Defort DAG-1200N-R Ohjekirja

Brändi
Defort
Kategoria
angle grinders
Malli
DAG-1200N-R
Tyyppi
Ohjekirja
21
FI
Älä koskaan käytä sellaisia kierteitysreikiä omaavia
hionta/jyrsintälevyjä, joissa kierteistys ei ole riittävän
pitkä työkalun karan pituuden vastaanottamiseksi
Älä koskaan käytä varusteita, joiden “sokea” kiertei-
tysreikä on pienempi kuin M14 x 21 mm
KÄYTTÖ ULKOTILASSA
Liitä työkalu vikavirran (FI) piirikatkaisimen kautta
liipaisuvirtaan, jonka maksimi on 30 mA
Käytä vain sellaista ulkona käytettävää jatkojohtoa,
joka on varustettu roiskevedenpitävällä liittimellä
ENNEN KÄYTTÖÄ
Ennen työkalun käyttöä ensimmäistä kertaa on suo-
siteltavaa tutustua käytännön toimia koskevaan in-
formaatioon
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Noudata suojatoimenpiteitä, jos työssä saattaa syn-
tyä terveydelle vaarallista, palavaa tai räjähdysaltis-
ta pölyä (monia pölyjä pidetään karsinogeenisina);
käytä pölynsuojanaamaria ja pölyn-/lastunimua, jos
se on liitettävissä
Varo piilossa olevia sähköjohtoja sekä kaasu- ja ve-
siputkia; tarkasta työskentelyalue käyttämällä apuna
esim. metallitunnistinta
Noudata varovaisuutta tunneleita, varsinkin tukisei-
nämiä, jyrsittäessä (tukiseinämissä olevat lovet ovat
kyseisen maan erityisasetusten alaisia; näitä ase-
tuksia on noudatettava kaikissa olosuhteissa)
Purista työkalu paikalleen, sillä se ei ehkä pysy pai-
kallaan oman painonsa varassa
Älä aseta työkalua ruuvipuristimeen
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohto-
ja, joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Käytä suojalaseja ja -käsineitä, kuulonsuojaimia ja
tukevia kenkiä; jos tarpeen käytä myös esiliinaa
• Kiinnitä aina apukahva
ja suojus ; älä koskaan
käytä työkalua ilman näitä
Varmista, että työkalun kytkin on irtikytkentäasen-
nossa se liitettäessä pistorasiaan
KÄYTÖN AIKANA
Pidä johto aina poissa työkalun liikkuvien osien lä-
heisyydestä; kohdista johto takaosaa kohti pois työ-
kalusta
• Jos johto on vaurioitunut tai jos se leikataan työn
aikana, älä kosketa johtoa, vaan irrota kosketin pis-
torasiasta välittömästi; älä koskaan käytä työkalua,
jos sen johto on vahingoittunut
Paina karan lukituspainiketta
vain, kun kara
on pysäytettynä
Pidä kädet etäällä pyörivistä varusteista
Metallia hiottaessa voi kehittyä kipinöitä; pidä muut
henkilöt ja herkästi syttyvät ainekset poissa työsken-
telyalueelta
Sähkövian tai mekaanisen vian aiheutuessa katkai-
se työkalun toiminta välittömästi ja irrota kosketin
pistorasiasta
Mikäli jyrsintälevy tukkeutuu ja saa työkalun nyki-
mään, katkaise työkalun toiminta välittömästi
Kulmahiomakone
ESITTELY
Tämä työkalu on tarkoitettu käytettäväksi metallin ja
kivimateriaalien hiomista, leikkaamista ja purseenpois-
tamista varten ilman veden käyttämistä; asianmukais-
ten varusteiden kanssa työkalua voidaan käyttää myös
harjaamista ja hiekkapaperihiontaa varten
TEKNISET TIEDOT 1
TYÖKALUN OSAT 2
1. Kara
2. Kiristyslaippa
3. Ruuviavain
4. Karanlukituspainike
5. Apukahva
6. Suojus
7. Kiinnityslaippa
8. On/off lukituskytkin
9. Kytkimen lukituksen painike
TURVALLISUUS
HUOMIO! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien ohjei-
den noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Käytä tätä työkalua vain kuivahuiontaa/jyrsintää var-
ten
Käytä vain tämä työkalun yhteydessä toimitettuja
laippoja
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta täyttä-
neet henkilöt
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suo-
ritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat tarviketta
VARUSTEET
Käytä alkuperäisiä SBM Group-varusteita, jotka ovat
saatavana SBM Group-myyntiliikkeestä
Muita kuin SBM Group-varusteita kiinnitettäessä/
käytettäessä noudata kyseisen valmistajan antamia
ohjeita
Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on
vähintään yhtä suuri kuin laitteen suurin tyhjäkäynti
kierrosluku
Älä käytä vaurioituneita, taittuneita tai täriseviä hion-
ta/jyrsintälevyjä
Käsittele hionta/jyrsintälevyjä varoen ja säilytä ne
huolellisesti lohkeilemisen ja murtumisen välttämi-
seksi
Suojele varusteita iskuja, törmäyksiä ja rasvaantu-
mista vastaan
Älä käytä sellaista hionta/jyrsintälevyä, joka on suo-
siteltua maksimikokoa suurempi
Käytä sellaisin reikähalkaisijoin varustettuja hionta/
jyrsintälevyjä, jotka sopivat kiinnityslaippaan
il-
man muita varustuksia; älä koskaan käytä kaven-
nuskappaleita tai muuntimia suurireikäisiin hionta/
jyrsintälevyihin sovittamiseksi
FI
Suomi
22
EE
Nurklihvmasin
SISSEJUHATUS
Tööriist on ette nähtud metall- ja kivimaterjalide lihvimi-
seks, lõikamiseks ja kraatide eemaldamiseks kuivmee-
todil; koos sobivate tarvikutega saab tööriista kasutada
ka harjamiseks ja lihvimiseks
TEHNILISED ANDMED 1
SEADME OSAD 2
1. Spindel
2. Pingutus anš
3. Pingutusvõti
4. Spindlilukustusnupp
5. Lisakäepide
6. Kettakaitse
7. Kinnitus anš
8. Lüliti (sisse/välja) lukustusnupp
9. Lüliti lukustusnupp
TÖÖOHUTUS
TÄHELEPANU! Kõik juhised tuleb läbi lugeda. Alltoo-
dud ohutusjuhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektri-
löök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
• Kasutage antud tööriista ainult kuivlihvimiseks/-lõi-
kamiseks
Kasutage üksnes tööriistaga kaasasolevaid seibe
Antud tööriista kasutaja peaks olema üle 16 aasta
vana
Enne seadme reguleerimist või tarviku vahetust ee-
maldage seade vooluvõrgust (tõmmake pistik pisti-
kupesast välja)
TARVIKUD
Kasutage originaaltarvikuid, mis on saadaval meie
edasimüüjate juures või SBM Group lepingulistes
töökodades
Teiste tootjate tarvikute kasutamisel järgige valmis-
taja antud juhiseid
Kasutage vaid neid tarvikuid, mille lubatud pöörete
arv on vähemalt sama suur nagu maksimaalsed tü-
hikäigupöörded
Keelatud on kasutada rebenenud, deformeerunud ja
vibreerivaid lihvimis-/lõikekettaid
Lihvimis-/lõikeketastega tuleb ettevaatlikult ümber
käia, et vältida kildude eraldumist ja pragude teket
Tarvikuid tuleb kaitsta põrutuste, löökide ja rasvade
toime eest
Keelatud on kasutada maksimaalseid soovitatud
mõõtmeid ületavat lihvimis-/lõikeketast
Kasutage ainult sellise läbimõõduga avaga lihvimis-/
lõikekettaid, mis sobivad seibile
lõtkuta; ärge ka-
sutage kahandusdetaile ega adaptereid, et sobitada
seadmele suurema avaga lihvimis-/lõikekettaid
Ärge kasutage lihvimis-/lõikekettaid, mille ava keer-
me pikkus ei vasta vähemalt tööriista keermespindli
pikkusele
Ärge kasutage suletud keermega tarvikuid, mille
keerme suurus jääb alla M14 x 21 mm
Virtakatkon aiheutuessa tai jos kosketin vedetään
vahingossa irti pistorasiasta, vapauta kytkin
vä-
littömästi ja aseta se irtikytkentäasentoon OFF kont-
rolloimattoman uudelleenkäynnistyksen estämisek-
si
Älä käytä niin paljon painetta työkaluun nähden, että
se pysähtyy
KÄYTÖN JÄLKEEN
Ennen työkalun laskemista maahan katkaise moot-
torin toiminta ja varmista, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät täysin
Työkalu irtikytkettyäsi älä koskaan pysäytä varus-
teen pyörintää siihen kohdistetulla poikittaisella voi-
malla
Koneessa on kaksinkertainen eristys
EN50144:n mukaan; maadoitusjohto ei ole
tarpeellinen.
HUOLTO
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon
aloittamista.
SBM Group-koneet on suunniteltu toimimaan pitkään
ja mahdollisimman pienellä huoltotarpeella. Puhdis-
tamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekin
vaikuttaa koneen käyttöikään.
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä
kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen käyttö-
kerran jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina.
Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä kos-
tutettua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia
kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne
vahingoittavat koneen muoviosia.
Konetta ei tarvitse voidella.
Jos koneen toiminnassa ilmenee häiriö esim. jonkin
osan kulumisen johdosta, ota yhteyttä lähimpään SBM
Group-jälleenmyyjään.
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tu-
kevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman
ympäristöystävällinen. Kierrätä se. Jos vaihdat koneen
uuteen, voit viedä vanhan koneen SBM Group-jälleen-
myyjällesi, joka huolehtii ympäristöystävällisestä jäte-
huollosta.
EE
Eesti
49
SE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överens-
stämmer med följande norm och dokument: EN60745-
2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 enl. bestämmelser och riktlinjerna
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts en-
ligt EN 60 745 är på denna maskin <92,5 dB(A) och
ljudeffektnivån är <103,5 dB(A) (standard deviation:
3 dB), och vibration är <8,17 m/s
2
(hand-arm metod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
FI
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisa-
siakirjojen vaatimusten mukainen EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 seuraavien sääntöjen mukaisesti
2006/42/ETY, 2006/95/ETY, 2004/108/ETY.
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun
melutaso on <92,5 dB(A) ja yleensä työkalun äänen
voimakkuus on <103,5 dB(A) (keskihajonta: 3 dB),
ja tärinän voimakkuus <8,17 m/s
2
(käsi-käsivarsi me-
todi).
NO
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt
er i samsvar med følgende standarder eller standard-
dokumenter: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-
1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 i sam-
svar med reguleringer 2006/42/EØF, 2006/95/EØF,
2004/108/EØF.
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN 60 745 er
lydtrykknivået av dette verktøyet <92,5 dB(A) og lyd-
styrkenivået <103,5 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB),
og vibrasjonsnivået <8,17 m/s
2
(hånd-arm metode).
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järmistele standarditele või normdokumentidele:
EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-
2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 vastavalt direktiivide
2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga
EN 60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme
helirõhk <92,5 dB(A) ja helitugevus <103,5 dB(A)
(standardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon <8,17 m/s
2
(käe-randme-meetod).
RU
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
   ,  -
    -
  : EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2,EN61000-3-2,
EN61000-3-3 -  : 2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
    
 EN60745   -
    <92,5 (),
   <103,5 (), 
 <8,17 /
2
.
LT
KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka tokius
standartus ir normatyvinius dokumentus: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 pagal EEB reglament 2006/42/EG, 2006/95/
EG, 2004/108/EG. nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso
triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745
reikalavimus keliamo triukšmo garso slgio lygis siekia
<92,5 dB(A) ir akustinio galingumo lygis <103,5 dB(A)
(standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos
plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip <8,17 m/
s
2
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka šis izstrdjums
atbilst standartiem vai standartizcijas dokumentiem
EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3 un ir saska ar direktvm
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRCIJA Saska ar standartu
EN 60 745 noteiktais instrumenta radt trokša
skaas spiediena lmenis ir <92,5 dB(A) un skaas
jaudas lmenis ir <103,5 dB (A) (pie tipisks izkliedes:
3 dB), un vibrcijas intensitte ir <8,17 m/s
2
(strdjot
rokas režm).
KZ
СƏЙКЕСТІЛІК ЖӨНІНДЕ ӨТІНІШ
     
   
 : EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-
2, EN61000-3-3 -   2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
   EN60745  
     
<92,5 () ,   <103,5 ()
,  <8,17 /
2
.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
/