Ryobi RBV26 Omistajan opas

Brändi
Ryobi
Kategoria
grass trimmers
Malli
RBV26
Tyyppi
Omistajan opas
Avertissement! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser
cet appareil.
Warning! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating and maintaining this machine.
Warnung! Es ist unerlässlich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie das Gerät montieren,
bedienen und warten.
Advertencia! Es muy importante que lea las instrucciones de este manual antes de montar, realizar operaciones de mantenimiento y
trabajar con esta herramienta.
Avvertenze! Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di montare, mettere in funzione e svolgere le operazioni di manutenzione
sulla macchina.
Aviso: É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a montar, efectuar a manutenção ou
utilizar esta máquina.
Waarschuwing: Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u deze machine
monteert, gebruikt en onderhoudt.
Varning: Det är mycket viktigt att du läser igenom anvisningarna i den här bruksanvisningen innan du monterar,
använder eller underhåller den här maskinen.
Advarsel: Det er meget vigtigt, at man læser anvisningerne i denne brugsanvisning, inden maskinen samles, betjenes
og vedligeholdes.
Advarsel: Det er viktig at du leser instruksjonene i denne brukermanualen før du setter sammen, vedlikeholder og
bruker maskinen.
Varoitus: On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ennen tämän laitteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Figyelem! Fontos, hogy a gép összeszerelése, használata és karbantartása eltt elolvassa a kézikönyvben található
utasításokat.
Varování: Neinstalujte, neprovádjte údržbu ani nepoužívejte tento nástroj díve, než si petete pokyny uvedené v
tomto návodu..
:
 ,      
  ,   .
Avertizare: Este esenial s citii instruciunile din cadrul acestui manual înainte de asamblarea, operarea i întreinerea
acestui dispozitiv.
Ostrzeenie: Bardzo wane jest, aby zapozna si z podrcznikiem obsugi przed przystpieniem do montau, obsugi lub
konserwacji tego urzdzenia.
Opozorilo: Zelo pomembno je, da pred sestavljanjem, vzdrževanjem in uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku.
Upozorenje:
Vrlo je važno da ste prije sklapanja, rada i održavanja ovog stroja proitali upute u ovom priruniku.
Hoiatus: Enne masina kokkupanekut, kasutama ja hooldama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
spjimas: Prieš montuojant, naudojant arba atliekant technin šio prietaiso priežir, btina perskaityti ši vartotojo instrukcij.
Brdinjums: Ir oti svargi, lai js izlastu visas instrukcijas šaj rokasgrmat, pirms salikt, lietot un apkopt šo mašnu.
Varovanie: Je dôležité, aby ste si preítali pred montážou, prevádzkou a údržbou tento návod.

:
         ,   ,
      .
960413007-01.indd AII960413007-01.indd AII 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
102
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
FI
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
JOHDANTO
Tällä tuotteella on monia ominaisuuksia, jotka tekevät sen
käytöstä miellyttävän ja mukavan. Tuotteen kehittelyssä
on ollut etusijalla turvallisuus, suorituskyky ja luotettavuus,
joten sitä on helppo huoltaa ja käyttää.
YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
KÄYTTÖTARKOITUS:
Tämä tuote on tarkoitettu terävien pystyreunojen
leikkaamiseen polkujen, ajoteiden ja kukkaistutusten
laidoille. Se on tarkoitettu ainoastaan ruohon ja muun
pehmeän vihreän kasviston leikkaamiseen. Sitä ei ole
tarkoitettu leikkaamaan muuhun kuin pystysuuntaan
eikä muuta materiaalia kuin ruohoa ja muuta pehmeää
kasvistoa. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi
sähkölaitteessa.
VAROITUS:
Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet. Jos et
noudata kaikkia alla lueteltuja ohjeita, altistut
sähköiskun, tulipalon ja/tai kuolemaan johtavan
häkämyrkytyksen tai vakavan loukkaantumisen
vaaralle.
Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden
käyttää tätä yksikköä.
Älä koskaan käynnistä moottoria suljetussa tilassa.
Pakokaasujen hengittäminen voi tappaa.
Käytä aina sivulta suojaavia suojalaseja, joiden
on merkitty noudattavan EN 166 -standardia, sekä
kuulosuojaimia. Muutoin esineitä saattaa iskeytyä
silmiin ja aiheuttaa vakavia silmä- ja muita vammoja.
Pidä kaikki sivulliset, lapset ja lemmikit vähintään 15
metrin päässä.
Käytä paksuja pitkiä housuja, pitkähihaista paitaa,
saappaita ja hansikkaita. Älä käytä löysiä vaatteita,
lyhyitä housuja, sandaaleja tai minkäänlaisia koruja
äläkä ole paljasjaloin.
Jotta pyöriviin osiin imeytyvien kappaleiden
riski olisi mahdollisimman pieni, älä käytä löysiä
vaatteita, huiveja, kaulakoruja tms. Sido pitkät
hiukset hartioiden yläpuolelle, jotta ne eivät pääse
tarttumaan pyöriviin osiin.
Älä käytä tätä laitetta väsyneenä, sairaana tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena.
Älä työskentele huonossa valaistuksessa.
Pidä kaikki ruumiinosat kaukana laitteen liikkuvista
osista ja kuumista pinnoista.
Käytä pölyisissä paikoissa hengityssuodatinta, jotta
pölyn hengittämisestä aiheutuvat riskit pienenisivät.
Tarkista työalue ennen jokaista käyttöä. Poista kaikki
sellaiset esineet, kuten kivet, lasinpalat, naulat,
johdot ja langat, jotka voivat singota pois tai tarttua
laitteeseen.
Säilytä kunnollinen jalansija ja tasapaino. Älä
kurkota liian kauas. Jos kurkottelet liian kauas,
saatat menettää tasapainon tai joutua kosketuksiin
kuumien pintojen kanssa.
Älä koskaan käytä laitetta ilman kipinäverkkoa;
verkko sijaitsee äänenvaimentimen sisällä.
Anna moottorin jäähtyä ennen laitteen varastointia.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä Ryobi-lisävarusteita
ja varaosia. Muutoin laitteen suorituskyky saattaa
kärsiä tai se voi aiheuttaa onnettomuuden.
Huolla laite tämän käyttöohjeen huolto-ohjeiden
mukaisesti.
Tarkista laite ennen kutakin käyttökertaa löysien
kiinnikkeiden, polttoainevuotojen jne. varalta. Vaihda
vioittuneet osat.
Ennen kuin puhdistat, korjaat tai tarkastat laitteen,
sammuta moottori ja varmista, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpan kaapeli ja
pidä se kaukana sytytystulpasta, jotta laite ei pääse
käynnistymään.
Ainoastaan pätevä huoltohenkilöstö saa huoltaa
puhallin/imuria. Siitä, että epäpätevä henkilö huoltaa
laitetta, saattaa seurata käyttäjän loukkaantuminen
ja laitteen vioittuminen.
Puhallin/imurin huollossa tulee käyttää ainoastaan
identtisiä varaosia. Muiden kuin valtuutettujen osien
käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle vakavan vamman ja
vioittaa laitetta.
Älä käytä laitetta ollessasi tikkailla, katolla, puussa
tai muussa epävakaassa paikassa. Tukeva jalansija
kiinteällä pinnalla auttaa hallitsemaan puhallin/imuria
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
Pidä puhallin/imuri oikeassa kädessäsi aina
puhalluksen aikana. Viittaa tämän käsikirjan Käyttö-
lukuun, jossa kuvataan oikea imurointiasento sekä
annetaan lisätietoja.
Kuulosuojaimia tarvitaan, jotta äänen tasosta
syntyvä kuuroutumisen vaara pienenisi.
Sammuta moottori ennen lisävarusteiden
asentamista ja irrottamista, jotta pyöriviin osiin
liittyvien loukkaantumisten riski pienenisi. Älä käytä
laitetta ilman suojia. Irrota sytytystulppa aina ennen
huoltoa ja liikkuvien osien käsittelyä.
Älä osoita puhaltimen suutinta ihmisiä tai lemmikkejä
kohden.
Älä koskaan käytä laitetta ilman puhaltimen putkea.
Laitteessa on interlock-lukitus – laite ei käynnisty
ilman putkea.
960413007-01.indd 102960413007-01.indd 102 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
103
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
FI
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Älä koskaan aseta kappaleita puhaltimen putkien
sisälle.
Käytä laitetta yksinomaan käyttöohjeiden mukaisesti.
Älä käytä imuria, jos siihen ei ole asennettu pussia.
Lentävät roskat voivat aiheuttaa vakavan vamman.
Sulje pussi aina tiiviisti ennen käyttöä.
Pyörivät siipipyörän siivet voivat aiheuttaa vakavia
vammoja. Sammuta moottori ja varmista, että
siipipyörän siivet ovat lakanneet pyörimästä, ennen
kuin avaat imurin luukun tai asennat/vaihdat putken.
Älä laita käsiä tai mitään kappaleita imuputkiin, jos
ne ovat kiinni laitteessa.
Älä koskaan käytä laitetta ilman asianmukaisia
varusteita. Kun käytät laitetta puhaltimena, asenna
siihen aina puhaltimen putket ja sulje luukku. Kun
käytät laitetta imurina, asenna siihen aina imuputket
ja pussi. Pidä huoli siitä, että pussi on täysin suljettu
laitteen käytön aikana, jotta roskat eivät pääse
lentelemään. (Huomautus laitteessa on interlock-
lukitus, joka estää sitä käynnistymästä, jos siihen ei
ole asennettu putkia)
Vältä tilanteita, joissa pussi voi syttyä tuleen. Älä
käytä laitetta avotulen lähellä. Älä imuroi kuumaa
tuhkaa takasta, grillistä, nuotiosta tms. Älä imuroi
tupakoita tai sikareita, elleivät ne ole täysin
jäähtyneet.
TANKKAUS
Polttoaine syttyy erittäin helposti. Noudata käytön
aikana varotoimia, jotta vältyt vakavilta vammoilta.
Säilytä polttoainetta viileässä, hyvin tuuletetussa
paikassa, turvassa kipinöiltä ja/tai liekkejä tuottavilta
laitteilta.
Säilytä polttoainetta astioissa, jotka on erityisesti
suunniteltu siihen.
Täytä polttoainesäiliö ainoastaan ulkotiloissa äläkä
tupakoi täytön aikana.
Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistystä. Älä
koskaan avaa polttoainesäiliön korkkia tai lisää
polttoainetta moottorin käydessä tai ollessa kuuma.
Älä tupakoi käsitellessäsi polttoainetta.
Sekoita ja säilytä polttoainetta bensiinin säilytykseen
hyväksytyssä astiassa.
Sekoita polttoaine ulkotiloissa, kaukana kipinöistä ja
liekeistä.
Löysennä polttoainesäiliön korkki hitaasti, jotta
paine pääsee vapautumaan ja jotta polttoainetta ei
purskahda korkin ympäriltä.
Kiristä polttoainesäiliön korkki kunnolla tankkauksen
jälkeen.
Pyyhi läikkynyt polttoaine laitteesta. Siirry 9
metrin päähän täyttöpaikasta ennen moottorin
käynnistämistä.
Älä koskaan yritä missään tilanteessa polttaa
läikkynyttä polttoainetta.
Pienennä tulipalon ja loukkaantumisen riskiä
käsittelemällä polttoainetta varoen. Se syttyy erittäin
helposti.
Jos polttoainetta läikkyy, älä yritä käynnistää
moottoria vaan siirrä kone pois läikyntäalueelta.
Älä aiheuta minkäänlaista kipinöintiä, kunnes
polttoainehuurut ovat haihtuneet.
Sulje polttoainesäiliö ja sen korkki huolella.
Tyhjennä polttoainesäiliö bensiinin säilytykseen
hyväksyttyyn astiaan ja estä laitteen liike, ennen kuin
se siirretään ajoneuvolla.
Kun tyhjennät polttoainesäiliötä, käytä polttoaineen
säilytykseen hyväksyttyä astiaa hyvin tuuletetussa
paikassa.
Valitse kohta, jossa maa on paljas, sammuta moottori
ja anna sen jäähtyä ennen tankkausta.
Säilytä nämä ohjeet. Viittaa niihin säännöllisesti ja
käytä niitä kouluttaessasi muita käyttäjiä. Jos lainaat
laitteen, lainaa mukana myös ohjeet.
Käytä kuulosuojaimia tuotteen käytön aikana.
Samanlaisten laitteiden käyttö lähistöllä kasvattaa
loukkaantumisriskiä.
Kuulosuojaimet vaikeuttavat varoitusten kuulemista
(hälytyksiä ja huutoja). Käyttäjän on kiinnitettävä
enemmän huomiota siihen, mitä työalueella
tapahtuu.
Raporttien mukaan käsikäyttöisten laitteiden tärinä
voi joidenkin kohdalla myötävaikuttaa Raynaud’s
Syndromen (Raynaudin oireen) ilmenemiseen.
Oireita ovat pistely, turtuus ja sormien kalpeneminen,
yleensä kylmässä ilmassa. Perinnölliset tekijät,
kylmyys ja kosteus, ruokavalio, tupakointi sekä
työtavat voivat kaikki myötävaikuttaa näiden
oireiden ilmenemiseen. Käyttäjä voi ehkäistä tärinän
aiheuttamia vaikutuksia seuraavasti:
a) Pidä itsesi lämpimänä kylmällä säällä. Käytä
laitteen käytön aikana käsineitä, jotta kätesi ja
ranteesi pysyvät lämpöisinä. Raporttien mukaan
kylmä ilma on tärkeä tekijä Raynaud’s Syndromen
(Raunaudin oireiden) ilmenemisessä.
b) Harjoita kunkin käyttöjakson jälkeen liikuntaa, jotta
verenkierto lisääntyisi.
c) Pidä työn aikana säännöllisesti taukoja. Rajoita
päivittäisen tärinän määrä.
