Indesit IWTE 61251 C ECO EU Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
IWTE 61251 C ECO EU
Tyyppi
Käyttöohjeet
FI
37
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 38-39
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Huolto ja hoito, 40
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Miten puhdistaa pesuainelokerikko
Varotoimet ja neuvot, 41
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Pyykinpesukoneen kuvaus, 42-43
Ohjauspaneeli
Näyttö
Miten aukaista ja sulkea luukku
Ohjeet pesujakson toteuttamiseen, 44
Ohjelmat ja toiminnot, 45
Ohjelmataulukko
Pesutoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 46
Pesuainelokerikko
Pyykin valmistelu
Erityisohjelmat
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Häiriöt ja korjaustoimet, 47
Huoltoapu, 48
FI
IWTE 61251
Käyttöohjeet
PESUKONE
38
FI
Asennus
! On rkä ilytä ohjekirjanen, jotta si
voidaan tutkia tarvittaessa. Myynnin, luovutuksen tai
muuton yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä
pesukoneen kanssa, jotta uusi omistaja voi tarkistaa
sii pesukoneen ytohjeet ja varoitukset.
! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pe-
sukone ei ole vahin-
goittunut
kuljetuksen aikana.
Jos siinä on havait-
tavissa
vaurioita, älä liitä sitä
ja ota yhteys jälle-
enmyyjään.
3. Poista takaosassa
sijaitsevat neljä kulje-
tuksen suojaruuvia ja
suojakumi vastaavan
välikappaleen kanssa
(katso kuva).
4. Sulje reiät pakkauksen muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: jos pesukonetta joudutaan
kuljettamaan myöhemmin, ne tulee asentaa
takaisin paikoilleen.
Varoitus: ytettäessä uudelleen lyhyemmät
ruuvit tulee asentaa ylös.
! Pakkausmateriaalit eivät sovi lasten leikkika-
luiksi.
Pesukoneen vaaitus
1. Asenna pesukone tasaiselle ja kovalle lattialle
siten, että se ei kosketa seiniä, huonekaluja tai
muita esineitä.
2. Jos lattia ei ole y-
sin vaakatasossa, voit
ätää pesukoneen oi-
keaan asentoon ruuva-
ten auki tai kiinni etum-
maisia tukijalkoja (katso
kuva); kallistuskulman
työskentelytasolla mi-
tattuna ei tule ylittää 2°.
Huolellinen vaaitus takaa koneen vakauden ja
estää tärisemistä, äänekkyyttä sekä koneen
liikkumista toiminnan aikana. Mikäli asennat ko-
neen kokolattia- tai muun maton päälle, säädä
tukijalat siten, että pesukoneen alle jää riittävä
tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. Liitä tuloletku ruuva-
ten se kylmävesihana-
an, jonka suuaukos-
sa on ¾” putkikierteet
(katso kuvaa).
Ennen liitäntää anna
veden juosta, kunnes
se kirkastuu.
2. Liitä syöttöletku pe-
sukoneeseen ruuvaten
se kiinni asiaankuu-
luvaan koneen taka-
na oikeassa yläosassa
olevaan vesiliittimeen
(katso kuva).
3. Ole varovainen, että letku ei ole taittunut tai
puristunut.
! Hanan vedenpaineen tulee kuulua niihin ar-
voihin, jotka esitetään Teknisten tietojen taulu-
kossa (katso viereistä sivua).
! Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
FI
39
Veden poistoletkun liittäminen
Poistoletkua ei saa ko-
skaan asentaa suoraan
lattiakaivoon, vaan se
on asennettava kuvan
mukaisesti siten, että
poistoletkun pää on
65-100 cm korkeudella
tasosta jolle kone on
asennettu. Varo taivutta-
masta poistoletkua niin
että se litistyy!
tai aseta se pesualta-
an tai kylpyammeen
laidalle kiinnittäen toi-
mitettu ohjain hanaan
(katso kuvaa). Poisto-
letkun vapaan pään
ei tule jäädä upoksiin
veteen.
! Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos
jatkoletkun käyttö on välttämätöntä, sen tulee
olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja
korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan
varmista, että:
pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuor-
mituksen, joka on annettu Teknisten tietojen
taulukossa (katso viereen);
syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen);
pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteen-
sopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke.
! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin,
kun asennustila on suojattu katoksella, koska on
hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle
ja ukkosenilmalle.
! Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistora-
sian tulee olla helposti saavutettavissa.
! Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
! Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puri-
stuksiin.
! Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä
suorita yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman
pyykkiä asettaen pesu 90°C:ssa ilman esipesua.
65 - 100 cm
Tekniset tiedot
Malli
IWTE 61251
Mitat
leveys cm 40
korkeus cm 85
syvyys cm 60
Täyttömäärä
1 - 6 kg
Sähköliitännät
Katso koneessa olevaa
teknisten tietojen tietola-
attaa.
Vesiliitänt
maks. Vedenpaine 1
MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05
MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 42 litraa
Linkousno-
peus
1200 kierr./min saakka
Testiohjelmat
direktiivien
1061/2010 ja
1015/2010 mu-
kaisesti
Ohjelma
; 60 °C:n va-
kiopuuvillaohjelmaksi.
Ohjelma ; 40 °C:n va-
kiopuuvillaohjelmaksi.
Tämä kodinkone on seu-
raavien Euroopan yhtei-
sön direktiivien vaatimu-
sten mukainen:
- 2004/108/CE (Sähköma-
gneettinen yhteensopivuus)
- 2006/95/CE Pienjännite)
- 2012/19/EU
40
FI
Eteisen saavuttamiseksi:
1. poista pesukone-
en etupuolella oleva
suojapaneeli ruuvi-
meisselin avulla (katso
kuvaa);
2. ruuvaa irti kansi
kiertäen sitä vastapäi-
vään (katso kuvaa):
on normaalia, että
tulee ulos hieman
vettä;
3. puhdista huolellise-
sti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takai-
sin paikalleen;
5. asenna suoja-
paneeli paikoilleen
varmistaen ennen sen
työntämistä konet-
ta kohden, että olet
työntänyt koukut
asiaankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa.
Jos siinä on havaittavissa halkeamia tai säröjä,
se tulee vaihtaa: pesujen aikana kova paine voi
aiheuttaa yllättävän halkeamisen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
Huolto ja hoito
Veden ja sähkövirran pois sulke-
minen
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulu-
mista ja estetään vuotovaara.
Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa
rievulla, joka huuhdellaan lämpimän veden
ja saippuan muodostamassa liuoksessa. Älä
käytä liuottimia tai hankaavia aineita.
Luukun ja rummun hoito
Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään
pahan hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pyykinpesukone on varustettu itsestään puhdi-
stuvalla pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi
kuitenkin tapahtua, että pienet esineet (rahat,
napit) putoavat pumppua suojaavaan eteiseen,
joka sijaitsee tämän alapuolella.
! Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irro-
ta pistoke.
Miten puhdistaa pesuainelokerikko
Puhdistus:
Puhdista lokerikko vesihanan alla (kuva 3) käyt-
täen myös vanhaa hammasharjaa ja irroitettuasi
lokeroiden 1 ja 2 yläpuolelle siäntyönnetty
imuletkupari (kuva 4), tarkista, että ne eivät ole
tukossa ja huuhtele ne.
Uudelleenasennus:
Älä unohda asentaa
uudelleen imuletku-
paria asiaankuuluviin
paikkoihin ja kiinnittää
lokerikkoa paikalleen
(kuvat 4, 2, 1).
Irroitus:
Paina kevyesti pesuai-
ne-lokerikon etuosassa
olevaa isoa painiketta ja
vedä se ylöspäin (kuva
1, 2).
Kuva. 1 Kuva. 2
Kuva. 3
Kuva. 4
FI
41
Varotoimet ja neuvot
! Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
laitetta voivat ytä yli 8-vuotiaat lapset
sekä henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai ais-
tien toimintakyky on alentunut, tai henkilöt, joilla
ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käystä, jos
hei valvotaan asianmukaisesti tai jos heit on
opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ym-
märt siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa
leikk laitteella. Lapset eivät saa suorittaa huolto-
ja puhdistustoimenpiteitä ilman valvontaa.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi tai
jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on käyn-
nissä.
Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen, koska
se voi olla hyvin kuumaa.
Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua väkisin:
vahingonomaisilta avaamisilta suojaava turvamekanismi
voi vahingoittua.
Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä käsitellä sisäisiä
mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan koneen
läheisyyteen.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava varovasti
kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä
yksin, sillä kone on erittäin painava.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykit
pesukoneeseen.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata paikallisia
määräyksiä, siten pakkausmateriaalit voidaan käyttää
uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2012/19/EU Waste Eelectrical and
Electronic Equipment (elektroniikka romulle), vaatii van-
hojen sähkölaitteiden romun erottamisen normaali jättei-
den kierrosta. Vanhat sähkölaitteet tulee kerätä erikseen,
jotta näin voidaan optimoida laitteiden kierrätys ja näin
ollen vähentää vaaran aiheutumista ihmisille ja luonnolle.
Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi
laitteiden hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin
tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhojen laitteiden
oikeasta kierrättämisestä.
42
FI
Painike ON/OFF : paina lyhyesti painiketta koneen
kytkemiseksi päälle tai sen sammuttamiseksi. Hitaasti
vihreänä vilkkuva merkkivalo START/PAUSE, osoittaa ko-
neen olevan päällä. Pyykinpesukoneen sammuttamiseksi
pesun aikana tulee painiketta painaa pitkään, vähintään 2
sekuntia; lyhyt tai vahingonomainen painallus ei sammuta
konetta. Koneen sammuttaminen käynnissä olevan pesun
aikana peruuttaa kyseisen pesun.
Nappula OHJELMAT: halutun ohjelman asettamiseksi
(katso “Ohjelmataulukko”).
Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla ole-
vien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa vastaava
merkkivalo jää palamaan.
Painike LINKOUKSELLE : paina vähentääksesi tai sul-
keaksesi kokonaan pois linkous - arvo osoitetaan näytöllä.
Painike MPÖTILALLE : Paina vähentääksesi tai sul-
keaksesi kokonaan pois lämpötila; arvo osoitetaan näytöllä.
Painike VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS : paina asetta-
aksesi esivalitun ohjelman viivästetty käynnistys. Viivästys
osoitetaan näytöllä.
Merkkivalollinen painike START/PAUSE : kun vihr
merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta pesun käyn-
nistämiseksi. Jakson käynnistyttyä merkkivalo muuttuu
kiinteäksi. Pesun keskeyttämiseksi taukoon, paina uudelle-
en painiketta; merkkivalo vilkkuu oranssina. Jos tunnus
ei ole pala, voidaan avata luukku. Pesun käynnistämiseksi
uudelleen pisteestä, johon se oli keskeytetty, paina uudelle-
en painiketta.
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön liittyvien
määräysten mukaisella automaattisella sammutusjärje-
stelmällä, joka siirtää koneen valmiustilaan 30 minuutissa,
mikäli konetta ei käytetä. Paina lyhyesti painiketta ON/OFF
ja odota, että kone kytkeytyy uudelleen päälle.
Kulutus off-tilassa: 0,5 W
Kulutus Left-on-tilassa: 0,5 W
Pyykinpesukoneen kuvaus
Merkkivalollinen
painike
START/PAUSE
Ohjauspaneeli
Painike
LÄMPÖTILALLE
Painike
LINKOUKSELLE
Painike
ON/OFF
Painike
VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS
Näppäimet merkkivaloilla
TOIMINNOILLE
Nappula
OHJELMAT
Näyttö
FI
43
Näyttö
Näyttö on hyödyllinen koneen ohjelmoimiseksi ja sen kautta saadaan paljon tietoja.
Osassa A näytetään käytettävissä olevien eri ohjelmien kestoaika ja jakson käynnistyttyä sen jäljellä oleva aika; mikäli on ase-
tettu VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS, näytetään aika, jonka kuluttua käynnistetään valittu ohjelma. Lisäksi painettaessa vastaa-
vaa näppäintä, kone näyttää automaattisesti asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot lämpötilalle ja linkousnopeudelle tai
viimeksi valitut arvot, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa.
Osassa B näytetään valitun jakson olemassa olevat “pesuvaiheet” ja käynnistetylle ohjelmalle käynnissä oleva “pesuvaihe”.
Pesu / Huuhtelu / Linkous / Veden poisto
Osassa C löytyvät ylhäältä alas siirryttäessä kuvakkeet, jotka liittyvät “lämpötilaan” , “viivästettyyn käynnistykseen” ja
“linkoukseen” :
Palava tunnus osoittaa, että näytöllä näytetään asetettu “lämpötila”.
Palava tunnus osoittaa, että on asetettu “viivästetty käynnistys”.
Palava tunnus osoittaa, että näytöllä näytetään asetettu “linkouksen” arvo.
Tunnus Luukku lukossa
Palava tunnus osoittaa, että luukku on lukittu. Vahinkojen välttämiseksi tulee odottaa, että tunnus sammuu ennen kuin
avataan luukku. Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä painamalla painiketta START/PAUSE; jos tunnus LUUKKU
LUKOSSA on sammuksissa, on mahdollista avata luukku.
B
CA
Miten aukaista ja sulkea luukku
A) AUKAISU. (Kuva 1)
Nosta ulkoinen kansi ja aukaise se bkokonaan.
B) Rummun avaaminen (Soft opening):
Paina sormella kuvassa 2 osoitetuttua painiketta ja
rumpu avautuu hienovaraisesti.
C) PYYKIN LAITTAMINEN (Kuva 3)
D) SULKEMINEN (Kuva 4)
- sulje rumpu hyvin alentaen ensin etummaista luukkua ja
sitten asettaen taaempi luukku sen päälle;
- varmista sitten, että etummaisen luukun kiinnittimet ovat
hyvin asetettu taaempaan luukkuun oikealle paikalleen;
- kuultuasi “klik” kiinnittymisen tapahduttua varmista kevyesti
painamalla alaspäin molempia luukkuja, että ne eivät aukea;
- lopuksi sulje ulkoinen kansi.
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
44
FI
Ohjeet pesujakson toteuttamiseen
1. KONEEN KÄYNNISTYS. Paina painiketta ;
merkkivalo START/PAUSE vilkkuu hitaasti vihreänä.
2. PYYKKIEN LAITTAMINEN. Avaa luukkuovi. Laita
pyykit koneeseen varoen ylittämästä seuraavalla sivulla
olevan ohjelmataulukon mukaisia täyttömääriä.
3. PESUAINEEN ANNOSTELU. Kaada pesuaine
asianmukaisiin kaukaloihin kuten osoitettu kappaleessa
“Pesuaineet ja pyykit”.
4. SULJE LUUKKU.
5. OHJELMAN VALINTA. Valitse nappulalla OHJELMAT
haluttu pesuohjelma; kuhunkin ohjelmaan liittyy
tietty lämpötila ja tietty linkousnopeus, joita voidaan
haluttaessa muuttaa. Näytölle ilmestyy jakson kesto.
6. PESUJAKSO RÄÄTÄLÖINTI. Käsittele asianmukaisia
painikkeita:
Lämpötilan ja/tai linkousnopeuden
muuttaminen. Kone näyttää automaattisesti
asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot lämpötilalle
ja linkousnopeudelle tai viimeksi valitut arvot, jos ne
sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Painettaessa
painiketta vähennetään asteittain lämpötilaa, kunnes
saavutetaan kylmäpesu “OFF”. Painettaessa painiketta
vähennetään asteittain linkousnopeutta aina siihen
saakka, että linkous on pois suljettu “OFF”. Painettaessa
vielä kerran painikkeita asetetaan uudelleen korkeimmat
mahdolliset arvot.
! Poikkeus: valittaessa ohjelma
lämpötila voidaan
nostaa aina 90° saakka.
Viivästetyn käynnistyksen asettaminen.
Esivalitun ohjelman viivästetyn käynnistyksen
asettamiseksi paina vastaavaa painiketta, kunnes
saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun kyseinen
lisätoiminto on päällä, näytölle ilmestyy tunnus .
Viivästetyn käynnistyksen poistamiseksi paina painiketta,
kunnes näytölle ilmestyy teksti OFF.
Jakson ominaisuuksien muuttaminen.
Paina painiketta toiminnon kytkemiseksi päälle;
painiketta vastaava merkkivalo syttyy.
Paina uudelleen painiketta toiminnon kytkemiseksi
pois päältä; merkkivalo sammuu.
! Jos valittu toiminto ei sovi yhteen asetetun ohjelman
kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei kytkeydy päälle.
! Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin
asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua
toimintoa vastaava merkkivalo alkaa vilkkua ja päälle
kytketään ainoastaan viimeksi valittu lisätoiminto, päälle
kytketyn lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
! Toiminnot voivat vaihdella suositellun täyttömäärän ja/
tai jakson keston mukaan.
7. OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN. Paina painiketta
START/PAUSE. Vastaava kiinteä vihreä merkkivalo syttyy
ja luukku lukkiutuu (tunnus LUUKKU LUKOSSA palaa).
Ohjelman vaihtamiseksi käynnissä olevan jakson aikana,
laita pyykinpesukone taukotilaan painaen painiketta
START/PAUSE (merkkivalo START/PAUSE vilkkuu hitaasti
oranssina); valitse sitten haluttu jakso ja paina uudelleen
painiketta START/PAUSE.
Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä painamalla
painiketta START/PAUSE; jos tunnus LUUKKU LUKOSSA
on sammuksissa, on mahdollista avata luukku. Paina uudelleen
painiketta START/PAUSE ohjelman käynnistämiseksi
uudelleen siitä kohdasta, johon se oli keskeytetty.
8. OHJELMAN LOPPU. Se osoitetaan näytölle
ilmestyvällä kirjoituksella “END”, kun tunnus LUUKKU
LUKOSSA sammuu, voidaan avata luukku. Avaa
luukku, poista pyykit ja sammuta kone.
! Jos halutaan peruuttaa jo käynnistetty jakso, paina
pitkään painiketta . Jakso keskeytetään ja kone
sammuu.
FI
45
Ohjelmat ja toiminnot
Ohjelmataulukko
Pesutoiminnot
Valittaessa tämä vaihtoehto mekaaninen liike, mpötila ja veden käyttö
optimoidaan vähäiselle täyttömäärälle vähän likaisten puuvillaisten
tai synteettisten tuotteiden pesua varten (katsoOhjelmataulukko).
Vaihtoehdolla voit pestä lyhyemmässä ajassa säästäen
vettä ja energiaa. Suositellaan, että käytät nestemäistä pesuainetta ja
annostelet sen täyttömäärän mukaan.
! Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, , .
Toiminnon avulla voidaan säästää energiaa, koska
pyykinpesussa käytettävää vettä ei lämmitetä – tämä on etu
sekä ympäristölle että sähkölaskun maksajalle. Todellakin
vahvistettu toiminta sekä veden kulutuksen optimointi
takaavat parhaan mahdollisen tuloksen perusjakson
samassa keskimääräisen ajassa. Parhaan pesutuloksen
saavuttamiseksi suositellaan käyttämään nestemäistä
pesuainetta.
! Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien
1, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, , .
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun tehokkuutta
ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen poistaminen.
Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
! Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 8, .
Helppo silittää
Valittaessa tämä lisätoiminto, pesua ja linkousta muutetaan
siten, että vähennetään ryppyjen muodostumista. Jakson lo-
puksi pyykinpesukone suorittaa rummun hitaita kiertoliikkeitä,
lisätoiminnon HELPPO SILITTÄÄ merkkivalo sekä merkkivalo
START/PAUSE vilkkuvat (ensimmäisen vihreä, toinen oranssi).
Jakson lopettamiseksi tulee painaa näppäintä START/PAUSE
tai näppäintä HELPPO SILITTÄÄ. Ohjelmassa 9 kone jättää
pyykit veteen jakson päättyessä, toiminnon HELPPO SILIT-
TÄÄ merkkivalo ja START/PAUSE -merkkivalo vilkkuvat. Jotta
voidaan tyhjentää vesi ja poistaa pyykit tulee painaa näppäintä
START/PAUSE tai näppäintä ”HELPPO SILITTÄÄ”.
! Toimintoa ei voida yttää ohjelmien 8, 10, 12, 13, 14, , .
1) Testiohjelma normin 1061/2010 mukaisesti aseta ohjelma
ja lämpötilaksi 60°C.
Tämä jakso sopii normaalilikaisen puuvillapyykkikoneellisen pesuun ja se tehokkain otettaessa huomioon energian ja veden kulutus, sopii 60°C:ssa pestäville pyy-
keille. Pesun todellinen lämpötila voi poiketa ilmoitetusta.
2) Testiohjelma normin 1061/2010 mukaisesti aseta ohjelma
ja lämpötilaksi 60°C.
Tämä jakso sopii normaalilikaisen puuvillapyykkikoneellisen pesuun ja se tehokkain otettaessa huomioon energian ja veden kulutus, sopii 40°C:ssa pestäville pyy-
keille. Pesun todellinen lämpötila voi poiketa ilmoitetusta.
Kaikille testauslaitoksille:
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma
ja lämpötilaksi 40°C.
3) Synteettinen ohjelma sekä: aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 40°C.
Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kestoaika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden
lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot.
Ohjelmat
Ohjelman kuvaus
Enimi-
slämtila
(°C)
Enimis-
nopeus
kierrosta/
min.
Pesuaineet
Enimisyttö
(kg)
Overskydende
fugt %
Energiforbrugk
Wh
I alt vand lt
Jakson kesto
Esipesu
Pesu
Huuhte-
luaine
Päivitiset ohjelmat
1
PUUVILLA ESIPESU 90°: Erittäin likainen valkopyykki.
90° 1200
6 53 1,92 67 160’
60 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi
(1): Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60°
(Max. 9)
1200 -
6 53 1,02 50,0 185’
40 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi
(2): Erittäin likainen herkkirjo- ja valkopyykki.
40° 1200 -
6 53 1,01 66 175’
4
SYNTEETTISET: Erittäin likainen kestävä kirjopyykki.
60° 800 -
3 44 0,85 39 110’
4
SYNTEETTISET (3): Hieman likainen kestävä kirjopyykki.
40° 800 -
3 44 0,53 39 100’
5
VÄRILLINEN PUUVILLA: Hieman likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki.
40° 1200 -
6 53 0,65 54 90’
20° Zone
6
20 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi:
Erittäin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
20° 1200 -
6 - - - 180’
7
Mix Light
20° 800 -
6 - - - 120’
8
20’ Refresh
20° 800 -
1,5 - - - 20’
Erikois ohjelmat
9
SILKKI/VERHOT: Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
30° 0 -
1 - - - 55’
10
VILLA: Villa-, cashmeretuotteet, jne.
40° 800 -
1 - - - 65’
11
JEANS
40° 800 -
2,5 - - - 75’
Sport
12
Sport Intensive
30° 600 -
3
- - - 85’
13
Sport Light
30° 600 -
3
- - - 60’
14
Sport Shoes
30° 600 -
ENINÄN 2
paria
- - - 55’
Liohjelmat
HUUHTELU
- 1200 - -
6 - - - 36’
LINKOUS + VEDEN POISTO
- 1200 - - -
6 - - - 16’
46
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta anno-
stelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei paranneta
pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen sisäosien kar-
stautumista ja saastutetaan ympäristöä.
! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden
liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
! Käytä jauhemaista pesuainetta, joka sopii valkoisille puuvil-
lapyykeille, esipesuun ja pesuun yli 60°C:en lämpötiloissa.
! Noudata pesuainepakkauksen ohjeita.
Vedä ulos pesuaineloke-
rikko ja laita pesuaine tai
lisäaine seuraavasti.
lokero 1: Esipesuaine
(jauheena)
lokero 2: Pesuaine
pesua varten
(jauheena tai ne-
stemäisenä)
Nestemäinen pesuaine on
hyvä laittaa suoraan rumpuun asianmukaisen annostelu-
pallon avulla.
lokero 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne)
Kun laitetaan huuhteluainetta lokeroon 3 tulee varoa, että ei
ylitetä enimmäismäärää osoittavaa tasoa “max”.
Huuhteluaine laitetaan automaattisesti koneeseen viimei-
sen huuhtelun aikana. Pesuohjelman päätteeksi lokeroon
3 jää hieman vettä. Tätä tarvitaan erittäin paksujen hu-
uhteluaineiden sekoittamiseksi tai huuhteluainetiivisteiden
laimentamiseksi. Jos lokeroon 3 jää tavallista enemmän
vettä, tarkoittaa se sitä, että tyhjennyslaite on tukkeutunut.
Puhdistusohjeet löydät sivulta “Huolto ja hoito”.
lokero 4: älä laita pesuainetta tähän lokeroon.
Pyykin valmistelu
Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä suositusarvoja, jotka osoitetaan ”Ohjelmatauluk-
ko” ja jotka viittaavat kuivan pyykin painoon.
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Erityisohjelmat
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 9 kaikkien silkkivaatteiden
pesuun. Suositellaan käyttämään erityistä herkkien tuotteiden
pesuun soveltuvaa pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkkopussin
sisälle. Käytä ohjelmaa 9.
Villa: Ohjelmalla 10 voidaan pestä pesukoneessa kaiken
tyyppisiä villatuotteita, myös merkinnällä “vain käsipesuun”
varustettuja vaatteita. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi
käytä erityistä villapesuainetta äläkä ylitä täyttömäärää 1 kg.
Jeans: käännä vaatteet ennen pesua ja käytä nestemäistä
pesuainetta. Käytä ohjelmaa 11.
Sport Intensive (ohjelma 12): on suunniteltu erittäin likaisten
urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.);
parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan, että et ylitä
enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan “Ohjelmataulukossa”.
Sport Light (ohjelma 13): on suunniteltu hieman likaisten
urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.);
parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan, että et ylitä
enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan “Ohjelmataulukossa”.
Suositellaan käyttämään nestemäistä pesuainetta, ytä
puolitäytölle sopivaa annostelua.
Sport Shoes (ohjelma 14): on suunniteltu urheilukenkien
pesuun; parhaan tuloksen saamiseksi älä pese enemmän
kuin 2 paria kerrallaan.
Ohjelmat 2 (20° Zone) tarjoavat hyvän pesutuloksen matalassa
lämtilassa mahdollistaen vähäisemmän hköenergian ytön,
tämä on taloudellinen etu ja hdyllistä ympärislle.
Ohjelmat 20° sopivat kaikkiin tarpeisiin:
20 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi (ohjelma 6) on paras
valinta likaisille puuvillapyykeille. Hyvä pesutulos myös
kylmässä vedessä, verrattavissa pesuun 40°:ssa, taataan
mekaanisella toiminnolla, joka tskentelee vaihtelemalla
nopeutta toistuvien peräkkäisten huippujen kanssa.
Light Mix (ohjelma 7) on paras valinta hieman likaisille
sekapyykeille (puuvilla ja synteettinen). Hyvä pesutulos
myös kylmässä vedessä taataan mekaanisella toiminnolla,
joka työskentelee vaihtelemalla nopeutta määaikaisten
lyhyehköjen taukojen kanssa.
20’ Refresh (ohjelma 8) -jakso on sopiva, kun haluat
raikastaa tai pestä vain hieman likaisia vaatteita nopeasti.
Se kestää ainoastaan 20 minuuttia mahdollistaen siten
ajan ja energian säästön. Voidaan pestä yhdessä eri
tyyppisiä kankaita (lukuun ottamatta villaa ja silkkiä)
enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi ja
lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa muutamia
kiertoja hieman tavallista pesua nopeammin. Jos toistuvista
yrityksistä huolimatta lasti ei jakaudu riittävän tasaisesti,
kone suorittaa linkouksen oletettua hitaammalla nopeudel-
la. Mikäli epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorit-
taa jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan lastin
jakautumista ja sen tasapainottumista oikein, suositellaan
sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
FI
47
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso “Huoltoapu”), tarkista seuraavan
luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukoneeseen ei tule vettä
(Näytölle tulee näkyviin vilkkuva
kirjoitus “H2O”).
Pesukone täyttää ja poistaa vettä
jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
Lisätoimintojen” merkkivalot sekä
merkkivalo “START/PAUSE” vilkkuvat
ja näylle tulee kyviin virhekoodi
(esim.: F-01, F-..).
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti, että ei
muodostu kontaktia.
Kodissa on sähkökatkos.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Näppäintä ON/OFF ei ole painettu.
Näppäintä START/PAUSE ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästys käynnistykseen.
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/PAUSE ei ole painettu.
Poistoletkua ei ole asennettu 65 100 cm:n korkeudelle maasta (katso “Asennus”).
Poistoletkun ä on veteen upotettuna (katso “Asennus”).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta
pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerrok-
sissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa
vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukse-
en sopiva lappoilmiön estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä tulee
käynnistää se manuaalisesti.
On kytketty päälle lisätoiminto “Helppo silittää”: ohjelman loppuun suorittami-
seksi paina painiketta START/PAUSE (”Ohjelmat ja toiminnot”).
Veden poistoletku on taittunut (katso ”Asennus”).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydes(katso “Asennus”).
Pesukone ei ole vaakatasossa (katso “Asennus”).
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso “Asennus”).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso “Asennus”).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso ”Huolto ja hoito”).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso ”Asennus”).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja käynni-
stä se uudelleen. Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus “pesuko-
neille”, “pesukoneille tai käsinpesuun”, tai vastaava).
• Annostelu on ollut liiallinen.
48
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso ”Häiriöt ja korjaustoimet”);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy takuutodistuksesta.
! Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla luukku.
/