Festool OFK 700 EQ-Plus Käyttö ohjeet

Tyyppi
Käyttö ohjeet
Originalbetriebsanleitung - Kantenfräse 7
Original operating manual - Edge router 10
Notice d’utilisation d’origine - Affl eureuse 13
Manual de instrucciones original - Fresadora de cantos 16
Istruzioni per l’uso originali - Rifi latore 19
Originele gebruiksaanwijzing - Kantenfrees 22
Originalbruksanvisning - Kantfräs 25
Alkuperäiset käyttöohjeet - Reunajyrsin 27
Original brugsanvisning - Kantfræser 30
Originalbruksanvisning - Kantfres 32
Manual de instruções original - Fresa para arestas 35
Оригинал Руководства по эксплуатации - Кромочный фрезер 38
Originál návodu k obsluze - Hranová frézka 41
Oryginalna instrukcja eksploatacji - Frezarka do krawędzi 44
OFK 700 EQ
21122_A / 2019-04-03
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
27
Är dessa slitna bryts strömmen automatiskt och
maskinen stannar.
Alla underhålls- och reparationsarbeten, vilka krä-
ver en öppning av motorkåpan, får utföras endast
av en auktoriserad kundtjänstverkstad.
9 Tillbehör, verktyg
Beställnumren för tillbehör och verktyg fi nns i
Festool-katalogen eller på Internet ”www.festool.
com”.
10 Skrotning
Kasta inte elverktygen i hushållsavfallet! Ta
med maskin, tillbehör och förpackning till åter-
vinningsstation när de är uttjänta! Följ gällande
nationella föreskrifter.
Gäller bara EU-länder: Enligt EU-direktivet om
gamla el- och elektronikverktyg samt nationell
rätt måste uttjänta elverktyg källsorteras och
återvinnas på ett miljövänligt sätt.
Information om REACh: www.festool.com/reach
Reunajyrsin
Tekniset tiedot OFK 700 EQ
Ottoteho 720 W
Kierrosluku (tyhjäkäynti) 10.000 - 26.000 min
-1
Jyrsinkara Ø 8 mm
Jyrsinpöydän kallistus 1,5°
Paino 2,0 kg
Viitekuvat ovat käyttöohjeen alussa.
Symbolit
Varoitus yleisestä vaarasta
Käytä kuulosuojaimia!
Lue ohjeet/huomautukset!
Käytä hengityssuojainta!
Käytä suojalaseja.
Ei kuulu kunnallisjätteisiin.
Suojausluokka II
1 Oikea käyttö
OFK 700 EQ on tarkoitettu puub, muovin ja vastaa-
vien aineiden taso- ja muotojyrsintään.
Käyttäjä vastaa itse vaurioista ja tapatur-
mista, jotka johtuvat väärästä käytöstä!
2 Turvallisuusohjeita
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO!: Kaikki turvaohjeet ja ohjeet täy-
tyy lukea. Alla olevien turvaohjeiden ja oh-
jeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaan-
tumiseen. Säilytä kaikki turvaohjeet ja käyttöoh-
jeet huolellisesti.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
2.2 Konekohtaiset turvaohjeet
- Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristettyjen
kahvapintojen kohdalta, koska teräakseli voi
koskettaa omaa verkkojohtoaan. Kosketus jän-
nitettä johtavaan johtoon voi tehdä myös metal-
liset koneenosat jännitteen alaisiksi ja aiheuttaa
sähköiskun.
- Kiinnitä työkappale puristimilla tai muilla apu-
välineillä tukevalle alustalle. Jos pidät työkap-
paleesta kiinni vain kädellä tai tuet sitä omaa
kehoasi vasten, se ei pysy vakaasti paikallaan,
jolloin on vaara menettää koneen hallinta.
- Käytä konetta ainoastaan määräysten-mukai-
sesti asennetun ojauspöydän ja laikan suojuksen
kanssa.