Jos mitään yllä mainittuja oireita ilmenee, lopeta heti
laitteen käyttö ja kerro oireista lääkärille.
Kostuta työaluetta hieman ennen puhaltamista ja
imuroimista, jotta pölyn sisäänhengittämisen vaara
olisi pienempi.
Löysennä pahoja keräymiä ja pudonneita lehtiä sekä
muuta jätettä puutarhaharavalla tai harjalla ennen
puhaltimen käyttöä.
Käytä suojakypärää paikoissa, joissa on putoavien
kappaleiden vaara.
960413007-01.indd 103960413007-01.indd 103 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
104
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
FI
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
SYMBOLIT
Laitteessa saattaa olla joitakin seuraavista symboleista. Tutustu niihin ja opi niiden merkitys. Kun ymmärrät ne oikein,
osaat käyttää tuotetta paremmin ja turvallisemm
in.
SYMBOLI NIMI MERKITYS/SELITYS
Turvallisuusvaroitus Ilmoittaa mahdollisesta loukkaantumisen vaarasta.
Lue käyttöohjeet
Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä käyttöohjeet ennen tämän laitteen
käyttöä, jotta onnettomuusriski pienenisi.
Käytä suojalaseja ja
kuulosuojaimia
Käytä aina laitetta käyttäessäsi sivulta suojaavia suojalaseja, joiden on
merkitty noudattavan EN 166 -standardia, sekä kuulosuojaimia.
Imurin luukku Älä käytä laitetta, jos imurin luukku ei ole lukittu.
Pitkät hiukset Vaara, että pitkät hiukset imeytyvät ilmanottoon.
Puhaltimen putket Älä käytä laitetta ilman putkia.
Löysät vaatteet Vaara, että löysät vaatteet imeytyvät ilmanottoon.
Bensiini ja voiteluaine
Käytä lyijytöntä, moottoriajoneuvoille tarkoitettua bensiiniä, joiden
oktaaniluokitus on 91 [(R + M)/2)] tai korkeampi. Tässä laitteessa on
kaksitahtimoottori, joka käyttää bensiinin ja kaksitahtivoiteluaineen
esisekoitettua seosta.
Pidä sivulliset kaukana
Pidä kaikki sivustakatsojat, erityisesti lapset, vähintään 15 metrin päässä
työalueesta.
Kimmoke Kimmokevaara.
Seuraavien merkkien tarkoitus on selittää, miten vakava riski tuotteeseen liittyy.
SYMBOLI MERKKI MERKITYS
VAARA:
Ilmoittaa välittömästä vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan
vamman.
VAROITUS:
Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa kuoleman tai
vakavan vamman.
VAROITUS:
Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa pienen tai
kohtalaisen vamman.
VAROITUS: (Ilman symbolia) Ilmoittaa tilanteesta, jossa omaisuutta saattaa vaurioitua.
960413007-01.indd 104960413007-01.indd 104 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
105
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
FI
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
KUVAUS
Kuva 1a
1. Alempi imuputki
2. Pussi
3. Sovitin
4. Vakionopeuden säätö
5. Kaasuliipaisin
6. Ylempi imuputki
7. Polttoainesäiliön korkki
8. Käynnistimen kahva
9. Käynnistysvipu
10. Yläkahva
11. Käynnistys/sammutuskytkin
12. Positiivinen kytkin puhalluspuolella
13. Ryyppy
14. Imurin kahva
Kuva 1b
15. Ylempi puhaltimen putki
16. Luukun kieleke
17. Oton suoja
18. Alempi puhaltimen putki
19. Positiivinen kytkin imupuolella
Kuva 2
15. Ylempi puhaltimen putki
18. Alempi puhaltimen putki
19. Positiivinen kytkin imupuolella
Kuva 3
2. Pussi
3. Sovitin
Kuva 4
20. Kohotettu ura
21. Pussiin asennettu sovitin
22. Kohotettu lukituskieleke ja kytkimeen liitettävä
metallilevy
Kuva 5
23. Pussikokoonpano
24. Tuloilmaluukun ruuvi
25. Imurin oton suojakieleke
17. Oton suoja
19. Positiivinen kytkin imupuolella
Kuva 6
26. Imuaukko
27. Lukituskieleke
28. Imuputkikokoonpano
29. Imuputkikokoonpanon kiinnitysruuvi
17. Oton suoja
19. Positiivinen kytkin imupuolella
Kuva 7
8. Käynnistimen kahva ja vaijeri
30. Pikakäynnistyskilpi
5. Kaasuliipaisin
11. Käynnistys/sammutuskytkin
9. Käynnistysvipu
13. Ryyppy
Kuva 8
12. Positiivinen kytkin puhalluspuolella
19. Positiivinen kytkin imupuolella
Kuva 9
31. Nopea suutin
Kuva 10
4. Vakionopeuden säätö
5. Kaasuliipaisin
Kuva 11
12. Positiivinen kytkin puhalluspuolella
19. Positiivinen kytkin imupuolella
Kuva 12
32. Ilmansuodattimen suoja
33. Avaa ja sulje vääntämällä nuppia
Kuva 13
32. Ilmansuodattimen suoja
34. Ilmansuodatin
OMINAISUUDET
TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
Moottorin iskutilavuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 cm
3
Ilman nopeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 km/h
Ilmamäärä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 m
3
/min
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 kg
Nimellisteho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 Kw
Moottorin nopeus (max) . . . . . . . . . . . . . . 9000 kierr/min
Moottorin nopeus (tyhjäkäynti.) . . . 3000–4600 kierr/min
Ääniteho noudattaa standardin EN 15503:2009 liitettä A
(puhallin/imuri)
Täydellä teholla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,3 / 82,8 dB(A)
Tyhjäkäynnillä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,4/71,1 dB(A)
Ekvivalentti A-painon äänipainetaso. . . . 83,3/82,8 dB(A)
Äänipainetaso käyttäjän suunnassa (puhallin/imuri)
Täydellä teholla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,4/96,6 dB(A)
Tyhjäkäynnillä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,3/81,6 dB(A)
Ekvivalentti A-painon äänipainetaso. . . . 88,7/88,9 dB(A)
Äänitehomittauksen epätarkkuus . . . . . . . . . . . . .3 dB(A)
Tärinäarvo kädensijassa standardin EN 15503:2009
liitteen B mukaan
960413007-01.indd 105960413007-01.indd 105 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
106
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
FI
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Puhallintila (Etukädensija/takakädensija)
Täydellä teholla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,63/1,57 m/s
2
Tyhjäkäynnillä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80/0,78 m/s
2
Ekvivalentti tärinän kokonaisarvo . . . . . . . 0,96/0,93 m/s
2
Imutila (etukädensija/takakädensija) täydellä teholla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,63/1,60 m/s
2
Tyhjäkäyllä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80/0,76 m/s
2
Ekvivalentti tärinän kokonaisarvo . . . . . . . 0,96/0,93 m/s
2
Tärinämittausten epätarkkuus . . . . . . . . . . . . . . 1,5 m/s
2
TUNNE PUHALLIN/IMURI
Katso kuvia 1a-1b.
