Whirlpool ENTM 18200 VW Käyttöohjeet

Brändi
Whirlpool
Kategoria
toys & accessories
Malli
ENTM 18200 VW
Tyyppi
Käyttöohjeet
Innehållsförteckning
Bruksanvisning, 1
Kundservice, 4
Beskrivning av apparaten, 9
Omhängning av dörr, 12
Installation, 37
Start och användning, 38
Underhåll och skötsel, 38
Säkerhetsföreskrifter och råd, 39
Fel och åtgärder, 40
Yhteenveto
Käyttöohjeet, 1
Huoltoapu, 4
Laitteen kuvaus, 8
Ovien avaussuunnan kääntäminen, 12
Asennus, 33
Käynnistys ja käyttö, 34
Huolto ja hoito, 35
Varotoimet ja suosituksia, 35
Häiriöt ja korjaustoimet, 36
Innhold
Bruksanvisning, 1
Teknisk assistanse, 4
Beskrivelse av apparatet, 9
Ombytting av døråpning, 12
Installasjon, 41
Oppstart og bruk, 42
Hvordan vedlikeholde og ta vare på skapet, 43
Forholdsregler og gode råd, 43
Feil og løsninger, 44
Suomi
Käyttöohjeet
2-OVINEN JÄÄKAAPPI
Svenska
Bruksanvisning
KYLSKÅP MED TVÅ DÖRRAR
Norsk
Bruksanvisning
DØRS KJØLESKAP
Inhoud
Gebruiksaanwijzingen, 1
Service, 5
Beschrijving van het apparaat, 10
Draairichting deuren verwisselbaar,12
Installatie, 45
Starten en gebruik, 46
Onderhoud en verzorging, 47
Voorzorgsmaatregelen en advies, 47
Storingen en oplossingen, 48
Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
KOELKAST 2 DEUREN

  
 

   
  
  
  
 9
   
    
   
     3
KZ
Қазақша
Пайдалану бойынша нұсқаулық
2 ЕСІГІ БАР ТОҢАЗЫТҚЫШ
Мазмұны
Пайдалану бойынша нұсқаулық ,2
Қолдау,5
Сипаттамасы ,11
Аударып орнатуға болатын есіктер, 12
Орнату, 54
Қосу, 55
Техникалық қызмет және күтіп ұстау,56
Сақтандыру шаралары ,56
Ақауларын жою ,57
4
Huoltoapu
Ennen Huoltoapuun yhteyden ottamista:
• Tarkista,voidaankohäiriöpoistaaominvoimin(katsoHäiriöt
jakorjaustoimet).
• Joskaikistatarkistuksistahuolimattalaiteeitoimija
havaitsemasivikaonolemassaedelleen,soitalähimpään
Huoltoapuun.
Ilmoita:
• häiriöntyyppi
• koneenmalli(Mod.)
• sarjanumero(S/N)
Nämätiedotlöytyvätjääkaappiosastonalavasemmalla
olevastatietolaatasta.
Älä käytä koskaan valtuuttamattomia teknikoita ja kieltäydy
aina muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.
Teknisk assistanse
Før du kontakter Teknisk assistanse:
• Kontrolleromfeilenkanløsespåegenhånd(seFeilog
løsninger).
• Dersommantiltrossforallekontrollerikkefårapparatet
tilåfungereogfeilenfortsattertilstede,måderekontakte
nærmestesenterfortekniskassistanse.
Man m oppgi
• typefeil
• Modellenpåpåapparatet(Mod.)
• serienummeret(S/N)
Denneinformasjonenfinnerdupåinformasjonsskiltetsomer
plassertikjølerommetnedetilvenstre.
Bruk aldri teknikere uten offentlig godkjenning, og si alltid
nei til reparasjoner med deler som ikke er originale.
Servicecenter
Inden Servicecentret kontaktes:
• Kontrollér,omduselvkanløsefejlen(seFejlfindingog
afhjælpning).
• Hvisapparatetstadigikkefungerer,oghvisfejlenstadig
findes,skalmankontaktenærmesteServicecenter.
Man skal oplyse:
• Fejlensart
• Apparatetsmodel(Mod.)
• Serienummer(S/N)
Disseoplysningerfindespåskiltetindenikøleskabetnedersttil
venstre.
Ret aldrig henvendelse til ikke-autoriserede teknikere, og
benyt ikke uoriginale reservedele.
Kundservice
Innan du kontaktar kundservice:
• Kontrolleraomdukanåtgärdafeletpåegenhand(seFel
ochåtgärder).
• Omapparatenintefungerarochfeletintekanåtgärdastrots
allakontrollerkanduringatillnärmasteservicecenter.
Uppge:
• typavfel
• maskinmodell(Mod.)
• serienummer(S/N)
Dennainformationangespåmärkskyltensomsitteri
kylutrymmetnedantillvänster.
Vänd dig aldrig till ej auktoriserade tekniker och tillåt inte
att reservdelar som inte är original monteras.
- modell
- modell
- model
- model
- model
- malli
- modell
- modell
- model
 
