Facom 921 A1 Omistajan opas

Kategoria
Power tools
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

FI
HUOMIO
MUKANA ON TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. LUE TÄMÄ KÄSIKIRJA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI.
ÄLÄ HÄVITÄ NIITÄ. TYÖNANTAJAN TULEE ANTAA TÄSSÄ KÄSIKIRJASSA OLEVAT TIEDOT TÄTÄ KONETTA KÄYTTÄVÄLLE
TYÖNTEKIJÄLLE. SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISEN VAARAN.
KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO
• HIOMA- TAI KATKAISULAIKALLISET HIOMAKONEET ON TARKOITETTU VAIN METALLISTEN
TAI METALLISEOKSESTA (ALUMIINI, MESSINKI, PRONSSI jne.) VALMISTETTUJEN OSIEN
HIONTAAN JA VIIMEISTELYYN. FACOM EI OTA VASTUUTA MUUNLAISESTA KÄYTÖSTÄ.
Jäljelle jäävät riskit
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä huolimatta kaikkia
jäljelle jääviä riskejä ei voi välttää. Huomioi seuraavat riskit:
– Kuulon heikkeneminen.
– Henkilövahinkovaara lentävien sirujen ja hiukkasten johdosta.
– Palovammavaara lisävarusteiden kuumetessa käytön aikana.
– Henkilövahinkovaara pitkäaikaisen käytön johdosta.
– Pölyvaara. Haitallisista aineista syntyvän pölyn aiheuttamat terveyshaitat.
TÄTÄ KONETTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA.
Tämä kone on suunniteltu hiontaan ja katkaisuun ammattikäytössä.
ÄLÄ KÄYTÄ konetta kosteissa olosuhteissa tai tulenarkojen nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
Tämä kone on tarkoitettu ammattikäyttöön.
ÄLÄ ANNA lasten käsitellä työkalua. Valvonta on tarpeen, kun kokematon henkilö käyttää
tätä työkalua.
– Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai vajaakykyisten henkilöiden käyttöön ilman
valvontaa.
– Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai
kokemattomat tai taitamattomat henkilöt (eivätkä myöskään lapset), ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö opasta heitä laitteen käytössä.
Tämän koneen ja sen lisävarusteiden käytön tulee tapahtua tässä käsikirjassa annettujen
ohjeiden mukaisesti. Tämän koneen käyttö muunlaiseen työhön voi aiheuttaa henkilöille
ja ympäristölle vaarallisia tilanteita.
• Tätä konetta on aina käytettävä, tarkastettava ja huollettava kaikkien, käsin
pidettäville / ohjattaville paineilmakäyttöisille koneille sovellettavien (paikallisten,
alueellisten ja kansallisten) määräysten mukaisesti.
• Turvallisuuden, optimaalisen suorituskyvyn ja osien pitkäikäisyyden takaamiseksi tämä
kone on kytkettävä enintään 6,2 baarin (620 kPa) paineilmasyöttöön letkulla, jonka
sisäläpimitta on10 mm.
• Mainitun suurimman sallitun käyttöpaineen (6,2 baaria) ylitys johtaa vaaratilanteisiin,
kuten liian suuri nopeus, osien murtuminen ja haluttua suurempi vääntömomentti tai
voima, jotka voivat tuhota koneen ja sen lisävarusteet tai työkappaleen.
• Varmista, että kaikki letkut ja liittimet ovat sopivan kokoisia ja kireällä.
• Älä käytä väärin letkuja ja liittimiä.
• Käytä aina kuivaa, puhdasta ja voideltua, enintään 6,2 baarin paineilmaa. Pöly,
syövyttävä savu ja / tai liiallinen kosteus voivat vahingoittaa paineilmakoneen moottoria.
• Älä koskaan voitele koneita tulenaroilla tai haihtuvilla nesteillä, kuten petroli, dieselöljy
tai bensiini.
• Älä poista mitään etikettejä. Vaihda vahingoittuneet etiketit.
• Roikkuvan syöttöletkun käyttöä suositellaan.
Suoraan syöttöliittimeen kytketty pikaliitin kohottaa koneen painoa ja heikentää sen
käsiteltävyyttä.
• Paineilmakone on varustettava ja kytkettävä paineilmaverkkoon pikaliittimillä sen
pysäyttämisen helpottamiseksi vaaratilanteissa.
