EINHELL TC-ID 1000 E Kit Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
rotary hammers
Malli
TC-ID 1000 E Kit
Tyyppi
Ohjekirja
TC-ID 1000 E Kit
Art.-Nr.: 42.598.44 I.-Nr.: 11018
D Originalbetriebsanleitung
Schlagbohrmaschine
GB Original operating instructions
Impact Drill
F Instructions d’origine
Perceuse électrique à percussion
I Istruzioni per l’uso originali
Trapano a percussione
DK/ Original betjeningsvejledning
N Slagboremaskine
S Original-bruksanvisning
Slagborrmaskin
CZ Originální návod k obsluze
Příklepová vrtačka
SK Originálny návod na obsluhu
Príklepová vŕtačka
NL Originele handleiding
Klopboormachine
E Manual de instrucciones original
Taladro de percutor
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Iskuporakone
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
ударная дрель
SLO Originalna navodila za uporabo
Udarni vrtalni stroj
H Eredeti használati utasítás
Ütvefúrógép
RO Instrucţiuni de utilizare originale
Maşină de găurit cu percuţie
GR Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Κρουστικο δράπανο
9
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 1Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 1 19.02.2018 11:08:5819.02.2018 11:08:58
FIN
- 95 -
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä ter-
veydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Vaihdepyörästön vahingoittumisen välttämiseksi saa porauksen / iskuporauksen vaihtokytkimen kytkeä
vain koneen seistessä
Suojaluokka II
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 95Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 95 19.02.2018 11:09:1819.02.2018 11:09:18
FIN
- 96 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Poranistukka
2. Poraussyvyyden säätö
3. Poraus-/iskuporaus-vaihtokytkin
4. Lukitusnuppi
5. Päälle-/pois-katkaisin
6. Kierrosluvun säädin
7. Kiertosuunnan vaihtokytkin myötä-/vastapäi-
vään
8. Tukikahva
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Iskuporakone
Poraussyvyyden säätö
Poranterä 16 kpl
Laukku
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Porakone on tarkoitettu reikien poraamiseen puu-
hun, rautaan, värillisiin metalleihin ja kiviin käyttä-
en tarkoitukseen soveltuvaa poraustyökalua.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
4. Tekniset tiedot
Verkkojännite: .........................230-240 V ~ 50 Hz
Virranotto: .........................................1010 Wattia
Joutokäyntikierrosluku: ....................0-3000 min
-1
Porausteho: ....................................betoni 16 mm
..........................................................teräs 13 mm
............................................................puu 32 mm
Suojaluokka: ................................................. II/
Paino: .........................................................2,2 kg
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 96Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 96 19.02.2018 11:09:1919.02.2018 11:09:19
FIN
- 97 -
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso L
pA
............................. 90 dB(A)
Mittausvirhe K
pA
............................................3 dB
Äänen tehotaso L
WA
............................. 101 dB(A)
Mittausvirhe K
WA
...........................................3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukai-
sesti.
Iskuporaaminen betoniin (kahvan kera)
Tärinänpäästöarvo a
h, ID
= 12,0 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Iskuporaaminen betoniin (tukikahvan kera)
Tärinänpäästöarvo a
h, ID
= 8,0 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Poraaminen metalliin (kahvan kera)
Tärinänpäästöarvo a
h, D
= 7,9 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Poraaminen metalliin (tukikahvan kera)
Tärinänpäästöarvo a
h, D
= 4,8 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normite-
tun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyöka-
lua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuk-
sen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun raken-
teesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-
suojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo-
suojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-
käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Varoitus!
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
5.1. Tukikahvan asennus (kuvat 2-3/nro 8)
Tukikahva (8) antaa lisätukea iskuporauksen ai-
kana. Tämän vuoksi älä käytä laitetta iskuporauk-
seen ilman tukikahvaa.
Tukikahva (8) kiinnitetään iskuporakoneeseen
pinnekiinnityksellä. Pinnekiinnitys kiristetään
kääntämällä kahvaa myötäpäivään. Vastapäivään
kääntäminen avaa pinnekiinnityksen.
Mukana toimitettu tukikahva (8) täytyy
asentaa ensin. Tätä varten tulee avata pin-
nekiinnitys kahvaa kääntämällä niin paljon,
että voit työntää tukikahvan poranistukan (1)
ylitse iskuporakoneen päälle.
Kun olet työntänyt tukikahvan (8) porakoneen
päälle, käännä se siihen työasentoon, joka on
sinulle parhain.
Käännä sitten kahvaa päinvastaiseen su-
untaan kiinni, kunnes tukikahva on lujasti
paikallaan.
Tukikahva (8) soveltuu sekä oikea- että va-
senkätisille käyttäjille.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 97Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 97 19.02.2018 11:09:1919.02.2018 11:09:19
FIN
- 98 -
5.2 Syvyysvasteen asennus ja säätäminen
(kuva 4/nro 2)
Syvyysvaste (2) pysyy paikallaan tukikahvan (8)
puristuksessa. Puristus avataan ja kiristetään
kääntämällä kahvaa.
Irroita kiinnitys ja aseta syvyysvaste (2) sille
tarkoitettuun tukikahvassa olevaan aukkoon.
Siirrä syvyysvaste (2) samalle tasolle kuin
poranterä.
Vedä syvyysvastetta taaksepäin halutun por-
aussyvyyden verran.
Käännä tukikahvan kahvaa (8) jälleen kiinni,
kunnes se on tukevasti paikallaan.
Poraa sitten reikä, kunnes syvyysvaste (2)
koskettaa työstökappaleeseen.
5.3 Poranterän asettaminen paikalleen
(kuva 5)
Irroita aina verkkopistoke ennen kuin teet lait-
teeseen säätöjä.
Pikakiinnitysistukka (1) on varustettu lukittu-
valla kiinnityksellä:
lukitus = paina holkkia (a) eteenpäin
irroitus = paina holkkia (a) taaksepäin
Irroita syvyysvaste kuten kohdassa 5.2 ku-
vataan ja työnnä sitä tukikahvan suuntaan.
Näin voit tarttua poranistukkaan (1) esteettä.
Tämä iskuporakone on varustettu pikakiinni-
tysistukalla (1).
Kierrä poranistukka (1) auki. Poranistukan
aukon tulee olla riittävän suuri, jotta poranterä
mahtuu siihen.
Valitse sopiva poranterä. Työnnä poranterä
mahdollisimman syvälle poranistukan aukko-
on.
Kierrä poranistukka (1) kiinni. Tarkasta, että
poranterä on tiukasti poranistukassa (1).
Tarkasta säännöllisin väliajoin, että poranterä
tai työkalu on edelleen tukevasti paikallaan
(irroita verkkopistoke!)
6. Käyttö
6.1 Päälle-/pois-katkaisin (kuva 6/nro 5)
Aseta ensin sopiva poranterä koneeseen
(katso kohtaa 5.3).
Liitä verkkojohto sopivaan pistorasiaan.
Aseta porakone suoraan porattavaan kohta-
an.
Käynnistys:
Paina päälle-/pois-katkaisinta (5)
Jatkuva käyttö:
Lukitse päälle-/pois-katkaisin (5) lukitusnupilla (4)
paikalleen.
Huomio! Lukitus on mahdollinen vain kiertosuun-
nassa myötäpäivään.
Sammutus:
Paina päälle-/pois-katkaisinta (5) lyhyesti.
6.2 Kierrosluvun säätö (kuva 6/nro 5)
Voit ohjata kierroslukua käytön aikana
portaattomasti.
Valitse kierrosluku painamalla päälle-/pois-
katkaisinta (5) enemmän tai vähemmän.
Oikean kierrosluvun valinta: Parhaiten
soveltuva kierrosluku on riippuvainen työst-
ökappaleesta, käyttötavasta ja käytetystä
poranterästä.
Vähäinen päälle-/pois-katkaisimen paina-
minen (5): alhaisempi kierrosluku (soveltuu:
pienten ruuvien, pehmeiden työstöaineiden
käsittelyyn)
Voimakkaampi päälle-/pois-katkaisimen pai-
naminen (5): korkeampi kierrosluku (soveltuu:
suurien/pitkien ruuvien, kovien työstöaineiden
käsittelyyn)
Vinkki: Aloita poranreikien poraaminen alhaisella
kierrosluvulla. Korota kierroslukua sitten vähän
kerrallaan.
Edut:
Poranterää on alussa helpompi valvoa eikä
se luiskahda pois.
Vältät täten rikkonaiset poranreiät (esim. kaa-
keleissa).
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 98Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 98 19.02.2018 11:09:1919.02.2018 11:09:19
FIN
- 99 -
6.3 Kierrosluvun esivalinta (kuva 6/nro 6)
Kierrosluvun säätimellä (6) on mahdollista
määrätä suurin sallittu kierrosluku. Päälle-/
pois-katkaisinta (5) voidaan painaa enää vain
annettuun suurimpaan kierroslukuun saakka.
Säädä kierrosluku päälle-/pois-katkaisimen
(5) säätörenkaalla (6).
Älä tee tätä säätöä poraamisen aikana.
6.4 Kiertosuunnan vaihtokytkin myötä-/
vastapäivään (kuva 6/nro 7)
Vaihda suuntaa vain laitteen ollessa pysäh-
dyksissä!
Säädä iskuporakoneen kiertosuunta vaihtoky-
tkimellä myötä-/vastapäivään (7):
Kiertosuunta Kytkimen asento
Kierto myötäpäivään
(eteenpäin ja poraaminen) painettu oikealta
Kierto vastapäivään
(taaksepäin) painettu vasemmalta
6.5 Porauksen/iskuporauksen vaihtokytkin
(kuva 7/nro 3)
Vaihda suuntaa vain laitteen ollessa pysäh-
dyksissä!
Poraaminen:
Poraamisen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3)
asennossa Poraaminen. (asento A)
Käyttö: puut; metallit; muovit
Iskuporaaminen:
Poraamisen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3)
asennossa Iskuporaaminen. (asento B)
Käyttö: betoni; kivet; muuriseinät
6.7 Työskentelyvinkkejä iskuporakoneesi
käyttöä varten
6.6.1 Betonin ja muuriseinien poraaminen
Käännä poraamisen/iskuporaamisen vaihto-
kytkin (3) asentoon B (iskuporaaminen).
Käytä muuriseinien tai betonin poraamisessa
aina kovametallisia poranteriä ja säädä kier-
rosluku korkeaksi.
6.6.2 Teräksen poraaminen
Käännä poraamisen/iskuporaamisen vaihto-
kytkin (3) asentoon A (poraaminen).
Käytä teräksen työstöön aina pikateräsporan-
teriä (HSS = runsasseoksinen pikatyöteräs)
sekä alhaista kierrosluvun säätöä.
On suositeltavaa voidella poraus sopivalla
jäähdytysaineella, jotta poranterä ei kulu tar-
peettoman paljon.
6.6.3 Reikien alkuporaaminen
Jos haluat porata syvän reiän kovaan materiaaliin
(kuten esim. teräkseen), suosittelemme, että po-
raat ensin reiän pienemmällä poranterällä.
6.6.4 Poraaminen laattoihin ja kaakeleihin
Käännä poraamisen aloittamiseksi poraami-
sen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3) asen-
toon A (poraaminen).
Kytke poraamisen/iskuporaamisen vaihto-
kytkin (3) asentoon B (iskuporaaminen) heti
kun poranterä on mennyt laatasta/kaakelista
lävitse.
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pä-
tevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 99Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 99 19.02.2018 11:09:1919.02.2018 11:09:19
FIN
- 100 -
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain säh-
köalan ammattihenkilö.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvits-
evia osia.
8.4 Varaosa- ja lisävarustetilaus:
Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:
laitteen tyyppi
laitteen tuotenumero
laitteen tunnusnumero
tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivus-
tosta www.isc-gmbh.info
Vinkki: Hyvän työtuloksen
saamiseksi suosittelemme
:n korkealaatuisia va-
rusteita! www.kwb.eu
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauk-
sissaan.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 100Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 100 19.02.2018 11:09:1919.02.2018 11:09:19
FIN
- 101 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 101Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 101 19.02.2018 11:09:1919.02.2018 11:09:19
FIN
- 102 -
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Hiiliharjat, poranistukka
Käyttömateriaali / käyttöosat* Poranterät
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 102Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 102 19.02.2018 11:09:1919.02.2018 11:09:19
FIN
- 103 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritus-
vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää en-
nen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uu-
delleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähe-
tettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipy-
mättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 103Anleitung_TC_ID_1000_E_Kit_SPK9.indb 103 19.02.2018 11:09:2019.02.2018 11:09:20
/