Shimano CM-JK01 Ohjekirja

Brändi
Shimano
Malli
CM-JK01
Tyyppi
Ohjekirja
UM-0145A-000
참고
스트랩은 강하게 잡아 당기지
마십시오.
스트랩 홀이 끊어질 우려가
있습니다.
어린이와 유아의 손이 닿지 않는
안전한 곳에 보관하십시오.
직사광선에 노출되지 않는 곳이나
지나친 온도 변화가 없는 곳에
보관하십시오.
스트랩을 사용할 경우는 그림과 같이
부속 플레이트를 사용해 주십시오.
패키지 내용
실리콘 자켓, 플레이트 (x2)
부품명
(A) 스트랩 홀
* 스트랩(딸려있지 않습니다)을
걸기 위한 구멍입니다.
(B) 플레이트
실리콘 자켓
*
작동 절차와 같은 자세한 사항은, 당사
지원 홈페이지 를 참조하십시오
(http://www.shimano-sportcamera.com/).
다른 언어로 된 사용자 취급 설명서는
아래에서 구하실 수 있습니다:
http://si.shimano.com/#categories/90
여기 나와 있는 스펙들은 개선을 위하여
통지없이 변경될수 있음을 양지하시기
바랍니다. (Korea)
(A)
(B)
Invólucro de Silicone
Nota
Não puxe fortemente as correias.
Isso pode danificar os orifícios da
correia.
Guardar num local seguro, fora do
alcance de crianças e de bebés.
Guarde o invólucro de silicone num
local em que não esteja exposto à
luz solar direta nem a variações
extremas de temperatura.
Se utilizar a correia, use a placa
incluída tal como mostrado na
figura.
Conteúdo do conjunto
Invólucro de silicone, placa (2)
Nome das peças
(A) Orifício da correia
* Orifício para fixação das correias
(não incluidas).
(B) Placa
* Para mais informações sobre os
procedimentos de operação, consulte o
nosso sítio Web de apoio
(http://www.shimano-sportcamera.com/).
Manuais de utilizador noutros idiomas
estão disponíveis no endereço:
http://si.shimano.com/#categories/90
Note: as especificações estão sujeitas a
alteração para fins de melhoramento sem
aviso prévio. (Portuguese)
Silikonejakke
Bemærk
Du må ikke trække hårdt i
stropperne. Det kan beskadige
strophullet.
Opbevar batteriet et sikkert sted
udenfor børns rækkevidde.
Opbevar silikonejakken på et sted
uden direkte sollys og ekstreme
temperaturforskelle.
Hvis du bruger stroppen, skal du
bruge den medfølgende plade som
vist på illustrationen.
Pakkens indhold
Silikonejakke, plade (x2)
Navne på dele
(A) Strophul
* Hul til fastgørelse af stropper
(ikke inkluderet).
(B) Plade
* Detaljeret information om f.eks.
betjeningsprocedurer kan findes på vores
support-webside
(http://www.shimano-sportcamera.com/).
Brugervejledninger på andre sprog er
tilgængelige på:
http://si.shimano.com/#categories/90
Bemærk venligst, at specifikationerne kan
ændres uden forudgående varsel med
henblik på forbedring. (Danish)
Silikonfodral
Obs!
Dra inte hårt i remmarna. Det kan
skada remmens hål.
Förvara den på en säker plats utom
räckhåll för barn och småbarn.
Förvara silikonfodralet på en plats
där det inte utsätts för direkt solljus
och extrema
temperaturförändringar.
Om du använder remmen ska du
använda den medföljande brickan,
som bilden visar.
Paketets innehåll
Silikonfodral, bricka (x2)
Delarnas namn
(A) Remmens hål
* Hål för att fästa remmar
(medföljer ej).
(B) Bricka
* Detaljer om tillvägagångssätt för
användning finns på vår supports hemsida
(http://www.shimano-sportcamera.com/).
Användarhandböcker på andra språk finns
på: http://si.shimano.com/#categories/90
Obs! På grund av produktutveckling kan
specifikationerna ändras utan föregående
meddelande. (Swedish)
Χιτώνιο σιλικόνης
Σημείωση
Μην τραβάτε δυνατά τα λουράκια.
Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη
στην τρύπα για το λουράκι.
Αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος
μακριά από παιδιά και βρέφη.
Αποθηκεύστε το χιτώνιο σιλικόνης σε
σημείο που δεν εκτίθεται σε άμεσο
ηλιακό φως και ακραίες αλλαγές
θερμοκρασίας.
Εάν χρησιμοποιείτε το λουράκι,
χρησιμοποιήστε την πλάκα που
περιλαμβάνεται όπως φαίνεται στην
εικόνα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Χιτώνιο σιλικόνης, Πλάκα (x2)
Ονομασία εξαρτημάτων
(A) Τρύπα για το λουράκι
* Τρύπα για τα λουράκια
(δεν περιλαμβάνονται).
(B) Πλάκα
* Για λεπτομέρειες, όπως οι διαδικασίες
λειτουργίας, ελέγξτε την ιστοσελίδα
υποστήριξης
(http://www.shimano-sportcamera.com/).
Εγχειρίδια χρήστη σε άλλες γλώσσες είναι
διαθέσιμα στη διεύθυνση:
http://si.shimano.com/#categories/90
Σημείωση: οι προδιαγραφές μπορεί να
τροποποιηθούν για λόγους βελτίωσης χωρίς
προειδοποίηση. (Greek)
Silikonitasku
Huomaa
Älä vedä hihnoja voimakkaasti.
Hihnan aukko voi vaurioitua.
Säilytä tuotetta turvallisessa
paikassa poissa lasten ja vauvojen
ulottuvilta.
Säilytä silikonitaskua poissa suorasta
auringonvalosta ja äärilämtiloista.
Jos käytät hihnaa, käytä mukana
toimitettua levyä kuvan mukaisesti.
Pakkauksen sisältö
Silikonitasku, levy (x2)
Osien nimet
(A) Hihnan aukko
* Aukko hihnan kiinnitystä varten
(ei sisälly).
(B) Levy
* Katso lisätietoja ja käyttöohjeita
tukisivustoltamme
(http://www.shimano-sportcamera.com/).
Muunkielisiä käyttöoppaita saatavana
osoitteessa:
http://si.shimano.com/#categories/90
Huomaa: tekniset tiedot voivat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta tuotekehittelyn
vuoksi. (Finnish)
/