BaByliss 5337PRE Omistajan opas

Kategoria
Hair dryers
Tyyppi
Omistajan opas
SVENSKA MAGYARSUOMI ČESKYNORSK POLSKIΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ TÜRKÇE
Фен для сушки
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год):
см. на товаре
5337PRE
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUKSANVISNING
• Torka håret med handduk och red ut hårtrassel.
• Sätt i kontakten i lämpligt eluttag.
• Välj önskade värme- och hastighetsinställningar.
Stäng av enheten efter användning och dra ur
kontakten.
• Låt enheten svalna innan du lägger undan den.
VIKTIGT! Se till att enhetens baksida aldrig kommer
för nära håret under användningen, håret kan dras
in genom luftltret.
Värmeinställningar
Det nns 2 värme- och 3 hastighetsinställningar
plus en knapp för kalluft. Använd de högre
inställningarna för värme och hastighet när du
börjar torka och sänk inställningarna för styling
och kramtorkning allt eftersom håret börjar torka.
Smalt fönmunstycke
Använd det smala fönmunstycket för att rikta
luftödet när du stylar.
VIKTIGT! Använd endast det smala fönmunstycket
med den lägsta värme-/hastighetsinställningen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Följ nedansende steg för att hålla din enhet i
bästa skick:
Allmänt
Se till att enheten är avsngd, att elkontakten
är utdragen och att enheten har svalnat. Utsidan
torkas av med en fuktig trasa. Se till att inget
vatten kommer in i enheten och att den är helt
torr innan användning.
Linda inte upp sladden runt enheten utan rulla
ihop den löst vid sidan av när du lägger undan
den.
• Använd inte enheten med helt sträckt elkabel.
• Dra alltid ur kontakten efter användning.
Rengöra ltret
Se till att enheten är avstängd, att elkontakten är
utdragen och att enheten har svalnat.
Håll enhetens handtag med ett fast grepp och
vrid det bakre ltret åt vänster för att avlägsna
det.
Använd en mjuk borste och rengör ltret från hår
och eventuellt skräp.
Sätt tillbaka det bakre ltret genom att rikta in
spåren och vrid åt höger tills ltret klickar på plats
igen.
5337PRE
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Στεγνώστε τα μαλλιά με μια πετσέτα και χτενίστε
τα.
Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.
Επιλέξτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις θερμότητας
και ταχύτητας.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και
αποσυνδέστε τη συσκευή.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
αποθήκευση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην πλησιάζετε το πίσω μέρος της
συσκευής στα μαλλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης
για να μην μπλεχτούν στο πίσω φίλτρο αέρα.
Ρυθμίσεις θερμότητας
Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμότητας και 2 ρυθμίσεις
ταχύτητας, καθώς και το κουμπί κρύου αέρα.
Χρησιμοποιήστε τις υψηλότερες ρυθμίσεις
θερμότητας και ταχύτητας για το αρχικό στέγνωμα
των μαλλιών και τις χαμηλότερες ρυθμίσεις
θερμότητας και ταχύτητας για να φορμάρετε τα
μαλλιά ενώ στεγνώνουν, καθώς επίσης και για το
στέγνωμα με φυσούνα.
Στόμιο κατεύθυνσης
Χρησιμοποιήστε το στόμιο κατεύθυνσης για να
κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατά το φορμάρισμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να χρησιμοποιείτε το στόμιο
κατεύθυνσης μόνο στη χαμηλότερη ρύθμιση
θερμότητας/ταχύτητας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη
κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Γενικά
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη και κρύα.
Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια
της συσκευής, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη
συσκευή, καθώς και ότι η συσκευή έχει στεγνώσει
εντελώς πριν τη χρήση.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο
πλάι της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την
πρίζα, για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
Καθαρισμός φίλτρου
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη και κρύα.
Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σταθερά και
περιστρέψτε το πίσω φίλτρο προς τα αριστερά
για να το αφαιρέσετε.
Με μια μαλακή βούρτσα, καθαρίστε τις τρίχες και
τα υπολείμματα από το φίλτρο.
Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ευθυγραμμίζοντας
τις εγκοπές και περιστρέφοντας προς τα δεξιά
μέχρι το φίλτρο να ασφαλίσει στη θέση του με
ένα «κλικ».
5337PRE
Les først gjennom sikkerhetsanvisningene.
BRUK AV APPARATET
• Tørk håret med håndkle og gre ut okene.
• Koble apparatet til en passende stikkontakt.
• Velg ønsket innstilling for varme og hastighet.
Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut
kontakten.