- Käytä ainoastaan jyrsintyökaluja, jotka täyttävät
normin EN 847 ja kestävät vähintään 26.000 min
-1
kierroslukua. Haljenneita jyrsintyökaluja tai sel-
laisia, joissa on tapahtunut muodonmuutoksia, ei
saa käyttää.
- Varmista, että jyrsintyökalu on tukevasti kiinni ja
tarkista, että se pyörii vapaasti.
- Käytä ainoastaan Festool alkuperäis-varusteita.
Käytä sopivia henkilökohtaisia
suojavarusteita: kuulosuojaimia,
suojalaseja, pölynaamaria teh-
dessäsi pölyävää työtä, suojakä-
sineitä työstäessäsi karheita
materiaaleja ja vaihtaessasi työ-
kalua.
28
3 Melu- ja tärinätietoja
EN 60745-normin mukaiset tyypilliset arvot:
Melutaso 80 dB(A)
Äänitaso max. 91 dB(A)
Mittausepätarkkuuslisä K = 3 dB
Käytä kuulosuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vekto-
risumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyn päästöarvo (3-akselinen)
Koneenrunko a
h
= 6 m/s²
Lisäkahva a
h
= 4 m/s²
Epävarmuus K = 2 m/s²
Ilmoitetut päästöarvot (tärinä, melu)
ovat koneiden keskinäiseen vertailuun,
– soveltuvat myös käytön yhteydessä syntyvän
tärinä- ja melukuormituksen alustavaan arvi-
ointiin,
edustavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttö-
sovelluksia.
Arvot voivat kasvaa muiden käyttösovellusten,
muiden käyttötarvikkeiden tai riittämättömän
huollon takia. Huomioi koneen tyhjäkäynti- ja
seisonta-ajat!
4 Sähköliitäntä ja käyttöönotto
Verkkojännitteen on vastattava konekilven jänni-
tearvoa!
Kytke kone aina pois päältä, ennen kuin
liität tai irrotat sähköliitäntäjohdon!
HUOMIO
Plug it -liitäntä voi kuumeta, jos bajonet-
tikiinnitystä ei ole lukittu kunnolla kiinni
Palovammavaara
- Varmista ennen sähkötyökalun käyn-
nistämistä, että verkkovirtajohdon bajo-
nettikiinnitys on liitetty ja lukittu kunnolla
kiinni.
Katso kuvaa 1 verkkoliitäntäjohdon liittämistä ja
irrotusta varten.
Katkaisija (2.1) toimii päälle-/poiskytkimenä (1 =
päälle/ 0 = pois).
5 Koneen asetukset
Ennen asetus- tai korjaustöiden aloitta-
mista koneella on verkkopistoke aina
irrotettava verkkopistorasiasta!
5.1 Toiminta-asennot
Koneella on kaksi toiminta-asentoa:
- Kuva 3A + 9:
Pystysuora toiminta-asento, pintapinnoitusten
reunajyrsintään sekä muotojyrsintään.
- Kuva 3B + 8:
Vaakasuora toiminta-asento, kaitapintapinnoi-
tuksen (liimaaja) reunajyrsintään sekä muoto-
jyrsintään.
Uudelleenasetusta varten ohjauspöytä (3.1), tunto-
elin (3.2) ja pölynpoisto (3.3) täytyy koota uudelleen
– katso kuva 3.
5.2 Pölynpoisto
Liitä koneeseen aina pölynpoisto.
Molempia toiminta-asentoja varten toimi-
tetaan laikan suojus (3.3, 4.1), joka voidaan
kiinnittää Festool-imulaitteeseen (imulet-
kun halkaisija 27 mm).
Konetta saa käyttää turvallisuussyistä
ainoastaan asianmukaisesti asennetun
laikan suojuksen kanssa.
Imukupu (4.1) voidaan kiinnittää peltiin (4.3) mo-
lemmilla ruuveilla (4.2) kahteen asentoon (180°
käännettynä).