KZ
модель
- modellnummer
- sorozatszám
- výrobní číslo
- výrobné číslo
-serienummer
- sarjanumero
- serienummer
- serienummer
- serienummer
 
KZ
сериялық нөмірі
8
Laitteen kuvaus
Kokonaiskuva
Käyttöohjeetontarkoitettuerimalleillejasitenonmahdollista,
ettäkuvantietytyksityiskohdatpoikkeavatostetustalaitteesta.
Tärkeimpienosienkuvauslöytyyseuraaviltasivuilta.
1 SÄÄTÖJALKA
2 HEDELMÄ-jaVIHANNESLAATIKKO
3 TASO
*
4 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNAPPULA
5 AIR
*
6 ACTIVE OXIGEN*
7 IrrotettavaPIKKUTAVARAHYLLYKKÖ-ja
MUNALOKERIKON
8 IrrotettavaPIKKUTAVARAHYLLYKKÖ.
*
9 PULLOHYLLYKKÖ
*Määräja/taiasentovoivatvaihdella,Olemassavaintietyissä
malleissa.
Beskrivelse af apparatet
Komplet oversigt
Brugervejledningengælderfordeforskelligemodellerog
derforerdetmuligt,atvissefunktionerpåfigureneranderledes
endpådetkøbteapparat.Derfindesenmereomfattende
beskrivelseafdeenkeltefunktionerpådeefterfølgendesider.
1 INDSTILLINGSBEN.
2 SkuffetilFRUGTogGRØNT
3 HYLDE
*
4 KnappentilREGULERING AF TEMPERATUREN.
5 AIR
*
6 ACTIVE OXIGEN*
7 Udtrækkeligthylderummedlågtilæg
8 UdtrækkeligthylderumTIL DIVERSE.
*.
9 HylderumtilFLASKER.
*Kanvarieresiantalog/ellerplacering,Findeskunpånogle
modeller.
1
2
4
5
6
7
8
9
3
12
Wechsel des Türanschlags
SollteeinWechseldesTüranschlagserforderlichsein,dann
wendenSiesichbitteandieKundendienststelle.
Ajtónyitás-irány változtatás
Az ajtó nyitási irányának megváltoztatásához forduljon a
szervizhez!
Zaměnitelnost směru otevírání
dvířek
V případě, že je třeba změnit směr otevírání dvířek, se obraťte
na servisní službu.
Zmena smeru otvárania dvierok
Ak je potrebné zmeniť smer otvárania dvierok, obráťte sa na
stredisko servisnej služby.
Omvendt døråbning
Kontaktdettekniskeservicecenter,hvisdørenes
åbningsretningskalændres.
Ovien avaussuunnan kääntäminen
Josonvaihdettavaovienavautumissuuntaa,otayhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Omhängning av dörr
Om det är nödvändigt ändra öppningsriktning för dörrarna
hänvisas till serviceverkstaden.
Ombytting av døråpning
Vennligstkontaktvårtservicesenterdersomduharbehovforå
hengsleomdøren.
Draairichting deuren verwisselbaar
Inhetgevaludedraairichtingvandedeurenwiltverwisselen
dientucontactoptenemenmetdeTechnischeDienst.
 