Laitteen turvallinen käyttö edellyttää, että käyttäjä
ymmärtää sen sekä tämän käsikirjan tiedot sekä
suoritettavan tehtävän. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin ja
turvallisuussääntöihin ennen laitteen käyttämistä.
PUHALTIMEN PUTKI JA SUUTTIMET
Puhaltimen putki voidaan koota ja asentaa puhaltimeen
ilman työkaluja.
POSITIIVISET KYTKIMET
Laitteessa on positiiviset kytkimet. Se toimii ainoastaan,
jos molemmat metalliset kontaktit on liitetty positiivisiin
kytkimiin. Tämä vähentää pyörivien osien kosketusvaaraa.
VAKIONOPEUDEN SÄÄTÖ
Vakionopeudensäädön ansiosta käyttäjä voi
käyttää puhallinta ilman, että hänen on jatkuvasti
painettava liipaisinta. Moottori hidastuu työntämällä
vakionopeudensäätövipua eteenpäin.
NOPEA SUUTIN JA MÄRKIEN LEHTIEN HARAVA
Nopea suutin toimii erinomaisesti märkien, tahmeiden
lehtien kanssa. Sen avulla voit haravoida märkiä lehtiä ja
roskia samalla, kun käytät puhallinta.
MOOTTORI
Puhaltimessa on tehokas 26 cm
3
moottori, joka
pystyy hoitamaan suurta tehoa vaativia puhallus- ja
imurointitehtäviä.
START EASY™
Start Easy™ -toiminto helpottaa ja nopeuttaa käynnistystä.
KAASULIIPAISIN
Puhallinta voidaan käyttää millä tahansa nopeudella
tyhjäkäynnistä täyteen kaasuun.
IMURI / ÄÄNENVAIMENNIN
Puhallin voidaan muuntaa imuri/äänenvaimennin helposti
ristipäisellä ruuviavaimella.
PUSSI
Pussi on helppo kiinnittää puhaltimeen pussin sovittimella.
IMURIN KAHVA
Kahva tekee imuroimisesta mukavaa.
IMUPUTKET
Imuputket voidaan asentaa puhaltimeen ristipäisellä
ruuviavaimella.
KOKOAMINEN
PAKKAUKSEN PURKAMINEN
Tämä laite on koottava.
Ota tuote ja lisälaitteet varoen ulos laatikosta.
Tarkista, että laatikko sisältää kaikki pakkauslistan
osat.
VAROITUS:
Älä käytä laitetta, jos jokin pakkauslistan
osista on jo asennettu laitteeseen pakkausta
purettaessa. Valmistaja ei asenna listan osia
tuotteeseen, vaan käyttäjän on hoidettava
niiden asennus. Jos laite kootaan virheellisesti,
sen käyttö voi johtaa vakaviin vammoihin.
Tarkista tuote huolella ja varmista, että se ei ole
vioittunut kuljetuksen aikana.
Älä hävitä pakkausmateriaaleja, ennen kuin olet
tarkastanut tuotteen ja käyttänyt sitä tyydyttävästi.
PUHALTIMEN PUTKIEN KOKOAMINEN
Katso kuvia 2.
Aseta alemman putken yksi pää ylemmän putken
päähän.
Kohdista puhaltimen kotelon poistoaukon kohotetut
kielekkeet ylemmän putken loviin, työnnä ne
yhteen ja kiristä tiukasti kääntämällä. Varmista, että
muoviliipaisin painautuu alas, jotta interlock-lukitus
aktivoituu ja on käyttövalmis. Tarkista osien kireys
ensimmäisen käytön jälkeen ja kiristä tarvittaessa
uudelleen.
Sulje oton suoja ja kiristä suojan ruuvi; varmista, että
metallikontakti on liitetty positiiviseen kytkimeen.
Vedä positiivisen kytkimen liukukappale ulos ja kierrä
putkia siten, että ne irtoavat puhaltimen kotelon
ulostulosta.
PUSSIN ASENTAMINEN
Katso kuvia 3-4.
Irrota imuputki imurista vetämällä metallikontaktit
itri, kiertämällä sitä ja vetämällä se irti puhaltimen
kotelon aukosta.
Avaa pussin vetoketju ja aseta sovitin sen sisään
kuvan osoittamalla tavalla. Paina pussin sovitin
vetoketjua vastakkain olevan aukon läpi. Sovittimen
leveämpi pää jää pussin sisään, kun se kootaan
oikein.
960413007-01.indd 106960413007-01.indd 106 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
107
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
FI
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Kohdista pussin sovittimen kohotetut lovet puhaltimen
kotelon aukon kohotettuihin kielekkeisiin ja työnnä
pussin sovitin koteloon. Käännä lukitus paikoilleen,
paina metallikontakti positiivisen kytkimen loveen ja
varmista, että kytkin kytkeytyy ja on käyttövalmis.
Kierrä pussia siten, että olkahihna osoittaa ylöspäin.
Tarkista ennen laitteen käynnistystä, että pussin
vetoketju on kiinni ja pussi suljettu.
IMUPUTKIEN ASENTAMINEN
Katso kuvia 5-6.
VAROITUS:
Pyörivät siipipyörän siivet voivat aiheuttaa
vakavia vammoja. Sammuta aina moottori ja
varmista, että siipipyörän siivet ovat lakanneet
pyörimästä, ennen kuin avaat imurin luukun
tai asennat/vaihdat putken. Älä laita käsiä tai
mitään kappaleita imuputkiin, jos ne ovat kiinni
laitteessa.
Imuputkien asentaminen:
Kiinnitä ylempi ja alempi imuputki yhteen
kohdistamalla kohotetut lukituskielekkeet niitä
vastaavien ylemmän imuputken aukkojen kanssa.
Liitä putket yhdeksi putkeksi. Tämä asennus
suoritetaan vain kerran.
Paina luukun kielekettä litteällä ruuviavaimella ja
löysennä luukun ruuvia siten, että imurin luukku
avautuu.
Kohdista kotelon kielekkeet putkikokoonpanon
kanssa.
Kiristä ylemmän imuputken ruuvit siten, että putki
kiinnittyy puhaltimen koteloon. Varmista, että
imuputken metallikontakti on liitetty positiiviseen
kytkimeen.
Imuputkien irrottaminen:
Löysennä ylemmän imuputken ruuveja kiertämällä
niitä vastapäivään.
Irrota imuputkikokoonpano puhaltimen kotelosta.
Sulje imuaukon suojaluukku tiiviisti kiinnittämällä
siihen ruuvin.
KÄYTTÖ
HUOM: Yksikössä on positiivinen kytkin puhallus- ja
imuaukkojen puolella. Se toimii ainoastaan, jos molemmat
metalliset kontaktit on liitetty positiivisiin kytkimiin.
