Bose MediaMate® computer speakers Omistajan opas

Brändi
Bose
Kategoria
headphones
Malli
MediaMate® computer speakers
Tyyppi
Omistajan opas
English
Please read this quick start guide carefully
and save it for future reference.
Refer to the owner’s guide (online) for more
information about your headphones (including
accessories and replacement parts). To request a
printed copy, use the phone numbers provided.
Owner’s guide: global.Bose.com
U.S. only: owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Important Safety Instructions
WARNINGS
DON’T use the headphones at a high volume
for any extended period.
- To avoid hearing damage, use your
headphones at a comfortable, moderate
volume level.
- Turn the volume down on your device before
placing the headphones on your ears, then
turn the volume up gradually until you reach a
comfortable listening level.
DO focus on your safety and that of others
if you use the headphones while engaging
in any activity requiring your attention, e.g.,
while riding a bicycle or walking in or near
traffic, a
construction site or railroad, etc.
Remove the headphones or adjust your volume
to ensure you can hear surrounding sounds,
including alarms and warning signals
DON’T use mobile phone adapters to connect
headphones to airplane seat jacks, as this
could result in personal injury such as burns or
property damage due to overheating.
DO remove headphones and disconnect
immediately if you experience a warming
sensation or loss of audio.
DON’T submerge or expose for extended
period to water, or wear while participating
in water sports, i.e. swimming, waterskiing,
surfing, etc.
DON’T place naked flame sources, such as
lighted candles, on or near the product.
DO be sure the earcup ports are kept clear,
and that no
moisture is allowed to get inside
the earcup.
CLEANING: Should cleaning be necessary,
wipe
the outside surfaces with a soft cloth.
This product contains magnetic material.
Please contact your physician if you
have any questions on whether this
might affect the operation of your
implantable medical device.
This product conforms to all applicable
EU directive requirements. The complete
declaration of conformity can be found at
www.Bose.com/compliance
This symbol means the product must not
be discarded as household waste,
and
should be delivered to an
appropriate collection facility for
recycling. Proper disposal and recycling
helps protect natural resources,
human
health and the environment.
For more information on disposal and
recycling of this product, contact your
local municipality, disposal service, or the
shop where you bought this product.
Components
Replaceable
earcup cushions
Adjustable
headband
2.5 mm
connector
3.5 mm
connector
Remote and
microphone
Detachable
audio cable
Connecting your device
Attach the smaller (2.5 mm) connector securely
to the left earcup. Attach the larger (3.5 mm)
connector
securely to the standard headphones
connector on your device. You should hear or feel
a click when you make these connections.
The headphones come with an integrated
microphone and 3-button remote.
1x
1x
2x
3x
Answer/End
Volume +
Volume -
Note: Full controls may not be available for some
devices or applications.
Basic functions
Increase
volume
Press and release the + button.
Decrease
volume
Press and release the – button.
Call-related functions
Answer
a call
When you receive an incoming call,
press and release the Answer/End
button to answer.
End a call Press and release the Answer/
End button.
Use Voice
Control
Press and hold the
Answer/End
button. See your device user’s
guide for compatibility and usage
information about this feature.
Media playback functions
Play/pause
a song
or video
Press and release the Answer/
End button.
Skip
forward
Press and release the Answer/End
button twice quickly.
Fast
forward
Press and release the Answer/End
button twice quickly and hold the
second press.
Skip
backward
Press and release the Answer/End
button three times quickly.
Rewind Press and release the Answer/End
button three times quickly and hold
the third press.
Re-attaching earcup cushions
The earcup cushions are held in place by a
mounting flange which snaps under eight small
tabs located around the inside rim of each
earcup. If an earcup cushion becomes partially or
completely detached, push the mounting flange
of the earcup cushion back into the earcup.
Using
your finger or thumb, press around the
edge of the mounting flange, making sure it
snaps in place all the way around the earcup.
Storing your headphones
The headphones feature rotating earcups that
fold flat for easy, convenient storage.
CAUTION: The earcups rotate in only one
direction. Incorrectly rotating the earcups can
damage the
headphones.
Troubleshooting
Poor sound quality or missing audio channels
Make sure the headphone cable is securely
connected to both the headphones and the device.
Adjust the bass and treble settings in the
audio device.
Try another device or application.
Microphone is not working
Make sure you are using a com patible device.
See “Made for” on the product carton.
Make sure the headphone cable is securely
connected to both the headphones and the device.
Make sure the microphone opening on the back
of the Answer/End
button is not blocked.
Try another phone call or another device.
Device is not responding to remote
button commands
Make sure you are using a com patible device.
See “Made for” on the product carton.
Make sure the headphone cable is securely
connected to both the headphones and the device.
For multi-press functions: vary speed of
button presses.
Try another device.
For your records
The serial number is located on the warranty card
included in the carton.
Serial number:___________________________
Please keep your receipt with the owner’s guide.
Now is a good time to register your headphones.
You can do this easily by going to
http://global.Bose.com/register
The warranty information provided with this
product does not apply in Australia and New
Zealand. See www.Bose.com.au/warranty or
www.Bose.co.nz/warranty for details.
Date of manufacture: The eighth digit in the
serial number indicates the year of manufacture;
“5” is 2005 or 2015.
China Importer: Bose Electronics (Shanghai)
Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353
North
Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone
EU Importer: Bose GP, Castleblayney Road,
Carrickmacross, Ireland
Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, Room
905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East
Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105
iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. The trademark
“iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for
iPad” mean that an electronic accessory has been
designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer
to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its
compliance with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with iPod, iPhone or
iPad may affect wireless performance.
©2015 Bose Corporation. No part of this work may be
reproduced, modified, distributed, or otherwise used
without prior written permission.
Dansk Deutsch Dutch Español Finnish Français Italiano Magyar Norsk
Læs venligst denne lynstartvejledning
omhyggeligt, og gem den, så du har
adgang til den senere.
Der henvises til brugervejledningen (online) for
flere oplysninger om dine hovedtelefoner (herunder
tilbehør og reservedele). Hvis du vil bestille et trykt
eksemplar, skal du bruge de anførte telefonnumre.
Brugervejledning: global.Bose.com
Kun USA: owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSLER
Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke
gennem længere tid.
- For at undgå høreskader skal du bruge
hovedtelefonerne med et behageligt,
moderat lydstyrkeniveau.
- Skru ned for lyden på din enhed, inden
du placerer hovedtelefonerne i dine ører,
skru
derefter gradvist op for lyden, indtil du
når et behageligt lytteniveau.
FOKUSER på din og andres sikkerhed,
hvis du bruger hovedtelefonerne i en aktivitet
udenfor, der kræver din opmærksomhed,
f.eks. når du kører på cykel eller bevæger
dig i
nærheden af trafik, en byggeplads eller
jernbanen osv. Fjern hovedtelefonerne, eller
skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan
høre omgivende lyde, inklusive alarmer og
advarselssignaler
Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte
hovedtelefoner til flysædestik, da dette
kan medføre personskader som f.eks.
forbrændinger eller tingsskader som følge af
overophedning.
FJERN hovedtelefonerne, og sluk dem med
det samme, hvis du føler varme, eller hvis
lyden forsvinder.
Produktet IKKE nedsænkes i vand eller
udsættes for vand eller slid i længere tid,
mens
du deltager i vandsport som f.eks.
svømning, vandski, surfing osv.
Placer IKKE ikke nogen form for åben ild
(f.eks. stearinlys) på eller tæt på produktet.
SØRG FOR at holde ørekoppernes åbninger
rene, og sørg for, at der ikke kan trænge fugt
ind i ørekopperne.
RENGØRING: Hvis det bliver nødvendigt at
rengøre hovedtelefonerne, skal
de udvendige
overflader tørres af med en blød klud.
Dette produkt indeholder magnetisk
materiale. Kontakt din læge, hvis du er
i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din
implanterbare medicinske
enheds
funktion.
Dette produkt lever op til alle relevante krav
i EU-direktiverne. Den fulde
overensstemmelseserklæring kan findes på
www.Bose.com/compliance
Dette symbol betyder, at produktet ikke må
smides ud som husholdningsaffald og bør
indleveres til en passende
indsamlingsordning med henblik på
genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og
genanvendelse bidrager til at beskyttelse
naturressourcer, menneskets sundhed og
miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om
bortskaffelse og genanvendelse af dette
produkt, kan du kontakte din kommune, dit
renovationsselskab eller den butik, hvor du
har købt dette produkt.
Komponenter
Udskiftelige
ørekoppuder
Justerbar
hovedbøjle
2,5 mm-stik
3,5 mm-stik
Fjernbetjening
og mikrofon
Aftageligt lydkabel
Tilslutning af din enhed
Sæt det mindre (2,5 mm) stik godt fast i den
venstre ørekop. Sæt det større (3,5 mm)
stik godt fast i standardstikket til hovedtelefoner
på din enhed. Du bør høre eller mærke et klik,
når
du foretager disse tilslutninger.
Hovedtelefonerne har en indbygget mikrofon og
en fjernbetjening med 3 knapper.
1x
1x
2x
3x
Svar/afslut
Lydstyrke +
Lydstyrke -
Bemærk: Alle knapper vil muligvis ikke
være tilgængelige for visse enheder eller
applikationer.
Grundlæggende funktioner
Øg lydstyrken Tryk på knappen +.
Reducer
lydstyrken
Tryk på knappen –.
Opkaldsrelaterede funktioner
Besvar et
opkald
Når du modtager et indgående
opkald, skal du trykke på og slippe
svar/afslut-knappen for at svare.
Afslut et opkald Tryk på og slip svar/afslut-knappen.
Anvendelse af
stemmestyring
Tryk på svar/afslut-knappen,
og hold den nede. Oplysninger
om kompatibilitet for og brug
af denne funktion finder du i
brugervejledningen til din enhed.
Medieafspilningsfunktioner
Afspilning/
midlertidig
afbrydelse af
en sang eller
en video
Tryk på og slip svar/afslut-knappen.
Gå frem Tryk på og slip svar/afslut-
knappen hurtigt to gange.
Spol frem Tryk på og slip svar/afslut-
knappen hurtigt to gange, og hold
det andet tryk.
Gå tilbage Tryk på og slip svar/afslut-
knappen hurtigt tre gange.
Spol tilbage Tryk på og slip svar/afslut-
knappen hurtigt tre gange, og hold
det tredje tryk.
Genpåsætning af ørekoppuder
Puderne til ørekopperne holdes på plads af en
monteringsflange, som går på plads med et klik
under otte små tapper indvendigt i hver ørekops
kant. Hvis en pude til ørekopperne går helt eller
delvis af, skal du skubbe monteringsflangen på
ørekoppuden tilbage i ørekoppen. Brug
en finger
eller tommelfingeren til at trykke hele vejen rundt på
monteringsflangens kant, og
sørg for, at den går på
plads med et klik hele vejen rundt om ørekoppen.
Opbevaring af hovedtelefonerne
Hovedtelefonerne med drejelige ørekopper kan
klappes fladt sammen, så de kan opbevares
nemt og praktisk.
FORSIGTIG: Ørekopperne kan kun drejes
i en retning. Hvis ørekopperne drejes i den
forkerte retning, kan der opstå skade på
hovedtelefonerne.
Fejlfinding
Dårlig lydkvalitet eller manglende lydkanaler
Sørg for, at hovedtelefonernes lydkabel er tilsluttet
solidt til både hovedtelefonerne og enheden.
Juster bas- og diskantindstillingerne på
lydenheden.
Prøv en anden enhed eller applikation.
Mikrofonen virker ikke
Sørg for, at du bruger en kompatibel enhed.
Se ”Designet til” på produktæsken.
Sørg for, at hovedtelefonernes kabel er tilsluttet
solidt til både hovedtelefonerne og enheden.
Sørg for, at mikrofonåbningen på bagsiden af
svar/afslut-knappen ikke er blokeret.
Prøv et andet telefonopkald eller en
anden enhed.
Enheden reagerer ikke på kommandoer fra
fjernbetjeningens knapper
Sørg for, at du bruger en kompatibel enhed.
Se ”Designet til” på produktæsken.
Sørg for, at hovedtelefonernes kabel er tilsluttet
solidt til både hovedtelefonerne og enheden.
For funktioner med flere tryk: Varier
knaptrykkenes hastighed.
Prøv en anden enhed.
Oplysninger
Serienummeret er placeret på garantibeviset,
som
medfølger i æsken.
Serienummer:___________________________
Opbevar kvitteringen sammen med
brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at
registrere dine hovedtelefoner. Du kan nemt gøre det
ved at gå til http://global.Bose.com/register
Garantioplysningerne til dette produkt
gælder ikke for Australien og New Zealand.
Se www.Bose.com.au/warranty eller
www.Bose.co.nz/warranty for at få flere oplysninger.
Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i
serienummeret er fremstillingsåret: ’‘5’’ er 2005
eller 2015.
Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai)
Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North
Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importør for EU: Bose GP, Castleblayney Road,
Carrickmacross, Irland
Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room
905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd,
Section 3, Taipei, Taiwan, 105
iPad, iPhone og iPod, er varemærker, der tilhører Apple Inc.
og er registreret i USA og andre lande. Varemærket “iPhone”
bruges sammen med en licens fra Aiphone K.K.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad”
betyder, at et elektronisk tilbehør er designet specifikt til at
tilsluttes henholdsvis iPod, iPhone og iPad og er certificeret
af udvikleren til at overholde Apples ydelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for
dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige
standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør
sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den
trådløse ydelse.
©2015 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution
eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt
uden forudgående skriftlig tilladelse.
Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung
sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum
späteren Nachschlagen auf.
In der Bedienungsanleitung (online) finden
Sie weitere Informationen über Ihre Kopfhörer
(zum Beispiel Zubehör und Ersatzteile).
Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar erhalten
möchten, verwenden Sie eine der angegebenen
Telefonnummern.
Bedienungsanleitung: global.Bose.com
Nur USA: owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Wichtige Sicherheitshinweise
WARNUNG
Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT längere Zeit
bei hoher Lautstärke.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten
Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer
Lautstärke verwenden.
- Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät
leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen,
und
erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und
nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Sicherheit
und die anderer, wenn Sie Kopfhörer
verwenden und gleichzeitig eine Tätigkeit
durchführen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert,
z.
B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe
von Verkehr, einer Baustelle oder Straße usw.
Nehmen Sie die Kopfhörer ab oder passen Sie
die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie
Umgebungsgeräusche hören können, z.
B. Alarme
und Warnsignale
Verwenden Sie Handyadapter NICHT
zum Anschließen von Kopfhörern an
Flugzeugsitzbuchsen, da dies zu Verletzungen,
z.
B. Verbrennungen, oder zu Sachschäden
aufgrund von Überhitzung führen kann.
Nehmen Sie die Kopfhörer ab und trennen Sie
sie sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts
mehr hören.
Tauchen Sie die Kopfhörer NICHT in Wasser und
setzen Sie sie nicht längere Zeit dem Wasser aus
und tragen Sie sie nicht bei Wassersportarten,
z.
B. Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.
Stellen Sie KEINE offenen Flammen wie brennende
Kerzen auf oder in die Nähe des Geräts.
Achten Sie darauf, dass die Hörmuscheleingänge
frei bleiben und dass keine Feuchtigkeit ins Innere
der Hörmuscheln gelangt.
REINIGUNG: Sollte eine Reinigung erforderlich sein,
wischen Sie einfach die Außenseite der Kopfhörer
mit einem weichen Tuch ab.
Dieses Produkt enthält magnetische
Materialien. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob
dies
den Betrieb Ihres implantierten
medizinischen Geräts beeinflussen kann.
Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen
der geltenden EU-Richtlinien. Die vollständige
Konformitätserklärung ist einsehbar
unter
www.Bose.com/compliance
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem Hausmüll entsorgt werden darf,
sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für
das Recycling abgegeben werden muss.
Die
ordnungsgemäße Entsorgung und das
Recycling tragen dazu bei, die natürlichen
Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt
zu
schützen. Weitere Informationen zur
Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune,
Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft,
in
dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
Komponenten
Austauschbare
Hörmuschelpolster
Verstellbarer
Kopfbügel
2,5-mm-
Stecker
3,5-mm-
Stecker
Fernbedienung
und Mikrofon
Abnehmbares
Audiokabel
Anschließen Ihres Geräts
Schließen Sie den kleineren 2,5-mm-Stecker an die
linke Hörmuschel an. Schließen Sie den größeren
3,5-mm-Stecker an den üblichen Kopfhöreranschluss
an Ihrem Gerät an. Sie sollten ein Klicken hören oder
spüren, wenn Sie diese Anschlüsse vornehmen.
Die Kopfhörer werden mit einem integrierten Mikrofon
und einer Fernbedienung mit 3 Tasten geliefert.
1x
1x
2x
3x
Answer/End
Lautstärke +
Lautstärke -
Hinweis: Möglicherweise stehen für einige Geräte
oder Anwendungen nicht alle Bedienelemente zur
Verfügung.
Basisfunktionen
Lautstärke
erhöhen
Drücken Sie kurz die Taste +.
Lautstärke
verringern
Drücken Sie kurz die Taste –.
Mit Anrufen verbundene Funktionen
Anruf
entgegennehmen
Wenn Sie einen eingehenden
Anruf erhalten, drücken Sie die
Answer/End-Taste und lassen
Sie sie wieder los, um den Anruf
entgegenzunehmen.
Anruf beenden Halten Sie die Answer/End-Taste
kurz gedrückt.
Sprachsteuerung
verwenden
Halten Sie die Answer/End-
Taste gedrückt. Informationen
zur Kompatibilität und Nutzung
dieser Funktion finden Sie in der
Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Medienwiedergabefunktionen
Einen Song
oder ein Video
abspielen/
anhalten
Halten Sie die Answer/End-Taste
kurz gedrückt.
Vorwärts springen Drücken Sie die Answer/End-Taste
kurz zweimal.
Schneller Vorlauf Drücken Sie die Answer/End-Taste
kurz zweimal und halten Sie sie
beim zweiten Mal gedrückt.
Rückwärts
springen
Drücken Sie die Answer/End-Taste
kurz dreimal.
Zurückspulen Drücken Sie die Answer/End-Taste
kurz dreimal und halten Sie sie beim
dritten Mal gedrückt.
Anbringen der Hörmuschelpolster
Die Hörmuschelpolster werden von einem
Halterungskranz gehalten, der unter den acht kleinen
Laschen auf der Innenseite jeder Hörmuscheln
einrastet. Wenn sich ein Hörmuschelpolster
ganz oder teilweise gelöst hat, drücken Sie
den Halterungskranz des
Hörmuschelpolsters
in die Hörmuschel zurück. Drücken Sie dazu
mit dem Daumen oder Zeigefinger am Rand
des
Halterungskranzes entlang bis dieser überall in
der Hörmuschel eingerastet ist.
Aufbewahren der Kopfhörer
Die Kopfhörer sind mit drehbaren Hörmuscheln
ausgestattet, die sich zusammenlegen und somit
einfach und bequem aufbewahren lassen.
ACHTUNG: Die Hörmuscheln lassen sich nur in eine
Richtung drehen. Drehen der Hörmuscheln in die
falsche Richtung kann die Kopfhörer beschädigen.
Fehlerbehebung
Schlechte Tonqualität oder fehlende Audiokanäle
Vergewissern Sie sich, dass das Kopfhörerkabel fest
an die Kopfhörer und das Gerät angeschlossen ist.
Passen Sie die Bass- und Höheneinstellungen am
Audiogerät an.
Versuchen Sie ein anderes Gerät oder eine
andere Anwendung.
Mikrofon funktioniert nicht
Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles
Gerät verwenden. Informationen hierzu finden Sie
unter „Hergestellt für“ auf dem Produktkarton.
Vergewissern Sie sich, dass das Kopfhörerkabel fest
an die Kopfhörer und das Gerät angeschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung
an der Rückseite der Answer/End-Taste nicht
blockiert ist.
Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf oder ein
anderes Gerät.
Gerät reagiert nicht auf die Befehle der
Fernbedienungstasten
Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles
Gerät verwenden. Informationen hierzu finden Sie
unter „Hergestellt für“ auf dem Produktkarton.
Vergewissern Sie sich, dass das Kopfhörerkabel fest
an die Kopfhörer und das Gerät angeschlossen ist.
Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck:
Variieren Sie die Geschwindigkeit beim Drücken
der Tasten.
Versuchen Sie ein anderes Gerät.
Für Ihre Unterlagen
Die Seriennummer befindet sich auf der Garantiekarte
im Karton.
Seriennummer:___________________________
Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der
Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt,
um Ihren Kopfhörer zu registrieren. Sie können dies ganz
einfach auf http://global.Bose.com/register
Die mit diesem Produkt angegebenen
Garantieinformationen gelten nicht in Australien
und Neuseeland. Weitere Informationen finden
Sie auf www.Bose.com.au/warranty bzw.
www.Bose.co.nz/warranty.
Herstellungsdatum: Die achtstellige Ziffer in der
Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „5“ ist 2005
oder 2015.
China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company
Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road,
China
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone
EU-Import: Bose GP, Castleblayney Road,
Carrickmacross, Irland
Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F,
Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3,
Taipei, Taiwan, 105
iPad, iPhone und iPod sind eingetragene Marken der Apple
Inc. in den USA und anderen Ländern. Die Nutzung der Marke
„iPhone“ erfolgt unter Lizenz von Aiphone K.K.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“
bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die
Verwendung mit dem iPod, iPhone oder iPad entwickelt
wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt
keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die
Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs
mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung
beeinträchtigen kann.
©2015 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne
vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise
reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise
verwendet werden.
Lees deze beknopte handleiding
zorgvuldig door en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.
Raadpleeg de gebruikershandleiding (online) voor
meer informatie over de hoofdtelefoon (waaronder
accessoires en reserveonderdelen). Om een
gedrukt exemplaar aan te vragen, gebruikt u de
telefoonnummers die u hebt ontvangen.
Gebruikershandleiding: global.Bose.com
Alleen VS: owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Belangrijke veiligheidsinstructies
WAARSCHUWINGEN
Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange
tijd bij een hoog volume.
- Om gehoorschade te voorkomen, dient
u de hoofdtelefoon op een comfortabel,
matig volume te gebruiken.
- Zet het volume lager op uw apparaat voordat u
de hoofdtelefoon op uw oren plaatst en zet het
volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u
een comfortabel luistervolume bereikt.
Concentreer u op uw veiligheid en die van
anderen als u de hoofdtelefoon gebruikt
tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen,
zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer,
een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de
hoofdtelefoon af of pas het volume aan om te
zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder
alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen
Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons
om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen
in vliegtuigstoelen, aangezien dit kan leiden tot
persoonlijk letsel, zoals brandwonden of schade
aan eigendommen door oververhitting.
Zet de hoofdtelefoon af en koppel deze
onmiddellijk los als u warmte voelt of als het
geluid wegvalt.
NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen
aan water of dragen tijdens het beoefenen
van watersport, zoals zwemmen, waterskiën,
surfen, enz.
Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende
kaarsen, op of bij het product.
Zorg dat u de openingen in de oorstukken open
en schoon houdt en dat er geen vocht in de
oorstukken terechtkomt.
SCHOONMAKEN: Als het nodig is om de
hoofdtelefoon schoon te maken, neem dan de
buitenkant met een zachte doek af.
Dit product bevat magnetisch materiaal.
Neem contact op met uw arts als u vragen
hebt over de invloed die dit kan hebben op
de werking van uw implanteerbare
medische hulpmiddel.
Dit product voldoet aan alle vereisten van de
van toepassing zijnde EU-richtlijnen.
De
volledige conformiteitsverklaring kunt u
vinden op www.Bose.com/compliance
Dit symbool betekent dat het product niet mag
worden weggegooid als huishoudelijk afval en
naar een geschikt inzamelpunt voor recycling
moet worden gebracht. Het op de juiste wijze
afvoeren en recyclen helpt natuurlijke
hulpbronnen, de menselijke gezondheid en
het milieu te beschermen. Voor meer
informatie over het afvoeren en recyclen van
dit product neemt u contact op met de
gemeente waar u woont,
de
afvalverwerkingsservice, of de winkel waar
u dit product hebt gekocht.
Onderdelen
Vervangbare
kussentjes voor
de oorstukken
Verstelbare
hoofdband
Stekker van
2,5 mm
Stekker van
3,5 mm
Afstandsbediening
en microfoon
Verwijderbare
audiokabel
Uw apparaat aansluiten
Sluit de kleine stekker (2,5 mm) goed aan op het
linkeroorstuk. Sluit de grote stekker (3,5 mm)
goed aan op de standaardhoofdtelefoonaansluiting
op uw apparaat. U hoort een klik te horen of te
voelen wanneer u deze stekkers aansluit.
De hoofdtelefoon wordt geleverd met een
ingebouwde microfoon en een afstandsbediening
met 3 knoppen.
1x
1x
2x
3x
Beantwoorden/
Beëindigen
Volume +
Volume -
Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle functies
beschikbaar zijn voor sommige apparaten of
toepassingen.
Basisfuncties
Volume hoger Druk kort op de knop +.
Volume lager Druk kort op de knop –.
Telefoonfuncties
Een oproep
beantwoorden
Als u een inkomende oproep
ontvangt, druk dan kort op de knop
Beantwoorden/Beëindigen om de
oproep te beantwoorden.
Een oproep
beëindigen
Druk kort op de knop
Beantwoorden/Beëindigen.
Spraakbediening
gebruiken
Houd de knop Beantwoorden/
Beëindigen ingedrukt. Raadpleeg
de gebruikershandleiding van
uw apparaat voor informatie over
compatibiliteit en het gebruik van
deze functie.
Functies voor het afspelen van media
Een song of
video afspelen/
pauzeren
Druk kort op de knop
Beantwoorden/Beëindigen.
Vooruit skippen Druk tweemaal snel achter elkaar
op de knop Beantwoorden/
Beëindigen.
Snel
vooruitspoelen
Druk tweemaal snel achter elkaar
op de knop Beantwoorden/
Beëindigen en houd de knop de
tweede keer ingedrukt.
Achteruit skippen Druk driemaal snel achter elkaar op
de knop Beantwoorden/Beëindigen.
Terugspoelen Druk driemaal snel achter elkaar
op de knop Beantwoorden/
Beëindigen en houd de knop de
derde keer ingedrukt.
De kussentjes van de oorstukken
opnieuw bevestigen
De kussentjes van de oorstukken worden op hun
plaats gehouden door een montageflens die onder
acht lipjes rond de binnenrand van elk oorstuk
wordt vastgeklikt. Als een kussentje gedeeltelijk
of helemaal losraakt, duwt u de montageflens van
het kussentje terug in het oorstuk. Druk met uw
vinger of duim rond de rand van de montageflens
en zorg dat deze helemaal rond het oorstuk op zijn
plaats vastklikt.
De hoofdtelefoon opbergen
De hoofdtelefoon is voorzien van draaiende
oorstukken die kunnen worden ingeklapt, zodat u
de hoofdtelefoon gemakkelijk kunt opbergen.
LET OP: De oorstukken kunnen slechts in één
richting worden gedraaid. Als u de oorstukken de
verkeerde kant op draait, kan dit de hoofdtelefoon
beschadigen.
Problemen oplossen
Slechte geluidskwaliteit of geen geluid uit een
of meer kanalen
Zorg dat de kabel van de hoofdtelefoon goed
is aangesloten op zowel de hoofdtelefoon als
het apparaat.
Stel de lage en hoge tonen in op het
audioapparaat.
Probeer een ander apparaat of een andere
toepassing.
De microfoon werkt niet
Controleer of u een compatibel apparaat gebruikt.
Zie “Geschikt voor” op de doos van het product.
Zorg dat de kabel van de hoofdtelefoon goed
is aangesloten op zowel de hoofdtelefoon als
het apparaat.
Controleer of de opening van de microfoon
aan de achterkant van de knop Beantwoorden/
Beëindigen niet geblokkeerd is.
Probeer het met een andere oproep of een
ander apparaat.
Het apparaat reageert niet op opdrachten via
knoppen op de afstandbediening
Controleer of u een compatibel apparaat gebruikt.
Zie “Geschikt voor” op de doos van het product.
Zorg dat de kabel van de hoofdtelefoon goed
is aangesloten op zowel de hoofdtelefoon als
het apparaat.
Voor functies waarbij u meerdere keren op een
knop moet drukken, varieert u de tijd tussen
het indrukken.
Probeer een ander apparaat.
Voor uw administratie
U vindt het serienummer op de garantiekaart die is
bijgesloten in de verpakking.
Serienummer:___________________________
Bewaar het aankoopbewijs bij de
gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om de
hoofdtelefoon te registreren. Dat kan eenvoudig via
http://global.Bose.com/register
De bij dit product verstrekte garantie-
informatie is niet van toepassing in Australië en
Nieuw
-Zeeland. Zie www.Bose.com.au/warranty of
www.Bose.co.nz/warranty voor informatie.
Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer
geeft het fabricagejaar aan. “5” is 2005 of 2015.
Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai)
Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying
Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importeur in de EU: Bose GP, Castleblayney Road,
Carrickmacross, Ierland
Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room
905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd,
Section
3, Taipei, Taiwan, 105
iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de VS en andere landen. Het handelsmerk
“iPhone” wordt gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad”
betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek is
ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een iPod,
iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het
voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor het gebruik van dit product of voor het
voldoen aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan
de werking van draadloze apparaten negatief beïnvloeden.