     
  
.
KZ
Аударып орнатуға болатын
есіктер
әрбір моделде ғана саны және/немесе орналасу орны
әртүрлі болады.
FI
33
*Määräja/taiasentovoivatvaihdella,Olemassavaintietyissä
malleissa.
Asennus
!Ontärkeääsäilyttäätämäohjekirja,jottasitävoidaantutkia
tarvittaessa.Mikälilaitemyydään,luovutetaantaimuuton
yhteydessä,varmista,ettäohjekirjapysyylaitteenmukana,jotta
uusiomistajavoitutustualaitteentoimintaanjavaroituksiin.
!Lueohjeethuolellisesti:niissäontärkeitätietojaasennuksesta,
käytöstäjaturvallisuudesta.
Sijoittaminen ja liitäntä
Sijoittaminen
1. Sijoitalaiteympäristöön,jokaonhyvinilmastoitujajokaei
olekostea.
2. Älätukitakanaoleviatuuletusritilöitä:kompressori
jakondensaattorituottavatlämpöäjavaativathyvän
tuuletuksentoimiakseenhyvinjakuluttaakseenvähän
sähköä.
3. Jätävähintään10cm:ntilalaitteenyläosanjamahdollisten
yläpuolellaolevienhuonekalujenväliinjavähintään5cm:n
tilasivuseinienjahuonekalujen/seinienväliin.
4. Sijoitalaitekauaslämmönlähteistä(suorastaauringonvalosta
jasähköuunista).
5. Jottasäilytetäänparasmahdollinenetäisyystuotteenja
takaseinänvälillä,tuleeasentaaasennuspaketistalöytyvät
etäisyystuetnoudattaenniitäkuvaavanesitteenohjeita.
Vaaitus
1. Asennalaitetasaisellejajäykällelattialle.
2. Joslattiaeioletäysintasainen,voidaanruuvataaukitai
kiinnietutukijalkoja.
Sähköliitäntä
Kuljetuksenjälkeensijoitalaitepystysuoraanjaodotavähintään
3tuntiaennensenliittämistäsähköverkkoon.Ennenpistokkeen
työntämistäpistorasiaanvarmista,että:
• pistorasiaonmaadoitettujaettäseonlainvaatimusten
mukainen;
• pistokekestääkoneentehonmaksimikuormituksen,joka
ilmoitetaanjääkaappiosastonalavasemmallaolevassa
tietolaatassa(esim.150W).;
• syöttöjännitesisältyyalavasemmallaolevassatietolaatassa
olevienarvojensisälle(esim.220-240V);
• pistorasiaonyhteensopivalaitteenpistokkeenkanssa.
Päinvastaisessatapauksessapyydä,ettävaltuutettuteknikko
vaihtaasen(katsoHuoltoapu);äläkäytäjatkojohtojaja
haaroitusrasioita.
!Laitteenasennuksenjälkeenkinsähköjohdonja
verkkopistorasiantuleeollahelpostisaavutettavissa.
!Sähköjohdossaeisaaollataittumiataipainaumia.
!Sähköjohtotuleetarkistaaajoittainjavaihdattaaainoastaan
valtuutetuillateknikoilla(katsoHuoltoapu).
! Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä
määräyksiä ei noudateta.
Käynnistys ja käyttö
Laitteen käynnistys
! Ennen laitteen käynnistämistä, noudata asennusohjeita
(katso Asennus).
!Ennenkuinlaiteliitetäänsähköverkkoon,puhdistaosastotja
lisävarusteethuolellisestilämpimällävedelläjaruokasoodalla.
1. Työnnäpistokepistorasiaanjavarmista,ettäsisävalosyttyy.
2. KierräLÄMPÖTILANSÄÄTÖNAPPULAyhteen
keskimmäisistäarvoista.Muutamantunninkuluttuaon
mahdollistalaittaaruokatavaratjääkaappiin.
Lämpötilan säätö
Jääkaappiosastonsisällälämpötilaasäädelläänautomaattisesti
termostaatinnappulanJÄÄKAAPINTOIMINTA.
1=vähemmänkylmä 5=enemmänkylmä
Suositellaankuitenkinkäyttämäänkeskiasentoa.
Käytettäväntilanlisäämiseksijaesteettisenulkonäön
parantamiseksitämänlaitteen“jäähdyttäväosa”on
sijoitettujääkaappiosastontakaseinänsisään.Toiminnan
aikanakyseinenseinäonjokohuurteenpeittämätaitäynnä
vesipisaroitariippuensiitä,onkokompressoripäällävaiei.Älä
säikähdätämänvuoksi!Jääkaappitoimiitällöinnormaalisti.
JosasetetaannappulaJÄÄKAAPINTOIMINTAkorkeampiin
arvoihin,suurtenruokamäärientapauksessajaympäristön
