Widex UNI-DEX Users Instructions

Brändi
Widex
Malli
UNI-DEX
Tyyppi
Users Instructions
63
LAITTEEN KUVAUS – Katso kuva 1
 Painike
 Taustaääntenmykistyspainike
 Kaulahihna
 Mikrofoni
 Latauksenmerkkivalo
 Laturinliitän
 Pistokeliitin
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Käyttötarkoitus
Tämä laite on tarkoitettu välittämään ääntä matkapuhelimesta langat-
tomiin kuulolaitteisiin puhelun aikana ja musiikin kuunteluun audi-
olähteestä. Laitetta voidaan käyttää myös kuulokkeina.
Huomautus: Laite on uudemmissa matkapuhelimissa käytettävän
4-napaisen pistokestandardin mukainen. Jos matkapuhelimesi tai audi-
olähteesi rakenne on erilainen, sitä ei ehkä voiyttää tämän tuotteen
kanssa.
VARUSTEET – Katso kuva 2
 Laturi
 Pistoke(neljäaluekohtaistamallia)
Asetasopivapistokemallilaturinpäällekutenkuvassa()jaliu’utase
paikalleen()
LATAAMINEN – Katso kuva 3
 Liitälaturilaitteeseen
 Kiinnitälaturiseinäpistorasiaan
 PunainenvalolataaVihreävaloladattutäyteen
Akunkestoaikatuntiatoistoaneljäkuukauttavalmiustilassa
KÄYTTÖ – Katso kuva 4
 Liitäkaulahihnanpuoliskottoisiinsa
 Kiinnitäpistokejohtomatkapuhelimeentaisopivaanaudiolaitteeseen
64
Saapuvatpuhelut
–Katsokuva
 Vastaaminenpainapainiketta
 Puhumikrofoniin
 Puhelunlopettaminenpainamatkapuhelimenpainiketta
Lähtevät puhelut
– Katso kuva 5
 Valitsenumeropuhelimesta
Äänenvoimakkuudensäätökäytönaikana
Äänenvoimakkuussäädetäänaudiolähteestä
Ympäröivienääniensulkeminenpoispainataustaääntenmykistyspaini-
ketta
KUNNOSSAPITO
Puhdista kostealla liinalla. Älä käytä kemikaaleja.
Älä altista laitetta äärilämpötiloille tai korkealle kosteuspitoisuudelle.
Älä upota nesteeseen.
Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa paikassa poissa lasten ja
lemmikkieläinten ulottuvilta.
Älä yritä avata tai korjata laitetta itse. Tämä on jätettävä valtuutetun
henkilöstön tehtäväksi.
VIANMÄÄRITYS
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Laite ei toimi. a) Laitteen akun varaus on
alhainen.
b) Matkapuhelin on
äänettömällä.
c) Kuulolaitteen akun varaus
on matala.
a) Lataa laitteen akku.
b) Aseta normaalitilaan.
c) Vaihda kuulolaitteen akku.
Ääntä ei kuulu.
Ääntä ei kuulu
matkapuhelimen
kanssa
käytettäessä.
a) Pistoketta ei ole kiin-
nitetty huolellisesti.
b) Matkapuhelimessa ei ole
vakiopistokeliitäntää.
a) Varmista, että pistoke on
kiinnitetty oikein.
b) Ota yhteys
kuulolaitevalmistajaan.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys kuulolaitevalmistajaan.
65
VAROITUKSET
VAROITUS
Älä yritä vaihtaa akkua itse. Ota yhteys kuulolaitevalmistajaan.
Älä kanna laitetta mukanasi, jos joudut röntgen- tai magneettikuvauk-
seen, sinusta otetaan kuvia muilla kuvantamismenetelmillä tai jos saat
sädehoitoa. Älä koskaan laita laitetta mikroaaltouuniin.
Pidä laite ja sen osat ja varusteet poissa lasten ja sellaisten henkilöiden
ulottuvilta, jotka saattavat niellä laitteen osia tai muutoin vahingoit-
taa itseään kyseisillä osilla. Jos osia niellään, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Älä käytä laitetta ilman lupaa lentokoneessa tai sairaalassa.
Älä käytä laitetta kaivoksissa tai muilla alueilla, joilla on räjähtäviä
kaasuja.
Tämä laite ladataan erillisellä laturilla.
Käytä ainoastaan laitteeseen sopivaa laturia.
Laturin teholuokituksen on oltava 5 V DC ja siinä on oltava USB-
mikroliitin.
Laturin nimellistulojännitteen ja seinäpistokkeen on oltava yhteen-
sopivia alueesi AC-seinäpistorasian kanssa.
Laturissa on oltava merkintä alueellasi hyväksytyn turvallisuusvi-
raston antamasta sertifioinnista.
Käytä ainoastaan valmistajan toimittamaa laturia. Näin varmistat
laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön.
Kun laite kytketään erilliseen verkkovirralla toimivaan laitteeseen, kuten
tietokoneeseen, audiolähteeseen tai vastaavaan, laitteen on oltava IEC
60065-, IEC 60950-1-, IEC 60601-1- tai vastaavien turvallisuusstandar-
dien mukainen.
Häiriöt aktiivisten implanttien kanssa:
Varmuuden vuoksi suosittelemme noudattamaan defibrillaattorien ja
sydämentahdistimien valmistajien antamia suosituksia matkapuhe-
linten käyttöön liittyen:
66
Jos käytät aktiivista implantoitua laitetta, pidä langattomat kuulolait-
teet ja niiden varusteet, kuten langattomat kauko-ohjaimet tai kom-
munikaattorit vähintään 15cm:n päässä implantista.
Jos häiriöitä esiintyy, älä käytä kuulolaitteita ja ota yhteys implantin
valmistajaan. Huomaa, että myös mm. voimajohdot, elektrostaat-
tinen purkaus ja lentokenttien metallinpaljastimet voivat aiheuttaa
häiriötä.
Jos sinulla on aktiivinen aivoimplantti, ota yhteys implantin valmista-
jaan riskien arvioimiseksi.
Jos sinulla on implantoitu laite, suosittelemme pitämään magneetit*
vähintään 15cm:n päässä implantista. (* = mm. autopuhelimen mag-
neetti, kuulolaitteen kotelo tai työkalumagneetti)
Widex A/S vakuuttaa täten, että UNI-DEX-tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on osoitteessa:
http://www.widex.com/doc
2
SYMBOLIT
Symboli Nimi/kuvaus
Valmistaja
Tuotteen valmistajan nimi ja osoite on ilmoitettu symbo-
lin vieres. Tarvittaessa myös valmistuspäivä voidaan
ilmoittaa.
Valmistuspäivä
Päivä, jona tuote on valmistettu.
Viimeinen käyttöpäivä
Päivä, jonka jälkeen tuotetta ei saa enää käyttää.
Eräkoodi
Tuotteen eräkoodi (valmistuserän tunniste).
Luettelonumero
Tuotteen luettelonumero (tuotenumero).
Sarjanumero
Tuotteen sarjanumero.
Suojaa auringonvalolta
Tuote on suojattava auringonvalolta ja/tai Tuote on suo-
jattava lämmöl
Pidä kuivana
Tuote on suojattava kosteudelta ja/tai Tuote on suojat-
tava sateelta
67
2
SYMBOLIT
Symboli Nimi/kuvaus
Valmistaja
Tuotteen valmistajan nimi ja osoite on ilmoitettu symbo-
lin vieres. Tarvittaessa myös valmistuspäivä voidaan
ilmoittaa.
Valmistuspäivä
Päivä, jona tuote on valmistettu.
Viimeinen käyttöpäivä
Päivä, jonka jälkeen tuotetta ei saa enää käyttää.
Eräkoodi
Tuotteen eräkoodi (valmistuserän tunniste).
Luettelonumero
Tuotteen luettelonumero (tuotenumero).
Sarjanumero
Tuotteen sarjanumero.
Suojaa auringonvalolta
Tuote on suojattava auringonvalolta ja/tai Tuote on suo-
jattava lämmöl
Pidä kuivana
Tuote on suojattava kosteudelta ja/tai Tuote on suojat-
tava sateelta
3
Symboli Nimi/kuvaus
Lämpötilan alaraja
Tuotteen alin turvallinen käyttö- tai säilytyslämpötila.
Lämpötilan yläraja
Tuotteen korkein turvallinen käyttö- tai säilytyslämpötila.
Lämpötilarajat
Tuotteen korkein ja alin turvallinen käyttö- tai säilytys-
lämpötila.
Katso käyttöohjeita
Käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa (varoituksia/varo-
toimia), ja ne pitää lukea ennen tuotteen käyttöä.
Huomio/varoitus
Huomio- tai varoitusmerkillä merkitty teksti pitää lukea
ennen tuotteen käyttöä.
SER-merkki
”Ei sekajätteeseen”
Tuotetta hävitettäessä se on toimitettava erityiseen kier-
rätyspisteeseen.
CE-merkintä
Tuote noudattaa eurooppalaisten CE-merkintädirektiivi-
en vaatimuksia.
68
3
Symboli Nimi/kuvaus
Lämpötilan alaraja
Tuotteen alin turvallinen käyttö- tai säilytyslämpötila.
Lämpötilan yläraja
Tuotteen korkein turvallinen käyttö- tai säilytyslämpötila.
Lämpötilarajat
Tuotteen korkein ja alin turvallinen käyttö- tai säilytys-
lämpötila.
Katso käyttöohjeita
Käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa (varoituksia/varo-
toimia), ja ne pitää lukea ennen tuotteen käyttöä.
Huomio/varoitus
Huomio- tai varoitusmerkillä merkitty teksti pitää lukea
ennen tuotteen käyttöä.
SER-merkki
”Ei sekajätteeseen”
Tuotetta hävitettäessä se on toimitettava erityiseen kier-
rätyspisteeseen.
CE-merkintä
Tuote noudattaa eurooppalaisten CE-merkintädirektiivi-
en vaatimuksia.
4
Symboli Nimi/kuvaus
Varoitus
Tuote on radio- ja telelaitedirektiivin 1999/5/EY mukai-
nen luokan 2 tuote, jonka käyttöä koskevat rajoitukset
tietyissä unionin jäsenmaissa.
C-Tick-merkintä
Tuote noudattaa sähköturvallisuutta, sähkömagneettista
yhteensopivuutta ja radiotaajuuksia koskevia vaatimuk-
sia, jotka liittyvät Australian ja Uuden-Seelannin markki-
noille toimitettaviin tuotteisiin.
Häiriöt
Tuotteen läheisyydessä voi esiintyä sähkömagneettisia
häiriöitä.
Ei saa käyttää uudelleen
Tuote on tarkoitettu yhdelle käyttäjälle.
Tuotteessa näkyvä kuusinumeroinen luku on sarjanumero.
/

Muilla kielillä