grenarna
och göra dem till smådelar.
b) 4-tandad klinga (Fig. 15)
Fortsätt med genom att använda maskinen som
en traditionell lie med en arkrörelse på cirka 60-
90°, genom att föra sig ut från växterna och så
vidare.
c) Trimmerhuvud
Använd ENDAST nylon-
tråd. Användning av metalltråd, trådar med
plast och /eller olämpliga för huvudet kan
orsaka alvarliga skador.
!
VARNING!
Under användningen så är det lämpligt att
stoppa motorn och regelbundet ta bort gräs som
fastnar i maskinen för att undvika att riggröret
överhettas på grund av gräs som fastnat under
skyddet.
Ta bort gräs som fastnat med en skruvmejsel för
att göra det möjligt för stången att kylas av på ett
riktigt sätt.
Använd inte maskinen för
att sopa, genom att luta på trimmerhuvudet.
Motorns kraft kan göra så att småstenar och
små föremål slungas iväg på upp till 15 meter
eller mera och orsaka skador på saker och
personer.
Röjning i rörelse (Slåtter) (Fig. 16)
Fortsätt med en regelbunden rörelse och genom
en arkrörelse liknande en traditionell lie utan att
luta på trimmerhuvudet under arbetet.
Pröva först att slå i rätt höjd i ett litet område för
att sedan få en jämn höjd och bibehålla trimmer-
huvudet på ett konstant avstånd från marken.
Vid svårare röjning så kan det vara nödvändigt
att luta trimmerhuvudet cirka 30°till vänster.
Arbeta inte på detta sätt
om det finns möjligheter att föremål slungas
iväg och kan skada personer, djur eller orsa-
ka skada.
Precisionsklippning (Kanttrimning)
Håll maskinen lätt lutad så att den nedre delen
av trimmerhuvudet inte rör vid marken och att
röjningslinjen befinner sig på önskad punkt och
genom att alltid hålla skärutrustningen på
avstånd från operatören.
Röjning i närheten av inhägnader / hus-
grunder(Fig.17)
Närma trimmerhuvudet mot inhägnaden, stolpar,
klippor, murar, m.m. utan att röja med kraft.
Om tråden slår emot ett svårt hinder så kan den
gå sönder eller förbrukas; om den fastnar i en
!
VARNING!
!
VARNING!
inhägnad så kan den bryskt skäras av.
I vilket fall som helst så kan röjning runt trottoa-
rer, husgrunder, murar, m.m. orsaka att tråden
slits ut mer än normalt.
Röjning runt träd (Fig.18)
Gå runt trädet från vänster till höger och närma
er stammen sakta så att tråden inte slår emot
trädet och genom att hålla trimmerhuvudet lätt
lutat framåt.
Ha i minnet att nylontråden kan skära av eller
skada små buskar och att om nylontråden slår
emot stammar på buskar eller träd med mjuk
stam så kan växterna ta alvarlig skada.
Reglering av trådens längd under arbetet
(Fig. 19)
Denna maskin är utrustad med ett huvud “Slå &
Gå” (Tap & Go).
För att släppa fram ny tråd så slå trimmerhuvu-
det mot marken med motorn på maximal hastig-
het; tråden släpps automatiskt fram och kniven
skär av överbliven längd.
d) Sågklinga (om det är tillåtet) (Fig. 20)
Användning av sågklinga
är förbjudet på maskiner som innehar symbo-
len (se kap. 2 nr. 6). För användning då det är
tillåtet med sågklinga så måste man montera
dit det specifika skyddet. Klingan skall alltid
vara ordentligt filad för att minska riskerna
för kast.
Vid fällning av små träd så
se upp för riktningen som trädet kommer att
falla i och ta även i beaktande vindens rikt-
ning.
För att uppnå ett bra resultat vid fällning av små
träd så är det nödvändigt att utföra sågningen
med en snabb rörelse mot grenen eller stammen
som skall kapas med motorn på maximalt varv-
tal.
Undvik att använda sågklingans högra sida då
det finns stor risk för kast vid denna del eller att
klingan stoppar, vilket beror på rotationsriktning-
en.
!
VARNING!
!
VARNING!
NÄR ARBETET AVSLUTATS
När arbetet avslutats:
Så stoppa motorn enligt tidigare indikationer
(Kap. 6).
Vänta tills skärutrustningen stoppat och mon-
tera dit klingans skydd (om man använder 3-
eller 4-tandade klingor eller sågklinga).
ANVÄNDNING AV MASKINEN 13
SV
Ett korrekt underhåll är fundamentalt för att
kunna bibehålla maskinens effektivitet och
säkerhet under användningen.
Vid underhållsarbete:
– Ta bort tändhatten.
– Vänta tills motorn har svalnat ordentligt.
Använd skyddshandskar vid arbeten som
gäller skärbladen.
Håll skydden monterade på klingan utom
vid arbeten på själva klingan.
– Häll inte ut olja, bensin eller annat miljöför-
störande material.
CYLINDER OCH LJUDDÄMPARE
För att minska risken för brand så gör ofta rent
flänsarna på cylindern med tryckluft och ta bort
sågspån, grenar, löv och annat skräp runt
omkring ljuddämparen
STARTAPPARAT
För att undvika överhettning och skador på
motorn så skall kylsystemet för luftintag alltid
hållas rent och fritt från sågspån och skräp.
Startlinan skall bytas ut vid minsta utslitning.
ÅTDRAGNING
Kontrollera regelbundet att alla skruvar och
muttrar är åtdragna och att handtagen sitter fast
ordentligt.
RENGÖRING AV LUFTFILTRET (Fig. 21)
Rengöring av luftfiltret är
betydelsefullt för en bra funktion och varaktighet
av maskinen. Arbeta inte utan filter eller med ett
trasigt filter, detta kan orsaka skador på motorn
för alltid.
Rengöringen skall utföras var 8-10:e
arbetstimma.
För att göra rent filtret:
Tryck på fjädern (3) och ta bort locket (1) och
därmed den filtrerande enheten (2).
VIKTIGT
!
VARNING!
– Rengör filterelementet (2) med tvål och vatten.
Använd inte bensin eller andra lösningsmedel.
– Låt filtret lufttorka.
Montera tillbaka den filtrerande enheten (2) och
kåpan(1).
KONTROLL AV TÄNDSTIFTET (Fig. 22)
Man skall regelbundet ta bort tändstiftet och
göra rent det genom att ta bort beläggningar
med en metallborste.
För att komma åt tändstiftet så måste man skru-
va loss skruven med nyckeln som medföljer och
ta bort den övre maskeringen.
Kontrollera och återställ ett korrekt avstånd mell-
lan elektroderna.
Montera tillbaka tändstiftet och skruva åt ända in
med nyckeln som medföljer.
Tändstiftet skall bytas ut mot ett med samma
egenskaper om det skulle finnas brända elektro-
der eller förstörd isolering och i vilket fall som
helst var 100:e funktionstimme.
BYTE AV MOTOROLJA
Töm tanken från den fortfarande ljumma motor-
oljan för en snabb och komplett tömning.
1. Kontrollera att bränsletanklocket sitter fast
ordentligt.
2. Ta bort oljetanklocket och töm oljan i en
behållare genom att luta motorn vid den del
där påfyllningsöppningen sitter på oljetanken.
3. Fyll på tanken med rekommenderad olja och
kontrollera nivån.
4. Sätt tillbaka oljetanklocket.
REGLERING AV FÖRGASARE
Förgasarna regleras i fabriken så att maximala
prestationer skall uppnås under användningen
och som avger minimalt med giftig avgas i enlig-
het med gällande standarder.
Vid dåliga prestationer så vänd er till återförsälja-
ren för en kontroll av förbränningen och av
motorn.
14
UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
SV
8. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
Justering av tomgång
Justering av tomgång får
endast utföras när skärutrustningen rör sig
och med motorn på tomgång.
Reducering av hastigheten uppnås genom att
skruva på skruven som är märkt med “MIN” i
riktningen motsols ända tills skärutrustningen
stoppar, med en ganska regelmässig funktion av
motorn.
Om motorn vid tomgång fungerar oregelbundet
så vrid på skruven i riktningen medsols för att
öka hastigheten.
Skärutrustningen skall inte
röra sig med motorn på tomgång; kontakta er
återförsäljare om ni inte uppnår en tillfredss-
ställande justering.
VINKELRETUR (Fig. 23)
Smörj med fett baserat på litium.
Ta bort skruven (1) och smörj med fettet genom
att manuellt rotera axeln ända tills fett kommer
ut; montera därmed tillbaka skruven (1).
FILNING AV 3- ELLER 4-TANDAD KLINGA
(Fig. 24)
Använd skyddshandskar.
Om filningen utförs utan att montera bort
klingan så kopplar bort tändhatten.
Filningen skall utföras med beaktande av vilken
typ av klinga och skärutrustning som används
och genom att använda en flatfil och ingripa
jämnt på alla tänder.
Hänvisningar för en riktig filning indikeras i Fig.
24:
A = Felaktig filning
B = Gränsmarkering för filning
C = Felaktiga och ojämna vinklar
Det är viktigt att en jämn balans uppnåtts efter
filningen.
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
De 3- eller 4-tandade klingorna kan användas på
båda sidorna. När tänderna på en sida är utslit-
na så kan man vända på klingan och använda
tänderna på andra sidan.
Klingan får aldrig repare-
ras utan det är nödvändigt att byta ut den så
fort man märker att den börjar gå sönder eller
om filningsgränserna överskrids.
BYTE AV TRÅD PÅ TRIMMERHUVUDET
För att byta nylontråd så följ instruktionerna som
medföljer huvudet.
FILNING AV TRÅDAVSKÄRARKNIVEN (Fig.
25)
Ta bort trådavskärarkniven (1) från skyddet(2),
genom att lossa på skruven (3).
Sätt fast trådavskärarkniven i ett skruvstäd och
böra att fila med hjälp av en flatfil och var
noggrann så att den ursprungliga skärvinkeln
bibehålls.
– Montera tillbaka kniven på skyddet.
SLIPNING AV SÅGKLINGA MED 24 TÄNDER
(Fig. 26)
Använd skyddshandskar.
Om filningen utförs utan att klingan monte-
rats bort så koppla bort tändhatten.
Kontroller att klingans skränk är på cirka 1 mm
och reglera om nödvändigt med en tång.
Slipa alla tänderna jämnt med en rund fil (1) på
5,5 mm diameter, och genom att använda den
såsom i skissen och växla mellan att arbeta på
de vänstra eller de högra tänderna.
Tandprofilen får inte modifieras.
Sågklingan kan endast
användas på en sida.
Klingan får aldrig repareras utan det är nödvän-
digt att byta ut den så fort man ser att den bör-
jar gå sönder eller om gränsmarkeringarna för fil-
ning överskridits.
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
15
SV
/

Tämä käsikirja sopii myös