lämpötilanollessakorkea,laitevoitoimiajatkuvastija
aikaansaadasitenliiallistahuurteenmuodostumistaja
sähköenergiankulutusta:poistahäiriösiirtäennappulaalempiin
arvoihin(suoritetaanautomaattinenhuurteenpoisto).
Staattisissalaitteissailmakiertääluonnollisesti:kylmempi
ilmasiirtyyalaspäin,koskaseonpainavampaa.Ehdotus
ruokatavaroidensijoittamiseksi:
Ruoka
Sijoitus jääkaapissa
Puhdas liha ja kala
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden
päällä
Tuoreet juustot
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden
päällä
Kypsät ruuat
Millä tahansa tasolla
Leikkeleet,
leipälaatikko, suklaa
Millä tahansa tasolla
Hedelmät ja
vihannekset
Hedelmä- ja vihanneslaatikoissa
Munat
Asianmukaisessa hyllykössä
Voi ja margariini
Asianmukaisessa hyllykössä
Pullot, juomat, maito
Asianmukaisessa hyllykössä
Miten käyttää jääkaappia paremmin
• LämpötilansäätämiseksikäytänappulaaJÄÄKAAPIN
TOIMINTA(katsoKuvaus).
• Laitaainoastaankylmiätaihaaleitaruokia,eikuumia(katso
Varotoimetjasuosituksia).
• Muista,ettäkypsätruuateivätsäilyraakojapidempään.
• Älälaitanesteitäavoimiinastioihin:nelisäävätkosteuttaja
sitenvedentiivistymistä.
TASOT:suljetuttairitilälliset.
Nevoidaanpoistaajaniitävoidaansäätääasianmukaisten
ohjaimienavulla(katsokuvaa)myösisokokoistenastioidentai
ruokienlaittamiseksi.Korkeudensäätämiseksieioletarpeen
vetäätasoakokonaanulos.
1
2
34
FI
ACTIVE OXIGEN*
Tämälaitevapauttaajääkaapinsisälleotsonimolekyylejäeli
luonnostalöytyvääainetta,jokakykeneetuhoamaanbakteereja
jamikro-organismeja.
Määritteleeautomaattisestitarvittavanotsonimäärän,jotta
pidennetäänruokientuoreusaikaa,poistetaanhajujaja
ehkäistäänbakteerienmuodostumista.
Jääkaapinsisälläsaatetaanhavaitalievätyypillinenhaju,
vastaavahajusaatetaantunteajoskusukonilmallajasejohtuu
salamaniskujentuottamastaotsonista;seonsiisluonnollinen
ilmiö.Laitteentuottamamääräonerittäinpienijahäviää
nopeastiantibakteerisentoiminnanmyötä.
Laiteaktivoidaanpainamallaasianmukaistapainiketta,joka
sijaitseelaitteenkannessa(jääkaappiosastonovessa).
1
KuntoimintoActiveOxigenonkäytössä,laitesuorittaa
jaksoittain(jatoistuvastitoiminnonpoispäältäkytkemiseen
saakka)otsoninvapauttamisia,jotkaosoitetaanvihreän
merkkivalonsyttymiselläjääkaapinsisälläolevassalaitteessa,
vuorotellenvalmiustilankanssa(vapauttamattaotsonia),joka
voidaantunnistaasinisestämerkkivalosta
AIR*
Sevoidaantunnistaajääkaappiosastonylemmälläseinällä
olevastalaitteesta(katsokuvaa).AIR–järjestelmätakaa
ruokienparhaanmahdollisensäilytyksen,koskasepalauttaa
nopeasti
A
A
säilytyslämpötilanovenaukaisunjälkeenjajakaalämpötilan
tasaisestijääkaapinsisällä:puhallettuilma(A)jäähtyy
koskettaessaankylmääseinää,kuntaaslämpimämpiilma(B)
imetään(katsokuvaa).
Takaseinässäonhavaittavissahuurrettataivesipisaroitasen
mukaan,onkokompressoritoiminnassavaitaukotilassa.
Laatikko HEDELMÄT ja VIHANNEKSET*
Jääkaapinsisältämäthedelmä-javihanneslaatikotovat
suunniteltuerityisesti,jottanesäilyttävätvihanneksetja
hedelmättuoreinajahyvälaatuisina.Avaakosteudensäädin
(asentoB),joshaluatvarastoidaruokaavähemmänkosteassa
ympäristössä,sopiikasviksille,taisuljese(asentoA)
varastoidaksesiruokaakosteammassaympäristössä,sopii
hedelmille.
A
B
LÄMPÖTILANosoitin*:jääkaapinkylmimmänalueen
tunnistamiseksi.
1. Tarkista,ettäosoittimessanäkyyselvästiOK(katsokuvaa).

2. JoskirjoitusOKeitulenäkyviin,tarkoittaatämäsitä,että
lämpötilaonliiankorkea:säädänappulaJÄÄKAAPIN
TOIMINTAkorkeampaanasentoon(enemmänkylmä)ja
odotanoin10h,kunneslämpötilaonvakautunut.
3. Tarkistaosoitinuudelleen:mikälitarpeen,suoritauusisäätö.
Josonlaitettupaljonruokatavaroitajääkaappiintaisenovea
onavattuusein,kuuluuasiaan,ettäosoittimessaeinäyOK.
Odotaainakin10hennenkuinsäädätnappulanJÄÄKAAPIN
TOIMINTAkorkeampaanasentoon.
Miten käyttää pakastinta paremmin
• Äläpakastauudelleenruokia,jotkaovatsulamassatai
sulaneet;kyseisetruuattuleekypsentääkulutustavarten(24
tunninkuluessa).
• Tuoreitapakastettaviaruokiaeitulelaittaasiten,että
nekoskettavatjopakastettujaruokia;netuleeasettaa
pakastinosastonritilänpäällemahdollisimmanlähelle(sivu-
jataka-)seiniä,joidenlämpötilalaskeealle-18°Cjatakaa
sitennopeanpakastuksen.
• Älälaitapakastimeenkorkitettujataiilmatiiviistisuljettuja
lasipulloja,joissaonnestettä,koskanevoivatrikkoutua.
• Päivittäinenpakastettavaenimmäismääräosoitetaan
tietolaatassa,jokasijaitseejääkaappiosastonalavasemmalla
(esimerkiksi:4kg/24h).
! Pakastuksenaikanavältäavaamastapakastimenovea.
!Sähkökatkoksentaivianaikanaäläavaapakastimenovea:
tällätavoinpakasteetsäilyvätmuuttumattominanoin9-14tuntia.
! Mikäliympäristönlämpötilaonpitkäaikaisestialempikuin
14°C,pakastinosastollaeisaavutetariittäviälämpötiloja
pitkäaikaisellesäilytyksellejasitensäilytysaikojatuleelyhentää.
Huolto ja hoito
Poista sähkövirta
Puhdistus-jahuoltotoimenpiteidenaikanaontarpeeneristää
laitesähkönsyöttöverkostairrottaenpistokepistorasiasta.
Eiriitä,ettäsiirretäänlämpötilansäätönappulaasentoon
(laitesammutettu)sähköiskuvaaranpoistamiseksi.
Puhdista laite
• Ulkopinnat,sisäosatjakumisettiivisteetvoidaanpuhdistaa
sienellä,jokahuuhdellaanlämpimänvedenjaruokasoodan
taineutraalinsaippuanmuodostamassaliuoksessa.
Äläkäytäliuottimia,hankausaineita,valkaisuaineitatai
ammoniakkia.
FI
35
• Poistettavatlisävarusteetvoidaanlaittaalikoamaan
lämpimäänveteen,jossaonsaippuaataiastianpesuainetta.
Huuhtelejakuivaahuolellisesti.
• Laitteentakaosapeittyyhelpostipölystä,jokavoidaan
poistaavarovastisenjälkeen,kunlaiteonirrotettu
virtapistorasiasta,käyttäenpölynimurinpitkääsuutinta
keskiteholla.
Homeiden ja ikävien hajujen välttäminen
• Laiteonvalmistettuhygieenisistämateriaaleista,jotkaeivät
päästähajuja.Tämänominaisuudensäilyttämiseksion
tarpeen,ettäruuatsuojataanjasuljetaanhuolellisestiaina.
Tätenvoidaanvälttäämyöstahrojenmuodostuminen.
• Mikälihalutaansammuttaalaitepitkäksiaikaa,puhdista
sisäosatjajätäovetauki.
Huurteenpoisto laitteesta
!Noudataallaoleviaohjeita.
Laitteenpuhdistamiseksihuurteestaäläkäytäleikkaaviatai
teräviäesineitä,jotkavoivatvahingoittaapysyvästijäähdyttävää
piiriä.
Jääkaappiosaston huurteenpoisto
Jääkaappionvarustettuautomaattisellahuurteenpoistolla:vesi
ohjataantakaosaakohdenasianmukaisentyhjennysaukon
avulla(katsokuva),jossakompressorintuottamalämpö
haihduttaasen.Ainoatoimenpide,mitäsinuntuleemuistaa
säännöllisestitehdä,ontyhjennysaukonpuhdistus,jottavesi
pääseekulkemaanhäiriöttömästi.
Pakastinosaston huurteenpoisto
Joshuurrekerrosylittää5mm,ontarpeensuorittaa
manuaalinenhuurteenpoisto:
1. SijoitaLÄMPÖTILANSÄÄTÖNAPPPULAasentoon .
2. Kääripakasteetpaperiarkkiensisällejalaitaneviileään
paikkaan.
3. Jätäoviauki,kunneshuurreonsulanutkokonaan;
toimenpiteenhelpottamiseksipakastinosastollevoidaan
asettaaastioita,joissaonlämmintävettä.
4. Puhdistajakuivaahuolellisestipakastinosastoennenlaitteen
uudelleenkäynnistämistä.
5. Ennenruokienlaittamistapakastinosastolleodotanoin2
tuntia,jottasäilytyksenideaaliolosuhteetonpalautettu.
Lampun vaihtaminen
Jääkaappiosastonlampunvaihtamiseksiirrotapistoke
verkkopistorasiasta.Noudataseuraavassaesitettyjäohjeita.
Lamppuvoidaansaavuttaapoistaensuojuskutenosoitettu
kuvassa.Vaihdasesamantehoiseenuuteenlamppuun,teho
osoitettusuojuksessa(15Wtai25W).
1
2
Varotoimet ja suosituksia
!Laiteonsuunniteltujavalmistettukansainvälisten
turvallisuusmääräystenmukaisesti.Nämävaroitukset
toimitetaanturvallisuudenvuoksijanetuleelukeatarkasti.

Tämälaiteonseuraavieneurooppalaistendirektiivien
vaatimustenmukainen:
-73/23/CEE,19/02/73(Pienjännite)jasitäseuraavatmuutokset;
-89/336/CEE,03/05/89(Sähkömagneettinenyhteensopivuus)ja
sitäseuraavatmuutokset;
-2002/96/CE.
Yleisturvallisuus
• Laiteonsuunniteltuei-ammattimaiseenkäyttöön
asuinhuoneistossa.
• Laitettatuleekäyttääruokiensäilytykseenjapakastukseen,
sitätuleekäyttääainoastaanaikuistenhenkilöidentässä
kirjasessaolevienohjeidenmukaisesti.
• Laitettaeituleasentaaulosedessuojattuuntilaan,koskaon
erittäinvaarallistajättääsealttiiksisateellejaukkoselle.
• Varoitus:älävahingoitajäähdytyspiiriä.
• Äläkoskelaitettapaljainjalointaimärillätaikosteillakäsillä
taijaloilla.
• Äläkoskejäähdyttäviinsisäosiin:onolemassapaleltumis-tai
loukkaantumisvaara.
• Äläirrotapistokettapistorasiastasähköjohdostavetäenvaan
tartutukevastipistokkeeseen.
• Pistoketuleeirrottaapistorasiastaennenpuhdistus-ja
huoltotoimenpiteidensuorittamista.Eiriitä,ettäsiirretään
lämpötilansäätönappulatasentoon (laitesammutettu)
sähköiskuvaaranpoistamiseksi.
• Viantapauksessaeitulemilloinkaankoskettaasisäisiä
mekanismejayrittäenkorjatalaitetta.
• Äläkäytäpakastettujenruokiensäilytysosastojensisällä
leikkaaviajateräviäesineitätaisähkölaitteitaelleivätneole
tyypiltäänvalmistajansuosittelemia.
• Älälaitasuuhunjuuripakastimestaotettujajääpaloja.
• Tätälaitettaeioletarkoitettusellaistenhenkilöiden(lapset
mukaanlukien)käytettäväksi,joidenfyysinen,henkinentai
aistientoimintakykyonalentunuttaijoillaeiolekokemusta
taitietojalaitteenkäytöstä,elleiheitäopastajavalvoheidän
turvallisuudestaanvastuussaolevahenkilö.Lapsiatulee
valvoasenvarmistamiseksi,ettäheeivätleikilaitteella.
• Pakkaukseteivätolelastenleluja.
Hävittäminen
• Pakkausmateriaalinhävitys:noudatapaikallisiamääräyksiä
sitenehkäpakkauksetvoidaankäyttääuudelleen.
• EuroopanDirektiivi2002/96/ECWasteEelectricaland
ElectronicEquipment(WEEE–elektroniikkaromulle),
vaatiivanhojensähkölaitteidenromunerottamisen
normaalijätteidenkierrosta.Vanhatsähkölaitteettulee
kerätäerikseen,jottanäinvoidaanoptimoidalaitteiden
36
FI
kierrätysjanäinollenvähentäävaaranaiheutumista
ihmisillejaluonnolle.Merkkinärastijäteastianpäällä
muistuttaavastuustasilaitteidenhävittämisestäerikseen.
Kuluttajientuleeottaayhteyttäpaikallisiinviranomaisiintai
jälleenmyyjiinsaadakseentietoavanhojenlaitteidenoikeasta
kierrättämisestä.
Säästä ja kunnioita ympäristöä
• Asennalaiteviileäänjahyvinilmastoituunympäristöön,
suojaasitäsuoraltaauringonvalolta,äläasetasitä
lämmönlähteidenläheisyyteen.
• Ruokatarvikkeidenlaittamiseksitaiottamiseksiavaalaitteen
ovimahdollisimmanlyhyenaikaa.
Jokainenovenavausaiheuttaahuomattavanlisän
energiankulutuksessa.
• Älätäytälaitettaliiallisesti:hyvänsäilyvyydentakaamiseksi
kylmänilmantuleekiertäävapaasti.Josestetäänilmankierto,
kompressorityöskenteleejatkuvasti.
• Älälaitalaitteeseenlämpimiäruokia:nenostavat
sisälämpötilaaaikaansaadensuurentyömäärän
kompressorillejatuhlatensähköenergiaa.
• Puhdistalaitehuurteesta,mikälimuodostuujäätä
(katsoHuolto);paksujääkerrostekeevaikeaksikylmän
vapauttamisenruuillesekälisääenergiankulutusta.
• Pidätiivisteetpuhtainajatehokkaina,jottanekiinnittyvät
tiukastioviineivätkäpäästäkylmääulos(katsoHuolto).
Häiriöt ja korjaustoimet
Voitapahtua,ettälaiteeitoimi.EnnenHuoltoapuunsoittamista
(katsoHuoltoapu),tarkista,ettäkyseessäeiolehelpostiitse
ratkaistavaongelmakäyttäenapunaseuraavaataulukkoa.
Sisälamppu ei syty.
• Pistokettaeioletyönnettypistorasiaantaiseontyönnetty
huonostitaikotonaeiolesähkövirtaa.
Jääkaappi ja pakastin jäähtyvät vähän.
• Oveteivätsulkeudukunnollataitiivisteetovatrikkoutuneet.
• Oviaavataanhyvinusein;
• LÄMPÖTILANSÄÄTÖNAPPULAeioleoikeassaasennossa
• Jääkaappijapakastinovatliiantäynnä.
• Tuotteentyöskentelylämpötilaonalempikuin14°C.
Ruuat jäätyvät jääkaapissa.
• LÄMPÖTILANSÄÄTÖNAPPULAeioleoikeassaasennossa.
• Ruuatovatkosketuksissatakaseinänkanssa.
Moottori toimii jatkuvasti.
• Ovieiolekunnollasuljettutaisitäavataanjatkuvasti.
• Ympäristönlämpötilaonerittäinkorkea.
• Huurteenläpimittaylittää2-3mm(katsoHuolto).
Laite on meluisa.
• Laitettaeioleasennettuhyvinvaaka-asentoon(katso
Asennus).
• Laiteonasennettuhuonekalujentaiesineidenväliin,jotka
tärisevätjapäästävätääniä.
• Jäähdyttäväkaasuaikaansaapienenäänenmyös
kompressorinollessapysähdyksissä:tämäeiolevikavaan
normaalia.
Jääkaapin joidenkin ulkoisten osien lämpötila on korkea.
• Korkeatlämpötilatovattarpeen,jottavältetäänveden
tiivistyminentuotteentietyillealueille.
Jääkaappiosaston takaseinällä on huurretta tai
vesipisaroita.
• Onkysetuotteennormaalitoiminnasta.
Jääkaapin pohjalla on vettä.
• Vedentyhjennysaukkoontukkiutunut(katsoHuolto).
/