Skil 7120MA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
power sanders
Malli
7120MA
Tyyppi
Ohjekirja
25
Tekniskeunderlaghos: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
02.02.2011
STØY/VIBRASJON
Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette
verktøyet 82 dB(A) og lydstyrkenivået 93 dB(A)
(standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 5,3 m/s²
(hånd-arm metode; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med
en standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan
brukes til å sammenligne et verktøy med et annet,
og som et foreløpig overslag over eksponering for
vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene
som er nevnt
- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet
eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig
økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskyttdegselvmotvirkningeneavvibrasjoner
vedåvedlikeholdeverktøyetogutstyret,holde
hendenevarmeogorganiserearbeidsmåtendin

Kärkihiomakone 7120
ESITTELY
Koneet on tarkoitettu puun, maalattujen pintojen, muovin,
metallin ja täyteaineen kuivaa hiomapaperihierontaa ja
viimeistelyä varten; on erityisen sopiva muotojen
hiomiseen ja työskentelyyn nurkissa sekä paikoissa,
joihin on vaikea ylettyä
Lue ja säilytä tämä ohjekirja 3
TEKNISETTIEDOT1
LAITTEENOSAT2
A Pölylaatikko
B Pölynimurin sovitin
C Pölylaatikon poistonuppi
D Virtakytkin
E Hiomanopeudensäätopyörä
F Ilmanvaihto-aukot
G Säilytyspaikka avainta varten
H Ylimääräinen muovisovitin
TURVALLISUUS
YLEISETTURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO!Luekaikkiturvallisuus-jamuutohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytäkaikkiturvallisuus-jamuut
ohjeettulevaisuuttavarten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1)TYÖPAIKANTURVALLISUUS
a) Pidätyöskentelyaluepuhtaanajahyvinvalaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älätyöskentelesähkötyökalullaräjähdysalttiissa
ympäristössä,jossaonpalavaanestettä,kaasuatai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidälapsetjasivullisetloitollasähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2)SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalunpistotulpantuleesopiapistorasiaan.
Pistotulppaaeisaamuuttaamillääntavalla.Älä
käytämitäänpistorasia-adaptereitamaadoitettujen
sähkötyökalujenkanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältäkoskettamastamaadoitettujapintoja,kuten
putkia.pattereita,liesiätaijääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Äläasetasähkötyökaluaalttiiksisateelletai
kosteudelle.Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Äläkäytäverkkojohtoaväärin.Äläkäytäsitä
sähkötyökalunkantamiseen,vetämiseentai
pistotulpanirrottamiseenpistorasiasta.Pidäjohto
loitollakuumuudesta,öljystä,terävistäreunoistaja
liikkuvistaosista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsisähkötyökaluaulkona,käytä
ainoastaanulkokäyttöönsoveltuvaajatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jossähkötyökalunkäyttökosteassaympäristössäei
olevältettävissä,tuleekäyttäämaavuotokatkaisijaa.
Maavuotokatkaisijan käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
3)HENKILÖTURVALLISUUS
a) Olevalpas,kiinnitähuomiotatyöskentelyysija
noudatatervettäjärkeäsähkötyökaluakäyttäessäsi.
Äläkäytäsähkötyökalua,josoletväsynyttai
huumeiden,alkoholintahilääkkeidenvaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytäsuojavarusteita.Käytäainasuojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
26
c) Vältätahatontakäynnistämistä.Varmista,että
sähkötyökaluonpoiskytkettynä,ennenkuinliität
sensähköverkkoonja/tailiitätakun,otatsenkäteen
taikannatsitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poistakaikkisäätötyökalutjaruuvitaltat,ennenkuin
käynnistätsähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Äläyliarvioiitseäsi.Huolehdiainatukevasta
seisoma-asennostajatasapainosta. ten voit paremmin
hallitahkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f) Käytätarkoitukseensoveltuviavaatteita.Äläkäytä
löysiätyövaatteitataikoruja.Pidähiukset,vaatteet
jakäsineetloitollaliikkuvistaosista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jospölynimu-jakeräilylaitteitavoidaanasentaa,
tuleesinuntarkistaa,ettäneonliitettyjaettäne
käytetäänoikeallatavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4)SÄHKÖTYÖKALUJENKÄYTTÖJAHOITO
a) Äläylikuormitalaitetta.Käytäkyseiseentyöhön
tarkoitettuasähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Äläkäytäsähkötyökalua,jotaeivoidakäynnistääja
pysäyttääkäynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrotapistotulppapistorasiasta,ennenkuinsuoritat
säätöjä,vaihdattarvikkeitataisiirrätsähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytäsähkötyökalutpoissalastenulottuvilta,kun
niitäeikäytetä.Äläannasellaistenhenkilöiden
käyttääsähkötyökalua,jotkaeivättunnesitätaijotka
eivätolelukeneettätäkäyttöohjetta.hkötyökalut
ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
e) Hoidasähkötyökalusihuolella.Tarkista,että
liikkuvatosattoimivatmoitteettomasti,eivätkäole
puristuksessasekä,ettäsiinäeiolemurtuneitatai
vahingoittuneitaosia,jotkasaattaisivatvaikuttaa
haitallisestisähkötyökaluntoimintaan.Anna
korjauttaamahdollisetviatennenkäyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidäleikkausterätterävinäjapuhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytäsähkötyökaluja,tarvikkeita,vaihtotyökaluja