• Käyttöiän päätyttyä, suosittelemme koneen purkamista osiin. Puhdista sitten rasva ja
lajittele osat materiaalien mukaisesti kierrätystä varten.
• Useiden vaarojen johdosta, lue turvallisuusohjeet ja ymmärrä niiden sisältö ennen
koneen asentamista, käyttöä, korjausta, huoltoa ja lisävarusteiden vaihtoa tai ennen kuin
työskentelet sen läheisyydessä. Muutoin seurauksena voi olla vakavia vammoja.
• Vain pätevät ja koulutetut henkilöt saavat asentaa, säätää tai käyttää konetta.
• Älä tee muutoksia koneeseen. Tehdyt muutokset voivat heikentää koneen turvallisuutta
ja aiheuttaa lisäriskejä ja vaaroja koneen käyttäjälle.
• Älä hävitä turvallisuusohjeita, anna ne koneen käyttäjälle.
• Älä käytä konetta, jos se on vahingoittunut.
• Muista, että työkappale tai lisävaruste, tai jopa lisätty työkalu, ovat alttiita rikkoutu-
maan ja voivat sinkoutua suurella nopeudella.
• Varmista, että työkappale on kiinnitetty turvallisesti.
• Varmista, että hiomatuote on kunnolla kiinni.
• Varmista, että suojus on paikallaan, hyvässä kunnossa ja oikein asennettu. Muista
tarkistaa suojuksen kunto säännöllisesti.
• Tarkista, että valmistajan määrittelemiä laippoja käytetään ja että ne ovat hyvässä
kunnossa ja tasaiset; ettei niissä ole halkeamia ja purseita.
• Tarkista, etteivät kara ja sen kierteet ole vahingoittuneet tai kuluneet.
• Varmista, etteivät käytön aikana syntyvät kipinät ja roskat aiheuta vaaroja.
• Vältä koskettamasta pyörivään karaan ja asennettuun laikkaan käsien ja muiden
ruumiinosien leikkaantumisvaaran johdosta.
• Käyttäjien ja huoltohenkilöstön on fyysisesti pystyttävä käsittelemään painavaa ja
tehokasta työkalua.
• Pysyttele aina tasapainossa ja tukevassa asennossa.
• Käytä suojakypärää pään yläpuolella olevia kohteita työstettäessä.
• Määrättyä pysäytysaikaa, jos yli viisi sekuntia, on noudatettava ja se on suositelta-
vaa, jotta kone voidaan asettaa tukevaan asentoon.
• Leikattaessa työkappale on tuettava niin, että sahausura pysyy tasaisena.
• Jos hiomatuote tarttuu sahausuraan, sammuta kone ja vapauta se. Tarkista, ettei
hiomatuote ole vahingoittunut ja että se on turvallisesti kiinni, ennen kuin jatkat
työkalun käyttöä.
• Hioma- ja katkaisulaikkoja ei saa käyttää sivuhiontaan. Älä käytä konetta hioma-
tuotteelle suositeltua nopeutta suuremmalla nopeudella.
• Käyttäjän on varmistauduttava siitä, ettei koneen lähellä ole sivullisia.
• Hiottaessa syntyvät kipinät voivat sytyttää vaatteet palamaan ja aiheuttaa vakavia
palovammoja. Varmista, ettei vaatteille pääse kipinöitä. Pukeudu palonkestäviin
suojavaatteisiin ja pidä ämpäri vettä lähellä.
• Tarkista hiomatuotteen kunto ennen käyttöä. Älä käytä hiomatuotetta, joka on
(mahdollisesti) pudonnut, lohjennut, säröillä tai muutoin viallinen.
• Varmista ennen käyttöä, että hiomatuote oikein asennettu ja kiristetty ja anna
koneen käydä joutokäyntiä vähintään minuutin ajan lepoasennossa. Sammuta kone
välittömästi, jos havaitset voimakasta tärinää tai muita vikoja ja selvitä vikojen syyt.
• Tarkista koneen karalle asennettavaksi tarkoitetun kierrerei’illä varustetun kuppi- tai
kartiolaikan mitat ja muut tiedot varmistaaksesi, ettei karan kärki pääse koskettamaan
laikan reiän pohjaan.
• Kun hiomatuote toimitetaan tai sitä käytetään sovittimien tai holkkien kanssa,
käyttäjän on varmistettava, ettei sovitin tai holkki kosketa laipan pintaan ja että
puristusvoima sallii vapaan pyörinnän ja estää hiomatuotteen luistamisen.
• Jos laippoja toimitetaan monelle hiomatuotetyypille ja -koolle, käytä aina käy-
tettävälle laikalle sopivia laippoja.
• Vältä lisätyn työkalun suoraa kosketusta työstön aikana ja heti käytön jälkeen,
koska se voi olla kuuma tai terävä.
• Varastoi ja käsittele hiomatuotteita huolellisesti FACOMin antamien ohjeiden
mukaisesti.
• Luistaminen, irtikytkeytyminen ja putoaminen ovat yleisimpiä työmaalla tapahtuvista
vahingoista. Varo työkalun käytöstä aiheutuvia liukkaita pintoja sekä paineilma- ja
nesteletkujen aiheuttamia irtikytkeytymisiä.
• Toimi varoen vieraassa ympäristössä, sillä piilossa voi olla vaaroja, kuten sähkö- ja
muita verkkokaapeleita.
• Varmista, ettei piilossa ole sähkökaapeleita, kaasuputkia jne., jotka voivat osoittau-
tua vaarallisiksi, jos työkalu vahingoittaa niitä.
NU-V.AG50F_0616.indd 36 17/06/2016 13:27:33
KONEEN KÄYTTÖ
• Ennen koneen käyttöä tarkasta, ettei välittömässä läheisyydessä ole mitään
vaarallisia ympäristövaikutteita (räjähtävää kaasua, tulenarkoja tai vaarallisia
nesteitä, tuntemattomia kanavia, sähköjohdon suojakuoria tai sähkökaapeleita
jne.).
• Ennen koneen kytkemistä paineilmasyöttöön tarkasta, ettei mikään ole lukinnut
liipaisinta käyntiasentoon ja ettei mitään säätö- tai asennustyökaluja ole jäänyt
paikalleen.
• Tarkasta, että kone on kytketty paineilmaverkkoon pikaliittimellä ja että
läheisyydessä on katkaisuventtiili paineilmasyötön katkaisemiseksi välittömästi
juuttumisen, murtumisen tai minkä tahansa häiriön ilmaantuessa.
• Pidä kädet, väljät vaatteet ja pitkät hiukset kaukana koneen pyörivistä osista.
• Käynnistä työkalu vapauttamalla varmuuskytkin. Älä ylitä kulmakatkaisuko-
neen arvokilvessä mainittua suurinta sallittua kierrosnopeutta. Ennen työkalun
käynnistämistä varmista, että katkaisulaikka on asennettu ja kiinnitetty oikein. Käytä
yksinomaan katkaisulaikkaa, jolla on seuraavat ominaisuudet: pyörimisnopeus
20.000 rpm, halkaisija 50 mm ja keskireikä 10 mm. Älä käytä läpimitoiltaan tätä
suurempaa laikkaa. Jos laikan keskireikä on liian suuri, laikka voi huojua.
Jos ilmansyöttö, letkut ja liittimet ovat kunnossa ja työkalu ei silti toimi kunnolla, vie se
korjattavaksi lähimpään valtuutettuun FACOM-korjaamoon.
• Muista ja pidä mielessä, että moottorikäyttöisillä koneilla on taipumusta
äkillisiin sysäyksiin käynnistyksen yhteydessä ja käytön aikana.
• Varmista, että työskentelyalusta pysyy varmasti liikkumattomana.
• Kiinnitarttumisen sattuessa, vapauta välittömästi liipaisin ja kytke kone irti
paineilmaverkosta.
• Käytä FACOMIN suosittelemia lisävarusteita.
• Muiden kuin alkuperäisten FACOM-varaosien käyttö voi vaikuttaa haitallisesti
turvallisuuteen ja koneen suorituskykyyn ja johtaa takuun peruuntumiseen.
Korjaukset saa tehdä vain sallittu ja ammattitaitoinen korjaamo. Tiedustele
lähimmältä FACOM myyjältä.
Lisää tai hidasta nopeuttamalla kääntämällä säätöruuvia litteäpäistä ruuvi-
meisseliä apuna käyttäen.
Älä käytä vaurioituneita, repeytyneitä tai turmeltuneita letkuja ja
liittimiä.
Paineilmakoneet voivat täristä käytön aikana.
Tärinä, toistuvat liikkeet ja epämiellyttävät asennot voivat aiheuttaa
kipua käsissä ja käsivarsissa. Lopeta koneen käyttö, jos sinulla on
epämiellyttäviä oireita tai tunnet pistelyä tai kipua.
Käy lääkärissä ennen, kuin aloitat koneen käytön uudelleen.
Älä kanna konetta letkusta.
Pysyttele aina tasapainossa ja tukevassa asennossa.
Älä kurkota liikaa eteenpäin tämän koneen käytön aikana.
Älä käytä konetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena tai jos olet väsynyt.
Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, suojakäsineitä, turvajalki-
neita sekä kuulonsuojaimia.
Pysyttele valppaana ja käytä tervettä järkeä ja säilytä tarkkaavaisuus
koneen käytön aikana.
Katkaise aina paineilmasyöttö ja kytke irti syöttöletku ennen, kuin
asennat, irrotat tai säädät lisävarusteita tähän koneeseen tai ennen,
kuin alat tekemään mitä tahansa huoltotöitä siihen.
Määrättyjen materiaalien työstöstä syntyvä pöly voi olla terveydelle
vaarallista.
Tutustu työstettävän materiaalin koostumukseen ja käytä sopivia
turvalaitteita. Epävarmassa tapauksessa, käytä parasta mahdollista
suojaa.
HUOMIO
• Käytä ja ylläpidä konetta näiden ohjeiden mukaisesti pöly- tai höyrypäästöjen
minimoimiseksi.
• Suuntaa pakoputki pölyisessä ympäristössä siten, ettei se aiheuta liikaa pölyn leijumista.
• Kun työstä syntyy pöly- tai höyrypäästöjä, niitä valvotaan ensisijaisesti päästölähteestä.
• Kaikkia ilmassa olevan pölyn tai höyryn poistoon tai keräykseen tarkoitettuja itsenäisiä
laitteita tai varusteita on käytettävä ja huollettava oikein valmistajan antamien ohjeiden
mukaisesti.
• Valitse, vaihda ja ylläpidä tarvikkeita/lisättyjä työkaluja annettujen ohjeiden mukaisesti,
tarpeettoman pöly- tai höyrypäästön välttämiseksi.
• Joitakin materiaaleja työstettäessä syntyy pölyä ja höyryjä, jotka voivat tehdä ympäris-
tön ilmaseoksesta räjähdysvaarallisen.
• Altistuminen voimakkaalle melulle saattaa aiheuttaa pysyvää kuulon heikkenemistä ja
muita kuulovaurioita, kuten tinnitusta (korvien soimista, vinkunaa, kilinää, hurinaa tai
suhinaa). Siksi riskien arviointi ja asianmukainen seuranta ovat välttämättömiä
• Melun aiheuttamia haittoja voi pienentää esimerkiksi vaimennusmateriaaleilla, jotta
työkappaleet eivät pääse ”soimaan”.
• Käytä ja ylläpidä konetta käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti melun
tarpeettoman kasvun ehkäisemiseksi.
• Valitse, vaihda ja ylläpidä tarvikkeita/lisättyjä työkaluja käyttöohjeessa annettujen
ohjeiden mukaisesti, melun tarpeettoman kasvun ehkäisemiseksi.
• Pukeudu lämpimiin vaatteisiin aina, kun työskentelet kylmissä olosuhteissa ja pidä kädet
lämpiminä ja kuivina.
• Käytä ja ylläpidä konetta käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti tärinätason
tarpeettoman kasvun ehkäisemiseksi.
• Älä anna lisätyn työkalun väristä työkappaleella, koska se kasvattaa huomattavasti
tärinän suuruutta.
• Valitse, vaihda ja ylläpidä tarvikkeita/lisättyjä työkaluja käyttöohjeessa annettujen
ohjeiden mukaisesti tärinätason tarpeettoman kasvun ehkäisemiseksi.
• Pidä työkalusta tukevasti kiinni, mutta ota huomioon vastavoima, koska tärinän
aiheuttama riski kasvaa pitovoiman kohotessa.
