Defort 98290776 Omistajan opas

Kategoria
Power planers
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

User’s Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . 5
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . 7
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . 8
Istruzione per l’uso
. . . . . . . . . . . . . 9
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . 10
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . .11
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Brugervejledning. . . . . . . . . . . . . . . 14
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . 15
Manual de utilizare
. . . . . . . . . . . . 16
  . . . . . . . . . . . . . . 17
Instruksja obsugi . . . . . . . . . . . . . . 18
Návod k použití. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Navodilo za uporabo. . . . . . . . . . . . 20
Uputstvo za korisnike
. . . . . . . . . . 21
Upute za uporabu
. . . . . . . . 22
Kullanım kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . 24
   . . . . 25
 . . . . . . . . 26
  
. . 27
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kasutusjuhend
. . . . . . . . . . . . . . . 30
DEP-900-R
98290776
RO
PL
SI
CS
CZ
HR
TR
AE
RU
UA
KZ
LT
LV
EE
GR
HU
DK
NO
FI
SE
NL
PT
ES
FR
DE
GB
IT
BOS
12
Höylä
ESITTELY
Tämä kone on tarkoitettu puutavaran, kuten palkkien ja
lautojen höyläykseen; se soveltuu myös reunojen viis-
totukseen ja huultamiseen
TEKNISET TIEDOT 1
TYÖKALUN OSAT 2
1. Turvakytkin
2. Virtakytkin
3. Nuppi höyläyssyvyyden asettamiseksi
4. Höyläyssyvyyden osoitin
5. Pölyportti
TURVALLISUUS
HUOMIO! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien ohjei-
den noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nau-
loista, ruuveista tai muista aineista työstettävässä
materiaalissa; poista ne ennen työskentelyn aloitta-
mista
Pidä aina liitosjohto kaukana koneesi liikkuvista osis-
ta; vie johto laitteesta taaksepäin
Odota, kunnes teräpää pysähtyy ennen työkalun
asettamista alas (paljastettu terä voi tarttua pintaan,
mikä voi aiheuttaa mahdollisen kontrollin menetyk-
sen ja vakavan loukkaantumisen)
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohto-
ja, joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sam-
muta kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
SBM Group pystyy takaamaan työkalun moitteetto-
man toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tar-
vikkeit
Alle 16-vuotiaan henkilön ei ole suositeltavaa käyt-
tää tätä konetta
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
Muista käyttää pölynsuojanaamaria, jos materiaalia
työstettäessä syntyy terveydelle haitallista pölyä; ota
etukäteen selvää työskentelyn parissa käytettävistä
materiaaleista
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana
ei johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittö-
mästi irrotettava pistorasiasta
• Älä käytä sahaa, kun johto on vioittunut; ja toimita
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
• Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työ-
kalun nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden
jännitetaso on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös
220V tason jännitteeseen)
Jos lastu jää kiinni lastunpoistoaukkoon, katkaise ko-
neesta virta, varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet, irrota verkkojohto pistorasiasta ja pois-
ta juuttunut lastu
Ennen työkalun käyttämistä tarkista, että terät eivät
ole kosketuksessa minkään kanssa
Pidä sormet poissa pyörivistä teristä
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
suoritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat tarvi-
ketta
Koneessa on kaksinkertainen eristys EN50144:n
mukaan; maadoitusjohto ei ole tarpeellinen.
HUOLTO
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon
aloittamista.
SBM Group-koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja
mahdollisimman pienellä huoltotarpeella. Puhdistamal-
la ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekin vaikut-
taa koneen käyttöikään.
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä
kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen käyttö-
kerran jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina.
Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä kos-
tutettua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia
kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne
vahingoittavat koneen muoviosia.
Konetta ei tarvitse voidella.
Jos koneen toiminnassa ilmenee häiriö esim. jonkin
osan kulumisen johdosta, ota yhteyttä lähimpään SBM
Group-jälleenmyyjään.
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tu-
kevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman
ympäristöystävällinen. Kierrätä se. Jos vaihdat koneen
uuteen, voit viedä vanhan koneen SBM Group-jälleen-
myyjällesi, joka huolehtii ympäristöystävällisestä jäte-
huollosta.
FI
Suomi
35
FI
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasia-
kirjojen vaatimusten mukainen EN50144-1, EN50144-2-
14, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, seuraavien sääntöjen mukaisesti 2006/42/ETY,
2006/95/ETY, 2004/108/ETY.
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN60745 mukaan työkalun
melutaso on 87.9 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voi-
makkuus on 100.8 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän
voimakkuus 3.2 m/s
2
(käsi-käsivarsi metodi).
NO SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt
er i samsvar med følgende standarder eller standard-
dokumenter: EN50144-1, EN50144-2-14, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, i samsvar
med reguleringer 2006/42/EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/
EØF.
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN60745 er lydtrykkni-
vået av dette verktøyet 87.9 dB(A) og lydstyrkenivået
100.8 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjons-
nivået 3.2 m/s
2
(hånd-arm metode).
DK KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende normer eller normative
dokumenter: EN50144-1, EN50144-2-14, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, i henhold til
bestemmelserne i direktiverne 2006/42/EØF, 2006/95/
EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN60745 er lydtrykniveau
af dette værktøj 87.9 dB(A) og lydeffektniveau 100.8
dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet
3.2 m/s
2
(hånd-arm metoden).
HU HASONLÓSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelsségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék a következ szabványoknak vagy kötelez ható-
sági elírásoknak megfelel: EN50144-1, EN50144-2-14,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
a 2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG elírá-
soknak megfelelen.
ZAJ/REZGÉS Az EN60745 alapján végzett mérések
szerint ezen készülék hangnyomás szintje 87.9 dB(A)
a hangteljesltmény szintje 100.8 dB(A) (normál eltérés:
3 dB), a kézre ható rezgésszám 3.2 m/s
2
.
RO DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarm pe proprie rspundere c acest product este
conform cu urmtoarele standarde sau documente
standardizate: EN50144-1, EN50144-2-14, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, în conformi-
tate cu regulile 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/
EEC.
ZGOMOT/VIBRAII Msurat în conformitate cu EN60745
nivelul de presiune a sunetului generat de acest instru-
ment este de 87.9 dB(A) iar nivelul de putere a sunetului
100.8 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar nivelul vibra-
iilor 3.2 m/s
2
(metoda min - bra).
GR ΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
       -
      -
 : EN50144-1, EN50144-2-14,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
       
