EINHELL TE-MG 200 CE Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
power tools
Malli
TE-MG 200 CE
Tyyppi
Ohjekirja
FIN
- 23 -
Sisällysluettelo
1. Turvallisuusmääräykset
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
3. Määräysten mukainen käyttö
4. Tekniset tiedot
5. Ennen käyttöönottoa
6. Käyttö
7. Verkkojohdon vaihtaminen
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
10. Säilytys
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 23Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 23 17.04.2018 14:00:0717.04.2018 14:00:07
FIN
- 24 -
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä ter-
veydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 24Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 24 17.04.2018 14:00:0717.04.2018 14:00:07
FIN
- 25 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Päälle-/pois-katkaisin
2. Työkaluistukka
3. Pölyn poistoimusovitin
4. Kierrosluvun säädin
5. Työkalun vaihdon sisäkuusiokoloavain
6. Pölyn poistoimulaite
7. Kaavin
8. Kolmiohiomalevy
9. Pikateräs-sahanterä
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Monitoimityökalu
Kolmiohiomalevy
Kaavin
Sisäkuusiokoloavain
6 hiomalaikkaa
Pikateräs-sahanterä
Pölyn poistoimusovitin
Pölyn poistoimulaite
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Kone on tarkoitettu puun, raudan, muovin ja
vastaavanlaisten työstöaineiden hiontaan käyt-
tämällä tarkoitukseen sopivaa hiomapaperia.
Lisäksi kone on tarkoitettu puun, muovien ja va-
staavanlaisten työstöaineiden sahaamiseen sekä
liimattujen kokolattiamattojen, täyttömassojen
jätteiden, vanhan maalin poistamiseen kaapimalla
sekä vastaavanlaisiin töihin.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 25Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 25 17.04.2018 14:00:0717.04.2018 14:00:07
FIN
- 26 -
4. Tekniset tiedot
Verkkojännite: ................................. 230 V~ 50 Hz
Virranotto: ................................................. 200 W
Joutokäyntikierrosluku: ..........15000-21000 min
-1
Hiomapinta:................................ 90 x 90 x 90 mm
Heiluntakulma ..................................................
Suojaluokka: ................................................. II/
Paino: .........................................................1,2 kg
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso L
pA
.......................... 82,5 dB(A)
Mittausvirhe K
pA
............................................3 dB
Äänen tehotaso L
WA
............................ 93,5 dB(A)
Mittausvirhe K
WA
...........................................3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukai-
sesti.
Kahva
Tärinänpäästöarvo a
h
= 4,212 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normite-
tun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyöka-
lua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuk-
sen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun raken-
teesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-
suojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo-
suojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-
käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Varoitus!
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
5.1 Sahan asentaminen (kuvat 1/2/3)
Käytettyjen työkalujen turvallisen asenta-
misen takaamiseksi tulee monitoimityökalu
asettaa niin, että päälle-/pois-katkaisin (1)
näyttää alaspäin ja työkaluistukka (2) ylöspä-
in.
Aseta käytettävä työkalu (esim. kolmiohi-
omalevy) työkaluistukkaan (2) siten, että
käytettävässä työkalussa olevat aukot sopivat
työkaluistukassa (2) oleviin tappeihin.
Kiinnitä käytettävä työkalu mukana
toimitetulla ruuvilla (b) ja kiristä ruuvi
sisäkuusiokoloavain (9) tiukkaan.
Huolehdi siitä, että levyä (a) käytetään vain
sahanterän ja kaapimen yhteydessä ruuvin
(b) aluslevynä (katso kuvaa 3). Tällöin levyn
uritus tulee asettaa käytettävän työkalun
päälle.
Tarkasta, että käytettävä työkalu on tukevasti
paikallaan!
5.2 Kolmiohiomalevy
Kolmiohiomalevyn avulla konetta voidaan käyttää
kolmiohiomakoneena.
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 26Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 26 17.04.2018 14:00:0717.04.2018 14:00:07
FIN
- 27 -
5.2.1 Hiomapaperin kiinnittäminen
Mutkaton vaihto tarrakiinnityksen avulla. Huolehdi
siitä, että hiomapaperin ja hiomalevyn poistoimu-
reiät ovat kohdakkain.
5.3 Pölyn poistoimulaitteen asentaminen
(kuvat 4 / 5)
Pölyn poistoimulla estetään suuremmat likaantu-
miset sekä hengitysilman korkea pölyrasitus, ja se
helpottaa jätteiden poistoa.
Aseta laite turvalliseen asentoon, kuten koh-
dassa 5.1 selitetään.
Aseta pölyn poistoimulaite (6) työkaluistukan
(2) päälle kuten kuvassa 4 näytetään.
Kiinnitä pölynpoistolaite (6) napsauttamalla
se kiinni ilmarakoihin.
Liitä poistoimusovitin (3) pölyn poistoimulait-
teeseen (6). Huolehdi siitä, että poistoimuso-
vittimen (3) nuoli (a) on samalla kohdalla kuin
pölyn poistoimulaitteessa (6) oleva aukko (b)
(katso kuvaa 5). Kierrä poistoimusovitinta (3)
vastapäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.
Liitä laitteeseesi poistoimulaitteisto tai pöly-
nimuri. Sillä aikaansaat parhaan mahdollisen
pölyn ja lastujen poistoimun työstökappa-
leesta.
Edut: Sekä laitteesi että oma terveytesi kärsii vä-
hemmän. Työskentelyalueesi pysyy lisäksi puhta-
ana ja turvallisena.
6. Käyttö
6.1 Päälle-/pois-kytkentä
Laitteen päällekytkemiseksi tulee katkaisin (1)
työntää eteen.
6.2 Työskentelyohjeita
Käynnistä laite.
Työskentele aina itsestäsi poispäin.
Älä koskaan pane käsiäsi välittömän työa-
lueen etupuolelle.
Käytä ainoastaan moitteettomia, vahingoittu-
mattomia työkaluja.
Käytettävät työkalut
Sahaaminen: Puun ja muovin sahaaminen.
Työskentelyohjeita: Tarkkaile sahatessasi ma-
teriaalissa olevia vieraita esineitä ja poista ne
tarvittaessa.
Upposahauksessa saa työstää vain pehmeitä
materiaaleja kuten puuta tai kipsilevyjä.
Hionta: Tasohionta reunoissa, nurkissa tai vaike-
asti tavoitettavilla alueilla. Hiomapaperin mukaan
puun, maalin, lakan jne. hiomiseen.
Työskentelyohjeita: Laite on erityisen tehokas
vaikeasti tavoitettavien nurkkien ja reunojen hi-
omisessa. Pro ilien ja syvennysten hiomisessa
voidaan käyttää myös ainoastaan hiomalautasen
kärkeä tai yhtä reunaa. Työstettävän materiaalin
sekä halutun pintamateriaalin poistomäärän mu-
kaisesti on saatavana erilaisia hiomapapereita.
Pintamateriaalin poistoteho on olennaisesti riip-
puvainen hiomapaperin valinnasta ja hiomalauta-
seen kohdistetusta puristusvoimasta.
Kaavinta: Vanhan maalin tai liiman poistokaavin-
ta
Työskentelyohjeita: Vie käytetty työkalu pois-
tettavaan kohtaan. Aloita laakealla kulmalla ja
vähäisellä puristuspaineella. Jos puristuspaine on
liian suuri, niin pohja (esim. puu, laasti) saattaa
vahingoittua.
6.3 Kierrosluvun säädin (kuva 6)
Kääntämällä kierrosluvun säädintä (4) voit valita
kierrosluvun ennakolta.
Plus-suunta: korkeampi kierrosluku
Miinus-suunta: alhaisempi kierrosluku
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pä-
tevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 27Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 27 17.04.2018 14:00:0717.04.2018 14:00:07
FIN
- 28 -
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain säh-
köalan ammattihenkilö.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvits-
evia osia.
8.4 Varaosa- ja lisävarustetilaus:
Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:
laitteen tyyppi
laitteen tuotenumero
laitteen tunnusnumero
tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivus-
tosta www.isc-gmbh.info
Vinkki: Hyvän työtuloksen
saamiseksi suosittelemme
:n korkealaatuisia va-
rusteita! www.kwb.eu
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauk-
sissaan.
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 28Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 28 17.04.2018 14:00:0717.04.2018 14:00:07
FIN
- 29 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 29Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 29 17.04.2018 14:00:0717.04.2018 14:00:07
FIN
- 30 -
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Hiiliharjat, Kolmiohiomalevy, Kaavin, Pikateräs-
sahanterä, Timanttisahanterä
Käyttömateriaali / käyttöosat* Hiomapaperi
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 30Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 30 17.04.2018 14:00:0717.04.2018 14:00:07
FIN
- 31 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritus-
vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää en-
nen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uu-
delleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähe-
tettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipy-
mättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 31Anl_TE_MG_200_CE_SPK3.indb 31 17.04.2018 14:00:0817.04.2018 14:00:08
/