Exibel GKX-6 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

Gaming-tangentbord · Gamingtastatur
Pelinäppäimistö · Gaming-Tastatur
Ver. 20180129
English 3
Svenska 7
Norsk 11
Suomi 15
Deutsch 19
Gaming Keyboard
Art.no. Model
18-8475 GKX-6
38-7464 GKX-6
38-7467 GKX-6
2
3
English
Gaming Keyboard GKX-6
Art.no 18-8475 Model GKX-6
38-7464 GKX-6
38-7467 GKX-6
Please read theentire instruction manual before using theproduct and then save
it for future reference. We reserve theright for any errors in text or images and any
necessary changes made to technical data. In theevent of technical problems or other
queries, please contact our Customer Services (see address details on theback).
Product description
Optimally designed for gaming in low light conditions. Adjustable tri-coloured
backlighting (red, green and yellow/green). Intelligent media hotkeys and Anti-ghosting
feature; your key commands register properly without disturbing your gameplay.
Connects to your computer via aUSB port. Plug and Play. No software driver required.
Specifications
Size 49×23×4.2cm
Connection USB
System requirements Windows XP/Vista (32/64-bit)
Windows 7 (32/64-bit)
Windows 8 (32/64-bit)
Windows 10 (32/64-bit)
No extra drivers or software required.
4
English
Buttons and functions
1. [ Fn ] + [ F1 ] – [ F12 ] Multimedia function keys. [ Fn ] + [ F11 ] Lock all keys.
2. [ Fn ] + [
] or [ ] Adjust speed of breathing backlight
3. Gaming mode indicator
4. [ Fn ] + [
] or [ ] Adjust backlight brightness
5. [
] Change backlight colour. [ Fn ] + [ ] Backlight breathing effect on/off
6. [ Fn ] + [
] Keylock: Lock Windows key. Disable theWindows key.
7. [ Fn ] + [ Q ] Adjust response time
8. [ Fn ] + [
] Toggle between WASD mode and arrow key mode
1
2
8
6
3
4
7
5
5
English
Operating instructions
1. Connect theUSB cable to thecomputer.
2. Thekeyboard backlight will come on.
3. Thekeyboard will install itself automatically.
In gaming mode
1. Locking/unlocking theWindows key: Press [ Fn ] + [ ] to lock or unlock
theWindows key.
2. To convert the [ W ], [ A ], [ S ], [ D ] key cluster to arrow keys press [ Fn ] + [
].
Press [ Fn ] + [
] again to return the [ W ], [ A ], [ S ], [ D ] key cluster back to their
normal character function.
3. Adjusting response time:
- Press [ Fn ]+[ Q ] to change theresponse time between 30 kps and 60 kps.
- TheGame Mode indicator will flash once when thespeed is 30 kps (keys
per second).
- TheGame Mode indicator will flash twice when thespeed is 60 kps (keys per
second). Note: This feature is not supported by themajority of MAC computers.
4. Anti-Ghosting Selected keys can be used at thesame time with no conflict,
enabling you to execute complex moves: [ Q ], [ A ], [ Z ], [ W ], [ S ], [ X ], [ E ], [ D ], [ C ],
[ V ], [ Ctrl-L], [ Alt-L ], [ Shift-L ], [ Space ], [ Tab ], [ ], [ ], [ ], [ ].
5. Lock all keys: Press [ Fn ] + [ F11 ] to lock all keys. Press again to unlock.
Backlight
1. Press [ Fn ] + [ ] to toggle between breathing and solid background lighting.
2. Press [
] to toggle thebacklight colour between red, green, yellow-green and off.
Only works with solid background lighting.
3. Press [ Fn ] + [
] to gradually increase thebrightness in three steps
(not in breathing mode).
4. Press [ Fn ] + [
] to gradually decrease thebrightness in three steps
(not in breathing mode).
5. Press [ Fn ] + [
] to increase thespeed of thebreathing backlight in three steps.
6. Press [ Fn ] + [
] to decrease thespeed of thebreathing backlight in three steps.
7. If thekeyboard is not used for 10 minutes it will automatically enter sleep mode.
Pressing any button will reactivate thekeboard and switch thebacklights back on again.
6
English
Multimedia function keys
[ Fn ] + [ F1 ] = Media selection
[ Fn ] + [ F2 ] = Lower thevolume
[ Fn ] + [ F3 ] = Raise thevolume
[ Fn ] + [ F4 ] = Mute
[ Fn ] + [ F5 ] = Media stop
[ Fn ] + [ F6 ] = Previous track
[ Fn ] + [ F7 ] = Play/pause
[ Fn ] + [ F8 ] = Next track
[ Fn ] + [ F9 ] = E-mail
[ Fn ] + [ F10 ] = Open web browser
[ Fn ] + [ F11 ] = Keylock
[ Fn ] + [ F12 ] = Calculator
Care and maintenance
Clean theproduct by wiping it with asoft, damp cloth.
Never use solvents or abrasive cleaning agents.
Troubleshooting guide
Problem Solution
[ Windows key ]: not working.
Press [ Fn ]+[
].
[ WASD keys ]: not working.
Press [ Fn ]+[
].
Writes strange characters. Press [ Fn ]+[ Q ] to select 30 kps response time.
Responsible disposal
This symbol indicates that this product should not be disposed of with
general household waste. This applies throughout theentire EU. In order
to prevent any harm to theenvironment or health hazards caused by
incorrect waste disposal, theproduct must be handed in for recycling
so that thematerial can be disposed of in aresponsible manner. When
recycling your product, take it to your local collection facility or contact
theplace of purchase. They will ensure that theproduct is disposed of in
anenvironmentally sound manner.
7
Svenska
Gaming-tangentbord GKX-6
Art.nr 18-8475 Modell GKX-6
38-7464 GKX-6
38-7467 GKX-6
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska
problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).
Produktbeskrivning
Speltangentbord optimerat för spel imörker. Justerbar bakgrundsbelysning itre färger
(röd, grön och gulgrön). Multimediasnabbtangenter och Anti-ghosting, det du gör på
tangentbordet registreras och utförs precis som du vill ha det utan störningar ispelet.
Kabelansluts enkelt via USB. Plug and Play, ingen drivrutin/installation krävs.
Specifikationer
Mått 49×23×4,2cm
Anslutning USB
Systemkrav Windows XP/Vista (32/64 bit)
Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64 bit)
Ingen drivrutin eller programvarakrävs.
8
Svenska
Knappar och funktioner
1. [ Fn ] + [ F1 ] – [ F12 ] Multimedia knappar m.m. [ Fn ] + [ F11 ] Lås alla knappar.
2. [ Fn ] + [
] eller [ ] Ändra hastighet på pulserande bakgrundsljus
3. LED-indikator för spelläge
4. [ Fn ] + [
] eller [ ] Ändra ljusstyrka
5. [
] Ändra färg på bakgrundsljus. [ Fn ] + [ ] Pulserande bakgrundsljus på/av
6. [ Fn ] + [
] Lås: Låsning av Windows-tangent.
Förhindrar Windows-tangentens funktion
7. [ Fn ] + [ Q ] Ändra responstid
8. [ Fn ] + [
] Byt mellan WASD-läge och piltangentsläge.
1
2
8
6
3
4
7
5
9
Svenska
Användning
1. Anslut USB-kontakten till datorn.
2. Bakgrundsljuset tänds på tangentbordet.
3. Tangentbordet installeras automatiskt.
I spelläge
1. Låsa/låsa upp Windows-knappen: Tryck på [ Fn ] + [ ] för att låsa resp. låsa
upp Windows-knappen.
2. Gör piltangenter av tangenterna [ W ], [ A ], [ S ], [ D ] = [ Fn ] + [
].
Tryck [ Fn ] + [
] igen för att [ W ], [ A ], [ S ], [ D ] ska återgå till bokstavstangenter.
3. Ändra responstid:
- Tryck på [ Fn ]+[ Q ] för att ändra responstid mellan 30 och 60 kps (keys per second).
- Game mode-symbolen blinkar engång = 30 kps.
- Game mode-symbolen blinkar två gånger = 60 kps.
Obs! Detta läge stöds ej av de flesta MAC-datorer.
4. Anti Ghosting: Utvalda knappar kan användas samtidigt utan konflikt för
tangentbordet: [ Q ], [ A ], [ Z ], [ W ], [ S ], [ X ], [ E ], [ D ], [ C ], [ V ], [ Ctrl-L], [ Alt-L ],
[ Shift-L ], [ Space ], [ Tab ], [ ], [ ], [ ], [ ].
5. Låsa alla knappar: Tryck på [ Fn ] + [ F11 ] för att låsa alla knappar.
Tryck igen för att låsa upp.
Bakgrundsljus
1. Tryck på [ Fn ] + [ ] för att växla mellan pulserande och fast bakgrundsljus.
2. Tryck på [
] för att skifta bakgrundsljus mellan röd, grön, gulgrön och av.
Funktionen fungerar endast med fast bakgrundsljus.
3. Tryck på [ Fn ] + [
] för att gradvis öka ljusstyrkan i3 steg (ej ipulserande läge).
4. Tryck på [ Fn ] + [
] för att gradvis sänka ljusstyrkan i3 steg (ej ipulserande läge).
5. Tryck på [ Fn ] + [
] för att öka hastigheten på det pulserande bakgrundsljuset
i3 steg.
6. Tryck på [ Fn ] + [
] för att sänka hastigheten på det pulserande bakgrundsljuset
i3 steg.
7. Om tangentbordet inte används på 10 minuter går det in istandbyläge.
Tryck på valfri tangent för att starta igen.
10
Svenska
Multimediaknappar
[ Fn ] + [ F1 ] = Starta mediaspelaren
[ Fn ] + [ F2 ] = Sänka volymen
[ Fn ] + [ F3 ] = Höja volymen
[ Fn ] + [ F4 ] = Tysta ljudet
[ Fn ] + [ F5 ] = Stoppa
[ Fn ] + [ F6 ] = Föregående spår
[ Fn ] + [ F7 ] = Play/pause
[ Fn ] + [ F8 ] = Nästa spår
[ Fn ] + [ F9 ] = E-post
[ Fn ] + [ F10 ] = Öppna webbläsare
[ Fn ] + [ F11 ] = Tangentlås
[ Fn ] + [ F12 ] = Miniräknare
Skötsel och underhåll
Vid behov, torka av produkten med enmjuk och lätt fuktadtrasa.
Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
Felsökningsschema
Fel Lösning
[ Windows-tangenten ]: fungerar ej.
Tryck på [ Fn ] + [
].
[ Tangenterna WASD ]: fungerar ej.
Tryck [ Fn ] + [
].
Skriver konstiga tecken. Tryck [ Fn ]
+ [ Q ] för att välja responstiden 30 kps.
Avfallshantering
Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans
med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att
förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig
avfallshantering,ska produkten lämnas till återvinning så att materialet
kan tas omhand på ettansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till
återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du
befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas
om hand på ettför miljön tillfredställande sätt.
11
Norsk
Gamingtastatur GKX-6
Art.nr. 18-8475 Modell GKX-6
38-7464 GKX-6
38-7467 GKX-6
Les brukerveiledningen grundig før produktet tas ibruk, og ta vare på den for framtidig bruk.
Vi reserverer oss mot eventuelle feil itekst og bilder, samt endringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.
(Se opplysninger på baksiden).
Produktbeskrivelse
Spilltastatur som er optimert for åkunne spille imørket. Justerbar bakgrunnsbelysning
itre farger (rød, grønn og gulgrønn). Smarte hurtigtaster og Anti-ghosting, som gjør at
alt du foretar deg på tastaturet registreres og utføres akkurat som du vil, uten åforstyrre
spillingen. Enkel tilkobling via USB. Plug and Play, krever ingen driver/installasjon.
Spesifikasjoner
Mål 49 × 23 × 4,2cm
Tilkobling USB
Systemkrav Windows XP/Vista (32/64 bit)
Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64-bit)
Det er ikke nødvendig med egen driver eller programvare.
12
Norsk
Knapper og funksjoner
1. [ Fn ] + [ F1 ] – [ F12 ] Multimediataster. [ Fn ] + [ F11 ] Lås alle taster.
2. [ Fn ] + [
] eller [ ] Endre hastighet på pulserende bakgrunnslys
3. LED-indikator for spillemodus
4. [ Fn ] + [
] eller [ ] Endre lysstyrke
5. [
] Endre farge på bakgrunnslys. [ Fn ] + [ ] Pulserende bakgrunnslys av/på
6. [ Fn ] + [
] Lås: Låsing av Windows-tasten. Hindrer Windows-tastens funksjon.
7. [ Fn ] + [ Q ] Endre responstid
8. [ Fn ] + [
] Skift mellom WASD-innstilling og piltastmodus
1
2
8
6
3
4
7
5
13
Norsk
Bruk
1. Plugg USB-kontakten til datamaskinen.
2. Bakgrunnslyset tennes på tastaturet.
3. Tastaturet installeres automatisk.
I spillemodus
1. Lås/lås opp Windows-tasten: Trykk på [ Fn ] + [ ] for ålåse/låse opp Windows-tasten.
2. Gjør om følgende taster til piltaster: [ W ], [ A ], [ S ], [ D ] = [ Fn ] + [
].
Trykk [ Fn ] + [
] igjen for at [ W ], [ A ], [ S ], [ D ] skal gå tilbake til åvære bokstavtaster.
3. Endre responstiden:
- Trykk på [ Fn ]+[ Q ] for åendre responstid mellom 30 kps og 60 kps.
- Game mode symbolet blinker engang = 30 kps (keys per second).
- Game mode symbolet blinker to ganger = 60 kps (keys per second).
Obs! Denne innstillingen støttes kun av noen få MAC-maskiner.
4. Anti Ghosting. Følgende taster kan brukes samtidig uten konflikt for tastaturet:
[ Q ], [ A ], [ Z ], [ W ], [ S ], [ X ], [ E ], [ D ], [ C ], [ V ], [ Ctrl -L], [ Alt-L ], [ Shift-L ], [ Space ],
[ Tab ], [ ], [ ], [ ], [ ].
5. Lås alle taster: Trykk på [ Fn ] + [ F11 ] for ålåse alle tastene. Gjenta for ålåse opp.
Bakgrunnslys
1. Trykk på [ Fn ] + [ ] for å skifte mellom pulserende og fast bakgrunnslys.
2. Trykk på [
] for åskifte bakgrunnslys mellom rød, grønn og gulgnn og av.
Fuksjonen virker kun med fast bakgrunnslys.
3. Trykk på [ Fn ] + [
] for ågradvis øke lysstyrken i3 trinn (ikke ved pulserende innstilling).
4. Trykk på [ Fn ] + [
] for ågradvis redusere lysstyrken i3 trinn (ikke ved
pulserende innstilling).
5. Trykk på [ Fn ] + [
] for åøke hastigheten på det pulserende bakgrunnslyset i3 trinn.
6. Trykk på [ Fn ] + [
] for åsenke hastigheten på det pulserende bakgrunnslyset i3 trinn.
7. Hvis håndenhetene ikke benyttes innen 10 minutter vil de automatisk gå tilbake til
standbymodus. Trykk valgfri knapp for åstarte igjen.
14
Norsk
Multimediataster
[ Fn ] + [ F1 ] = Start mediaspilleren
[ Fn ] + [ F2 ] = Senke volumet
[ Fn ] + [ F3 ] = Heve volumet
[ Fn ] + [ F4 ] = Skru av lyden
[ Fn ] + [ F5 ] = Stoppe
[ Fn ] + [ F6 ] = Foregående spor
[ Fn ] + [ F7 ] = Play/pause
[ Fn ] + [ F8 ] = Neste spor
[ Fn ] + [ F9 ] = E-post
[ Fn ] + [ F10 ] = Åpne webleseren
[ Fn ] + [ F11 ] = Tastelås
[ Fn ] + [ F12 ] = Kalkulator
Stell og vedlikehold
Tørk av, ved behov, med enmyk, lett fuktet klut.
Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.
Feilsøking
Feil Løsning
[ Windows-tasten ]: virker ikke.
Trykk på [ Fn ] + [
].
[ Tastene WASD ]: virker ikke.
Trykk på [ Fn ] + [
].
Skriver merkelige tegn. Trykk på [ Fn ]+[ Q ] for åvelge responstiden 30 kps.
Avfallshåndtering
Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdnings-
avfallet. Dette gjelder ihele EØS-området. For åforebygge eventuelle
skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal
produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på
enansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg
eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet
på entilfredsstillende måte som gagner miljøet.