Yksikön toimiessa puhallintilassa (kuva 8) puhallinputken
ja luukun metallikontaktit on liitettävä asianmukaisiin
positiivisiin kytkimiin. Yksikön toimiessa imutilassa (kuva
11) sovitinputken ja imuputken metallikontaktit on liitettävä
asianmukaisiin positiivisiin kytkimiin.
VAROITUS:
Älä tule varomattomaksi sen takia, että tunnet
laitteen. Pidä mielessä, että sekunnin murto-
osan varomattomuus voi aiheuttaa vakavan
vamman.
VAROITUS:
Älä käytä laitetta avoimien ikkunoiden lähellä.
VAROITUS:
Käytä aina sivulta suojaavia suojalaseja, joiden
on merkitty noudattavan EN166 -standardia,
sekä kuulosuojaimia. Muutoin esineitä saattaa
iskeytyä silmiin ja aiheuttaa vakavia silmä- ja
muita vammoja.
KÄYTTÖKOHTEET
Tätä tuotetta saa käyttää alla lueteltuihin tarkoituksiin:
Lehtien ja muiden roskien siivoaminen nurmikolta
Terassien ja teiden puhdistaminen lehdistä ja
neulasista
Lehtien imuroiminen nurmikolta
POLTTOAINEEN SEKOITTAMINEN
Tässä laitteessa on kaksitahtimoottori, joka käyttää
bensiinin ja kaksitahtiöljyn esisekoitettua seosta.
Sekoitussuhde on 50:1.
HUOM: Suosittelemme, että käytät laitteessa
AINOASTAAN Ryobi- (täsmällinen seos) tai G-öljyä.
POLTTOAINEEN SEKOITTAMINEN:
Käytä puhdasta, bensiinin säilyttämiseen hyväksyttyä
astiaa.
Sekoita kaksitahtinen moottoriöljy lyijyttömän
bensiinin kanssa astiassa öljyastian ohjeiden
mukaisesti.
Tämä moottori on serti oitu toimimaan lyijyttömän, autoille
tarkoitetun bensiinin kanssa, jonka oktaaniluokitus on 91
[(R + M)/2)] tai korkeampi. Älä käytä tavallista autoille tai
kaksitahtisille ulkolaitamoottoreille tarkoitettua öljyä.
HUOM: Useimmat polttoaineseokset pysyvät tuoreina 30
päivää. ÄLÄ sekoita suurempia määriä kuin mitä käytät 30
päivän aikana.
KAKSITAHTIPOLTTOAINE/ÖLJYSEOS (50:1)
BENSIINI ÖLJY
1 gallona (US) 2.6 oz.
1 litra 20 cm
3
(20 ml)
960413007-01.indd 107960413007-01.indd 107 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
108
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
FI
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
VAROITUS:
Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja
räjähdysaltista. Bensiinipalo tai -räjähdys voi
polttaa sinut ja sivulliset. Sammuta moottori
aina ennen tankkausta. Älä koskaan lisää
polttoainetta laitteeseen, jos se on käynnissä
tai sen moottori on kuuma. Siirry vähintään 9
metrin päähän täyttöpaikasta ennen moottorin
käynnistämistä. Älä tupakoi. Pysy kaukana
avotulesta ja kipinöistä. Polttoaineen huoleton
käsittely saattaa aiheuttaa vakavan vamman.
Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö, jotta
polttoaine pysyy puhtaana.
Löysennä polttoainesäiliön korkki kääntämällä sitä
hitaasti vastapäivään.
Kaada säiliöön polttoaineseosta varoen.
Puhdista ja tarkista polttoainesäiliön tiiviste ennen
korkin sulkemista.
Sulje korkki ja kiristä se kiertämällä sitä
myötäpäivään.
Pyyhi läikkynyt polttoaine laitteesta.
Siirry vähintään 9 metrin päähän täyttöpaikasta
ennen laitteen käynnistämistä.
HUOM: On normaalia, että uudesta moottorista tulee
savua ensimmäisen käytön aikana.
VAROITUS:
Tarkista, onko laitteessa polttoainevuotoja
Vuotava polttoainesäiliön korkki merkitsee
tulipalon vaaraa, ja se on vaihdettava
välittömästi. Jos vuotoja löytyy, korjaa vika
ennen laitteen käyttöä. Muutoin seurauksena
voi olla tulipalo, joka johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
HAPELLA RIKASTETUT POLTTOAINEET
ÄLÄ KÄYTÄ E85-POLTTOAINETTA. SEN KÄYTTÖ
MITÄTÖI TAKUUN.
HUOM: Hapella rikastetun polttoaineen käyttö,
jossa on yllä mainittua enemmän hapetteita, johtaa
polttoainejärjestelmän vaurioitumiseen tai suorituskyvyn
heikkenemiseen, eikä takuu kata niitä.
Etanoli: Bensiiniä, jossa on määrällisesti enintään 10%
etanolia (kutsutaan nimellä E10) tai määrällisesti 15%
etanolia (kutsutaan nimellä E15), voidaan käyttää. Älä
käytä E85-polttoainetta.
KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN
Katso kuvaa 7.
Kylmän moottorin käynnistys:
ÄLÄ paina kaasuliipaisinta, ennen kuin moottori on
käynnistynyt.
Aseta puhallin/imuri paljaalle tasapinnalle.
RYYPPY – Paina ryyppyä 7 kertaa.
ASETA käynnistysvipu START-asentoon.
NYKÄISE käynnistimen kahvasta siten, että moottori
käynnistyy.
HUOM: Kaasutinliipaisimen vetäminen ja vapauttaminen
vapauttaa käynnistysvivun RUN-asentoon.
Lämpimän moottorin käynnistäminen:
NYKÄISE käynnistimen kahvasta siten, että moottori
käynnistyy.
Moottorin sammutus:
Pidä kytkintä ”0”-asennossa kunnes moottori sammuu.
Katso kuvia 8-9.
VAROITUS:
Älä aseta puhallinta irrallisten roskien tai soran
päälle tai lähelle. Puhallin voi imeä roskia
tuloilma-aukkoon, mikä saattaa vioittaa laitetta
ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
Puhalla roskakasan reunojen ympäri, jotta et levitä
roskia. Älä koskaan puhalla suoraan kasan keskelle.
Käytä moottorityökaluja ainoastaan säädylliseen
aikaan – ei aikaisin aamulla tai myöhään yöllä, jolloin
se voi häiritä muita. Noudata paikallisten säädösten
mukaisia aikoja.
Rajoita samanaikaisesti käytettävien laitteiden
määrää ja käytä puhallinta pienimmällä mahdollisella
työhön sopivalla teholla, jotta äänenvoimakkuustaso
pienenisi. Tämä voi myös pienentää tärinätasoa.
Säästä vettä käyttämällä nurmikolla ja puutarhassa
puhallinta letkun asemesta. Tämä koskee myös
sellaisia alueita kuten rännit, varjostimet, terassit,
grillit, kuisti ja puutarha.
Tarkista laite ennen käyttöä, erityisesti
äänenvaimennin, ilmanottoaukot ja ilmansuodattimet.
Löysennä roskia haravalla tai luudalla ennen
puhaltamista.
Kostuta pintoja hieman pölyisissä oloissa.
Varo lapsia, lemmikkejä, avoimia ikkunoita ja vasta
pestyjä autoja. Puhalla roskat niistä poispäin.
Pitele puhallinta kuvan 9 mukaisesti siten, että
ilmavirta kohdistuu lähelle maata.
SIIVOA PAIKAT puhaltimen ja muiden laitteiden
käytön jälkeen! Hävitä roskat asianmukaisesti.
Nopea suutin on erityisesti suunniteltu märkien,
tahmeiden lehtien käsittelyyn. Sen avulla voit
haravoida märkiä lehtiä ja roskia samalla, kun käytät
puhallinta.
VAKIONOPEUDEN SÄÄTÖ
Katso kuvaa 10.
Vakionopeudensäädön ansiosta käyttäjä voi käyttää
puhallinta ilman, että hänen on jatkuvasti painettava
liipaisinta.
960413007-01.indd 108960413007-01.indd 108 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
109
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
FI
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Vakionopeuden säädön kytkeminen päälle:
Vedä vakionopeudensäätövipua itseäsi kohden ja
aseta se toivottuun kohtaan.
Voit vapauttaa sen työntämällä vivun täysin eteen.
IMURIN KÄYTTÖ
Katso kuvaa 11.
VAROITUS:
Pidä puhallin/imurin äänenvaimennin ja kuumat
pinnat irti kehostasi. Muutoin seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen.
Asenna imuputket ja pussi. Viittaa käsikirjan
asennusohjeisiin.
Käynnistä puhallin: Viittaa käsikirjan kohtaan
Käynnistäminen ja sammuttaminen.
Aseta pussin olkahihna oikealle olkapäällesi. Pidä
ylempää kahvaa vasemmassa kädessä ja imurin
kahvaa oikeassa.
Käännä puhallin/imuria puolelta toiselle roskien
ulkolaitaa myöden. Vältä tukkeutuminen olematta
asettamatta imuputkea suoraan roskakasaan.
Pitele moottoria imuputken ottopäätä korkeammalla.
Suuntaa imuputki aina alamäkeen, kun työskentelet
rinteessä.
Vältä vakavat vammat ja laitteen vioittuminen
olemalla imemättä kiviä, särkynyttä lasia, pulloja ja
muita vastaavia kappaleita.
Jos imuputki tukkeutuu, sammuta moottori, anna
siipipyörän siipien pysähtyä ja irrota sytytystulpan
kaapeli ennen tukoksen puhdistusta.
Irrota imuputki ja puhdista roskat puhaltimen
kotelosta. Irrota pussi ja puhdista putki. Koko putken
puhdistamiseen saatetaan tarvita tankoa tai keppiä.
Varmista, että kaikki roskat on poistettu, ennen kuin
kokoat imuputket.
HUOLTO
VAROITUS:
Huollossa tulee käyttää ainoastaan identtisiä
varaosia. Muunlaisten osien käyttö voi aiheuttaa
vaaran tai vioittaa laitetta.
VAROITUS:
Käytä aina sivulta suojaavia suojalaseja, joiden
on merkitty noudattavan EN166 -standardia,
sekä kuulosuojaimia. Muutoin esineitä saattaa
iskeytyä silmiin ja aiheuttaa vakavia silmä- ja
muita vammoja.
VAROITUS:
Ennen kuin tarkastat, puhdistat tai huollat
koneen, sammuta moottori, anna kaikkien
liikkuvien osien pysähtyä, irrota sytytystulpan
kaapeli ja siirrä se kauas sytytystulpasta. Näiden
ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen ja vahingoittaa omaisuutta.
YLEISHUOLTO
Älä puhdista muoviosia liuottimilla. Erilaiset kaupalliset
liuottimet voivat vioittaa useimpia muovityyppejä. Poista
lika, pöly, voiteluaineet, rasva tms. puhtailla rievuilla.
VAROITUS:
Älä koskaan päästä jarrunesteitä, bensiiniä,
öljyä, öljytuotteita, läpäiseviä voiteluaineita tms.
kosketuksiin muoviosien kanssa. Kemikaalit
voivat vioittaa, heikentää ja tuhota muovia, mikä
saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
Tässä kuvatut säädöt ja korjaukset voidaan usein hoitaa
itse. Muuta huoltoa tarvittaessa puhallin/imuri tulee
toimittaa valtuutettuun huoltoon.
ILMANSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN
Katso kuvia 12-13.
Pidä ilmansuodatin puhtaana, jotta laite toimisi
asianmukaisesti ja kestäisi pitkään.
Irrota ilmansuodattimen suoja kiertämällä nuppia
vastapäivään samalla kun vedät suojaa varoen.
Huuhtele suodatin puhtaalla vedellä.
Puristele suodatinta kevyesti, kunnes ylimääräinen
vesi on poistunut. Asenna suodatin paikoilleen.
Aseta ilmansuodattimen suoja takaisin paikoilleen.
Käännä nuppia myötäpäivään siten, että suoja
lukittuu.
PAKOAUKON, ÄÄNENVAIMENTIMEN JA
KIPINÄSUOJAN PUHDISTAMINEN
HUOM: Käytetyn polttoaineen tyypistä ja voiteluaineen
määrästä sekä/tai käyttöolosuhteista riippuen,
hiilikeräymät voivat tukkia pakoaukon, äänenvaimentimen
ja/tai kipinäsuojan verkon. Jos bensiinikäyttöisen laitteen
teho heikkenee, keräymät on mahdollisesti poistettava.
Suosittelemme, että tämä jätetään pätevän huoltomiehen
tehtäväksi.
Kipinäsuoja on puhdistettava tai vaihdettava 50 tunnin
välein tai kerran vuodessa, jotta voit olla varma, että
laite toimii asianmukaisesti. Kipinäsuojan sijainti riippuu
laitteen mallista. Voit kysyä laitteesi kipinäsuojan sijainnin
lähimmästä huollosta.
VAROITUS:
Älä koskaan käytä puhallin/imuria ilman
kipinäsuojaa, jotta välttyisit tulipalon vaaralta.
PUSSI
Likainen pussi heikentää suorituskykyä. Voit puhdistaa
pussin kääntämällä sen ylösalaisin ja ravistamalla. Pese
pussi saippuavedessä vähintään kerran vuodessa.
960413007-01.indd 109960413007-01.indd 109 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
110
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
FI
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
VIANKORJAUS
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Moottori ei käynnisty.
Säiliössä ei ole polttoainetta.
Sytytystulppa on oikosulussa tai likainen.
Sytytystulppa in rikkoutunut (porsliini
on haljennut tai elektrodit rikkoutuneet)
Sytytysjohdin on oikosulussa, rikkoutunut tai
irronnut sytytystulpasta.