©2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden
gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze
gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Lea atentamente esta guía de inicio rápido
y consérvela para consultarla en el futuro.
Consulte la Guía del usuario, (en línea) para
obtener más información acerca de sus auriculares
(incluidos los accesorios y repuestos). Para
solicitar una copia impresa, use los teléfonos
suministrados.
Guía del usuario: global.Bose.com
Sólo EE.UU.: owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Instrucciones importantes de
seguridad
ADVERTENCIAS
NO use los auriculares a un volumen alto por un
período prolongado.
- Para evitar daños a la audición, use los
auriculares a un nivel de volumen cómodo
y moderado.
- Baje el volumen del dispositivo antes de
colocar los auriculares en las orejas, suba
gradualmente el volumen hasta alcanzar un
nivel de audición cómodo.
CÉNTRESE en su seguridad y la de los demás
si usa los auriculares mientras realiza una
actividad que requiere su atención. Por
ejemplo,
andar en bicicleta o caminar en o cerca del
tránsito, un sitio de construcción o las vías
del ferrocarril, etc. Quítese los auriculares o
ajuste el volumen para asegurarse que pueda
escuchar los sonidos circundantes, incluso
alarmas y señales de advertencia
NO use adaptadores de teléfonos móviles para
conectar los auriculares a los enchufes de los
asientos de aviones, ya que podría producir
lesiones personales como quemaduras o daños
a la propiedad debido a sobrecalentamiento.
Quíteselos y desconéctelos de inmediato si
experimenta una sensación de advertencia o
pérdida de audio.
NO sumerja o exponga al agua por períodos
prolongados, ni use al realizar deportes
acuáticos, es decir, nadar, esquí acuático,
surf, etc.
NO coloque fuentes con llamas al
descubierto, como velas encendidas, sobre o
cerca del producto.
ASEGÚRESE de que los puertos de los
auriculares se mantengan limpios y de que no
penetre humedad en los mismos.
LIMPIEZA: si necesita limpiarlos, hágalo en las
superficies externas con un paño suave.
Este producto contiene material
magnético. Póngase en contacto con su
médico si tiene preguntas acerca de si
esto podría afectar el funcionamiento de
un dispositivo médico implantado.
Este producto cumple con todos los
requisitos de la directiva de la UE vigente.
Puede encontrar la declaración completa de
conformidad en www.Bose.com/compliance
Este símbolo significa que el producto no
debe desecharse como residuo domiciliario y
que debe entregarse a un centro de
recolección apropiado para ser reciclado.
La
eliminación y el reciclado adecuados
ayudan a proteger los recursos naturales,
la
salud de las personas y el medioambiente.
Para
obtener más información sobre la
eliminación y el
reciclado de este producto,
póngase en contacto con su municipio,
el
servicio de gestión de residuos o
el
comercio donde compró este producto.
Componentes
Almohadillas
de auricular
reemplazables
Banda
ajustable
Conector de
2,5 mm
Conector de
3,5 mm
Control remoto
y micrófono
Cable de audio
desmontable
Conexión del dispositivo
Sujete el conector más pequeño (2,5 mm)
al
auricular izquierdo. Sujete el conector mayor
(3,5 mm) al conector estándar de auriculares
en el
dispositivo. Debe escuchar o sentir un clic
cuando realice estas conexiones.
Los auriculares vienen con un micrófono
integrado y un control remoto de tres botones.
1x
1x
2x
3x
Responder/colgar
Volumen +
Volumen -
Nota: es posible que no haya controles completos
para algunos dispositivos o aplicaciones.
Funciones básicas
Subir el
volumen
Presione y suelte el botón +.
Bajar el
volumen
Presione y suelte el botón –.
Funciones de llamada
Responder
una llamada
Cuando reciba una llamada entrante,
presione y suelte el botón Responder/
Colgar para atender.
Finalizar
una llamada
Presione y suelte el botón Responder/
Colgar.
Uso del
control de
voz
Mantenga presionado el botón
Responder/Colgar. Consulte la guía
del usuario del dispositivo para más
información sobre la compatibilidad y
el
uso de esta función.
Funciones de reproducción de medios
Reproducir
o poner en
pausa una
canción o
video
Presione y suelte el botón Responder/
Colgar.
Salto
adelante
Presione y suelte el botón Responder/
Colgar dos veces rápidamente.
Avanzar Presione y suelte el botón Responder/
Colgar dos veces rápidamente y
mantenga presionado la segunda vez.
Salto atrás Presione y suelte el botón Responder/
Colgar tres veces rápidamente.
Retroceder Presione y suelte el botón Responder/
Colgar tres veces rápidamente y
mantenga presionado la tercera vez.
Volver a colocar las almohadillas de
los auriculares
Las almohadillas de los auriculares se mantienen
en su lugar mediante un reborde para montar que
se engancha debajo de ocho lengüetas pequeñas
alrededor del borde interior de cada auricular.
Si
una almohadilla de auricular se suelta, parcial
o completamente, empuje el reborde de montaje
de la almohadilla del auricular de nuevo en
el
auricular. Con un dedo, presione alrededor del
borde del reborde de montaje, asegurándose que
encaje en su lugar alrededor del auricular.
Guardado de los auriculares
Los auriculares cuentan con audífonos giratorios
que se pliegan para poder guardarlos de forma
fácil y práctica.
PRECAUCIÓN: los auriculares giran solo en
una dirección. Si gira los auriculares de forma
incorrecta puede dañarlos.
Solución de problemas
Mala calidad del sonido o pérdida de canales
de audio
Asegúrese de que el cable del auricular esté
conectado firmemente a los auriculares y al
dispositivo.
Ajuste la configuración de bajos y agudos en
el dispositivo de audio.
Pruebe con otro dispositivo o aplicación.
El micrófono no funciona
Asegúrese de estar usando un dispositivo
compatible. Vea “Made for” (Fabricado para)
en
la caja del producto.
Asegúrese de que el cable del auricular esté
conectado firmemente a los auriculares y al
dispositivo.
Asegúrese que la abertura del micrófono en la
parte posterior del botón Responder/Colgar no
esté bloqueada.
Intente otra llamada telefónica u otro dispositivo.
El dispositivo no responde a los comandos de
los botones del control remoto
Asegúrese de estar usando un dispositivo
compatible. Vea “Made for” (Fabricado para)
en
la caja del producto.
Asegúrese de que el cable del auricular esté
conectado firmemente a los auriculares y al
dispositivo.
Para funciones de múltiples pulsos: varíe la
velocidad de pulsaciones de botón
Pruebe con otro dispositivo.
Para su registro:
El número de serie se encuentra en la tarjeta de
garantía incluida en la caja.
Número de serie:___________________________
Guarde el recibo con la guía del usuario.
Ahora es un buen momento para registrar sus
auriculares. Puede hacerlo fácilmente visitando
http://global.Bose.com/register
La información de la garantía que se proporciona
con este producto no se aplica en Australia y en
Nueva Zelanda. Visite www.Bose.com.au/warranty o
www.Bose.co.nz/warranty para obtener detalles.
Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de
serie indica el año de fabricación; “5” es 2005 ó 2015.
Importador en China: Bose Electronics (Shanghái)
Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North
Riying
Road, China (Shanghái) Pilot Free Trade Zone
Importador en UE: Bose GP, Castleblayney Road,
Carrickmacross County, Monaghan, Irlanda
Importador en Taiwán: Bose Taiwan Branch,
Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East
Rd, Section 3, Taipei, Taiwán, 105
iPad, iPhone y iPod son marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en EE.UU. y en otros países. La marca comercial
“iPhone” se usa con una licencia de Aiphone K.K.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” y “Made for iPad” significa
que se ha diseñado un accesorio electrónico para conectar
específicamente a iPod, iPhone, o iPad, respectivamente,
y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los
estándares de desempeño de Apple. Apple no es responsable
del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de
sus normas reglamentarias y de seguridad. Tenga en cuenta
que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede
afectar el rendimiento inalámbrico.
©2015 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar,
distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo
sin previo consentimiento por escrito.
Lue tämä pikaopas huolellisesti ja säästä
se tulevaa käyttöä varten.
Lisätietoja kuulokkeista (sekä tarvikkeista
ja varaosista) on verkosta saatavilla olevassa
käyttöohjeessa. Painetun kopion voit tilata
puhelimitse soittamalla annettuun numeroon.
Käyttöohje: global.Bose.com
Vain Yhdysvallat:
owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Tärkeitä turvallisuusohjeita
VAROITUKSIA
ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella
äänenvoimakkuudella.
- Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi
ja
kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
- Säädä äänenvoimakkuus pieneksi
ennen kuin asetat kuulokkeet
korvillesi. Nosta
äänenvoimakkuutta
vähitellen, kunnes löydät mukavan
kuunteluvoimakkuuden.
KESKITY omaan turvallisuuteesi ja muiden
turvallisuuteen, jos käytät kuulokkeita
esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi
liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan
tai rautatien lähellä. Ota tällöin kuulokkeet
pois korvilta tai säädä äänenvoimakkuus
riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaäänet,
kuten
hälytykset ja varoitukset
ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen
istuimen matkapuhelinlatausliitäntään.
Ylikuumeneminen voi muutoin aiheuttaa
palovamman tai muun henkilövahingon tai
vaurioittaa kuulokkeita.
IRROTA liitin heti liitännästä, jos tunnet
kuulokkeiden lämpiävän tai ääntä ei kuulu.
ÄLÄ upota kuulokkeita veteen pitkäksi
ajaksi äläkä käytä niitä vesiurheilussa,
esimerkiksi uidessasi, vesihiihtäessäsi tai
lainelautaillessasi.
ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta,
esimerkiksi palavaa kynttilää.
VARMISTA, että kuulokkeiden liitännät
pysyvät puhtaina ja että kuulokkeiden sisään
ei pääse kosteutta.
PUHDISTAMINEN: Jos ulkopinnat tarvitsevat
puhdistusta, pyyhi ne pehmeällä liinalla.
Tämä laite sisältää magneetin.
Jos
mielessäsi on kysymyksiä
vaikutuksesta lääketieteelliseen
implanttiin, ota yhteys lääkäriin.
Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien
EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen
vaatimustenmukaisuusvakuutus on
osoitteessa www.Bose.com/compliance
Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei
saa hävittää kotitalousjätteen mukana,
vaan se on toimitettava kierrätykseen.
Kierrättäminen auttaa estämään
vahingollisia seurauksia ympäristölle,
luonnolle ja ihmisten terveydelle.
Saat
lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta
viranomaisilta, kotitalousjätteen
kierrätyspalvelusta tai liikkeestä,
josta
tuote ostettiin.
Osat
Vaihdettavat
tyynyt
Säädettävä
sanka
2,5 mm:n liitin
3,5 mm:n
liitin
Kaukosäädin
ja mikrofoni
Irrotettava
äänijohto
Yhdistäminen laitteeseen
Yhdistä pienempi 2,5 mm:n liitin tiukasti
vasempaan kuulokkeeseen. Yhdistä
isompi 3,5 mm:n liitin tiukasti laitteen
kuulokeliitäntään. Yhdistämisen aikana pitäisi
kuulua tai tuntua naksahdus.
Kuulokkeissa on sisäinen mikrofoni
ja
3-painikkeinen kaukosäädin.
1x
1x
2x
3x
Vastaus/lopetuspainike
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus -
Huomautus: Kaikkien laitteiden tai sovellusten
kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata.
Perustoiminnot
Äänenvoimakkuuden
lisääminen
Paina +-painiketta
ja
vapauta se.
Äänenvoimakkuuden
vähentäminen
Paina – -painiketta
ja
vapauta se.
Puheluihin liittyvät toiminnot
Puheluun
vastaaminen
Kun puhelu saapuu, voit
vastata siihen painamalla
vastaus/lopetuspainiketta ja
vapauttamalla sen.
Puhelun
lopettaminen
Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta ja vapauta se.
Äänikomentojen
käyttäminen
Pidä Vastaa/Lopeta-
painiketta painettuna.
Laitteen käyttöohjeessa
on lisätietoja
yhteensopivuudesta ja tämän
ominaisuuden käyttämisestä.
Mediatoistotoiminnot
Musiikin tai
videoleikkeen
toistaminen tai
asettaminen
taukotilaan
Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta ja vapauta se.
Siirtyminen eteenpäin Paina Vastaa/Lopeta-painiketta
nopeasti kaksi kertaa.
Eteenpäinkelaus Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta ja vapauta se
nopeasti kaksi kertaa.
Paina
toisella kerralla pitkään.
Siirtyminen
taaksepäin
Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta nopeasti kolme
kertaa ja vapauta se.
Pikakelaus
taaksepäin
Paina Vastaa/Lopeta-painiketta
ja vapauta se nopeasti kolme
kertaa. Paina
kolmannella
kerralla pitkään.
Korvakuppityynyjen kiinnit täminen
takaisin paikoilleen
Kiinnityslaippa pitää paikallaan korvakuppien
tyynyjä. Laippa kiinnittyy kahdeksaan pieneen
kielekkeeseen, jotka sijaitsevat korvakuppien
sisällä. Jos tyyny irtoaa osittain tai kokonaan,
paina kiinnike takaisin paikoilleen. Paina sormella
tai peukalolla kiinnikkeen reunaa. Varmista,
että
se napsahtaa paikoilleen koko matkalta.
Kuulokkeiden säilyttäminen
Kuulokkeiden kääntyvät korvakupit voidaan
taittaa kokoon, joten säilyttäminen on helppoa
ja kätevää.
VAROITUS: Korvakupit pyörivät vain yhteen
suuntaan. Jos niitä käännetään väärään
suuntaan, kuulokkeet voivat vaurioitua.
Ongelmanratkaisu
Huono äänenlaatu tai puuttuva toisen
kanavan ääni
Varmista, että kuulokejohto on tukevasti kiinni
sekä kuulokkeissa että laitteessa.
Säädä äänilaitteen basso- ja diskanttiasetusta.
Kokeile toista laitetta tai sovellusta.
Mikrofoni ei toimi.
Varmista, että käytät yhteensopivaa
laitetta. Lisätietoja on pakkauksen Made for
-merkinnässä.
Varmista, että kuulokejohto on tukevasti kiinni
sekä kuulokkeissa että laitteessa.
Varmista, että mikrofonia ei ole peitetty. Mikrofoni
sijaitsee vastaus/lopetuspainikkeen takana.
Kokeile soittaa toiseen numeroon tai käyttää
toista laitetta.
Laite ei vastaa kaukosäätimen painikkeiden
painamiseen.
Varmista, että käytät yhteensopivaa
laitetta. Lisätietoja on pakkauksen Made for
-merkinnässä.
Varmista, että kuulokejohto on tukevasti kiinni
sekä kuulokkeissa että laitteessa.
Monen painalluksen toiminnot: vaihtele
painikkeiden painamisnopeutta.
Kokeile toista äänilaitetta.
Merkintöjä varten
Sarjanumero on pakkauksen sisältämässä
takuukortissa.
Sarjanumero:___________________________
Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.
Nyt on oikea aika rekisteröidä ostamasi
kuulokkeet. Voit tehdä sen helposti osoitteessa
http://global.Bose.com/register
Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot
eivät ole voimassa Australiassa eivätkä
Uudessa-Seelannissa. Lisätietoja on
osoitteessa www.Bose.com.au/warranty tai
www.Bose.co.nz/warranty.
Valmistuspäivä: sarjanumeron kahdeksas numero
kertoo valmistusvuoden, 5 merkitsee vuotta 2005
tai 2015.
Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics
(Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9,
No.
353 North Riying Road, China (Shanghai)
Pilot
Free Trade Zone
Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney
Road, Carrickmacross, Ireland
Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch,
Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng
East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105
iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. iPhone-
tavaramerkkiä käytetään Aiphone K.K:n lisenssillä.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsee,
että sähkölaite on suunniteltu erityisesti iPodiin, iPhoneen
tai iPadiin yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se
täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen
toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset
ja on määräysten mukainen. Huomaa, että tämän varusteen
käyttäminen iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa
langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.
©2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei
saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Lisez attentivement ce guide de
démarrage rapide et conservez-le pour
toute référence future.
Reportez-vous à la notice d’utilisation (disponible
en ligne) pour plus d’informations sur votre casque
(notamment sur les accessoires et pièces de
rechange). Pour solliciter une copie imprimée,
utilisez les numéros de téléphone correspondant
à votre pays.
Notice d’utilisation : global.Bose.com
États-Unis uniquement :
owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Instructions importantes
relatives à la sécurité
AVERTISSEMENTS
Veillez à NE PAS utiliser votre casque à un
volume élevé pendant une période prolongée.
- Pour éviter des dommages auditifs, utilisez le
casque à un volume confortable, mais modéré.
- Baissez le volume de l’appareil avant de placer
le casque sur les oreilles, puis augmentez le
volume progressivement jusqu’à ce que le
niveau d’écoute vous convienne.
Restez vigilant, pensez à votre sécurité et à
celle des autres lorsque vous utilisez le casque
tout en exerçant une activité nécessitant votre
attention, notamment lorsque vous circulez à vélo
ou à pied sur ou à proximité d’une route transitée,
d’un chantier, d’une voie de chemin de fer, etc.
Retirez le casque ou réglez le volume pour être en
mesure d’entendre les
sons ambiants, y compris
les klaxons, alarmes et signaux d’avertissement
Veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs
pour téléphone portable pour connecter votre
casque au système audio des cabines d’avion.
Le dégagement de chaleur qui en résulterait
est susceptible de provoquer des brûlures ou
d’endommager le casque.
Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de
signal audio, retirez et déconnectez le casque
immédiatement.
Veillez à NE PAS immerger votre casque dans
l’eau ou l’exposer à l’eau pendant des périodes
prolongées et à ne pas le porter pour pratiquer
des sports aquatiques (natation, ski nautique,
surf, etc.).
Ne placez PAS d’objets enflammés, tels que
des
bougies allumées, sur ce produit.
Assurez-vous que les ouvertures du casque
restent bien dégagées et qu’aucune humidité ne
pénètre dans les écouteurs.
NETTOYAGE
: En cas de besoin, essuyez
les
surfaces extérieures avec un chiffon doux.
Ce produit contient des composants
magnétiques. Contactez votre médecin
pour toute question relative à l’effet de ces
composants sur le fonctionnement d’un
appareil médical implanté.
Ce produit est conforme à toutes les directives
de la Communauté européenne qui s’y
appliquent. L’attestation complète de
conformité est disponible à l’adresse
www.Bose.com/compliance
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas
être jeté avec les déchets ménagers, mais doit
être déposé dans un centre de collecte
approprié pour recyclage. Une mise au rebut et
un recyclage adéquats permettent de protéger
les ressources naturelles, la santé humaine et
l’environnement. Pour plus d’informations sur
l’élimination et le recyclage de ce produit,
contactez votre mairie, votre
service de
ramassage des ordures ou le magasin où vous
avez acheté ce produit.
Composants
Coussinets
remplaçables
pour écouteurs
Arceau
réglable
Connecteur de
2,5 mm
Connecteur de
3,5 mm
Télécommande
et
microphone
Câble audio
détachable
Raccordement de votre appareil
Raccordez correctement le plus petit connecteur
(2,5
mm) à l’écouteur de gauche. Raccordez
correctement le connecteur le plus large (3,5
mm)
à
la prise casque standard de votre appareil.
Insérez fermement la fiche dans le connecteur.
Vous devez entendre un déclic.
Le casque est doté d’un microphone intégré et
d’une télécommande à trois boutons.
1x
1x
2x
3x
Répondre/
Raccrocher
Volume +
Volume -
Remarque : il est possible que toutes
les
commandes ne fonctionnent pas sur certains
appareils ou certaines applications.
Fonctions de base
Augmenter le
volume
Appuyez sur le bouton +,
puis
relâchez-le.
Réduire le
volume
Appuyez sur le bouton -,
puis
relâchez-le.
Fonctions d’appel
Répondre à
un appel
Lorsque vous recevez un appel,
appuyez sur le bouton Répondre/
Raccrocher pour répondre,
puis relâchez-le.
Mettre fin à
un
appel
Appuyez sur le bouton Répondre/
Raccrocher.
Commandes
vocales
Maintenez enfoncé le bouton de
Répondre/Raccrocher. Consultez
le mode d’emploi de votre appareil
pour obtenir des informations de
compatibilité et d’utilisation.
Fonctions de lecture multimédia
Lecture ou
mise en pause
d’un morceau
ou d’une vidéo
Appuyez sur le bouton Répondre/
Raccrocher.
Saut avant Appuyez rapidement à deux reprises
sur le bouton Répondre/Raccrocher.
Avance rapide Appuyez rapidement à deux reprises
sur le bouton Répondre/Raccrocher
et maintenez la seconde pression.
Saut arrière Appuyez rapidement à trois reprises
sur le bouton Répondre/Raccrocher.
Retour rapide Appuyez rapidement à trois reprises
sur le bouton Répondre/Raccrocher
et maintenez la troisième pression.
Fixation des coussinets
desécouteurs
Les coussinets des écouteurs sont fixés par une
collerette de montage qui vient se loger sous huit
petites languettes situées sur le pourtour du bord
intérieur de chaque écouteur. Si un coussinet
d’écouteur se détache partiellement ou entièrement,
poussez à nouveau la collerette de montage de
l’écouteur à l’intérieur de celui-ci. À l’aide d’un doigt
ou du pouce, appuyez sur le bord de la collerette
de montage pour vous assurer qu’elle est bien
positionnée tout autour de l’écouteur.
Rangement du casque
Le casque est muni d’écouteurs repliables à plat
pour faciliter son rangement.
ATTENTION
: Les écouteurs pivotent dans un seul
sens. Pour ne pas endommager le casque, faites
toujours pivoter les écouteurs dans le bon sens.
Résolution des problèmes
Son de qualité médiocre ou canal audio absent
Vérifiez que le câble du casque est correctement
raccordé au casque et à l’appareil.
Réglez les commandes des graves et des aigus
du lecteur.
Essayez d’utiliser un autre appareil ou une autre
application.
Le microphone ne fonctionne pas
Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible.
Reportez-vous à la section » Conçu pour « sur le
carton d’emballage.
Vérifiez que le câble du casque est correctement
raccordé au casque et à l’appareil.
Vérifiez que l’ouverture du microphone à l’arrière du
bouton de réponse/raccrochage n’est pas bloquée.
Essayez de passer un nouvel appel ou d’utiliser un
autre appareil.
L’appareil ne réagit pas à la télécommande
Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible.
Reportez-vous à la section » Conçu pour « sur le
carton d’emballage.
Vérifiez que le câble du casque est correctement
raccordé au casque et à l’appareil.
Pour les commandes à plusieurs pressions :
variez la vitesse des pressions sur le bouton.
Essayez d’utiliser un autre lecteur.
Renseignements à conserver
Le numéro de série est indiqué sur la carte de garantie
qui accompagne l’appareil.
Numéro de série:___________________________
Conservez votre facture avec la notice d’utilisation.
Enregistrez dès maintenant votre casque. Pour ce faire,
visitez la page http://global.Bose.com/register
Les informations de garantie qui accompagnent ce
produit ne s’appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-
Zélande. Consultez le site www.Bose.com.au/warranty
ou www.Bose.co.nz/warranty pour plus de détails.
Date de fabricant : les huit chiffres qui constituent le
numéro de série indiquent l’année de fabrication ; 5
représente 2005 ou 2015.
Importateur pour la Chine : Bose Electronics
(Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No.
353
North Riying Road, Chine (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone
Importateur pour l’UE : Bose GP, Castleblayney Road,
Carrickmacross, Irlande
Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch,
Room
905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East
Rd, Section 3, Taipei, Taïwan, 105
iPad, iPhone et iPod sont des marques déposées d’Apple
Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. La marque de
commerce
» iPhone « est utilisée sous licence d’Aiphone K.K.
Les expressions » Made for iPod «, » Made for iPhone «
et » Made for iPad « désignent un accessoire électronique
conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod,
un iPhone ou un iPad respectivement, et qui a été certifié par
son fabricant comme conforme aux normes de performances
d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de
cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité.
Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec un
iPod, iPhone ou iPad peut avoir un effet adverse sur ses
fonctions sans fil.
©2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification,
distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce
document est interdite sans autorisation écrite préalable.
Leggere questa guida rapida e conservarla
come riferimento per il
futuro.
Consultare il manuale di istruzioni (online) per
ulteriori informazioni sulle cuffie (nonché su accessori
e componenti sostitutivi). Per richiedere una copia
cartacea, utilizzare i numeri telefonici forniti.
Manuale di istruzioni: global.Bose.com
Solo per gli Stati Uniti:
owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Importanti istruzioni di sicurezza
AVVERTENZE
NON usare le cuffie a un volume elevato per un
lungo periodo di tempo.
- Per evitare danni all’udito, usare le cuffie a un
livello di volume confortevole e moderato.
- Abbassare il volume del dispositivo prima di
indossare le cuffie sulle orecchie, quindi alzarlo
gradualmente fino a raggiungere il livello
d’ascolto più confortevole.
È IMPORTANTE non perdere mai di vista la
propria sicurezza e quella degli altri se si usano
le cuffie mentre si svolge un’attività che richiede
la propria attenzione, ad esempio quando si va
in bicicletta o si cammina vicino a una strada
trafficata, un cantiere o una ferrovia, ecc.
Rimuovere le cuffie o regolare il volume per
essere sicuri di sentire i suoni circostanti, inclusi i
segnali di allarme e di avvertimento
NON utilizzare un adattatore per telefono
cellulare per collegare le cuffie ai connettori
presenti sui sedili degli aerei, per evitare il rischio
di scottature o danni dovuti al surriscaldamento.
RIMUOVERE e scollegare immediatamente le
cuffie se si percepisce un aumento di temperatura
o si riscontra una perdita di audio.
NON immergere o esporre all’acqua le cuffie
per periodi prolungati né indossarle quando si
praticano sport acquatici quali nuoto, sci d’acqua,
surf, ecc.
NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad
esempio candele accese) sull’apparecchio o nelle
sue vicinanze.
ASSICURARSI che le aperture poste sui
padiglioni auricolari siano sgombre, evitando
inoltre che vi penetri dell’acqua.
PULIZIA: Nel caso tale operazione fosse
necessaria, strofinare le superfici esterne con uno
straccio morbido.
Questo prodotto contiene materiale
magnetico. Rivolgersi al proprio medico
per eventuali domande sui possibili effetti
del prodotto sui dispositivi medici
impiantati nel corpo umano.
Questo prodotto è conforme a tutti i
requisiti
pertinenti delle direttive UE.
La
dichiarazione di conformità completa
è
disponibile all’indirizzo
www.Bose.com/compliance
Questo simbolo indica che il prodotto non
deve essere smaltito con i rifiuti domestici,
ma
deve essere consegnato a una struttura di
raccolta appropriata per il riciclaggio.
Uno
smaltimento e un riciclaggio corretti
aiutano a preservare le risorse naturali,
la
salute e l’ambiente. Per ulteriori informazioni
sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo
prodotto, rivolgersi alle autorità locali,
al
servizio di smaltimento dei rifiuti o al
negozio presso il quale è stato acquistato.
Componenti
Cuscinetti
dei padiglioni
sostituibili
Archetto
regolabile
Connettore da
2,5 mm
Connettore
da
3,5 mm
Telecomando
e microfono
Cavo audio
rimovibile
Collegamento del dispositivo
Collegare saldamente il connettore più piccolo
(2,5 mm) al padiglione sinistro. Collegare
saldamente il connettore più grande (3,5 mm)
al connettore per cuffie standard del dispositivo.
Si
dovrebbe sentire un “clic” quando si inseriscono
gli spinotti.
Le cuffie sono dotate di un microfono integrato e di
un telecomando a tre pulsanti.
1x
1x
2x
3x
Rispondi/Fine
Volume +
Volume -
Nota: È possibile che per particolari dispositivi o
applicazioni non tutti i controlli siano disponibili.
Funzioni di base
Aumentare il
volume
Premere e rilasciare il pulsante +.
Ridurre il volume Premere e rilasciare il pulsante –.
Funzioni di chiamata
Rispondere a
una chiamata
Quando si riceve una chiamata,
premere e rilasciare il tasto
Rispondi/Fine per rispondere.
Chiudere una
chiamata
Premere e rilasciare il pulsante
Rispondi/Fine.
Usare il
controllo vocale
Premere e tenere premuto il
pulsante Rispondi/Fine. Per
informazioni sulla compatibilità
e l’uso di questa funzione,
consultare la guida per l’utente del
dispositivo.
Funzioni di riproduzione multimediale
Riprodurre
o mettere in
pausa un brano
o un video
Premere e rilasciare il pulsante
Rispondi/Fine.
Salto in avanti Premere e rilasciare il pulsante
Rispondi/Fine due volte in rapida
successione.
Avanti rapido Premere e rilasciare il pulsante
Rispondi/Fine due volte in rapida
successione, tenendo premuto
dopo la seconda pressione.
Salto all’indietro Premere e rilasciare il pulsante
Rispondi/Fine tre volte in rapida
successione.
Riavvolgimento Premere e rilasciare il pulsante
Rispondi/Fine tre volte in rapida
successione, tenendo premuto
dopo la terza pressione.
Come riattaccare i cuscinetti dei
padiglioni auricolari
I cuscinetti dei padiglioni auricolari sono tenuti in
sede da una flangia di montaggio che si aggancia
alle otto linguette poste sul bordo interno di ogni
padiglione auricolare. Se un cuscinetto si stacca
parzialmente o completamente dal padiglione
auricolare, spingere la flangia di montaggio
del cuscinetto verso l’interno del padiglione.
Utilizzando la punta delle dita o il pollice, premere
l’orlo della flangia di montaggio, assicurandosi
che scatti in posizione lungo tutto il perimetro del
padiglione.
Come riporre le cuffie
Le cuffie possono essere riposte con la massima
comodità grazie ai padiglioni ruotabili che possono
essere ripiegati facilmente in piano.
ATTENZIONE: I padiglioni ruotano in una sola
direzione. Se vengono ruotati in modo errato,
è
possibile danneggiare le cuffie.
Risoluzione dei problemi
Qualità audio scarsa o canali audio assenti
Controllare che il cavo delle cuffie sia collegato
bene sia alle cuffie che al dispositivo.
Regolare le impostazioni dei bassi e degli alti del
dispositivo audio.
Provare un altro dispositivo o un’altra
applicazione.
Il microfono non funziona
Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia
compatibile. Vedere la dicitura “Made for”
sulla confezione del prodotto.
Controllare che il cavo delle cuffie sia collegato
bene sia alle cuffie che al dispositivo.
Verificare che l’apertura del microfono sul retro
del pulsante Rispondi/Fine non sia ostruita.
Provare a effettuare un’altra chiamata o a
cambiare dispositivo.
Il dispositivo non risponde ai comandi del
telecomando
Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia
compatibile. Vedere la dicitura “Made for”
sulla confezione del prodotto.
Controllare che il cavo delle cuffie sia collegato
bene sia alle cuffie che al dispositivo.
Per le funzioni che prevedono più pressioni,
variare la velocità delle pressioni sui pulsanti.
Provare con un altro dispositivo.
Informazioni importanti
Il numero di serie è riportato sulla scheda di garanzia
inclusa nella confezione.
Numero di serie:___________________________
È consigliabile conservare lo scontrino fiscale
insieme al manuale di istruzioni. Prima di
procedere, è consigliabile registrare il prodotto.
La
registrazione può essere eseguita facilmente sul sito
http://global.Bose.com/register
Le informazioni di garanzia fornite con
questo prodotto non sono valide in Australia
e Nuova Zelanda. Per ulteriori informazioni,
visitare www.Bose.com.au/warranty o
www.Bose.co.nz/warranty.
Data di fabbricazione: l’ottava cifra nel numero di
serie è l’anno di produzione; ad esempio, “5” indica
2005 o 2015.
Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai)
Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying
Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importatore per l’Unione Europea: Bose GP,
Castleblayney Road, Carrickmacross, Irlanda
Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch,
Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East
Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105
iPad, iPhone e iPod sono marchi commerciali di Apple Inc.,
registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio “iPhone” è
utilizzato su licenza di Aiphone K.K.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad”
significa che un accessorio elettronico è stato progettato
per essere collegato specificamente a un iPod, iPhone
o iPad rispettivamente ed è coperto dalla certificazione
dello sviluppatore che assicura la conformità agli standard
prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del
funzionamento di questo dispositivo o della conformità dello
stesso agli standard di sicurezza e normativi. L’uso di questo
accessorio con un iPod, iPhone o iPad può influire sulle
prestazioni wireless.
© 2015 Bose Corporation. Nessuna parte di questo
documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o
usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az
üzembe helyezési útmutatót, és őrizze
meg a későbbiekre.
A fejhallgatókkal kapcsolatos további tudnivalókat
a kezelési útmutató (online) tartalmazza (ideértve
a kiegészítőkre és a cserealkatrészekre vonatkozó
információkat is). Ha az útmutatót nyomtatott
formátumban szeretné elolvasni, hívja fel a
megfelelő telefonszámot.
Kezelési útmutató: global.Bose.com
Csak USA: owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Fontos biztonsági utasítások
VIGYÁZAT
NE használja a fejhallgatót huzamosabb ideig
magas hangerőn.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében a
fejhallgatót a fül számára kellemes, mérsékelt
hangerővel használja.
- Halkítsa le az eszközt, mielőtt a fülére
helyezné a fejhallgatót, majd fokozatosan
hangosítsa fel, amíg el nem éri az Ön számára
megfelelő hangerőt.
ÜGYELJEN a saját és mások biztonságára,
ha a fejhallgató használata közben egyéb
tevékenységet is végez, például kerékpározik
vagy forgalmas helyen, építési terület vagy vasúti
sínek közelében sétál stb. Vegye le a fejhallgatót
vagy állítsa át a hangerőt úgy, hogy biztosan
meghallja a környezeti hangokat, beleértve a
riasztásokat és a figyelmeztető jelzéseket is
NE csatlakoztassa a fejhallgatót mobiltelefon-
adapter segítségével a repülőgépülésekbe épített
aljzathoz, mert ez személyi sérülést, például égést
vagy anyagi kárt okozhat a túlmelegedés miatt.
AZONNAL válassza le és távolítsa el a fejhallgatót,
ha melegedést vagy hangkiesést tapasztal.
NE engedje, hogy a fejhallgató hosszabb ideig
vízbe merüljön, vagy vízzel érintkezzen, és
ne
használja vízi sportok (pl. úszás, vízisízés,
szörfözés stb.) közben.
NE helyezzen gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal
égő tárgyat a termékre vagy annak közelébe.
ÜGYELJEN a fülhallgató nyílásainak
tisztaságára, és ne engedje, hogy nedvesség
jusson a fülhallgatóba.
TISZTÍTÁS: Ha tisztításra van szükség, törölje le a
külső felületeket egy puha kendővel.
A termék mágneses anyagot tartalmaz.
Ha szeretné tudni, hogy a mágneses
anyag befolyásolhatja-e az Ön beültetett
orvosi eszközének működését, kérjük,
forduljon orvosához.
A termék az EU-irányelvek minden vonatkozó
követelményének megfelel. A
teljes
megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a
www.Bose.com/compliance címen.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő
létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak
a termék újrahasznosításáról. A megfelelő
hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul
a természeti erőforrások, az
emberi egészség
és a környezet védelméhez. A hulladékká vált
termék kezelésével és újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a
helyi önkormányzat hulladékkezeléssel
megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az
üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.
Az eszköz részei
Cserélhető
fülpárnák
Állítható
fejpánt
2,5 mm-es
csatlakozó
3,5 mm-es
csatlakozó
Távvezérlő és
mikrofon
Leválasztható
audiokábel
Az eszköz csatlakoztatása
A kisebb (2,5 mm-es) csatlakozódugót dugja be
stabilan a bal fülhallgatóba. A nagyobb (3,5
mm-es)
csatlakozódugót dugja be stabilan az eszköz
szabványos fejhallgató-csatlakozójába. A megfelelő
csatlakozás létrejöttét egy hallható vagy érezhető
kattanás jelzi.
A fejhallgató integrált mikrofonnal és háromgombos
távvezérlővel rendelkezik.
1x
1x
2x
3x
Válasz/vége
Hangerő +
Hangerő -
Megjegyzés: Bizonyos eszközök és alkalmazások
esetén előfordulhat, hogy nem használható minden
vezérlőelem.
Alapvető funkciók
Hangosítás Nyomja meg és engedje fel a
+
gombot.
Halkítás Nyomja meg és engedje fel a - gombot.
Hívásfunkciók
Hívás fogadása Ha bejövő hívása érkezik, nyomja
meg és engedje fel a Válasz/vége
gombot a hívás fogadásához.
Hívás
befejezése
Nyomja meg és engedje fel a Válasz/
vége gombot.
A hangvezérlés
használata
Tartsa nyomva a Válasz/vége
gombot. A funkció kompatibilitásával
és használatával kapcsolatban lásd
az eszköz kezelési útmutatóját.
Médialejátszási funkciók
Zeneszám
vagy videó
lejátszása/
szüneteltetése
Nyomja meg és engedje fel a Válasz/
vége gombot.
Ugrás előre Kétszer egymás után gyorsan
nyomja meg és engedje fel a Válasz/
vége gombot.
Gyors
előretekerés
Kétszer egymás után gyorsan
nyomja meg a Válasz/vége gombot,
és másodszor tartsa nyomva.
Ugrás hátra Háromszor egymás után gyorsan
nyomja meg és engedje fel a Válasz/
vége gombot.
Visszatekerés Háromszor egymás után gyorsan
nyomja meg a Válasz/vége gombot,
és harmadszor tartsa nyomva.
A fülpárnák felhelyezése
A fülhallgatók fülpárnáját egy rögzítőgyűrű tartja
a helyén, amelyet a fülhallgató belső pereme
mentén található nyolc kis fül alá kell bepattintani.
Ha valamelyik fülpárna részben vagy teljes
egészében leválik, nyomja vissza a rögzítőgyűrűt a
fülhallgatóba. Ujjaival körben nyomkodja a helyére
a rögzítőgyűrűt, hogy a fülhallgató teljes kerületén
bepattanjon a helyére.
A fejhallgató csatlakoztatása
A fejhallgató forgatható fülhallgatókkal rendelkezik,
amelyek az egyszerű tárolás érdekében lapos
helyzetbe hajthatók.
FIGYELEM: A fülhallgatók csak egy irányba
forgathatók. A fejhallgató megsérülhet, ha a
fülhallgatókat nem a megadott irányba forgatja el.
Hibaelhárítás
Rossz hangminőség vagy hiányzó
hangcsatornák
Ügyeljen rá, hogy az fejhallgató-kábel a
fejhallgatóhoz és az eszközhöz egyaránt
megfelelően csatlakozzon.
Módosítsa az eszköz mély- és magashang-
beállításait.
Próbáljon ki egy másik eszközt vagy alkalmazást.
A mikrofon nem működik
Győződjön meg róla, hogy kompatibilis eszközt
használ. Tekintse meg a csomagoláson a
„Kompatibilis eszközök” listát.
Ügyeljen rá, hogy az audiokábel a fejhallgatóhoz
és az eszközhöz egyaránt megfelelően
csatlakozzon.
Ellenőrizze, nincs-e letakarva a mikrofon nyílása
a Válasz/Vége gomb mögött.
Próbáljon ki egy másik hívást vagy eszközt.
Az eszköz nem reagál a távvezérlő parancsaira.
Győződjön meg róla, hogy kompatibilis eszközt
használ. Tekintse meg a csomagoláson a
„Kompatibilis eszközök” listát.
Ügyeljen rá, hogy a fejhallgató-kábel a
fejhallgatóhoz és az eszközhöz egyaránt
megfelelően csatlakozzon.
Több gombnyomásos funkciók esetében:
változtasson a gombnyomások sebességén.
Próbáljon ki egy másik eszközt.
Feljegyzendő adatok
A sorozatszám a dobozban elhelyezett
garanciajegyen található.
Gyári szám:___________________________
A bizonylatot tartsa a felhasználói útmutató
mellett. Itt az idő, hogy regisztrálja fejhallgatóját!
Ezt egyszerűen megteheti a következő címen:
http://global.Bose.com/register
A termékhez mellékelt garanciális útmutatón
szereplő feltételek Ausztráliában és Új-Zélandon
nem érvényesek. A részletes tudnivalókért
keresse fel a www.Bose.com.au/warranty vagy
a
www.Bose.co.nz/warranty oldalt.
Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye
a gyártás évét jelzi: például az „5” 2005-öt vagy
2015-öt jelöl.
Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company
Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
EU-importőr: Bose GP, Castleblayney Road,
Carrickmacross, Ireland
Taiwani importőr: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F,
Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3,
Taipei, Taiwan, 105
Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple, Inc. Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett
védjegyei. Az „iPhone” védjegy felhasználása az Aiphone K.K.
engedélyével történt.
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”, illetve a „Made
for iPad” azt jelenti, hogy az adott elektronikus tartozék
kifejezetten az iPod, iPhone, illetve iPad eszközhöz való
csatlakoztatásra készült, és a fejlesztő az Apple működési
követelményeinek teljesítésére vonatkozó alkalmassági
bizonyítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget jelen
eszköz működésével, illetve a biztonsági és szabályozási
normáknak való megfelelésével kapcsolatban. Felhívjuk
figyelmét, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad eszközzel
történő használata kedvezőtlen hatással lehet a vezeték
nélküli működésre.
©2015 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül
a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható,
módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel
semmilyen más módon.
Les denne hurtigstartveiledningen nøye,
og
oppbevar den for fremtidig referanse.
Se brukerveiledningen (på nettet) for mer
informasjon om hodetelefonene (herunder tilbehør
og reservedeler). Hvis du vil ha en trykt kopi,
kan
du ringe telefonnummeret som er angitt.
Brukerveiledning: global.Bose.com
Bare USA: owners.Bose.com/SoundTrueAE2
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSLER
IKKE bruk hodetelefonene på høyt volum over
en lengre periode.
- Hvis du vil unngå hørselsskader, må du
bruke hodetelefonene på et komfortabelt,
moderat volumnivå.
- Skru volumet ned på enheten før du plasserer
hodetelefonene i ørene, og
skru deretter
volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
FOKUSER på egen og andres sikkerhet
hvis du bruker hodetelefonene når du holder
på med andre aktiviteter som krever din
oppmerksomhet, for eksempel når du sykler
eller går i eller nær trafikk, byggeplasser eller
jernbane og så videre. Ta
av hodetelefonene
eller juster volumet for å sikre at du kan høre
lydene fra omgivelsene, herunder alarmer og
varselsignaler
IKKE bruk adaptere for mobiltelefon tilkoblet
hodetelefoner på setekontakter i fly siden
dette kan fører til personlig skade, som
brannskader eller skade på eiendeler, på
grunn
av overoppheting.
FJERN hodetelefonene og koble fra
umiddelbart hvis det oppstår en varmefølelse
eller hørselstap.
IKKE senk i eller utsett for vann i lengre
perioder, eller bruk dem når du deltar i
vannsport, som svømming, vannski, surfing
og så videre.
IKKE plasser kilder til bar ild, for eksempel tente
stearinlys, på eller nær produktet.
PASS PÅ at øreklokkeåpningene er rene, og at
det ikke kommer fuktighet inn i øreklokkene.
RENGJØRING: Du kan tørke av utvendige
overflater med en myk klut ved behov.
Dette produktet inneholder magnetisk
materiale. Kontakt lege hvis du har
spørsmål om dette kan påvirke drift av
implantert medisinsk utstyr.
Produktet overholder alle kravene i
gjeldende EU-direktiver. Den
fullstendige
overholdelseserklæringen finner du på
www.Bose.com/compliance
Dette symbolet betyr at produktet ikke
må kasseres som husholdningsavfall,
og
at det skal leveres til en passende
innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig
håndtering og gjenvinning bidrar til å
beskytte naturressurser, helse og miljø.
Hvis du vil ha mer informasjon om
avhending og resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte kommunen,
renovasjonstjenesten eller butikken der
du kjøpte dette produktet.
Komponenter
Utskiftbare
øreklokkeputer
Justerbar
hodebøyle
25 mm kontakt
3,5 mm kontakt
Fjernkontroll
og mikrofon
Avtakbar lydkabel
Koble til enheten
Fest den minste (2,5 mm) kontakten godt til den
venstre øreklokken. Fest den største (3,5 mm)
kontakten godt til standard hodetelefonkontakt
på enheten. Du skal høre eller føle et klikk når
du kobler til.
Hodetelefonene leveres med mikrofon på
ledningen og fjernkontroll med tre knapper.
1x
1x
2x
3x
Svar/avslutt
Volum +
Volum -
Merk: Full kontroll er kanskje ikke tilgjengelig for
enkelte enheter eller apper.
Grunnleggende funksjoner
Øke
volumet
Trykk og slipp +-knappen.
Redusere
volumet
Trykk og slipp --knappen.
Ringerelaterte funksjoner
Motta en
samtale
Når du mottar en innkommende
samtale, trykker og slipper du Svar/
avslutt-knappen for å svare.
Avslutte
en samtale
Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen.
Bruke
talekontroll
Trykk og hold Svar/avslutt-knappen.
Se brukerveiledningen for enheten
for informasjon om kompatibilitet og
hvordan du bruker funksjonen.
Funksjoner for medieavspilling
Spille av /
pause en
sang eller
video
Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen.
Hopp frem Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen
hurtig to ganger.
Hurtig
bakover
Trykk og slipp Svar/avslutt-
knappen hurtig to ganger og holde
det andre trykket.
Hopp
tilbake
Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen
hurtig tre ganger.
Spole
bakover
Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen
hurtig tre ganger og holde det
tredje trykket.
Feste øreklokkeputene på nytt
Øreklokkeputene holdes på plass av en festekant
som smetter under åtte små fliker som ligger
rundt den indre kanten av hver øreklokken.
Hvis
en øreklokkepute blir delvis eller helt
løsrevet, dytter du festekanten av øreklokkeputen
og tilbake i øreklokken. Trykk rundt kanten
av festekanten med fingeren eller tommelen,
og pass på at den klikker på plass hele veien
rundt øreklokken.
Oppbevare hodetelefonene
Hodetelefonene har roterende øreklokker som
kan legges sammen flatt, for enkel og praktisk
oppbevaring.
FORSIKTIG: Øreklokkene roterer bare i én
retning. Hvis øreklokkene roteres feil vei, kan
de
bli skadet.
Feilsøking
Dårlig lydkvalitet eller manglende lydkanaler
Kontroller at hodetelefonkabelen er godt
tilkoblet hodetelefonen og enheten.
Justere bass- og diskantinnstillingene på
lydenheten.
Prøv en annen enhet eller app.
Mikrofonen fungerer ikke
Pass på at du bruker en kompatibel enhet.
Se Made for på produktesken.
Kontroller at hodetelefonkabelen er godt
tilkoblet hodetelefonen og enheten.
Pass på at mikrofonåpningen på baksiden av
knappen for å besvare/avslutte ikke er blokkert.
Prøv en ny telefonsamtale eller en annen enhet.
Enheten reagerer ikke på
fjernkontrollkommandoer
Pass på at du bruker en kompatibel enhet.
Se
Made for på produktesken.
Kontroller at hodetelefonkabelen er godt
tilkoblet hodetelefonen og enheten.
For flertrykksfunksjoner: varier hastigheten på
knappetrykkene.
Prøv en annen enhet.
For dine arkiver
Serienummeret står på garantikortet som følger
med i pakken.
Serienummer:___________________________
Oppbevarer kvitteringen sammen med
brukerveiledningen. Nå er en god anledning til
å registrere hodetelefonene. Du kan gjøre dette
ved å gå til http://global.Bose.com/register
Garantiinformasjonen for dette produktet
gjelder ikke i Australia og New Zealand.
Se www.Bose.com.au/warranty eller
www.Bose.co.nz/warranty for informasjon.
Produksjonsdato: Det åttende sifferet i
serienummeret er produksjonsåret. 5 er 2005
eller 2015.
Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai)
Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353
North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone
Importør for EU: Bose GP, Castleblayney Road,
Carrickmacross, Irkalnd
Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch,
Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng
East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105
iPad, iPhone og iPod er varemerker for Apple Inc. i USA
og andre land. Varemerket iPhone brukes med lisens fra
Aiphone K.K.
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” og ”Made for iPad”
betyr at et elektronisk tilbehør er spesialdesignet
for tilkobling til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad
og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples
ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan
enheten fungerer eller hvordan den overholder
sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.
Vær
oppmerksom på at bruk av tilbehøret med iPod,
iPhone eller iPad kan påvirke ytelsen til den trådløse
tilkoplingen.
©2015 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet
kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes
på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse
på forhånd.
/