• Käytä imulevyjä, jos ne toimitetaan hiomatuotteen mukana.
• Älä koskaan kohdista paineilmaa itseäsi tai muita lähellä olevia henkilöitä kohti.
• Irti ryöstäytyneet letkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Tarkista säännöllisesti letkut
mahdollisten vaurioiden tai löystymisen varalta.
• Kun käytössä on universaalit kierreliittimet (kynsiliittimet), on asennettava lukkonastat
ja turvakaapelit mahdollisten letku-työkalu ja letku-letku liitäntöjen irtaantumisten varalta.
HUOLTO
FACOM-hiomakone on suunniteltu kestämään pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Moittee-
ton toiminta riippuu työkalun oikeasta ylläpidosta ja säännöllisestä puhdistuksesta.
Voitelu
Kahdeksan käyttötunnin välein, jos paineilmaverkossa ei ole voitelulaitetta, ruiskuta 1/2
-1cm3 voiteluainetta koneen tuloliittimestä.
Puhdistus
VAROITUS: Älä koskaan käytä liuottimia tai vahvoja kemikaaleja työkalun ei-metallisten
osien puhdistamiseen. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä
muovimateriaaleja. Käytä puhdistukseen mietoon saippuaveteen kostutettua liinaa. Älä
koskaan päästä nestettä työkalun sisään äläkä upota työkalun osia nesteeseen.
NU-V.AG50F_0616.indd 37 17/06/2016 13:27:33
1/4 NPT
Ø 10 mm
3/8 "
Malli Nimellisnopeus Ilmankulutus Käyttöpaine Paino Mitat
rpm l/min bar kg mm
V.AG50F 20000 113 6,2 0,55 138 x 59 x 85
KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO
PÄÄPUTKI - KOKO VÄHINTÄÄN KOLME
KERTAA KONEEN ILMANOTTOAUKON
LÄPIMITTA
PAINEILMAVERK-
KOA KOHTI
PAINEILMAKONETTA
KOHTI
HÄTÄPYSÄYTYSVENTTIILI
VOITELULAITE
SUODATIN
SÄÄDIN
TOISIOPUTKI - KOKO VÄHINTÄÄN
KAKSI KERTAA KONEEN ILMANOT-
TOAUKON LÄPIMITTA
TYHJENNÄ SÄÄNNÖLLISESTI
KOMPRESSORI
VOITELU
Käytä aina voitelulaitetta näiden koneiden kanssa. Suosittelemme seuraavan
voitelu- ja säätösuodattimen käyttöä: FACOM N.580.
Kahdeksan käyttötunnin välein, jos paineilmaverkossa ei ole voitelulaitetta,
ruiskuta 1/2 - 1 cm
3
voiteluainetta koneen tuloliittimestä.
Markus Rompel
* k = mittaustuloksen epävarmuus (dB) ** k = mittaustuloksen epävarmuus (m/s²)
YHDENMUKAISUUSILMOITUS
FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, ILMOITTAA OMALLA VASTUULLA, ETTÄ TUOTE: V.AG50F MINI
KULMAHIOMAKONE FACOM MERKKINEN KULMAHIOMAKONE Ø 50 mm
- ON KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY VAATIMUSTEN MUKAINEN
- ON YHDENMUKAISTETUN STANDARDIN EN
ISO 11148-7: 2012
VAATIMUSTEN MUKAINEN
Allekirjoittanut on valtuutettu kokoamaan asiaankuuluvat tekniset asiakirjat ja laatimaan tämän vakuutuksen Facomin puolesta.
20.03.2016
Engineering johtaja
Malli Hiomalaikka Moottorin
teho
Keskireiän
halkaisija
Laikan
maks.
halkaisija
Melutaso Tärinätaso
m/s
2
Paine dB(A) Teho dB(A) Paine dB(C)
mm kW
mm mm
k* k* k* k**
V.AG50F Ø 50 0,3 max. 10 max. 5 81 3 92 3 130 3 1,7 1,02
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ MINI KULMAHIOMAKONETTA ILMAN SUOJUSTA
10 mm
NU-V.AG50F_0616.indd 38 17/06/2016 13:27:34
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62

Facom 921 A1 Omistajan opas

Kategoria
Power tools
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös