Bose 739523-1110 Ohjekirja

Brändi
Bose
Malli
739523-1110
Tyyppi
Ohjekirja
2 - FINNISH
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä
tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
6. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
7. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
8. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla.
Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on
pudonnut esine, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.
VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET:
Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskuvaaran.
Tämä symboli merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi
toimintaan.
Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
Käytä tätä tuotetta vain yhdessä sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
Älä altista akkua sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms.
aiheutuvalle lämmölle).
Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
FINNISH - 3
ÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT
HUOMAA: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten
mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden
mukaan, sevoi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäises
asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti
todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla
toimenpiteillä:
Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.
Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan
käyttää tätä laitetta.
Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön
edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan
kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä
on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai
lähettimen lähelle.
Täyttää IDA-vaatimukset.
CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset
Artikla XII
Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency
Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen
pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä
ominaisuuksia tai suorituskykyä.
Artikla XIV
Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä
viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene.
Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.
Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien
laitteiden aiheuttamia häiriöitä.
ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-
jälleenmyyjään tai muuhun valtuutettuun ammattilaiseen.
Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden
EU-direktiivien olennaiset vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa
www.Bose.com/compliance.
Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.
Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava
kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten
terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai
liikkeestä, josta tuote ostettiin.
     
4 - FINNISH
ÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT
Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet
Osan nimi
Lyijy
(Pb)
Elohopea
(Hg)
Kadmium
(Cd)
Kuusiarvoinen
(CR(VI))
Polybrominoitu
bifenyyli (PBB)
Polybrominoitu
difenyylieetteri
(PBDE)
PCB-yhdisteet X O O O O O
Metalliosat X O O O O O
Muoviosat O O O O O O
Kaiuttimet X O O O O O
Johdot X O O O O O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle
GB/T 26572 -raja-arvon.
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa
osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.
Säilytä tiedot.
Sarja- ja mallinumerot näkyvät kaiuttimen pohjassa.
Sarjanumero: _______________________________________________________________________
Mallinumero: _______________________________________________________________________
Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi.
Voit tehdä sen helposti osoitteessa http://global.Bose.com/register
Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 7 merkitsee vuotta 2007 tai 2017.
Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road,
China(Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, Irlanti
Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan:
8862 2514 7977
Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Puhelinnumero: 001 800 900 2673
Yhdysvaltojen puhelinnumero: 1-877-841-2673
Android, Google Now, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Aiphone K.K:n lisenssillä.
Bluetooth
®
-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä
lisenssin nojalla.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
©2017 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
FINNISH - 5
SISÄLTÖ
The Bose® Connect -sovellus
Ominaisuudet ..................................................................................................................... 7
Aloittaminen
Purkaminen pakkauksesta ............................................................................................. 8
Paikan valitseminen .......................................................................................................... 9
Virran yhdistäminen ......................................................................................................... 10
Virran kytkeminen kaiuttimeen jasammuttaminen ............................................. 10
Ohjauspainikkeet
Mediatoistotoiminnot ...................................................................................................... 12
Puhelutoiminnot ................................................................................................................ 12
Äänikomentojen käyttäminen .............................................................................. 12
Äänihälytykset ........................................................................................................... 12
Äänikehotteiden ottaminen käyttöön
Valmiiksi asennetut kielet .............................................................................................. 13
Kielen valitseminen ........................................................................................................... 13
Kielen vaihtaminen ........................................................................................................... 13
Äänikehotteiden poistaminen käytöstä .................................................................... 13
Bluetooth®-tekniikka
Laiteparin muodostamistavan valinta ....................................................................... 14
Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi ............................................................ 15
Laiteparin muodostaminen NFC:llä ............................................................................ 16
Toisen mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi .............................................. 17
Laitteen yhteyden katkaiseminen ............................................................................... 17
Laitteen yhdistäminen uudelleen ................................................................................ 17
Useiden yhteyksien hallinta
Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen ....................................................... 18
Kahden yhdistetyn laitteen välillä vaihtaminen ..................................................... 18
Yhdistäminen aiemmin laitepariksi määritettyyn laitteeseen .......................... 18
Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen .......................................................... 18
Bose® Connect -sovelluksen käyttäminen ............................................................... 18
6 - FINNISH
SISÄLTÖ
Johtoyhteydet
Yhdistäminen 3,5 mm:n stereojohdolla .................................................................... 19
Yhdistäminen USB-johdolla .......................................................................................... 19
Akkukäyttö
Akunsäästötila .................................................................................................................... 20
Automaattinen virrankatkaisu ...................................................................................... 20
Automaattisen virrankatkaisun poistaminen käytöstä ............................... 20
Tilailmaisimet
Akkumerkkivalo ................................................................................................................. 22
Bluetooth®-merkkivalo .................................................................................................... 22
Tulon merkkivalo .............................................................................................................. 22
Bose®-kaiuttimien muodostaminen laitepariksi
Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi Bose® Connect -sovelluksella
(suositus)
.............................................................................................................................. 23
Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi manuaalisesti .................................... 23
Party-tila ....................................................................................................................... 23
Stereo-tila .................................................................................................................... 24
Party-tilan ja Stereo-tilan välillä vaihtaminen ......................................................... 25
Party- tai Stereo-tilan poistaminen käytöstä .......................................................... 25
Hoito ja kunnossapito
Puhdistaminen .................................................................................................................... 26
Asiakaspalvelu .................................................................................................................... 26
Rajoitettu takuu ................................................................................................................. 26
Tekniset tiedot .................................................................................................................... 26
Ongelmanratkaisu
Tavallisimmat ratkaisut .................................................................................................... 27
Kaiuttimen palauttaminen alkutilaan ......................................................................... 29
FINNISH - 7
THE BOSE® CONNECT -SOVELLUS
Lataamalla maksuttoman Bose® Connect -sovelluksen voit helposti hallita Bluetooth®-
yhteyksiä, ottaa käyttöön ominaisuuksia ja saada päivityksiä.
Ominaisuudet
Mobiililaitteita helppo yhdistää ja vaihtaa yhdellä pyyhkäisyllä.
Äänikehotteet voi poistaa käytöstä.
Mahdollistaa kaiuttimen asetusten mukauttamisen, esimerkiksi äänikehotteiden kielen
asettamisen.
Kaiuttimet voi määrittää Party- tai Stereo-tilassa kuuntelua varten.
Yhteensopiva useimpien Apple- ja Android™-järjestelmien kanssa.
Ohjelmistopäivitykset pitävät kaiuttimen ajan tasalla.
8 - FINNISH
ALOITTAMINEN
Purkaminen pakkauksesta
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:
SoundLink® Revolve USB-virtalähde USB-johto
Muuntajat
USB-virtalähteet ja muuntajat voivat poiketa toisistaan hieman. Käytä maassasi
käytettäväksi tarkoitettua muuntajaa.
Jos jokin osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose®-
jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun (ks. sivu 26).
FINNISH - 9
ALOITTAMINEN
Paikan valitseminen
Bluetooth®-yhteys toimii parhaiten, kun mobiililaite on enintään 10 metrin etäisyydellä
kaiuttimesta ja niiden välillä on näköyhteys. Mobiililaitteen siirtäminen kauemmas
tai näköyhteyden puuttuminen voi heikentää äänenlaatua sekä katkaista laitteen
jakaiuttimen välisen yhteyden.
Pidä muut langattomat laitteet vähintään 1 metrin etäisyydellä kaiuttimesta.
Älä aseta kaiutinta ja laitetta metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden
tai lämmönlähteiden lähelle.
HUOMIO:
Aseta kaiutin pohja alaspäin. Jos kaiutin asetetaan jokin muu puoli alaspäin,
äänenlaatu voi heikentyä ja kaiutin voi vaurioitua.
Älä aseta kaiutinta märälle tai likaiselle pinnalle.
10 - FINNISH
ALOITTAMINEN
Virran yhdistäminen
Kun kaiutin toimitetaan, sen akku on ladattu vain osittain. Ennen kaiuttimen
ensimmäistä käyttöä yhdistä se sähköpistorasiaan. Kaiuttimen akun ei tarvitse olla
täyteen ladattu, mutta yhteys täytyy muodostaa akun aktivoimiseksi.
1. Kiinnitä USB-johdon pieni pää kaiuttimen micro-B-USB-liitäntään.
2. Yhdistä toinen pää USB-virtalähteeseen.
3. Yhdistä USB-virtalähde pistorasiaan.
Huomautus: Yhdistä tarvittaessa alueellasi käytettävä muuntaja pistorasiaan.
Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki, ja akkumerkkivalo
vilkkuu oranssina. Kun akku
on ladattu täyteen,
palaa vihreänä.
Virran kytkeminen kaiuttimeen
jasammuttaminen
Paina painikelevyn virtapainiketta .
Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran, Bluetooth®-merkkivalo palaa
sinisenä ja kuulet kielenvalintakehotteen (ks. sivu 13).
Jos kaiuttimeen on jo aiemmin kytketty virta ja siitä on muodostettu laitepari
vähintään yhden mobiililaitteen kanssa, Bluetooth®-merkkivalo vilkkuu valkoisena
jakaiuttimesta muodostetaan yhteys kahteen viimeksi käytettyyn mobiililaitteeseen.
Kuulet Akku <numero> prosenttia. Yhdistetty <mobiililaitteen nimi> -ilmoituksen.
Bluetooth®-merkkivalo palaa valkoisena.
FINNISH - 11
OHJAUSPAINIKKEET
Kaiuttimeen kytketään virta sekä toistoa, äänenvoimakkuutta ja kaiutinpuhelintoimintoja
ohjataan painikelevyn painikkeilla.
Huomautus: Tietyt mobiililaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia näiden toimintojen kanssa.
Virtapainike
Bluetooth®-
painike
Monitoimipainike
Tulotilan
painike
Lisää äänenvoimakkuutta
Vähemmän äänenvoimakkuutta
12 - FINNISH
OHJAUSPAINIKKEET
Monitoimipainikkeella ohjataan musiikkilähteitä sekä mobiililaitteen ja kaiuttimen
avulla käytäviä kaiutinpuheluita.
Mediatoistotoiminnot
Toiminto Toimintaohjeet
Toisto Paina .
Tauko Paina .
Huomautus: Tulotilassa -painikkeen painaminen
mykistää äänen (ks. sivu 19).
Siirtyminen seuraavaan raitaan Paina
kaksi kertaa.
Siirtyminen edelliseen raitaan Paina kolme kertaa.
Puhelutoiminnot
Toiminto Toimintaohjeet
Puhelun soittaminen Aktivoi mobiililaitteen ääniohjaus pitämällä painettuna.
Katso ”Äänikomentojen käyttäminen”.
Puhelun siirtäminen
kaiutinpuhelimesta
mobiililaitteeseen puhelun
ollessa meneillään
Pidä
painettuna.
Puheluun vastaaminen Paina .
Puhelun hylkääminen Pidä painettuna.
Puhelun lopettaminen Paina .
Puhelun mykistäminen Pidä ja + painettuina samanaikaisesti.
Voit poistaa mykistyksen pitämällä painikkeita painettuina.
Vaihtaminen puheluiden välillä Voit vastata toiseen puheluun painamalla
puhelun aikana.
Voit vaihtaa puhelusta toiseen painamalla kahdesti.
Äänikomentojen käyttäminen
Kaiuttimen mikrofoni toimii älypuhelimen mikrofonin laajennuksena. Kaiuttimen
-painikkeen avulla voit käyttää mobiililaitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden
soittamiseen ja vastaanottamiseen sekä kysymysten esittämiseen Siri®- tai Google
Now™ -palvelussa, jotta voit kuunnella esimerkiksi musiikkia, sääennusteen tai jonkin
ottelun tulokset.
Aktivoi laitteen ääniohjaus pitämällä
painettuna. Kuulet äänimerkin sen merkiksi,
että ääniohjaus on käytössä.
Äänihälytykset
Kaiutin ilmoittaa saapuvista puheluista. Lisätietoja tämän toiminnon poistamisesta
käytöstä on kohdassa sivu 13.
FINNISH - 13
ÄÄNIKEHOTTEIDEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
Äänikehotteet opastavat Bluetooth®-laiteparin muodostamisessa ja yhdistämisessä.
Valmiiksi asennetut kielet
Englanti Hollanti Norja Kiina (kanton) Venäjä
Espanja Tanska Saksa Japani Puola
Ranska Ruotsi Italia Korea
Portugali Suomi Mandariinikiina Arabia
Lisää kielivaihtoehtoja
Siirry osoitteeseen global/Bose.com/Support/SLR
Voit myös käyttää Bose® Connect -sovellusta (ks. sivu 7).
Jos haluamasi kieli ei ole saatavana, katso lisätietoja kohdasta ”Äänikehotteiden
poistaminen käytöstä”.
Kielen valitseminen
1. Voit selata kieliluetteloa painamalla tai +.
2. Kun kuulet haluamasi kielen, valitse se pitämällä monitoimipainiketta
painettuna.
Kuulet äänimerkin ja Valmis parinmuodostukseen -ilmoituksen.
Kielen vaihtaminen
1. Pidä ja tulonvalintapainike painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet
ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Voit selata kieliluetteloa painamalla tai +.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, pidä painettuna, kunnes kuulet äänimerkin
jaYhdistetty <mobiililaitteen nimi> -ilmoituksen.
Äänikehotteiden poistaminen käytös
Pidä ja + painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet Äänikehotteet pois käytöstä
-ilmoituksen.
Huomautus: Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.
14 - FINNISH
BLUETOOTH®-TEKNIIKKA
Langaton Bluetooth
-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen älypuhelimien,
taulutietokoneiden ja tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin virtauttaminen
laitteesta edellyttää, että siitä ja kaiuttimesta muodostetaan laitepari.
Laiteparin muodostamistavan valinta
Mobiililaitteesta ja kuulokkeista voi muodostaa laiteparin langattomalla Bluetooth-
tekniikalla tai NFC-toiminnolla.
Voit myös muodostaa mobiililaitteen laitepariksi käyttämällä Bose® Connect -sovellusta
(ks. sivu 7).
Mikä NFC on?
NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla laitteiden välille voidaan
muodostaa langaton yhteys koskettamalla niillä toisiaan. Katso laitteen käyttöohjeesta,
tukeeko se NFC-toimintoa.
Jos laitteesi ei tue Bluetooth NFC
-toimintoa tai olet epävarma:
Noudata kohdassa ”Mobiililaitteen
muodostaminen laitepariksi” sivulla 15
annettuja ohjeita.
Jos laitteesi tukee Bluetooth-laiteparin
muodostamista NFC:llä:
Noudata kohdassa ”Laiteparin muodostaminen
NFC:llä” sivulla 16 annettuja ohjeita.
Huomautus: Jos laitteesi tukee laiteparin muodostamista Bluetooth NFC:llä,
voitkäyttää kumpaa menetelmää tahansa.
FINNISH - 15
BLUETOOTH®-TEKNIIKKA
Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi
Kun kytket kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, se etsii mobiililaitetta
automaattisesti.
1. Ota Bluetooth®-ominaisuus käyttöön laitteessa.
Vihje: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.
2. Valitse Bose® Revolve SoundLink® -kaiutin laiteluettelosta.
Kun laitepari on muodostettu, kuulet Yhdistetty <mobiililaitteen nimi> -ilmoituksen
ja Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.
Huomautus: Laiteparin muodostamisesta toisen laitteen kanssa on lisätietoja kohdassa
sivu 17.
16 - FINNISH
BLUETOOTH®-TEKNIIKKA
Laiteparin muodostaminen NFC:llä
Huomautus: Kun kytket kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, varmista ennen
mobiililaitteen muodostamista pariksi NFC-toiminnon avulla, että olet
valinnut kielen.
1. Poista mobiililaitteen lukitus. Ota Bluetooth®- ja NFC-toiminnot käyttöön.
Lisätietoja näistä ominaisuuksista on laitteen käyttöohjeessa.
2. Napauta laitteen NFC-kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan ja pidä paikallaan.
Bose®-logo toimii kohdealueena.
Laite saattaa pyytää vahvistamaan yhdistämisen.
Kun laitepari on muodostettu, kuulet Yhdistetty <mobiililaitteen nimi > -ilmoituksen
ja Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.
FINNISH - 17
BLUETOOTH®-TEKNIIKKA
Toisen mobiililaitteen muodostaminen
laitepariksi
Voit tallentaa enintään kahdeksan pariksi muodostettua mobiililaitetta kaiuttimen
laitepariluetteloon.
Pidä Bluetooth®-painiketta painettuna, kunnes Bluetooth-merkkivalo vilkkuu
sinisenä ja kuuluu Valmis muodostamaan toisen laiteparin -ilmoitus. Muodosta
kaiuttimesta ja laitteesta laitepari (ks. sivu 15).
Jos laitteesi tukee laiteparin muodostamista NFC-toiminnolla, ks. ”Laiteparin
muodostaminen NFC:llä” sivulla 16.
Laitteen yhteyden katkaiseminen
Poista laitteen Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
Jos laite tukee laiteparin muodostamista NFC-toiminnolla, napauta laitteen NFC-
kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan. Bose®-logo toimii kohdealueena.
Laitteen yhdistäminen uudelleen
Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi
yhdistettynä olleeseen laitteeseen.
Huomautus: Laitteiden on oltava kantoalueella, ja niiden virran tulee olla kytketty.
Jos laite tukee laiteparin muodostamista NFC-toiminnolla, napauta laitteen NFC-
kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan. Bose®-logo toimii kohdealueena.
18 - FINNISH
USEIDEN YHTEYKSIEN HALLINTA
Voit tallentaa enintään kahdeksan mobiililaitetta kaiuttimen laitepariluetteloon,
jakaiutin voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen mobiililaitteeseen kerrallaan.
Huomautus: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
Yhdistettyjen mobiililaitteiden
tunnistaminen
Painamalla Bluetooth®-painiketta kuulet parhaillaan yhdistettyinä olevat laitteet.
Kahden yhdistetyn laitteen välillä
vaihtaminen
1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa laitteessa.
Yhdistäminen aiemmin laitepariksi
määritettyyn laitteeseen
1. Painamalla kuulet, mihin laitteeseen kaiutin on parhaillaan yhdistetty.
2. Painamalla kahden sekunnin kuluessa voit yhdistää kaiuttimen laitepariluettelossa
seuraavana olevaan laitteeseen.
3. Toista, kunnes kuulet haluamasi laitteen nimen.
Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että laite on yhdistetty.
4. Aloita äänentoisto yhdistetyssä laitteessa.
Kaiuttimen laitepariluettelon
tyhjentäminen
1. Pidä painettuna 10 sekuntia, kunnes kuulet Bluetooth®-laiteluettelo tyhjennetty.
Valmis parinmuodostukseen -ilmoituksen.
Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiuttimesta voidaan
muodostaa laitepari uuden laitteen kanssa.
2. Poista kaiutin laitteen Bluetooth-luettelosta.
Bose
®
Connect -sovelluksen käyttäminen
Useiden yhdistettyjen laitteiden hallinta käy helposti myös Bose® Connect -sovelluksella
(ks. sivu 7).
FINNISH - 19
JOHTOYHTEYDET
Älypuhelimen, taulu- tai tavallisen tietokoneen tai muu mobiililaitteen äänen
lähtöliitäntä voidaan yhdistää AUX- tai micro-B USB -liitäntään.
Yhdistäminen 3,5 mm:n stereojohdolla
AUX-liitäntään sopii 3,5 mm:n stereoliittimellä varustettu johto (hankittava erikseen).
1. Yhdistä mobiililaite kaiuttimen AUX-liitäntään 3,5 mm:n liittimellä varustetun
stereojohdon avulla.
2. Paina kaiuttimen virtapainiketta .
3. Pidä tulotilan painiketta painettuna, kunnes kuulet AUX-ääni -ilmoituksen.
Yhdistäminen USB-johdolla
1. Yhdistä laite USB-johdolla kaiuttimen micro-B USB -liitäntään.
2. Paina kaiuttimen -painiketta.
3. Pidä painike painettuna, kunnes kuulet USB-ääni-ilmoituksen.
20 - FINNISH
AKKUKÄYTTÖ
Akunsäästötila
Jos kaiuttimen pistoke on ollut irti pistorasiasta, kaiutin on ollut käyttämättä yli kolme
päivää ja akussa on varausta jäljellä alle 10 prosenttia, kaiutin siirtyy akunsäästötilaan.
Voit aktivoida kaiuttimen uudelleen yhdistämällä sen pistorasiaan.
Kun kaiutinta ei käytetä, säilytä sitä viileässä paikassa.
HUOMIO: Älä pidä kaiutinta säilytyksessä pitkään, jos akku on ladattu täyteen tai
akkumerkkivalo
vilkkuu punaisena.
Automaattinen virrankatkaisu
Kun käytössä on seuraavat liitännät ja virtalähteet, kaiuttimen virta katkeaa 30 minuutin
käyttämättömyyden jälkeen (ei ääntä kaiuttimesta):
AUX-liitäntä, akku- tai verkkovirta
Bluetooth®-liitäntä, akkuvirta
Automaattisen virrankatkaisun poistaminen käytös
1. Pidä +- ja tulotilan painiketta painettuina samanaikaisesti.
Kuulet Automaattinen virrankatkaisu pois -ilmoituksen.
2. Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimet.
FINNISH - 21
TILAILMAISIMET
Kaiuttimen yläosassa on tilaa ilmaisevia merkkivaloja.
Tulon
merkkivalo
Akkumerkkivalo
Bluetooth®-
merkkivalo
/