5.3 Jyrsintätyökalun vaihto
Katso kuva 5.
5.4 Kiristysleuan vaihto
Mukana toimitetulla supistusholkilla saa kiinnittää
vain työkalun, jonka varren halkaisija on 8 mm.
Katso kuva 6.
6 Elektroniikka
Koneessa on umpiakselielektroniikka,
jolla on seuraavat ominaisuudet:
Sujuva käynnistys
Sujuva käynnistys huolehtii koneen tasaisesta
käynnistyksestä.
Kierrosluvun säätö
Kierroslukua voidaan säätää portaattomasti sää-
töpyörästä (2.2) 10.000 ja 26.000 min
-1
välillä.
Siten voit sovittaa sahausnopeuden aina työstettä-
vän kappaleen mukaan.
Pysyvä kierrosluku
Esivalittu kierrosluku pysyy samana tyhjäkäynnin
aikana ja työstettäessä.
29
7 Työskentely koneella
Kiinnitä aina työkappale siten, ettei se voi
liikkua työstämisen aikana.
Varo, ettei mittarulla tai mittajousi koske-
ta jyrsintätyökalua.
Jyrsimäsyvyyden säätö
katso kuva 7
Avaa kääntönuppi.
Aseta ohjauspöytä (7.1) ja mittarulla (7.2)
tai mittajousi (7.3) halutulle
jyrsintäsyvyydelle.
Sulje kääntönuppi.
Ohjaa konetta tasaisesti syöttäen työstettävää
kappaletta pitkin.
Varmista, että ohjauspöytä ja mittarulla tai mit-
tajousi on aina työstettävällä kappaleella (katso
kuva 8 + 9).
Käytä mittajousta suorissa ja karkeissa työkappa-
leen reunoissa ja mittarullaa taivutetuissa työkap-
paleen reunoissa.
Ohje:
Vakiovarustukseen kuuluvaa ohjauspöytää on
kallistettu 1,5° verran, jotta levyn pinnoitus ei
vaurioidu reunajyrsinnässä. Lisätarvikkeena on
saatavana 0° kallistuksella varustettu ohjauspöytä
tarkasti suorakulmaisiin jyrsintöihin.
8 Huolto ja ylläpito
Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen
kuin aloitat huoltotöiden suorittamisen
koneessa!
Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-
taalla tai huoltokorjaamoissa: katso sinua
lähinnä oleva osoite kohdasta: www.fes-
tool.com/Service
EKAT
1
2
3
5
4
Käytä vain alkuperäisiä Festool- varaosia!
Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/Service
Pidä aina laite ja tuuletusaukot puhtaana.
Yläjyrsimet on varustettu itsekatkaisevilla erikois-
hiilillä.
Kun nämä ovat kuluneet, virta katkeaa automaat-
tisesti ja kone pysähtyy.
Kaikki huolto- tai korjaustyöt, jotka vaativat moot-
torikotelon avaamista, on teetettävä valtuutetussa
huoltopisteessä.
9 Tarvikkeet, työkalut
Tarvikkeiden ja työkalujen tilausnumerot löytyvät
oheisesta Festool-luettelosta tai internetistä os-
oitteesta „www.festool.com“.
10 Hävittäminen
Sähkötyökaluja ei saa hävittää talousjätteen mu-
kana! Toimita käytöstä poistettu kone, lisätarvik-
keet ja pakkaus ympäristöä säästävään kierrätyk-
seen. Noudata maakohtaisia määräyksiä.
Koskee vain EU-maita: Eurooppalaisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin ja
sitä vastaavan maakohtaisen lainsäädännön mu-
kaisesti käytöstä poistetut sähkötyökalut täytyy
kerätä erilleen ja toimittaa ympäristöä säästävään
kierrätykseen.
REACh:iin liittyvät tiedot:
www.festool.com/reach
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Festool OFK 700 EQ-Plus Käyttö ohjeet

Tyyppi
Käyttö ohjeet