jne.näidenohjeidenmukaisesti.Otatällöin
huomioontyöolosuhteetjasuoritettavatoimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5)HUOLTO
a) Annakoulutettujenammattihenkilöidenkorjata
sähkötyökalusijahyväksykorjauksiinvain
alkuperäisiävaraosia.Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
HIOMAKONEENTURVALLISUUSOHJEET
YLEISTÄ
työkalua saavat käytä vain 16 vuotta täyttäneet henkilöt
Tämä kone ei ole tarkoitettu vesihiontaan
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Äläkoskaantyöstäasbestipitoistaainetta
(asbestia pidetään karsinogeenisena)
• Irrotaainapistotulppapistorasiasta,ennenkuin
suoritatlaitteellemitäänsäätöjätaivaihdattarviketta
VARUSTEET
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään oikeita tarvikkeita, jotka
ovat saatavana SKIL-myyntiliikkeestä
Älä jatka kuluneiden, repeytyneiden tai voimakkaasti
tukkeutuneiden paperin käyttämistä
ENNENKÄYTTÖÄ
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamariajatyöskentelepölynpoistolaitteen
kanssa,kunsellainenonliitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamariajatyöskentelepölynpoistolaitteen
kanssa,kunsellainenonliitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
Käytä suojakäsineitä, suojalasit, vartalonmukaista
vaatetusta ja suojaa pitkät hiukset
Kiinnitätyöstettäväkappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Metallia hiottaessa syntyy kipinöitä; älä käytä
pölylaatikkoa/pölynimuria ja huolehdi siitä, ettei lähellä
ole muita henkilöitä eikä tulenarkoja materiaaleja
KÄYTÖNAIKANA
Pi johto aina poissa työkalun liikkuvien osien
heisyydestä; kohdista johto takaosaa kohti pois tkalusta
Älä kosketa liikkuvaa hiomapaperiin
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
KÄYTÖNJÄLKEEN
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
27
KÄYTTÖ
Hiomapaperin kiinnittäminen 4
! vedäpistokepistorasiasta
! plynimu-vaatiirei’itettynpaperin-käyttöä
! hiomapaperinrei’ityksentuleevastata
hiomatasonrei’itystä
! vaihdahiomapaperiuuteenajoissa
- käytä aina oranssia muovisovitinta (joka on kuluva
osa eikä siten kuulu takuun piiriin)
! ainakäytäkonettakokohiomapinnanollessa
peitettynähiomapaperilla
- kopauta pöly pois oranssin muovisovittimen
tarraosasta ennen hiomapaperin asentamista
- kiinnitä VELCRO-hiomapaperi kuvatulla tavalla
Pölynimu 5
- asenna pölylaatikko A/pölynimurin adapteri B
työntämällä se työkaluun kuvan osoittamalla tavalla
kunnes se lukkiutuu napsahtamalla
- poista pölylaatikko A/pölynimurin adapteri B
painamalla nuppia C painettuna samalla kun vedät
pölylaatikko/pölynimurin adapteri taaksepäin
- tyhjennä pölylaatikko A säännöllisesti optimaalisen
pölynimun saavuttamiseksi
! äläkäytäpölylaatikkoa/lynimuriametallihionnassa
Käynnistys/pysäytys
- käynnistä/sammuta koneesi painamalla kytkin D 2
eteenpäin/taaksepäin
! koneentuleeollakäynissäennenkuinse
koskettaatyökappaletta
! ennenkoneensammuttamistasetuleenostaa
irtityökappaleesta
Nopeudensäätö
Ihanteellisen hiomatuloksen saavuttamiseksi eri materiaaleilla
- säätopyöraasta E 2 voit asettaa haluamasi
hiomanopeuden
- ennen työn aloittamista etsi optimaalinen nopeus ja
karkeus kokeilemalla koepalaan
Koneen pitäminen ja ohjaaminen
! pidätyökalustakiinniainatyöskentelynaikana
harmaanvärisestäkädensija(oi)sta6
- ohjaa koneen työstettävän pinnan suuntaisesti
! äläkohdistaliianpaljonpainettatyökaluun,anna
sentehdätyötäpuolestasi
- älä kallista konetta, kallistaminen voi aiheuttaa syviä
ei-toivottuja hiontajälkiä
- pidä ilmanvaihto-aukkoja F 2 peittämättöminä
VINKKEJÄ
Kun deltarjen muovisovitin on kulunut tai vaurioitunut sen
yläosasta, pystyt lisäämään sen yttöiän kaksinkertaiseksi
änllä se 120° (koskee myös deltahiomapaperia) 7
Älä koskaan hio puuta ja metallia samalla hiomapaperilla
Hiomapaperit karkeus suositus:
karkea - poistettaessa maalia; hiottaessa erittäin
karkeaa puuta
keskikarkea - hiottaessa karkeaa tai höylättyä puuta
hieno - tasoitettaessa maalipintaa;
viimeisteltäessa; puuta tai maalipintaa
Käytä eri hiomapaperikarkeuksia kun hiot karkeaa pintaa:
- aloita karkealla tai keskikarkealla
- viimeistele työ hienolla
HOITO/HUOLTO
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilma-aukkojen puhtaus F 2)
- poista kiinnitarttunut pöly siveltimellä
! irrotaliitosjohtoainapuhdistuksen
ajaksipistorasiasta
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava
ovat tarjolla web-osoitteessa www.skilmasters.com)
ostotodiste mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älähävitäsähkötyökalua,tarvikkeitataipakkausta
tavallisenkotitalousjätteenmukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli 8 muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
-VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä,
että tämä tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen
EN 60745, EN 61000, EN 55014, seuraavien sääntöjen
mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY
Tekninentiedostokohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
02.02.2011
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on
82 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on
93 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus
5,3 m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus
K = 1,5 m/s²)
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
/