2006/42/O, 2006/95/O, 2004/108/O.
/   
60745      -
   87.9 d(
)   
  100.8 d() ( : 3 ),  -
  3.2 m/s
2
( /).
PL OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI
Niniejszym owiadczamy ponoszc osobist odpowiedzial-
no, e produkt wykonany jest zgodnie z nastpujcymi
normami i dokumentami normalizujcymi:
EN50144-1,
EN50144-2-14, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3,
z godnie z wytycznymi 2006/42/EWG,
2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
HAASU/WIBRACJE Pomiarów dokonano zgodnie z norm
EN60745 cinienie akustyczne narzdzia wynosi 87.9 dB(A)
za poziom mocy akustycznej 100.8 dB(A) (poziom odchyle-
nie: 3 dB), za wibracje 3.2 m/s
2
(metoda do-rka).
CZ STRVZUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Potvrzujeme na odpovdnost, že tento výrobek odpoví-
dá následujícím normám nebo normativním podkladm:
EN50144-1, EN50144-2-14, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, podle ustanovení smrnic
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
HLUNOSTI/VIBRACÍ Meno podle EN60745 iní tlak
hlukové vlny tohoto pístroje 87.9 dB(A) a dávka hlu-
nosti 100.8 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB), a vibrací
3.2 m/s
2
(metoda ruka-paže).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
38
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at a evere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali ri uti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din aceast cauz,
v rugm s ne sprijinii i s participai la protejarea resurselor
naturale i a mediului înconjurtor, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele exist.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártóm minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részérl is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
GR
        
     !    
      -
        
       -
 .
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Defort 98290776 Omistajan opas

Kategoria
Power planers
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös