Aeg-Electrolux HK953400FB Ohjekirja

Brändi
Aeg-Electrolux
Kategoria
toys
Malli
HK953400FB
Tyyppi
Ohjekirja
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS...................................................................................................6
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...........................................................................................8
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..........................................................................................11
6. HOITO JA PUHDISTUS...........................................................................................13
7. VIANMÄÄRITYS.......................................................................................................13
8. ASENNUS................................................................................................................ 15
9. TEKNISET TIEDOT..................................................................................................17
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
www.aeg.com
2
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö-
tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen
käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
1.2
Yleiset turvallisuusohjeet
Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi
olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
SUOMI
3
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
www.aeg.com
4
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-
aineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-
aineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
SUOMI
5
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Keittoalueet
2
1 11
1
Induktiokeittoalue
2
Käyttöpaneeli
3.2 Käyttöpaneelin painikkeet
76
2 31
10 89
4 5
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
www.aeg.com
6
Koske-
tuspai-
nike
Toiminto Kuvaus
1
PÄÄLLE / POIS Keittotason kytkeminen päälle ja pois pääl-
tä.
2
Lukitus / Lapsilukko Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
3
STOP+GO Toiminnon kytkeminen päälle ja pois pääl-
tä.
4
/
- Ajan lisääminen tai vähentäminen.
5
- Keittoalueen valitseminen.
6
- Keittoalueiden ajastimen
ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoit-
taminen.
7
- Ajastimen näyttö Ajan osoittaminen minuutteina.
8
Power-toiminto Toiminnon kytkeminen päälle ja pois pääl-
tä.
9
- Tehotason näyttö Tehotason näyttäminen.
10
- Säätöpalkki Tehotason säätäminen.
3.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
-
Keittoalue on toiminnassa.
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.
Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
/ /
OptiHeat Control (3-vaiheinen jälkilämmön ilmaisin) : edelleen toimin-
nassa / lämpimänä pito / jälkilämpö.
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
SUOMI
7
3.4 OptiHeat Control (3-
vaiheinen jälkilämmön ilmaisin)
VAROITUS!
/ / Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo ilmaisee
jälkilämmön tason.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
4.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
4.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta. Katso alla.
Tehotason ja toiminnon aikojen välinen
suhde:
, 13 — 6 tuntia
47 — 5 tuntia
89 — 4 tuntia
1014 — 1,5 tuntia
4.3 Tehotaso
Tehotason asettaminen tai muuttaminen:
Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,
kunnes saavutat oikean tehotason.
4.4 Keittoalueiden
käyttäminen
Aseta keittoastia keittoalueen rastin/
neliön päälle. Peitä rasti/neliö kokonaan.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon. Voit käyttää suuria keittoastioita
kahdella keittoalueella samanaikaisesti.
4.5 Automaattinen kuumennus
Jos tämä toiminto kytketään toimintaan,
haluttu tehotaso voidaan saavuttaa
nopeammin. Toiminto asettaa
korkeimman tehotason joksikin aikaa, ja
laskee tehotason sen jälkeen oikeaan
asetukseen.
www.aeg.com
8
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: kosketa ( syttyy).
Kosketa välittömästi oikeaa tehotasoa.
Kolmen sekunnin kuluttua syttyy
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
4.6 Power-toiminto
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: kosketa
. syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
4.7 Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ensin keittoalue ja sen jälkeen
toiminto. Voit asettaa tehotason ennen
toiminnon asettamista tai sen jälkeen.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen -painiketta ja aseta
aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan
laskenta on käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta
keittoalue painikkeella . Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Ajan muuttaminen:
aseta keittoalue
painikkeella . Kosketa painiketta tai
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
painikkeella ja kosketa painiketta .
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon
00. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä myös
koskettamalla samanaikaisesti painikkeita
ja .
Kun aika on kulunut
loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen:
kosketa
painiketta
.
CountUp Timer (Ajanlaskenta-
automatiikka)
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan tarkkailemiseen.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen painiketta .
syttyy. Kun keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on
käynnissä. Näytössä näkyy
ja
ajastimen aika (minuuttia).
Keittoalueen jäljellä olevan toiminta-
ajan tarkistaminen: Valitse keittoalue
painikkeella . Keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan nopeasti. Näytössä
näkyy keittoalueen toiminta-aika.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
painikkeella ja kosketa painiketta
tai . Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta (tehotason näytössä näkyy
).
SUOMI
9
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . Aseta aika
koskettamalla ajastimen painiketta tai
. Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta .
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
4.8 STOP+GO
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa
ei voida muuttaa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
. syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
4.9 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
4.10 Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
painiketta neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella . Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta neljän sekunnin
ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella .
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella . syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella , toiminto on edelleen
kytkettynä.
4.11 OffSound Control
(Äänimerkkien poistaminen
käytöstä ja käyttöön
ottaminen)
Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa
painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa
painiketta kolmen sekunnin ajan.
tai syttyy. Kosketa ajastimen
painiketta seuraavien asetuksien
valitsemiseksi:
- äänimerkit pois käytöstä
- äänimerkit käytössä
Vahvista valinta odottamalla, kunnes
keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
kosketat painiketta
Hälytinajastin laskee
Ajanlaskenta-automatiikka laskee
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
www.aeg.com
10
4.12 Tehonhallinta -toiminto
Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan
(ks. kuva).
Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3700 W.
Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3700
W.
Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
Alhaisemman tehon omaavien
alueiden tehotasonäyttö muuttuu
kahdella tasolla.
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla.
magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee
olla mahdollisimman paksu
ja tasainen.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
5.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
Vihellysääntä: käytät yhtä tai
useampaa keittoaluetta korkealla
tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(Sandwich-rakenne).
Huminaa: käytät korkeita tehotasoja.
Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.
5.3 Energiansäästö
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen
kuin kytket keittoalueen toimintaan.
SUOMI
11
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
5.4 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan
äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus
riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.
5.5 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen
virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen.
Keittoalueen virrankulutus ei kasva
suhteellisesti suurempaan tehotasoon
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että
keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaa-
antavia.
Tehotaso Käyttökohde: Aika
(min)
Vinkkejä
- 1
Valmiiden ruokien lämpimänä-
pito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
1 - 3 Hollandaise-kastike, voin, su-
klaan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25 Sekoita aika ajoin.
1 - 3 Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40 Valmista kannen alla.
3 - 5 Riisin ja maitoruokien haudu-
tus, valmisruokien kuumenta-
minen.
25 - 50 Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
5 - 7 Höyrytetyt vihannekset, kala, li-
ha.
20 - 45 Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä.
7 - 9 Höyryssä kypsennetyt perunat. 20 - 60 Käytä korkeintaan ¼ litraa vet-
tä/750 g perunoita.
7 - 9 Suurten ruokamäärien kypsen-
täminen, pataruoat ja keitot.
60 - 150 Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
9 - 12 Leikkeiden, vasikanlihan, cor-
don bleun, kotlettien, pyöry-
köiden, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paista-
minen.
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivä-
lissä.
12 - 13 Voimakas paistaminen: sipuli-
perunat, ulkofilee, pihvit.
5 - 15 Käännä kypsennyksen puolivä-
lissä.
14 Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, pata-
paisti), ranskalaisten friteeraus.
www.aeg.com12
Tehotaso Käyttökohde: Aika
(min)
Vinkkejä
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimintaan.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Yleistä
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
6.2 Keittotason puhdistaminen
Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.
Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Aseta erityinen
kaavin viistosti lasipintaa vasten ja
liikuta kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla käyttäen
vähän puhdistusainetta. Hankaa
keittotasoa pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi-
mintaan eikä sitä voida käyt-
tää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii-
tetty sähköverkkoon virheel-
lisesti.
Tarkista, onko keittotaso kyt-
ketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut. Tarkista, onko toimintahäiri-
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
SUOMI
13
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanai-
kaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketus-
painiketta.
STOP+GO -toiminto on toi-
minnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaak-
si.
Keittotasosta kuuluu ääni-
merkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keit-
totaso on kytketty pois toi-
minnasta.
Yksi tai useampi kosketus-
painike on peitetty.
Poista esineet kosketuspai-
nikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketuspai-
nikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska si-
tä on käytetty vain vähän ai-
kaa.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.
Automaattinen kuumennus -
toiminto ei toimi.
Alue on kuuma. Anna alueen jäähtyä riittä-
västi.
Korkein tehotaso on asetet-
tu.
Korkeimman tehotason arvo
on sama kuin toiminnon.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta -toiminto on
kytketty toimintaan.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Kosketuspainikkeet kuume-
nevat.
Keittoastia on liian suuri, tai
se on liian lähellä painikkeita.
Laita isokokoiset keittoastiat
taka-alueille, jos mahdollista.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kosketat käyttöpaneelin kos-
ketuspainikkeita.
Äänimerkit on poistettu käy-
töstä.
Ota äänimerkit käyttöön.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Automaattinen virrankatkai-
su -toiminto on kytketty
päälle.
Katkaise virta keittotasosta ja
kytke se uudelleen toimin-
taan.
syttyy.
Lapsilukko tai Lukitus-toimin-
to on toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia alueelle.
www.aeg.com14
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Keittoastia on sopimaton. Käytä oikeantyyppistä keit-
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjei-
tä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisija
on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keit-
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tekni-
set tiedot".
Keittoastia ei peitä rastia/
neliötä.
Peitä rasti/neliö kokonaan.
ja numero syttyy näyt-
töön.
Keittoalueessa on jokin vika. Kytke keittoalue irti verkko-
virrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota
sulake sulaketaulusta. Kytke
virta uudelleen. Jos syttyy
uudelleen, ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.
syttyy.
Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kie-
hunut keittoastia. Automaat-
tinen virrankatkaisu ja aluei-
den ylikuumenemissuoja on
lauennut.
Kytke keittotaso pois päältä.
Poista kuuma keittoastia ta-
solta. Kytke alue uudelleen
toimintaan noin 30 sekunnin
kuluttua. Jos ongelman ai-
heutti keittoastia, virheviesti
häviää. Jälkilämmön merkki-
valo voi jäädä palamaan. An-
na keittoastian jäähtyä riittä-
västi. Tarkista sopiiko keit-
toastia keittotasoon.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjei-
tä ja neuvoja".
7.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
SUOMI
15
Sarjanumero ...........................
8.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
8.3 Liitäntäjohto
Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Vaihda vahingoittuneen virtajohdon
tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F
Tmax 90°C tai korkeampi). Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8.4 Tiivisteen kiinnittäminen
1. Puhdista työtaso leikkausalueen
ympäriltä.
2. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu
tiivistenauha keittotason alareunaan
lasikeraamisen pinnan ulkoista
reunaa pitkin. Älä pidennä sitä.
Varmista, että tiivistenauhan päät
sijaitsevat yhden keittotason sivun
keskellä.
3. Lisää muutamia millimetrejä, kun
leikkaat tiivistenauhan pituuden.
4. Paina tiivistenauhan päät yhteen.
8.5 Asennus
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
< 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
www.aeg.com16
min.
55mm
R 5 mm
380
+1
mm
880
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli HK953400FB Tuotenumero 949 595 044 01
Tyyppi 58 GCD E2 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induktio 6.9 kW Valmistettu Saksassa
Sarjanumero ................. 6.9 kW
AEG
9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue Nimellisteho
(suurin tehota-
so) [W]
Power-toiminto
[W]
Power-toiminto
kesto enintään
[min]
Keittoastian
halkaisija [mm]
Vasemmalla ta-
kana
2300 3200 10 125 - 210
SUOMI
17
Keittoalue Nimellisteho
(suurin tehota-
so) [W]
Power-toiminto
[W]
Power-toiminto
kesto enintään
[min]
Keittoastian
halkaisija [mm]
Keskellä takana 2300 3200 10 125 - 210
Oikealla takana 2300 3200 10 125 - 210
Keittoalueiden teho voi poiketa hieman
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus asettamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
www.aeg.com18
8.5 Montering
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
< 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
min.
55mm
R 5 mm
380
+1
mm
880
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
NORSK
33
3. Adicione alguns milímetros quando
cortar a tira vedante de acordo com
o perímetro necessário.
4. Junte as duas extremidades da tira
vedante.
8.5 Montagem
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
< 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
min.
55mm
R 5 mm
380
+1
mm
880
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
PORTUGUÊS
51
< 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
min.
55mm
R 5 mm
380
+1
mm
880
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
www.aeg.com68
/