Indesit IWE 71682 B ECO (EU) Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
IWE 71682 B ECO (EU)
Tyyppi
Käyttöohjeet
FI
61
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 62-63
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Pyykinpesukoneen kuvaus, 64-65
Ohjauspaneeli
Näyttö
Ohjeet pesujakson toteuttamiseen, 66
Ohjelmat ja toiminnot, 67
Ohjelmataulukko
Pesutoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 68
Pesuainelokerikko
Pyykin valmistelu
Erityisohjelmat
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Varotoimet ja neuvot, 69
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Huolto ja hoito, 70
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Häiriöt ja korjaustoimet, 71
Huoltoapu, 72
FI
IWE 71682
Käyttöohjeet
PESUKONE
62
FI
Asennus
! On tärkeää säilyttää huolella tämä ohjekirjanen, jotta sitä
voidaan tutkia tarvittaessa. Myytäessä, luovutettaessa
tai muuton yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä
pyykinpesukoneen kanssa, jotta myös uusi omistaja voi
tutustua toimintaan ja vastaaviin varoituksiin.
! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja asennuk-
sesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt vahinkoja
kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä
suorita liitäntöjä ja ota yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4 kuljetuksen
suojaruuvia sekä tiiviste
vastaavan välikappaleen
kanssa, jotka sijaitsevat
takaosassa (katso kuvaa).
4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta tulee kuljet-
taa, ne tulee asentaa takaisin.
! Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Vaaitus
1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle lattialle
siten, että se ei kosketa seiniin, huonekaluihin tai muihin
esineisiin.
2. Jos lattia ei ole täysin ta-
sainen, sen epätasaisuudet
tulee tasoittaa ruuvaten ki-
inni tai auki etujalkoja (katso
kuvaa); kallistuman kulma
työskentelytasolta mitattuna
ei saa olla yli 2°.
Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle sekä estää
tärinää, meluisuutta ja sen liikkumista toiminnan aikana.
Mikäli asennat koneen kokolattiamaton tai muun maton
päälle, säädä tukijalat siten, että pesukoneen alle jää riit-
tävä tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. Liitä syöttöletku ruuvaten
se kylmävesihanaan, jonka
suuaukko on ¾ putkikiertei-
tetty (katso kuvaa). Ennen
liitäntää anna veden juosta,
kunnes se kirkastuu.
2. Liitä syöttöletku pyykin-
pesukoneeseen ruuvaten
se kiinni asiaankuuluvaan
koneen takana oikeassa
yläosassa olevaan vesiliitti-
meen (katso kuvaa).
3. Ole varovainen, että letku ei taitu tai joudu puristuksiin.
! Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen mukainen,
jotka esitetään Teknisten tietojen taulukossa (katso viereistä
sivua).
! Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny erikoisliikke-
en tai valtuutetun teknikon puoleen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
! Käytä letkuja, jotka on toimitettu koneen mukana.
FI
63
65 - 100 cm
Veden poistoletkun liittäminen
Poistoletkua ei saa koskaan
asentaa suoraan lattiakaivo-
on, vaan se on asennettava
kuvan mukaisesti siten, et
poistoletkun pää on 65-100
cm korkeudella tasosta
jolle kone on asennettu. Varo
taivuttamasta poistoletkua niin
et se litistyy!
tai aseta se pesualtaan
tai kylpyammeen laidalle
kiinnittäen toimitettu ohjain
hanaan (katso kuvaa). Poi-
stoletkun vapaan pään ei
tule jäädä upoksiin veteen.
! Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun käyt-
tö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan alkuperäi-
sen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista, että:
• pistorasia on maadoitettu ja että se on lain vaatimusten
mukainen;
• pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen,
joka on annettu Teknisten tietojen taulukossa (katso
viereen);
• syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteensopivat.
Päinvastaisessa tapauksessa vaihda pistorasia tai pistoke.
! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun asen-
nustila on suojattu katoksella, koska on hyvin vaarallista
jättää pesukone alttiiksi sateelle ja ukkosenilmalle.
! Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian tulee olla
helposti saavutettavissa.
! Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
! Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
! Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi ainoastaan
valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat yllä
olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä tulee
suorittaa yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman pyykkiä
asettaen ohjelma 2.
Tekniset tiedot
Malli
IWE 71682
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 53,5
Täyttömäärä
1 - 7 kg
Sähköliitännät
Katso koneessa olevaa teknisten
tietojen tietolaattaa.
Vesiliitänt
maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 52 litraa
Linkousnopeus
1600 kierr./min saakka
Testiohjelmat
normin EN 60456
mukaisesti
Ohjelma 2; lämpötila 60°C; toteutettu
7 kg: n täyttömäärällä.
Tämä kodinkone on seuraavien Euroo-
pan yhteisön direktiivien vaatimusten
mukainen:
- 2004/108/CE (Sähkömagneettinen
yhteensopivuus)
- 2006/95/CE Pienjännite)
- 2002/96/CE
64
FI
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden lisäämi-
seksi (katso “Pesuaineet ja pyykit”).
Painike ON/OFF : paina lyhyesti painiketta koneen
kytkemiseksi päälle tai sen sammuttamiseksi. Hitaasti
vihreänä vilkkuva merkkivalo START/PAUSE, osoittaa ko-
neen olevan päällä. Pyykinpesukoneen sammuttamiseksi
pesun aikana tulee painiketta painaa pitkään, vähintään 2
sekuntia; lyhyt tai vahingonomainen painallus ei sammuta
konetta. Koneen sammuttaminen käynnissä olevan pesun
aikana peruuttaa kyseisen pesun.
Nappula OHJELMAT: halutun ohjelman asettamiseksi
(katso “Ohjelmataulukko”).
Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla ole-
vien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa vastaava
merkkivalo jää palamaan.
Painike LINKOUKSELLE : paina vähentääksesi tai sul-
keaksesi kokonaan pois linkous - arvo osoitetaan näytöllä.
Painike MPÖTILALLE : 2. Paina vähentääksesi tai
sulkeaksesi kokonaan pois lämpötila; arvo osoitetaan näytöllä.
Painike VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS : paina asetta-
aksesi esivalitun ohjelman viivästetty käynnistys. Viivästys
osoitetaan näytöllä.
Merkkivalollinen painike START/PAUSE : kun vihreä
merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta pesun käyn-
nistämiseksi. Jakson käynnistyttyä merkkivalo muuttuu
kiinteäksi. Pesun keskeyttämiseksi taukoon, paina uudelle-
en painiketta; merkkivalo vilkkuu oranssina. Jos tunnus
ei ole pala, voidaan avata luukku. Pesun käynnistämiseksi
uudelleen pisteestä, johon se oli keskeytetty, paina uudelle-
en painiketta.
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön liittyvien
määräysten mukaisella automaattisella sammutusjärje-
stelmällä, joka siirtää koneen valmiustilaan 30 minuutissa,
mikäli konetta ei käytetä. Paina lyhyesti painiketta ON/OFF
ja odota, että kone kytkeytyy uudelleen päälle.
Pyykinpesukoneen kuvaus
Merkkivalollinen
painike
START/PAUSE
Ohjauspaneeli
Painike
LÄMPÖTILALLE
Painike
LINKOUKSELLE
Painike
ON/OFF
Pesuainelokerikko
Painike
VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS
Näyttö
Näppäimet merkkivaloilla
TOIMINNOILLE
Nappula
OHJELMAT
FI
65
Näyttö
Näyttö on hyödyllinen koneen ohjelmoimiseksi ja sen kautta saadaan paljon tietoja.
Osassa A näytetään käytettävissä olevien eri ohjelmien kestoaika ja jakson käynnistyttyä sen jäljellä oleva aika; mikäli on ase-
tettu VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS, näytetään aika, jonka kuluttua käynnistetään valittu ohjelma. Lisäksi painettaessa vastaa-
vaa näppäintä, kone näyttää automaattisesti asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot lämpötilalle ja linkousnopeudelle tai
viimeksi valitut arvot, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa.
Osassa B näytetään valitun jakson olemassa olevat “pesuvaiheet” ja käynnistetylle ohjelmalle käynnissä oleva “pesuvaihe”.
Pesu
Huuhtelu
Linkous
Veden poisto
Osassa C löytyvät ylhäältä alas siirryttäessä kuvakkeet, jotka liittyvät “lämpötilaan” , “viivästettyyn käynnistykseen” ja
“linkoukseen” :
Palava tunnus osoittaa, että näytöllä näytetään asetettu “lämpötila”.
Palava tunnus osoittaa, että on asetettu “viivästetty käynnistys”.
Palava tunnus osoittaa, että näytöllä näytetään asetettu “linkouksen” arvo.
Tunnus Luukku lukossa
Palava tunnus osoittaa, että luukku on lukittu. Vahinkojen välttämiseksi tulee odottaa, että tunnus sammuu ennen kuin avata-
an luukku.
Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä painamalla painiketta START/PAUSE; jos tunnus LUUKKU LUKOSSA on
sammuksissa, on mahdollista avata luukku.
B
CA
66
FI
Ohjeet pesujakson toteuttamiseen
1. KONEEN KÄYNNISTYS. Paina painiketta ;
merkkivalo START/PAUSE vilkkuu hitaasti vihreänä.
2. PYYKKIEN LAITTAMINEN. Avaa luukkuovi. Laita
pyykit koneeseen varoen ylittämästä seuraavalla sivulla
olevan ohjelmataulukon mukaisia täyttömääriä.
3. PESUAINEEN ANNOSTELU. Vedä lokerikko ulos
ja kaada pesuaine asianmukaisiin kaukaloihin kuten
osoitettu kappaleessa “Pesuaineet ja pyykit”.
4. SULJE LUUKKU.
5. OHJELMAN VALINTA. Valitse nappulalla OHJELMAT
haluttu pesuohjelma; kuhunkin ohjelmaan liittyy
tietty lämpötila ja tietty linkousnopeus, joita voidaan
haluttaessa muuttaa. Näytölle ilmestyy jakson kesto.
6. PESUJAKSO RÄÄTÄLÖINTI. Käsittele asianmukaisia
painikkeita:
Lämpötilan ja/tai linkousnopeuden
muuttaminen. Kone näyttää automaattisesti
asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot lämpötilalle
ja linkousnopeudelle tai viimeksi valitut arvot, jos ne
sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Painettaessa
painiketta vähennetään asteittain lämpötilaa, kunnes
saavutetaan kylmäpesu “OFF”. Painettaessa painiketta
vähennetään asteittain linkousnopeutta aina siihen
saakka, että linkous on pois suljettu “OFF”. Painettaessa
vielä kerran painikkeita asetetaan uudelleen korkeimmat
mahdolliset arvot.
Viivästetyn käynnistyksen asettaminen.
Esivalitun ohjelman viivästetyn käynnistyksen
asettamiseksi paina vastaavaa painiketta, kunnes
saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun kyseinen
lisätoiminto on päällä, näytölle ilmestyy tunnus .
Viivästetyn käynnistyksen poistamiseksi paina painiketta,
kunnes näytölle ilmestyy teksti OFF.
Jakson ominaisuuksien
muuttaminen.
Paina painiketta toiminnon kytkemiseksi päälle;
painiketta vastaava merkkivalo syttyy.
Paina uudelleen painiketta toiminnon kytkemiseksi
pois päältä; merkkivalo sammuu.
! Jos valittu toiminto ei sovi yhteen asetetun ohjelman
kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei kytkeydy päälle.
! Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin
asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua
toimintoa vastaava merkkivalo alkaa vilkkua ja päälle
kytketään ainoastaan viimeksi valittu lisätoiminto, päälle
kytketyn lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
! Toiminnot voivat vaihdella suositellun täyttömäärän ja/
tai jakson keston mukaan.
7. OHJELMAN KÄYNNISMINEN. Paina painiketta
START/PAUSE. Vastaava kiinteä vihreä merkkivalo syttyy
ja luukku lukkiutuu (tunnus LUUKKU LUKOSSA palaa).
Ohjelman vaihtamiseksi käynnissä olevan jakson aikana,
laita pyykinpesukone taukotilaan painaen painiketta
START/PAUSE (merkkivalo START/PAUSE vilkkuu hitaasti
oranssina); valitse sitten haluttu jakso ja paina uudelleen
painiketta START/PAUSE.
Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä painamalla
painiketta START/PAUSE; jos tunnus LUUKKU LUKOSSA
on sammuksissa, on mahdollista avata luukku. Paina uudelleen
painiketta START/PAUSE ohjelman käynnistämiseksi
uudelleen siitä kohdasta, johon se oli keskeytetty.
8. OHJELMAN LOPPU. Se osoitetaan näytölle
ilmestyvällä kirjoituksella “END”, kun tunnus LUUKKU
LUKOSSA sammuu, voidaan avata luukku. Avaa
luukku, poista pyykit ja sammuta kone.
! Jos halutaan peruuttaa jo käynnistetty jakso, paina
pitkään painiketta . Jakso keskeytetään ja kone
sammuu.
FI
67
Ohjelmat ja toiminnot
Ohjelmataulukko
Pesutoiminnot
Valittaessa tämä vaihtoehto mekaaninen liike, lämpötila ja
veden käyttö optimoidaan vähäiselle täyttömäärälle vähän
likaisten puuvillaisten tai synteettisten tuotteiden pesua varten
(katso “Ohjelmataulukko”). Vaihtoehdolla voit pestä
lyhyemmässä ajassa säästäen vettä ja energiaa. Suositellaan,
että käytät nestemäistä pesuainetta ja annostelet sen
täyttömäärän mukaan.
Sitä ei voida käyttää ohjelmien 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
, , .
Toiminnon avulla voidaan säästää energiaa, koska
pyykinpesussa käytettävää vetei lämmitetä – tämä on etu
sekä ympäristölle että sähkölaskun maksajalle. Todellakin
vahvistettu toiminta sekä veden kulutuksen optimointi
takaavat parhaan mahdollisen tuloksen perusjakson samassa
keskimääräisen ajassa. Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi
suositellaan käyttämään nestemäistä pesuainetta.
! Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 1, 7, 8, 10, 11, 12,
13, , , .
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun tehokkuutta
ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen poistaminen.
Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
! Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 10, , .
Helppo silittää
Valittaessa tämä lisätoiminto, pesua ja linkousta muutetaan
siten, että vähennetään ryppyjen muodostumista. Jakson lo-
puksi pyykinpesukone suorittaa rummun hitaita kiertoliikkeitä,
lisätoiminnon HELPPO SILITTÄÄ merkkivalo sekä merkkivalo
START/PAUSE vilkkuvat (ensimmäisen vihreä, toinen oranssi).
Jakson lopettamiseksi tulee painaa näppäintä START/PAUSE
tai näppäintä HELPPO SILITTÄÄ. Ohjelmassa 8 kone jättää
pyykit veteen jakson päättyessä, toiminnon HELPPO SILIT-
TÄÄ merkkivalo ja START/PAUSE -merkkivalo vilkkuvat. Jotta
voidaan tyhjentää vesi ja poistaa pyykit tulee painaa näppäintä
START/PAUSE tai näppäintä ”HELPPO SILITTÄÄ”.
! Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 7, 10, 11, 12, 13,
ja kanssa.
Kaikille testauslaitoksille:
1) Testiohjelma normin EN 60456 mukaisesti aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 60°C.
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 40°C.
3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 40°C.
Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kestoaika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri
tekijöistä kuten tulevan veden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot.
Ohjelmat
Ohjelman kuvaus
Enimmäi-
slämpötila
C)
Enimmäis-
nopeus
kierrosta/
min.
Pesuaineet Enimistäyt(kg)
Jakson
kesto
Esipesu Pesu
Huuhte-
luaine
Normaali
Eco
Time
ivittäiset ohjelmat (Daily)
Ohjelmien kestoa voidaan seurata näytöltä.
1
PUUVILLA ESIPESU 90°: Erittäin likainen valkopyykki.
90° 1600
7 -
2
PUUVILLA: Erittäin likainen valkopyykki.
90° 1600 -
7 -
2
PUUVILLA (1): Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1600 -
7 -
2
PUUVILLA (2): Erittäin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
40° 1600 -
7 -
3
PUUVILLA: Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1600 -
7 3,5
4
RILLINEN PUUVILLA (3): Hieman likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki.
40° 1600 -
7 3,5
5
SYNTEETTISET: Erittäin likainen kestävä kirjopyykki.
60° 800 -
3 2
6
SYNTEETTISET: Hieman likainen herkkä kirjopyykki.
40° 800 -
3 2
Erikois ohjelmat (Special)
7
VILLA: Villa-, cashmeretuotteet, jne.
40° 600 -
1,5 -
8
SILKKI/VERHOT: Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
30° 0 -
1 -
9 JEANS
40° 800 -
3 -
10
EXPRESS: Vähän likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen
(ei sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
30° 800 -
1,5 -
Sport
11 Sport Intensive
30° 600 -
3 -
12 Sport Light
30° 600 -
3 -
13 Sport Shoes
30° 600 -
ENINTÄÄN
2 paria
-
Lisäohjelmat
HUUHTELU
- 1600 - -
7 -
LINKOUS
- 1600 - - - 7 -
VEDEN POISTO
- 0 - - - 7 -
68
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta anno-
stelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei paranneta
pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen sisäosien kar-
stautumista ja saastutetaan ympäristöä.
! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden
liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
Vedä ulos pesuaineloke-
rikko ja laita pesuaine tai
lisäaine seuraavasti.
kaukalo 1: Pesuaine esipesua varten (jauheena)
kaukalo 2: Pesuaine varsinaista pesua varten (jau-
heena tai nesteenä)
Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen käynnistystä.
kaukalo 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.
Pyykin valmistelu
Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä osoitettuja arvoja, jotka viittaavat kuivaan pyykki-
määrään.
Kestävät kuidut: enintään 7 kg
Synteettiset kuidut: enintään 3 kg
Herkät kuidut: enintään 2 kg
Villa: enintään 1,5 kg
Silkki: enintään 1 kg
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
1
2
3
Erityisohjelmat
Villa: Ohjelmalla 7 voidaan pestä pesukoneessa kaiken
tyyppisiä villatuotteita, myös merkinnällä “vain käsipesuun”
varustettuja vaatteita. Parhaan tuloksen saavutta-
miseksi käytä erityistä villapesuainetta äläkä ylitä täyt-
tömäärää 1,5 kg.
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 8 kaikkien silkkivaatteiden
pesuun. Suositellaan käyttämään erityistä herkkien tuottei-
den pesuun soveltuvaa pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkko-
pussin sisälle. Käytä ohjelmaa 8.
Jeans: käännä vaatteet ennen pesua ja käytä nestemäistä
pesuainetta. Käytä ohjelmaa 9.
Express: on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden
pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan 15 minuut-
tia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön. Aset-
tamalla ohjelma (
10
, 30°C:ssa) voidaan pestä yhdessä
eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta)
enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg.
Sport Intensive (programma 11): on suunniteltu erittäin
likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut,
sukat, jne.); parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan,
että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan
“Ohjelmataulukossa”.
Sport Light (programma 12): on suunniteltu hieman
likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut,
sukat, jne.); parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan,
että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan
“Ohjelmataulukossa”. Suositellaan käyttämään nestemäistä
pesuainetta, käytä puolitäytölle sopivaa annostelua.
Sport Shoes (programma 13): on suunniteltu
urheilukenkien pesuun; parhaan tuloksen saamiseksi älä
pese enemmän kuin 2 paria kerrallaan.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi ja
lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa muutamia
kiertoja hieman tavallista pesua nopeammin. Jos toistuvista
yrityksistä huolimatta lasti ei jakaudu riittävän tasaisesti,
kone suorittaa linkouksen oletettua hitaammalla nopeudel-
la. Mikäli epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorit-
taa jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan lastin
jakautumista ja sen tasapainottumista oikein, suositellaan
sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
FI
69
Varotoimet ja neuvot
! Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien),
joiden fyysinen, aistitoimintojen tai henkinen suorituskyky
on alentunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoja
laitteen käytöstä ellei heitä ohjaa ja opasta henkilö, joka on
vastuussa heidän turvallisuudesta. Valvo lapsia, jotta he eivät
leiki laitteen kanssa.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi tai
jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on käyn-
nissä.
Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen, koska
se voi olla hyvin kuumaa.
Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua väkisin:
vahingonomaisilta avaamisilta suojaava turvamekanismi
voi vahingoittua.
Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä käsitellä sisäisiä
mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan koneen
läheisyyteen.
Pesun aikana luukku voi kuumentua.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava varovasti
kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä
yksin, sillä kone on erittäin painava.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykit
pesukoneeseen.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata paikallisia
määräyksiä, siten pakkausmateriaalit voidaan käyttää
uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical and
Electronic Equipment (elektroniikka romulle), vaatii van-
hojen sähkölaitteiden romun erottamisen normaali jättei-
den kierrosta. Vanhat sähkölaitteet tulee kerätä erikseen,
jotta näin voidaan optimoida laitteiden kierrätys ja näin
ollen vähentää vaaran aiheutumista ihmisille ja luonnolle.
Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi
laitteiden hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin
tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhojen laitteiden
oikeasta kierrättämisestä.
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Mikäli ei ole mahdollista avata luukkuovea sähkövirran
puuttuessa ja haluat ripustaa pyykit, toimi seuraavasti:
1. poista pistoke pistorasia-
sta.
2. tarkista, että veden taso
koneen sisällä on alhaisempi
kuin luukun suu; päinvastai-
sessa tapauksessa poista
liiallinen vesi tyhjennysletkun
kautta keräten se ämpäriin
kuten osoitettu kuvassa.
3. poista pesukoneen etu-
puolella oleva suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla (katso
kuva).
4. kuvassa osoitettua kieleket käyttäen ve ulospäin,
kunnes vapautetaan muovinen vetonipukka kiinnittimestä;
sen jälkeen vedä sitä alaspäin ja samanaikaisesti avaa luukku.
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen sen
työntämis konetta kohden, et olet työntänyt koukut
asiaankuuluviin reikiin.
70
FI
Huolto ja hoito
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten vähen-
netään pesukoneen vesilaitteiden kulumista ja estetään
vuotovaara.
Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja huoltotoi-
menpiteiden ajaksi.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa rievulla, joka
huuhdellaan lämpimän veden ja saippuan muodostamassa
liuoksessa. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irrota lokerikko nostaen
sitä ja vetäen sitä ulospäin
(katso kuvaa).
Pese se juoksevan veden
alla; tämä puhdistus tulee
suorittaa säännöllisesti.
Luukun ja rummun hoito
Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään pahan hajun
muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pyykinpesukone on varustettu itsestään puhdistuvalla
pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua,
että pienet esineet (rahat, napit) putoavat pumppua suoja-
avaan eteiseen, joka sijaitsee tämän alapuolella.
! Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota pistoke.
Eteisen saavuttamiseksi:
1. poista pesukoneen etu-
puolella oleva suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla (katso
kuvaa);
2. ruuvaa irti kansi kiertäen
sitä vastapäivään (katso
kuvaa): on normaalia, että
tulee ulos hieman vettä;
3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen sen
työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt koukut
asiaankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos siinä
on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee vaihtaa:
pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa yllättävän halkea-
misen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
FI
71
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso “Huoltoapu”), tarkista seuraavan
luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukoneeseen ei tule vettä
(Näytölle tulee näkyviin vilkkuva
kirjoitus “H2O”).
Pesukone täyttää ja poistaa vettä
jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
Lisätoimintojenmerkkivalot sekä
merkkivaloSTART/PAUSE” vilkkuvat
ja näylle tulee kyviin virhekoodi
(esim.: F-01, F-..).
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti, että ei
muodostu kontaktia.
Kodissa on sähkökatkos.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Näppäintä ON/OFF ei ole painettu.
Näppäintä START/PAUSE ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästys käynnistykseen (katso “Ohjeet pesujakson toteuttamise-
en”).
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/PAUSE ei ole painettu.
Poistoletkua ei ole asennettu 65 100 cm:n korkeudelle maasta (katso “Asennus”).
Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso “Asennus”).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta
pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerrok-
sissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa
vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukse-
en sopiva lappoilmiön estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä tulee
käynnistää se manuaalisesti.
On kytketty päälle litoiminto “Helppo silittää”: ohjelman loppuun suorittamiseksi
paina painiketta START/PAUSE (”Ohjelmat ja toiminnot”).
Veden poistoletku on taittunut (katso ”Asennus”).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (katso “Asen-
nus”).
Pesukone ei ole vaakatasossa (katso “Asennus”).
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso “Asennus”).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso “Asennus”).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso ”Huolto ja hoito”).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso ”Asennus”).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja käynni-
stä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus “pesuko-
neille”, “pesukoneille tai käsinpesuun”, tai vastaava).
• Annostelu on ollut liiallinen.
72
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso ”Häiriöt ja korjaustoimet”);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy takuutodistuksesta.
! Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla luukku.
/