15
Suomi
Pelinäppäimistö GKX-6
Tuotenro 18-8475 Malli GKX-6
38-7464 GKX-6
38-7467 GKX-6
Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti-
tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai
asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).
Tuotekuvaus
Pimeässä pelaamiseen suunniteltu pelinäppäimistö, jossa on säädettävä kolmivärinen
taustavalaistus (punainen, vihreä ja kellanvihreä). Näppäimistössä on älykkäät
pikanäppäimet mediatiedostoja varten ja Anti-ghosting-toiminto, joka takaa
jokaisen painalluksen rekisteröitymisen. Voit keskittyä pelaamiseen ilman häiriöitä.
Yksinkertaisen USB-liitännän ansiosta näppäimistö on heti käyttövalmis eikä vaadi
ajureita tai asentamista.
Tekniset tiedot
Mitat 49×23×4,2 cm
Liitäntä USB
Järjestelmävaatimukset Windows XP/Vista (32/64 bittiä)
Windows 7 (32/64 bittiä)
Windows 8 (32/64 bittiä)
Windows 10 (32/64 bittiä)
Ajureita ja ohjelmistoja ei tarvita.
16
Suomi
Painikkeet ja toiminnot
1. [ Fn ] + [ F1 ] – [ F12 ] Multimedianäppäimet. [ Fn ] + [ F11 ] Lukitse kaikki näppäimet
2. [ Fn ] + [
] tai [ ] Taustavalaistuksen voimakkuus
3. Pelitilan LED-merkkivalo
4. [ Fn ] + [
] tai [ ] Muuta kirkkautta
5. [
] Muuta taustavalaistuksen väriä.
[ Fn ] + [
] Sykkivä taustavalo päälle/pois päältä.
6. [ Fn ] + [
] Windows-näppäimen lukitus. Estää Windows-näppäimen toiminnan.
7. [ Fn ] + [ Q ] Muuta vasteaikaa
8. [ Fn ] + [
] Vaihto WASD-tilan ja nuolinäppäintilan välillä
1
2
8
6
3
4
7
5
17
Suomi
Käyttö
1. Yhdistä USB-liitin tietokoneeseen.
2. Näppäimistön taustavalaistus syttyy.
3. Näppäimistö asennetaan automaattisesti.
Pelitila
1. Lukitse Windows-näppäin / poista Windows-näppäimen lukitus: Lukitse Windows-
näppäin tai poista sen lukitus painamalla näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [
].
2. Tee näppäimistä [ W ], [ A ], [ S ] ja [ D ] nuolinäppäimet näppäinyhdistelmällä [ Fn ] + [
].
Paina näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [
] uudelleen, jolloin näppäimet [ W ], [ A ], [ S ] ja
[ D ] muuttuvat jälleen kirjainnäppäimiksi.
3. Muuta vasteaikaa:
- Muuta vasteaikaa 30 ja 60 kps:n (keys per second, painallusta sekunnissa)
välillä painamalla näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [ Q ].
- Pelitilan symboli vilkkuu kerran = 30 kps.
- Pelitilan symboli vilkkuu kaksi kertaa = 60 kps.
Huom.! Useimmat MAC-tietokoneet eivät tue tätä tilaa.
4. Anti-ghosting. Seuraavia näppäimiä voidaan käyttää häiriöttä samanaikaisesti:
[ Q ], [ A ], [ Z ], [ W ], [ S ], [ X ], [ E ], [ D ], [ C ], [ V ], [ Ctrl-L], [ Alt-L ], [ Shift-L ], [ Space ],
[ Tab ], [ ], [ ], [ ], [ ].
5. Lukitse kaikki näppäimet: Lukitse kaikki näppäimet painamalla näppäinyhdistelmää
[ Fn ] + [ F11 ]. Vapauta lukitus painamalla näppäinyhdistelmää uudelleen.
Taustavalaistus
1. Vaihda sykkivän ja kiinteän taustavalon välillä painamalla [ Fn ] + [ ].
2. Vaihda punaisen, vihreän, keltavihreän ja sammutetun taustavalon välillä
painamalla [
]. Toiminto toimii vain kiinteän taustavalon kanssa.
3. Lisää kirkkautta asteittain (ei toimi sykkivässä tilassa) painamalla
näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [
]]. Saatavana on kolme eri vaihtoehtoa.
4. Vähennä kirkkautta asteittain (ei toimi sykkivässä tilassa) painamalla
näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [
]. Saatavana on kolme eri vaihtoehtoa.
5. Lisää sykkivän taustavalaistuksen vaihtumisnopeutta painamalla
näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [
]. Saatavana on kolme eri vaihtoehtoa.
6. Vähennä sykkivän taustavalaistuksen vaihtumisnopeutta painamalla
näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [
]. Saatavana on kolme eri vaihtoehtoa.
7. Näppäimistö siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei käytetä 10minuuttiin.
Käynnistä näppäimistö uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.
18
Suomi
Multimedianäppäimet
[ Fn ] + [ F1 ] = Käynnistä mediasoitin
[ Fn ] + [ F2 ] = Vähennä äänenvoimakkuutta
[ Fn ] + [ F3 ] = Lisää äänenvoimakkuutta
[ Fn ] + [ F4 ] = Mykistä
[ Fn ] + [ F5 ] = Pysäytä
[ Fn ] + [ F6 ] = Edellinen raita
[ Fn ] + [ F7 ] = Toisto/tauko
[ Fn ] + [ F8 ] = Seuraava raita
[ Fn ] + [ F9 ] = Sähköposti
[ Fn ] + [ F10 ] = Avaa selain
[ Fn ] + [ F11 ] = Näppäinlukko
[ Fn ] + [ F12 ] = Pienoislaskin
Kunnossapito ja huolto
Pyyhi tuote tarvittaessa pehmeällä ja kevyesti kostutetulla liinalla.
Älä koskaan käytä liuotinta tai hankaavia puhdistusaineita.
Vianhakutaulukko
Vika Ratkaisu
[ Windows-näppäin ]: ei toimi.
Paina näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [
].
[ WASD-näppäimet ]: eivät toimi.
Paina näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [
].
Näppäimet ovat sekaisin. Valitse vasteajaksi 30 kps painamalla
näppäinyhdistelmää [ Fn ] + [ Q ].
Kierrättäminen
Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen
sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä
johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi
tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan
käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia
kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote
kierrätetään vastuullisella tavalla.
19
Deutsch
Gaming-Tastatur GKX-6
Art.Nr. 18-8475 Modell GKX-6
38-7464 GKX-6
38-7467 GKX-6
Vor Inbetriebnahme diekomplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.
Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen
Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine
Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).
Produktbeschreibung
Gaming-Tastatur, speziell zum Spielen im Dunkeln entwickelt. Einstellbare Hintergrund-
beleuchtung in drei Farben (Rot, Grün und Gelbgrün). Clevere Schnelltasten für
Mediendateien und Anti-Ghosting-Funktion: alle Tastenbewegungen werden erfasst
und für ein störungsfreies Spiel exakt ausgeführt. Einfacher Kabelanschluss über den
USB-Port. Plug and Play, keine Software/Installation erforderlich.
Technische Daten
Abmessungen 49×23×4,2cm
Anschluss USB
Systemanforderungen Windows XP/Vista (32/64 Bit)
Windows 7 (32/64 Bit)
Windows 8 (32/64 Bit)
Windows 10 (32/64 Bit)
Keine Treiber oder Software erforderlich.
20
Deutsch
Tasten und Funktionen
1. [ Fn ] + [ F1 ] – [ F12 ] Multimediatasten usw. [ Fn ] + [ F11 ] Alle Tasten verriegeln.
2. [ Fn ] + [
] oder [ ] Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung ändern
3. LED-Anzeige für den Spielmodus
4. [ Fn ] + [
] oder [ ] Helligkeit ändern
5. [
] Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändern.
[ Fn ] + [
] Pulsierende Hintergrundbeleuchtung aus/ein
6. [ Fn ] + [
] Verriegelung: Verriegelung der Windows-Taste.
Deaktiviert dieFunktion der Windows-Taste.
7. [ Fn ] + [ Q ] Reaktionszeit ändern
8. [ Fn ] + [
] Umschalten zwischen WASD-Modus und Pfeiltastenmodus
1
2
8
6
3
4
7
5
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Exibel GKX-6 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös