Ferm fcr 18k reciprocating saw Omistajan opas

Brändi
Ferm
Malli
fcr 18k reciprocating saw
Tyyppi
Omistajan opas
SIKKERHETSREGLER
Følgende symboler benyttes i denne bruksanvisningen:
Betegner fare for personskade, dødsfall eller skade
på verktøyet dersom instruksjonene i denne
håndboken ikke etterfølges.
Betegner fare for elektrisk støt.
Les denne bruksanvisningen grundig før du begynner å
bruke maskinen. Gjør deg kjent med hvordan maskinen
virker og hvordan den skal betjenes. Gi maskinen det
vedlikeholdet den i følge bruksanvisningen trenger, slik
at den alltid fungerer uten feil. Bruksanvisningen og den
tilhørende dokumentasjonen må oppbevares i nærheten
av maskinen.
Ved bruk av elektrisk verktøy må man ta følgende
grunnleggende forholdsregler for å beskytte seg mot
elektriske støt, helseskader og brannfare. Les og følg
alle disse anvisningene før du begynner å bruke
dette elektriske verktøyet.
Ta godt vare på disse forholdsreglene.
Ta av batteriblokken. Når elektroverktøyet ikke er i
bruk, før vedlikehold og ved skifte av verktøy, som
f.eks. spennpatron eller bor.
•Maskinen kan brukes til å skru og å bore. Den må ikke
under noen omstendighet brukes til andre formål
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER FOR
LADEAPPARAT OG BATTERIBLOKK
Skulle du komme i berøring med syren fra
batteriblokken, må du omgående vaske av syren
med vann. Skulle du få syre i øynene, må du
omgående skylle øynene med vann og oppsøke lege!
1. Før bruk må du lese og ta hensyn til bruksanvisningen
og sikkerhetsreglene for ladeapparatet og
batteriblokken!
2. Advarsel! Bruk bare det ladeapparatet og den
batteriblokken som ble levert fra produsenten av
maskinen, ellers kan det være fare for ulykker.
3. Beskytt ladeapparatet, batteriblokken og det elektriske
verktøyet mot fuktighet, som f.eks. regn eller sne.
4. Før ladeapparatet skal brukes må du alltid
kontrollere at alle kablene er korrekt tilkoblet.
5. Hvis du finner skader på kabler, må ladeapparatet ikke
brukes mer. Skift ut skadede kabler umiddelbart.
6. Når du ikke bruker ladeapparatet, må støpselet være
trukket ut av stikkontakten. Ikke trekk i
strømkabelen for å dra ut støpselet av kontakten.
7. Hvis ladeapparatet faller ned eller på annen måte
utsettes for sterke mekaniske påkjenninger, må du
ikke bruke det igjen før et anerkjent spesialverksted
har undersøkt om det er skadet. Skadede deler må
repareres.
8. Vær forsiktig med batteriblokken. Ikke la den falle
ned, og ikke utsett den for slag og støt.
9. Du må aldri forsøke å reparere ladeapparatet eller
batteriblokken selv. Reparasjoner må alltid utføres
av et anerkjent spesialverksted, ellers kan det være
fare for ulykker.
10. Før rengjøring eller vedlikehold av ladeapparatet
eller batteriblokken må støpselet på strømkabelen
alltid trekkes ut av stikkontakten på ladeapparatet.
11. Batteriblokken må aldri lades hvis omgivelsestem-
peraturen er lavere enn 10 °C eller høyere enn 40 °C.
12. Lufteåpningene i ladeapparatet må ikke tildekkes.
13. Batteriblokken må ikke kortsluttes.
Ved en kortslutning oppstår det en elektrisk strøm
med svært høy strømstyrke. Følgene kan bli
overoppheting, brannfare eller sprekker i
batteriblokken. Dette kan føre til skader på batteriblokken
eller at brukeren utsettes for fare.
Derfor:
1. Ikke koble kabler til polene på batteriblokken.
2. Pass på at ingen metallgjenstander (stifter, binders,
mynter osv.) befinner seg i holderen for batteriblokken.
3. Batteriblokken må ikke utsettes for vann eller regn.
4. For å unngå feil og/eller risiko må du utelukkende
bruke den medfølgende batteriblokken i
kombinasjon med denne batteridrevne
drillen/skrutrekkeren.
14. En skadet batteriblokk, eller en batteriblokk som
ikke lenger kan lades, må behandles som spesialavfall.
Ikke kast den sammen med vanlig husholdningsavfall.
15. Batteriblokken må aldri legges på ilden eller i vann.
Da kan den eksplodere!
16. Apparatet er kun beregnet til saging. All annen bruk
utelukkes ettertrykkelig.
ELEKTRISK SIKKERHET
Kontroller alltid om batterispenningen stemmer
overens med den på typeskiltet. Kontroller
dessuten om nettspenningen din stemmer overens
med inngangsspenningen til batteriladeapparatet.
Batteriladeapparatet er dobbeltisolert i henhold til
EN60335. Derfor er det ikke nødvendig med jording.
Skifte av kabler og støpsler
Kast gamle kabler og støpsler umiddelbart etter at de er
blitt skiftet ut med nye. Det er farlig å sette støpselet til
en løs kabel inn i en stikkontakt.
Ferm 43
18 VOLTIN JOHDOTON
SÄHKÖSAHA
TEKNISET TIEDOT
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ (LAUKKU)
Pakkaus sisältää seuraavat osat:
1 johdoton sähkösaha
1 akku, 18 V, 1,3 Ah
1 akkulaturi
1 terä puun sahaukseen
1terä metallin sahaukseen
1 käyttöohje
1 takuutodistus
1 turvallisuusohjeet
Tarkasta, että saha sekä irralliset osat ja varusteet ovat
vahingoittumattomia.
TURVALLISUUSOHJEET
Tässä käyttöohjeessa esiintyvät seuraavat merkit:
Tarkoittaa vahingonvaaraa, hengenvaaraa ja
mahdollista koneen vahingoittumista, jos tässä
käyttöohjeessa olevia ohjeita ei noudateta.
Osoittaa sähköjännitteen läsnäolon.
Lue tämä käyttöohje tarkkaan ennen kuin otat koneen
käyttöön. Tutustu toimintatapaan ja käyttöön. Huolla
konetta ohjeiden mukaisesti, jotta se aina toimii
moitteettomasti. Käyttöohje ja siihen kuuluvan
dokumentaatio täytyy säilyttää koneen läheisyydessä.
Sähkötyökalujen käytön yhteydessä on otettava
huomioon suojaksi sähköiskua, vahingoittumis- ja
palonvaaraa vastaan seuraavat perusteelliset
varotoimenpiteet. Lue ja huomioi kaikki ohjeet
ennen kuin käytät tätä sähkötyökalua. Säilytä tämä
turvallisuusohje hyvin.
Ota akkulohko pois. Kun sähkötyökalua ei käytetä,
ennen huoltoa ja työkalujen vaihdon yhteydessä
kuten esim. kiinnitysistukka, poranterä.
Laite on tarkoitettu ruuvaamiseen ja poraamiseen.
Kaikki muut käytöt suljetaan nimenomaan pois.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LATAUSLAITETTA JA AKKULOHKOA
VARTEN
Jos joudut happolohkossa olevan hapon kanssa
kosketuksiin, pese happo heti pois vedellä. Jos
happoa joutuu silmiin, huuhtele silmät heti vedellä
ja hakeudu heti lääkäriin!
1. Lue käyttöohje ja turvallisuusohje latauslaitteelle ja
akkulohkolle ennen käyttöä ja noudata niitä!
2. Huomio! Käytä vain latauslaitetta ja akkulohkoa,
jotka valmistaja on toimittanut, muussa tapauksessa
on olemassa onnettomuusvaara.
3. Suojaa latauslaite, akkulohko ja sähkötyökalu
kosteudelta, kuten esim. vesisateelta tai lumelta.
4. Tarkista aina ennen latauslaitteen käyttöä kaikkien
kaapeleiden oikea liitäntä.
5. Jos havaitset kaapeleissa vaurioita, latauslaitetta ei
saa enää käyttää. Vaurioitunut kaapeli on heti
vaihdettava.
6. Kun et käytä latauslaitetta, verkkopistoke täytyy olla
vedettynä irti pistorasiasta. Älä vedä pistoketta
verkkokaapelista.
7. Jos latauslaite sattuu putoamaan tai on muualla
laitettu alttiiksi voimakkaalle mekaaniselle
rasitukselle, jätä se ennen lisäkäyttöä ensin
tunnustetun ammattikorjaamon tutkittavaksi
vaurion varalta. Vaurioituneet osat täytyy vaihtaa.
8. Käsittele akkulohkoa varovasti, älä anna sen pudota
tai älä iske sitä.
9. Älä milloinkaan itse yritä korjata latauslaitetta tai
akkulohkoa. Tunnustetun ammattikorjaamon täytyy
aina suorittaa korjaukset, muussa tapauksessa on
olemassa onnettomuusvaara.
Jännite | 18 V-
Akun jännite | 230 V~
Akun jännitteen taajuus | 50 Hz
Akun teho | 1,3 Ah
Latausaika | 1 tuntia
Käyntinopeus |
kuormittamattomana | 0-2100/min
Sahaussyvyys | 19 mm
Paino (akku mukaan lukien) | 1,9 kg
Lpa (äänenpainetaso) | 84,4 dB (A)
Lwa (äänentehotaso käytössä) | 97,4 dB (A)
Tärinätaso | 3,1 m/s
2
38 Ferm
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvahinkojen estämiseksi kone toimitetaan
tukevassa pakkauksessa. Pakkaus on laajalle ulottuvasta
käyttökelpoisesta materiaalista. Käytä hyväksi myös
mahdollisuus pakkauksen kierrättämiseen.
Ni-Cd-akut ovat kierrätyskelpoisia. Luovuta ne
kemiallisten jätteiden jätehuoltopaikkaan niin, että akut
kierrätetään tai hävitetään ympäristöystävällisellä
tavalla.
TAKUU
Lue takuuehdot erillisestä mukaan liitetystä
takuukortista.
Lisätarvikkeisiin ja/tai akkuihin koskeviin kysymyksiin
liittyen käänny Ferm’n huolto-osoitteen puoleen.
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että tämä
tuote on seuraavien normien tai
ohjeellisten asiakirjojen mukainen:
prEN50260-1, prEN50260-2-1,
prEN50260-2-2, EN55014-1, EN55014-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN61000-3-2,
EN61000-3-3
ohjeiden määräysten mukaan:
98/37/ETY
73/23/ ETY
89/336/ ETY
01-01-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Quality department
18 VOLT OPPLADBAR
ELEKTRISK SAG
TEKNISKE DATA
EMBALLASJENS INNHOLD (KOFFERT)
Emballasjen inneholder:
1Oppladbar elektrisk sag
1 Batteri, 18 V, 1,3 Ah
1 Batterilader
1 Sagblad for tre
1 Sagblad for metall
1 Håndbok
1Garantikort
1 Sikkerhetsinstruksjoner
Undersøk om sagen, løse deler og tilbehør har
transportskader.
Spenning | 18 V-
Batterispenning | 230 V~
Frekvens | 50 Hz
Batterikapasitet | 1,3 Ah
Ladetid | 1 time
Kuttetall, tomgang | 0 - 2100/min
Skjærekapasitet | 19 mm
Vekt (med batteri) | 1,9 kg
Lpa (lydtrykknivå) | 84,4 dB(A)
Lwa (lydstyrkenivå) | 97,4 dB(A)
Vibrasjonsnivå | 3,1 m/s
2
CE
ı
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
(
SF
)
42 Ferm
10. Vedä aina ennen latauslaitteen tai akkulohkon
puhdistusta tai huoltoa latauslaitteen verkkopistoke
irti pistorasiasta.