Sytytin ei toimi.
Täytä säiliö.
Vaihda sytytystulppa.
Vaihda sytytystulppa.
Vaihda sytytysjohdin tai kytke
sytytystulppaan.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
Moottori on vaikea käynnistää.
Bensiinissä on vettä tai polttoaineseos on
vanhentunut.
Polttoaineseoksessa on liikaa voiteluainetta.
Moottori on yli- tai alirikastettu.
Sytytystulpan kipinä on heikko.
Tyhjennä koko järjestelmä ja täytä
tuoreella polttoaineella.
Tyhjennä ja täytä oikealla
seoksella.
Säädä rikastusta tarvittaessa.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
Moottori on heikkotehoinen. Ilmansuodatin on tukossa.
Puhdista ilmansuodatin.
Viittaa käsikirjan kohtaan
Ilmansuodattimen
puhdistaminen.
Moottori ylikuumenee.:
Polttoaineseoksessa on liian vähän
voiteluainetta.
Sekoita polttoaine
käynnistysohjeiden mukaisesti.
POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI
VAROITUS:
Vuotava polttoainesäiliön korkki merkitsee
tulipalon vaaraa, ja se on vaihdettava
välittömästi.
Polttoainesäiliön korkissa on suodatin ja varoventtiili,
jotka eivät vaati huoltoa. Tukkeutunut polttoainesuodatin
heikentää moottorin suorituskykyä. Jos teho paranee
polttoainesäiliön korkin ollessa löysällä, varoventtiili
voi olla vioittunut tai suodatin tukkeutunut. Vaihda
polttoainesäiliön korkki tarvittaessa.
SYTYTYSTULPAN VAIHTAMINEN
Moottorissa on Ryobi AC00160, Champion RCJ-6Y tai
NGK BPMR7A -sytytystulppa, jossa on 0,635 mm:n rako.
Käytä oikeaa varaosaa ja vaihda vuosittain.
LAITTEEN VARASTOINTI
Puhdista laitteesta kaikki vieraat materiaalit.
Varastoi sammutettu laite sisätiloihin kuivaan, hyvin
tuuletettuun paikkaan, jossa lapset eivät pääse siihen
käsiksi. Pidä laite erillään syövyttävistä aineista,
kuten puutarhakemikaaleista ja jäänestosuolasta.
Noudata kaikkia bensiinin turvallista varastointia ja
käyttöä koskevia ISO- ja paikallisia säädöksiä.
Varastoitaessa yli kuukaudeksi:
Tyhjennä säiliö polttoaineesta bensiinin varastointiin
hyväksyttyyn astiaan. Käytä moottoria, kunnes se
sammuu.
960413007-01.indd 110960413007-01.indd 110 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
RAJOITETTU TAKUU
(ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS)
TTI takaa alkuperäiselle ostajalle tämän ulkotuotteen olevan virheetön
materiaaliltaan tai laadultaan 2 vuoden ajan ostopäivästä lähtien ottaen
huomioon alla olevat rajoitukset. Säilytä laskusi todisteena ostopäivästä.
Tämä takuu on pätevä vain silloin kun tuotetta käytetään
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tämä takuu ei
käsitä vauriota tai vastuuvelvollisuutta, joka on aiheutunut käyttäjän
väärinkäytöstä, satunnaisesta tai tahallisesta teosta, epäasianmukaisesta
käsittelystä ja käytöstä, käyttäjän laiminlyönnistä noudattaa käyttöohjeessa
pääpiirteittäin esitettyjä toimintaohjeita, epäpätevän ammattilaisen
korjausyritystä, valtuuttamatonta korjausta, muuttamista tai lisälaitteiden
ja/tai kojeiden käyttöä, jota valtuutettu osapuoli ei nimenomaan ole
suositellut.
Tämä takuu ei käsitä hihnoja, harjoja, laukkuja, lamppuja tai mitään
osia, jotka on vaihdettava tavallisen kulumisen vuoksi takuuaikana. Ellei
sovellettavan lain mukaan ole erityisesti säädetty, tämä takuu ei koske
kuljetuskustannuksia tai kulutustavaroita kuten sulakkeita.
Tämä rajoitettu takuu on mitätön, jos tuotteen alkuperäiset
tunnistamismerkinnät (tavaramerkki, sarjanumero yms.) on turmeltu,
muutettu tai poistettu tai jos tuotetta ei ole ostettu valtuutetulta
jälleenmyyjältä tai jos tuote on myyty ilman takeita tavaran laadusta ja/
tai kaikkine vikoineen.
Kuuluen kaikkien sovellettavien paikallisten määräysten piiriin tämän
rajoitetun takuun ehtoja voidaan soveltaa muiden takuiden asemasta
sellaisenaan tai suoraan. Mikään muu vastaavaan tarkoitukseen sopiva
takuu ei rajoita tätä takuuta.
Tämä takuu on voimassa vain Euroopan unionissa, Australiassa ja
Uudessa Seelannissa. Näiden alueiden ulkopuolella ota yhteyttä
Ryobin valtuutettuun jälleenmyyjään ottaaksesi selville päteekö
jokin muu takuu.
KORLÁTOZOTT FELELSSÉG
(AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA)
A TTI garantálja ezen kültéri termék hibamentességét az anyaghibák
és az készítés tekintetében, az eredeti vásárló számára a vásárlástól
számított 24 hónapon át. Kérjük rizze meg a számlát, mint a vásárlás
dátumának bizonyítékát.
Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a terméket kizárólag személyes
és nem kereskedelmi célra használták. A garancia nem vonatkozik a
helytelen használat, rongálás, a felhasználó véletlen vagy szándékos
tevékenysége, helytelen kezelés, céltalan használat, hanyagság, a
felhasználói kézikönyvben leírt eljárások be nem tartása, szakképzetlen
személy által végzett javítás, engedély nélküli javítás, módosítás, vagy
a nem engedélyezett kiegészítk és/vagy tartozékok használata során
keletkezett károkra.
Ez a garancia nem vonatkozik az övekre, kefékre, táskákra, izzókra vagy
bármilyen más olyan alkatrészre., amely kopik és a garanciaperiódus
alatt cseréje szükséges. Ha a vonatkozó jogszabályok nem írják el,
akkor a garancia nem vonatkozik semmilyen szállítási költségre vagy
fogyóeszközre.
Ez a korlátozott garancia érvényét veszti, ha a termék eredeti azonosító
adatait (márkanév, sorozatszám, stb.) eltávolították, módosították
vagy letakarták, vagy ha a terméket nem egy hivatalos forgalmazótól
vásárolták, illetve a terméket KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS nélkül és /
vagy HIBÁSAN adták el.
Minden helyi szabályozásnak megfelelve, ezen korlátozott garancia
rendelkezései bármilyen más írásos garanciát helyettesítenek, legyen
az kifejezett vagy hallgatólagos, írásos vagy szóbeli, beleértve a FITNESS
ELADHATÓSÁGÁT EGY BIZONYOS CÉLRA: SEMMILYEN ESETBEN
NEM VÁLLALUNK FELELSSÉGET A SPECIÁLIS, ESETLEGES,
KÖZVEWTLEN VAG KÖZVETETT KÁROKÉRT. A MAXIMÁLIS ANYAGI
FELELSSÉGÜNK NEM HALADATJA MEG A TERMÉKÉRT ÖN ÁLTAL
FIZETETT VÉTELÁRAT.
Ez a garancia csak az Európai Unióban, Ausztráliában és Új-Zélandon
érvényes. Ezen területeken kívül lépjen kapcsolatba a hivatalos Ryobi
forgalmazóval, egy másfajta garancia esetleges érvényességének
meghatározása céljából.
OMEZENÁ ZÁRUKA
(PEKLAD Z ORIGINÁLNÍCH POKYN)
TTI zaruuje, že tento výrobek outdoor (pro vycházky v pírod) musí
být bez vad na materiálu nebo bez výrobních vad po 24 msíc od
data nákupu pvodním zákazníkem, krom níže uvedených podmínek.
Schovejte prosím vaši útenku jako dkaz data nákupu.
Tato záruka je platná pouze tam, kde se výrobek používá pro osobní
a nekomerní úely. Tato záruka nekryje škody nebo rizika zpsobená
nesprávným používáním, zneužíváním, náhodnými nebo úmyslnými iny
uživatele, nesprávnou obsluhou, nesmyslným používáním, nedbalostí,
chybným dodržováním provozních inností koncového uživatele
vypsaných v návodu k obsluze, opravami nekvalifikovaným odborníkem,
nepovenou opravou, úpravou nebo používáním píslušenství a/nebo
doplk výslovn nedoporuených povenou stranou.
Tato záruka se nevztahuje na popruhy, kartáe, zavazadla, žárovky
nebo jakékoliv ásti, které bžným nošením a opotebováváním mají
za následek nutnou výmnu bhem období záruky. Pokud je výslovn
uvedeno podle platného zákona, se tato záruka nevztahuje na pokrytí
pepravních náklad nebo spotebních položek, napíklad pojistek
Tato omezená záruka neplatí, pokud byly znaky originální identifikace
výrobku (obchodní znaka, sériové íslo, atd.) zmnny, pepracovány
nebo odstranny, nebo pokud nebyl výrobek zakoupen od poveného
výrobce, nebo pokud je výrobek prodán JAK JE a / nebo SE VŠEMI
CHYBAMI.
Krom všech místních platných naízení, je obstarání této omezené záruky
možno provést jakoukoliv jinou psanou zárukou, a expresní i implicitní,
psanou nebo mluvenou, vetn každé záruky SCHOPNÉ PRODEJE A
KOUP NEBO VHODNÉ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚELY. NE V KAŽDÉM PÍPAD
JSME ODPOVDNÍ ZA ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO
NAHODILÉ ŠKODY. NAŠE MAXIMÁLNÍ ODPOVDNOST NEPEVÝŠÍ
AKTUÁLNÍ KUPNÍ CENU VÁMI ZAPLACENOU ZA VÝROBEK.
Tento záruka je platná pouze v Evropské unii, Austrálii a Novém
Zélandu. U ostatních oblastí prosím kontaktujte poveného
prodejce Ryobi pro upesn
ní, zda platí jiná záruka.
HU
FI
CS
960413007-01.indd 233960413007-01.indd 233 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
EC-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN
(Alkuperäisten Ohjeiden Käännös)
Valmistaja: Homelite Far East Co.,Ltd
Osoite: 24/F, CDW building, 388 Castle Peak Road, Tsuan Wan, HongKong.
Sen henkilön nimi ja osoite, jolla on lupa koota tekninen tiedosto:
Nimi: Simon Del-Nevo (Ulkokäyttökoneiden osaston päällikkö)
Osoite: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow,Bucks, UK,SL7 1TB
Ilmoitamme täten, että tuote
Luokka ................................................................................................Puhallin/imuri
Malli ..............................................................................................................RBV26
Sarjanumero ................................................................. Viittaa tuotteen nimikilpeen
Valmistusvuosi .............................................................. Viittaa tuotteen nimikilpeen
noudattaa konedirektiivin (2006/42/EC) asianmukaisia edellytyksiä
noudattaa seuraavien EC-direktiivien edellytyksiä:
EMC-direktiivi (2004/108/EC),
Meludirektiivi (2000/14/EC muunnettu direktiivillä 2005/88/EC) ja
Kaasupäästödirektiivi (97/68/EC muunnettu direktiivillä 2002/88/EC ja 2004/26/EC).
Ilmoitamme edelleen, että
olemme käyttäneet seuraavia eurooppalaisa yhdenmukaistettuja standardeja
EN 15503:2009
EN ISO 22867 :2008
EN ISO 22868 :2008
EN ISO 14982:1998
EN ISO 3744:2009
Mitattu äänenteho 105.9 dB(A)
Taattu äänenteho 119 dB(A)
Säännösten noudattaminen tarkastettu direktiivin 2000/14/EC liitteen V mukaisesti
Paikka, päiväys Hong Kong, 29/10/2009 Allekirjoitus: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Varapresidentti, Suunnitteluosasto
EC IZJAVA O USKLAENOSTI
(Az Eredeti Útmutató Fordítása)
Gyártó: Homelite Far East Co., Ltd
Cím: 24/F, CDW building, 388 Castle Peak Road, Tsuan Wan, HongKong.
A technikai fájl összeállítására feljogosított személy neve és címe:
Név: Simon Del-Nevo (Igazgató, Kültéri szerszámgépek)
Cím: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow,Bucks, UK,SL7 1TB
Ezúton kijelentjük, hogy a termék:
Kategória ..........................................................................................Fúvó/szívógép
Típus.............................................................................................................RBV26
Sorozatszám:................................................................Lásd a termék adattábláján
Gyártási év: ................................................................. Lásd a termék adattábláján
megfelel a Gépészeti irányelv (2006/42/EC) vonatkozó rendelkezéseinek
megfelel az alábbi EC irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek
EMC irányelv (2004/108/EC),
Zajkibocsátási irányelv (2000/14/EC, a 2005/88/EC módosítással), és
Gázkibocsátási irányelv (97/68/EC, a 2002/88/EC és 2004/26/EC módosítással)
Továbbá kijelentjük, hogy
a következ harmonizált európai szabványokat (részeit/pontjait) használtuk fel:
EN 15503:2009
EN ISO 22867:2008
EN ISO 22868:2008
EN ISO 14982:1998
EN ISO 3744:2009
Mért hangteljesítményszint 105.9 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint 119 dB(A)
A megfelelségi értékelési eljárás a 2000/14/EC irányelv /V. függeléke szerint történt
Hely, dátum: Hongkong, 29/10/2009 Aláírás: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Alelnök, tervezés
FI
HU
960413007-01.indd 243960413007-01.indd 243 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
/

Liittyvät paperit