La apparatet få kle seg ned før du setter det
bort.
VIKTIG! Hold alltid baksiden av apparatet borte fra
håret under bruk, for å hindre at det trekkes inn
gjennom luftlteret på baksiden.
Varmeinnstillinger
Det er tre varmeinnstillinger og to
hastighetsinnstillinger, samt en kaldluftknapp.
Bruk høy varme og hastighet for innledende
tørking, og lav varme og hastighet for styling og
tilforming med hendene.
Konsentratordyse
Bruk konsentratordysen for å rette luftstrømmen
mot ønsket område når du styler håret.
VIKTIG! Konsentratordysen må kun brukes ved
laveste varme/hastighet.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For holde apparatet i best mulig stand, følg
trinnene nedenfor:
Generelt
Sørg for at apparatet er slått av, at kontakten
er trukket ut og at apparatet er nedklt. For å
rengjøre apparatet utvendig, tørk av med en
fuktig klut. Sørg for at vann ikke trenger inn i
apparatet, og at det er helt tørt før bruk.
Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil
den lett opp.
Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
• Trekk alltid ut kontakten etter bruk.
Rengjøre lteret
Sørg for at apparatet er slått av, at kontakten er
trukket ut og at apparatet er nedkjølt.
Hold i håndtaket på apparatet med et fast grep,
og skru det bakre lteret til venstre for å ta det av.
Bruk en myk børste og ern hår og annet smuss
fra lteret.
Filteret kan settes på plass igjen ved å innrette
sporene med hverandre og skru det til høyre til
det klikker på plass.
5337PRE
Először olvassa el a biztonsági utasításokat!
HASZNÁLAT
• Törölközővel szárítsa meg, majd fésülje ki a haját.
Dugja be a készüléket egy megfelelő hálózati
csatlakozóba.
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és sebességet.
Használat után kapcsolja ki és húzza ki a
csatlakozóból a készüléket.
• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
FONTOS! A készülék hátsó részét mindig tartsa
távol a hajtól a használat során, ezzel meggátolva,
hogy a haj beakadjon a hátsó légszűrőbe.
Hőmérséklet-beállítások
A hőmérsékletet 3, a sebességet 2 fokozatra
állíthatja, ezenkívül egy hideglevegő-gomb is
található a készüléken. Az előszárításhoz állítson
be magasabb hőmérsékletet és sebességet, majd
amint a haj száradni kezd, használja az alacsonyabb
hőmérsékletet és sebességet a hajformázáshoz és
hullámosításhoz.
Koncentrált fúvófej
Használja a koncentrált fúvófejet a hajformázás
során a légáramlat irányának beállításához.
FONTOS! A koncentrált fúvófejet csak a
legalacsonyabb hőmérséklet-/sebességbeállítás
mellett használja.
TISZTÍS ÉS KARBANTARS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez
kérjük, tartsa be az alábbi lépéseket:
Általános
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék
kikapcsolt állapotban van, ki van húzva a hálózati
csatlakozól, és lehűlt. A készülék külső része
nedves ronggyal tisztítható. Bizonyosodjon
meg arról, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, és
használat előtt tökéletesen megszáradjon.
Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán
tekerje össze a készülék mellett.
Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati
csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
Mindig húzza ki a készüléket a hálózati
csatlakozóból használat után.
A szűrő tisztítása
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék
kikapcsolt állapotban van, ki van húzva a hálózati
csatlakozóból, és lehűlt.
Tartsa erősen a készülék fogantyúját, és fordítsa
el balra a hátsó szűrőt annak eltávolításához.
Egy puha kefével tisztítsa meg a szűrőt a hajtól és
egyéb szennyeződésektől.
A hátsó szűrő cseréjéhez helyezze fel azt a
bemetszésekbe illeszkedve, majd fordítsa el
jobbra, amíg vissza nem kattan a helyére.
5337PRE
Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.
NÁVOD K POUŽI
• Ručníkem si vysušte vlasy a rozpusťte si je.
• Zapojte spotřebič do vhodné elektrické zásuvky.
• Vyberte padované nastavení ohřevu a rychlosti.
Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze
zásuvky.
Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
DŮLEŽITÉ! Zadní stranu spotřebiče během
používání vždy držte stranou od vlasů, aby nebyly
vtaženy dovnitř zadním vzduchovým ltrem.
Nastavení ohřevu
K dispozici jsou 3 tepelná a 2 rychlostní nastavení
včetně tlačítka studeného vzduchu. Použijte vyšší
teplotu a rychlost pro vysoušení, nižší teplotu
a rychlost pro úpravu vlasů a během vysoušení
používejte prsty k pročesávání vlasů.
Koncentrační tryska
Pomocí koncentrační trysky nasměrujte tok
vzduchu během úpravy vlasů.
DŮLEŽITÉ! Koncentrační trysku používejte pouze s
nejnižším nastavením ohřevu/rychlosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším
stavu, postupujte podle kroků níže:
Obecně
Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený
a vychladlý. Pokud chcete vyčistit vnější část
spotřebiče, otřete jej vlhkým hadříkem. Dbejte
na to, aby do spotřebiče nevnikla voda a aby byl
před použitím úplně suchý.
Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale
vytvořte z vodiče volnou smyčku.
Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel
t příliš napnutý.
• Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
Čištění ltru
Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený a
vychladlý.
Držte rukojeť přístroje pevně, otočte zadním
ltrem doleva a vyjměte jej.
Pomocí měkkého kartáčku odstraňte vlasy a další
nečistoty z ltru.
Vyměňte zadní ltr zarovnáním drážek a otáčením
doprava, dokud ltr nezapadne zpět na místo.
5337PRE
Lue turvaohjeet ensin.
KÄYTTÖ
Kuivaa hiukset pyyhekuiviksi ja kampaa ne
selviksi.
• Kytke laite sopivaan pistorasiaan.
• Valitse haluamasi lämpö- ja nopeusasetukset.
Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti
verkkovirrasta.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
TÄRKEÄÄ! Pidä laitteen takaosa aina kaukana
hiuksista käytön aikana, jotta hiukset eivät juutu
takailmasuodattimeen.
Lämpöasetukset
Laitteess a on kolme lämp ö- ja kaksi nop eusasetust a
sekä viileä ilma -painike. Käytä korkeampia lämpö-
ja nopeusasetuksia esikuivaukseen ja alempia
lämpö- ja nopeusasetuksia hiusten muotoiluun ja
niiden kuivaamiseen rutistelemalla, kun hiukset
alkavat kuivua.
Keskitinsuutin
Suuntaa ilmavirtausta keskitinsuuttimen avulla
muotoillessasi hiuksia.
TÄRKÄ! Käytä keskitinsuutinta vain
alhaisimmalla lämpö-/nopeusasetuksella.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
Yleistä
Varmista, että laite on sammutettu, kytketty
irti verkkovirrasta ja kylmä. Puhdista laitteen
ulkokuori pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista,
että laitteeseen ei pääse vettä ja että se on täysin
kuiva ennen käytä.
Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä
johto löysästi laitteen viereen.
Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä,
muuten sen johto kiristyy liikaa.
Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
Suodattimen puhdistus
Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti
verkkovirrasta ja kylmä.
Pidä laitteen kahvasta kiinni tiukasti ja irrota
takasuodatin kiertämällä sitä vasemmalle.
Poista hiukset ja muu lika suodattimesta
pehmeällä harjalla.
Asenna takasuodatin takaisin kohdistamalla
urat ja kääntämällä oikealle, kunnes suodatin
napsahtaa takaisin paikalleen.
5337PRE
Należy najpierw przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
JAK UŻYWAĆ URDZENIA
Wytrzyj włosy ręcznikiem, a następnie je rozczesz.
• Podłącz urdzenie do gniazdka.
Wybierz preferowane ustawienie temperatury i
prędkości.
Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od
gniazdka elektrycznego.
Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że
wystygło.
UWAGA! W czasie korzystania z urządzenia zawsze
trzymaj jego tylną część z dala od włosów, aby nie
zosty one wciągnięte przez tylny ltr powietrza.
Ustawienia temperatury
Dostępne są 3 ustawienia temperatury, 2
ustawienia prędkości oraz przycisk chłodnego
nawiewu. Wybierz ustawienie wyższej
temperatury i większej prędkości w początkowej
fazie suszenia oraz ustawienie niższej temperatury
i mniejszej prędkości do układania włosów oraz do
ich całkowitego wysuszenia.
Koncentrator
Koncentrator umożliwia skierowanie podmuchu
powietrza w dowolnym kierunku podczas
układania fryzury.
UWAGA! Korzystaj z koncentratora tylko przy
najniższej temperaturze i prędkości.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie,
należy stosować się do następujących zasad:
Ogólne
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone,
odłączone od gniazdka elektrycznego i
wystudzone. Aby wyczyścić zewnętrzną część
urządzenia, wytrzyj je wilgotną ściereczką. Przed
yciem upewnij się, że do urządzenia nie dostaje
się woda i że jest ono ckowicie suche.
Nie owijaj przewodu woł urządzenia, ale zwiń
go luźno z boku.
Nie używaj urządzenia, rozciągając przewód
daleko od gniazdka.
Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od
gniazdka elektrycznego.
Czyszczenie ltra
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone,
odłączone od gniazdka elektrycznego i
wystudzone.
Trzymając mocno rączkę urządzenia, przekręć
tylny ltr w lewo i usuń go.
Miękką szczoteczką usuń włosy i inne
zanieczyszczenia z ltra.
Załóż tylny filtr ponownie tak, aby rowki
znajdowały się w jednej linii, a następnie
przekręcaj w prawo, aż usłyszysz kliknięcie
oznaczające, że filtr został poprawnie
zamocowany.
5337PRE
Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
технике безопасности.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Промокните волосы полотенцем, чтобы облегчить
расчесывание.
Включите прибор в подходящую розетку
электросети.
Выберите требуемую температуру и скорость
воздушного потока.
После использования выключите прибор и
выдерните вилку из розетки.
Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему
остыть.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Никогда не подносите
заднюю часть прибора близко к волосам во
время использования, чтобы их не затянуло в
расположенный сзади воздушный фильтр.
Регулировка температуры
Прибор имеет 3 предустановленные настройки
температуры и 2 предустановленные настройки
скорости воздушного потока и кнопку режима
«Прохладный воздух». Используйте высокую
температуру и скорость для начальной сушки волос,
а для укладки и досушивания волос используйте
низкую температуру и скорость.
Концентратор
Чтобы регулировать направление воздушного потока
при укладке, используйте концентратор.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Используйте концентратор
только при самой низкой настройке температуры/
скорости.
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы прибор прослужил как можно дольше,
следуйте приведенным ниже инструкциям:
Общие указания
Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен
и охлажден. Для того чтобы очистить внешнюю
поверхность прибора, протрите ее влажной тряпкой.
Убедитесь в том, что вода не попала внутрь прибора,
и полностью просушите его перед повторным
использованием.
Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо
этого сверните его свободными петлями и положите
рядом с прибором.
Не пользуйтесь прибором на значительном удалении
от розетки.
Всегда выключайте прибор из розетки после
использования.
Очистка фильтра
Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен и
охлажден.
Крепко удерживая ручку прибора, поверните задний
фильтр влево, чтобы вынуть его из прибора.
С помощью мягкой щеточки аккуратно удалите
волосы и прочие загрязнения из фильтра.
Поставьте задний фильтр обратно, выравнивая пазы
и передвигая его вправо до тех пор, пока фильтр не
встанет на прежнее место.
5337PRE
Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
NASIL KULLANILIR
Saçınızı havluyla kurulayın ve saçınızın dolaşan
kısımlarını açın.
• Cihazı uygun bir prize takın.
• Gereken ısı ve hız ayarlarını seçin.
• Kullandıktan sonra kapatın ve prizden çekin.
Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
ÖNEMLİ! Cihazı kullanırken, saçın arka hava
filtresinden içeri çekilmesini önlemek için saç
kurutma makinesinin arka kısmını kesinlikle
saçınızdan uzak tutun.
Isı Ayarları
3 ısı, 2 hız ayarı ve bir soğuk üeme düğmesi vardır.
İlk kurulama için yüksek ısı ve yüksek hız ayarları
kullanın ve saç kurumaya başladıkça şekil vermek
ve sıkarak kurutmak için düşük ısı ve hız ayarlarını
kullanın.
Hava Yönlendirici
Hava akışını saçınıza şekil vererek yönlendirmek
için hava yönlendiriciyi kullanın.
ÖNEMLİ! Hava yönlendiriciyi yalnızca en düşük ısı/
hız ayarında kullanın.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen
aşağıdaki adımları takip edin:
Genel
Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk
olduğundan emin olun. Cihazın dış yüzünü
temizlemek için nemli bir bezle silin. Cihaza su
girmediğinden ve kullanmadan önce tamamen
kuru olduğundan emin olun.
Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine
kabloyu, cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi
etrafına sarın.
Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
Filtreyi Temizleme
Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk
olduğundan emin olun.
Cihazın tutma yerini sıkıca tutarak arka ltreyi
sola döndürün ve çıkarın.
Yumuşak bir fırça kullanarak ltredeki saçları ve
diğer birikintileri temizleyin.
Girintileri hizalayıp filtre yerine oturana kadar
sağa doğru döndürerek arka ltreyi değiştirin.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss 5337PRE Omistajan opas

Kategoria
Hair dryers
Tyyppi
Omistajan opas