11. Älä lataa akkulohkoa, jos ympäristön lämpötila on 10
°C alapuolella tai 40 °C yläpuolella.
12. Latauslaitteen tuuletusaukkojen täytyy aina olla
vapaat.
13. Akkulohkoa ei saa oikosulkea.
Oikosulussa sähkö virtaa suurella
virranvoimakkuudella. Seurauksena voi olla
ylikuumennus, palonvaara tai akkulohkon
halkeaminen. Tämä voi johtaa akkulohkon
vahingoittumiseen tai onnettomuusvaaraan käyttäjälle.
Siitä syystä:
1. Älä kiinnitä mitään kaapeleita akkulohkon napoihin.
2. Ota tällöin huomioon, ettei akkulohkon
kiinnittimessä ole mitään metalliesineitä (nauloja,
klemmareita, kolikkoja jne.).
3. Älä laita akkulohkoa alttiiksi vedelle tai sateelle.
4. Käytä mukana toimitettua akkulohkoa ainoastaan
yhdessä tämän akku-poraruuvaajan kanssa, jotta
vältät virheitä ja/tai vaaran.
14. Vaurioitunut tai ei enää lataava akkulohko täytyy
hävittää ongelmajätteenä. Älä heitä sitä talousjät-
teeseen.
15. Älä milloinkaan heitä akkulohkoa tuleen tai veteen.
On olemassa räjähdysvaara!
16. Laite on tarkoitettu käytettäväksi sahana eikä sitä saa
käyttää muihin tarkoituksiin.
SÄHKÖTURVALLISUUS
Tarkasta aina, vastaako akkujännite tyyppikilvessä
ilmoitettua jännitettä. Tarkasta lisäksi, vastaako
verkkojännite akkulataajan tulojännitettä.
Akkulataaja on kaksoiseristetty normin EN60335
mukaisesti; siinä ei vaadita maadoitusta.
Kaapeleiden tai pistokkeiden vaihto
Vanhat kaapelit ja pistokkeet on hävitettävä välittömästi
sen jälkeen, kun ne on vaihdettu uusiin. Irrallisen kaapelin
pistokkeen liitäntä pistorasiaan on vaarallista.
TUOTETIEDOT
Kurva A
1 Kahva
2 Käynnistyskytkin
3 Turvakytkin
4 Terä
5 Jalkalevy
6 Kiristysruuvi
7 Akku
MARCATURE SIMBOLI
Ympäristön lämpötila enintään 40 °C
Ongelmajätettä, hävitettävä asianmukaisesti
Ei saa heittää veteen
Ei saa heittää avotuleen
Kierrätettävä
Ferm 39
KYTKIMIEN KÄYTTÖ
Kurva D
1 Turvakytkin
2 Käynnistyskytkin
Ennen kuin työnnät akkuyksikön sahaan, varmista aina
että käynnistyskytkin toimii kunnolla ja palaa
pysäytysasentoon, kun se vapautetaan.
Laitteessa on turvakytkin, joka estää käynnistyskytkimen
tahattoman käytön.
Käynnistä saha pitämällä turvakytkintä painettuna ja
painamalla samalla käynnistyskytkintä. Pysäytä saha
vapauttamalla käynnistyskytkin.
SAHAN KÄYTTÖ
Pidä sahasta lujasti kiinni. Aseta jalkalevy sahattavan
kappaleen päälle siten, että kappale ei koske terään.
Kytke saha toimintaan ja odota, kunnes se käy täydellä
nopeudella. Paina sahaa sitten tasaisesti vaakasuorassa
suunnassa sahattavan pinnan poikki, kunnes sahaus on
valmis. Jäljestä tulee tasainen, kun sahaat suoraan ja
tasaisesti painaen.
HUOMIO!
1. Halkaisuveitsen on aina oltava paikalleen
asennettuna paitsi sahattaessa aukkoja.
2. Älä pienennä sahan nopeutta painamalla terää
sivusuunnassa.
3. Jos sahaa on käytetty yhtäjaksoisesti, kunnes akku on
tyhjentynyt täysin, anna sahan ja uudelleen ladatun
akun levätä 15 minuuttia ennen sahauksen jatkamista.
TERÄN VAIHTAMINEN JA
KIINNITTÄMINEN
Kurva E
Löysää kiristysruuvia 3 millimetrin
kuusiokoloavaimella.
Aseta terä tukiakselin ja kiinnityslevyn väliin.
Tarkasta että tukiakselin nasta osuu terässä olevaan
koloon (jolloin terää ei voi vetää ulos).
Kiristä kiristysruuvi.
Kun vaihdat teriä, tarkasta että teränpitimessä ei ole
likaa (esim. puu- tai metallipurua).
Tarkasta aina ennen käyttöä, että terä on kunnolla
kiinni.
HUOLTO
Nämä koneet on suunniteltu toimimaan pitkän ajan
ongelmitta ja ilman huoltoa. Pidennät kestoikää
puhdistamalla koneen säännöllisesti ja käsittelemällä sitä
asiantuntevasti.
Puhdistus
Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä liinalla,
lähinnä jokaisen käyttökerran jälkeen. Pidä tuuletusraot
vapaana pölystä ja liasta.
Poista itsepintainen lika pehmeällä liinalla, joka on kos-
tutettu saippuavedessä. Älä käytä mitään liuottimia
kuten bensiini, alkoholi, ammoniakki, jne. Senkaltaiset
aineet vahingoittavat muoviosia.
Voitelu
Kone ei tarvitse mitään lisävoitelua.
Häiriöt
Jos ehkä ilmenee häiriö osan kulumisessa, käänny sen
huolto-osoitteen puoleen, joka on ilmoitettu
takuukortissa.
Tämän käyttöohjeen lopusta löytyy piirustus saatavissa
olevista varaosista.
Ferm 41
AKKUYKSIKÖN KIINNITTÄMINEN JA
IRROTTAMINEN
Kurva B
1 Ladattava sähkösaha
2 Akkuyksikkö
3 Irrotuspainike
Vapauta aina sahan käynnistyskytkin ennen
akkuyksikön irrottamista tai kiinnittämistä.
Irrota akkuyksikkö painamalla kumpaakin
irrotuspainiketta samanaikaisesti ja vetämällä
akkuyksikkö irti sahasta.
•Kiinnitä akkuyksikkö kohdistamalla akkuyksikön
kohouma sahan runko-osan uraan ja painamalla akku
sisään. Varmista, että akku kiinnittyy kunnolla
napsahtaen.
•Älä käytä voimaa kiinnittäessäsi akkua. Akkuyksikön
tulee kiinnittyä helposti.
AKUN LATAAMINEN
Kurva C
1 Laturi
2 Akkuyksikkö
Aseta akkuyksikkö (2) laturiin (1) kuvassa näkyvällä
tavalla. Tarkasta merkeistä + ja - että akun navat
tulevat oikeinpäin.
Yhdistä laturin pistotulppa pistorasiaan. Punainen
merkkivalo vilkkuu nyt nopeasti.
Kun vihreä valo syttyy, lataus on päättynyt. Akku on
nyt valmis käytettäväksi.
Käytä akkulaturia vain kuivassa ympäristössä,
jonka lämpötila on 10…40 °C.
Johdottoman sahan akkuyksikkö toimitetaan
lataamattomana. Ennen ensimmäistä käyttökertaa
akkuyksikköä on ladattava n. 1-2 tunnin ajan, jotta se
latautuu täysin.
Akkuyksikkö saavuttaa täyden tehonsa 4-5 lataus- ja
purkauskerran jälkeen.
2
1
40 Ferm
/

Tämä käsikirja sopii myös