Bose MediaMate® computer speakers Ohjekirja

Brändi
Bose
Kategoria
headphones
Malli
MediaMate® computer speakers
Tyyppi
Ohjekirja
Please take the time to follow the
instructions in this owner’s guide carefully.
Please save this owner’s guide for future
reference.
For more information about your headphones,
visit:
•U.S. only: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Safety Information
CAUTIONS
•
Sounds that you rely on as reminders or
warnings may have an unfamiliar character
when using headphones. Be aware of how
these sounds may vary in character so you
can recognize them as needed.
•
Do not drop, sit on, allow the headphones
to be immersed in water, or wear while
participating in water sports, i.e. swimming,
waterskiing, surfing, etc.
•
The armband is not waterproof. It will
not fully protect your device from severe
weather or excessive sweating. Use caution
when wearing the armband under these
conditions, as your device may be harmed by
exposure to water.
WARNINGS
•
Contains small parts which may
be a choking hazard. Not suitable
for children under age 3.
•
This product contains magnetic material.
• Long-term exposure to loud music may
cause hearing damage. It is best to avoid
high volume levels when using headphones,
especially for extended periods.
•
Use caution when using your headset/
headphones while operating a vehicle or
engaging in any activity that requires your
full attention. Check and follow local laws
regarding headset/headphones use. Some
jurisdictions impose specific limitations, such
as single earpiece configuration, on the use
of such products while driving.
Cleaning
Your headphones may need periodic cleaning:
• Ear tips: Remove the tips from the
headphones and wipe with a damp cloth
and mild soap. Allow the tips to thoroughly
dry before you put them back on the
headphones.
•
Headphone nozzles: Clean exterior only with
a soft cloth. Never insert any cleaning tool
into the nozzle.
•
Armband: Hand wash. Do not bleach. Do
not wring out. Dry flat. Do not iron. Do not
dry clean.
Components
A. Clothing clip
B. Extension cable
C. StayHear
®
tips: Large (black)
D. StayHear
®
tips: Medium, installed (grey)
E. StayHear
®
tips: Small (white)
F. Armband
Connecting to an Audio Device
Connect the Bose
®
SIE2 sport headphone
cable to the 3.5 mm headphone jack of
your device.
Note: The headphone cable length is
designed for use with the armband. If
you require more cable length (for use
with a treadmill or computer), attach the
extension cable.
Importance of proper fit
When you wear the headphones properly, they
provide the comfort and clarity you expect
from Bose.
Each tip is marked with an L or an R to
indicate which earpiece it is for. Be sure
to attach the left StayHear
®
tip to the left
earpiece and the right StayHear
®
tip to the
right earpiece.
Fitting the headphones to your ear
The headphone earpiece has a soft
StayHear
®
tip attached, allowing it to rest
comfortably in the bowl of your ear. The
wing part of the tip fits just under your
ear ridge. To determine if the tip is the
right size:
1. Insert the earpiece into the canal just
enough for the headphone to rest lightly
against your ear.
2. Tilt the headphone back and press the tip
wing under the ear ridge until it is secure.
The tips should fit comfortably yet securely
in the bowl of the ear.
Changing ear tips
Select the type and size of eartip that
provides you with the best comfort and fit.
1. Gently peel the edges of the attached tip
away from the earpiece, using care not to
tear the tip.
CAUTION: To prevent damage, do not pull
on the StayHear
®
tip wing.
2. Position the opening of the new tip over
the nozzle and the small slot over the
nozzle hook.
3. Ease the base of the tip down around the
base of the earpiece until the tip feels
secured.
Using the armband
1. Insert your device into the source
compartment and connect the headphone
cable to the headphone jack of your
device.
Note: You can control your device’s touch
screen through the armband window.
2. Slide the armband onto your arm and tuck
the additional fabric under the tab. Pull
the tab and secure it for proper fit. This
tab also serves as storage for headphones
when not in use.
Troubleshooting
If you experience any trouble using your
headphones, try the following troubleshooting
instructions. If you still need help, see the
contact information for assistance in your area.
Poor sound quality or missing audio channels
•
Make sure that the headphone cable is
securely plugged into the headphone jack of
the device. Check extension cable connection
if applicable.
•
Adjust bass and treble settings in the device.
• Try another device.
Replacement parts
To purchase replacement eartips, extension
cable or armband, visit:
•U.S. only: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Please complete for your records
Serial number: __________________________________
(on Warranty Card)
Please keep your receipt with this owner’s guide.
Register your product at:
http://global.Bose.com/register
REEBOK is a registered trademark of Reebok
International Limited.
©2012 Bose Corporation. No part of this work may
be reproduced, modified, distributed, or otherwise
used without prior written permission.
Tag dig tid til at følge denne brugervejledning
omhyggeligt. Gem denne brugervejledning,
så du har den til rådighed senere.
Du kan finde flere oplysninger om dine
hovedtelefoner her:
• Kun USA: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Sikkerhedsinformation
FORSIGTIG
•
Lyde, du er vant til at opfatte som påmindelser
eller advarsler, kan ændre karakter, når du
bruger hovedtelefoner. Vær opmærksom på,
at disse lyde kan være anderledes, så du kan
genkende dem, når der er behov for det.
•
Undgå at tabe hovedtelefonerne eller sætte
dig på dem, lad dem ikke komme ned i vand,
og bær dem ikke, når du deltager i vandsport
som f.eks. svømning, løb på vandski, surfing osv.
•
Armbåndet er ikke vandtæt. Det vil ikke
beskytte din enhed fuldstændig mod hårdt vejr
eller kraftig svedning. Vær forsigtig, når du
har armbåndet på under disse forhold, da din
enhed kan blive beskadiget, hvis den udsættes
for vand.
ADVARSLER
•
Indeholder små dele, som kan
udgøre en kvælningsfare.
Egner sig ikke til børn under 3 år.
•
Dette produkt indeholder magnetisk materiale.
• Langtidseksponering for høj musik kan give
høreskader. Undgå høje lydstyrker ved brug af
hovedtelefoner, især over længere perioder.
•
Vær forsigtig, når du bruger hovedtelefonerne,
mens du kører bil og ved andre aktiviteter,
der kræver din fulde opmærksomhed. Tjek og
følg lokale love for brug af hovedtelefoner.
I nogle jurisdiktioner gælder der særlige
begrænsninger som f.eks. konfigurationer med
ét ørestykke for brugen af sådanne produkter
under kørslen.
Rengøring
Dine hovedtelefoner skal eventuelt rengøres af
og til:
•
Øreindsatser: Fjern indsatserne fra
hovedtelefonerne, og tør dem af med en
fugtig klud og mild sæbe. Lad indsatserne
tørre helt, inden du sætter dem tilbage på
hovedtelefonerne.
•
Hovedtelefonernes mundstykker: Rengør kun
den udvendige del med en blød klud. Sæt aldrig
et rengøringsredskab ind i mundstykket.
•
Armbånd: Vask i hånden. Brug ikke
blegemiddel. Må ikke vrides. Tørres fladt.
Må ikke stryges. Må ikke renses.
Komponenter
A. Tøjclips
B. Forlængerkabel
C. StayHear
®
-indsatser: Store (sorte)
D. StayHear
®
-indsatser: Mellem, installeret (grå)
E. StayHear
®
-indsatser: Små (hvide)
F. Armbånd
Tilslutning til en lydenhed
Tilslut Bose
®
SIE2-sportshovedtelefonkablet til
3,5 mm hovedtelefonstikket på din enhed.
Bemærk: Hovedtelefonkablets længde
er designet til anvendelse sammen med
armbåndet. Hvis du har brug for mere
kabellængde (i forbindelse med et løbebånd
eller en computer), skal du tilslutte
forlængerkablet.
Vigtigheden af en god pasform
Når du bærer hovedtelefonerne korrekt, får du den
komfort og tydelighed, som du forventer af Bose.
Hver øreindsats er mærket med et L eller et
R for at angive, hvilket ørestykke den passer
til. Sørg for at sætte den venstre StayHear
®
-
øreindsats på det venstre ørestykke og den
højre StayHear
®
-øreindsats på det højre
ørestykke.
Tilpasning af hovedtelefonerne til øret
Hovedtelefonernes ørestykke har en blød
StayHear
®
-øreindsats sat på, så det kan hvile
bekvemt i ørehulen. Siden af øreindsatsen
passer lige under øreryggen. Sådan afgør du,
om øreindsatsen har den rigtige størrelse:
1. Sæt ørestykket i øregangen, så der netop er
nok plads til, at hovedtelefonerne kan hvile
let mod dit øre.
2. Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk på
øreindsatsen under øreryggen, indtil det er
sikkert. Øreindsatserne skal sidde bekvemt,
men fast i ørehulen.
Udskiftning af øreindsatser
Vælg en øreindsats med den type og
størrelse, som giver dig den bedste komfort
og pasform.
1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte
øreindsats væk fra ørestykket, idet du passer
på ikke at ødelægge øreindsatsen.
FORSIGTIG: Undgå at trække i StayHear
®
-
øreindsatsen for at undgå skader.
2. Anbring åbningen af den nye øreindsats over
stykket og den lille sprække over krogen.
3. Træk forsigtigt øreindsatsens base ned
omkring ørestykkets base, indtil øreindsatsen
føles fastgjort.
Sådan bruges armbåndet
1. Sæt enheden i kilderummet, og tilslut
hovedtelefonkablet til enhedens
hovedtelefonstik.
Bemærk: Du kan styre enhedens
trykfølsomme skærm via armbåndets vindue.
2. Skub armbåndet på din arm, og put det
resterende stof under fligen. Træk i fligen,
og sæt den fast, så den sidder rigtigt.
Denne flig kan også bruges til at opbevare
hovedtelefonerne, når de ikke bruges.
Fejlfinding
Hvis du har problemer med at benytte dine
hovedtelefoner, så kig på følgende vejledninger.
Hvis du stadig har brug for hjælp, så læs
kontaktoplysningerne for at få hjælp i dit område.
Dårlig lydkvalitet eller manglende lydkanaler
•
Sørg for, at hovedtelefonkablet er sat solidt
i enhedens hovedtelefonstik. Kontroller
tilslutningen af forlængerkablet, hvis det
er relevant.
• Juster bas- og diskantindstillingerne på enheden.
• Prøv en anden enhed.
Reservedele
Hvis du har brug for at købe
erstatningsøreindsatser, forlængerkabler eller
armbånd, skal du besøge:
• Kun USA: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Bedes udfyldt, så du har
oplysningerne t
il rådighed
Serienummer:______________________________________
(på garantibeviset)
Opbevar kvitteringen sammen med denne
brugervejledning.
Registrer dit produkt på:
http://global.Bose.com/register
REEBOK er et registreret varemærke, som tilhører
Reebok International Limited.
©2012 Bose Corporation. Gengivelse, ændring,
distribution eller anden brug af dette dokument eller
dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig
tilladelse.
Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum
späteren Nachschlagen auf.
Weitere Informationen über Ihre Kopfhörer finden
Sie unter:
• Nur USA: http://owners.Bose.com/SIE2
• http://global.Bose.com
Sicherheitshinweise
ACHTUNG
•
Bekannte akustische Hinweis- und Warnsignale
können anders klingen, wenn Sie Kopfhörer
tragen. Machen Sie sich bewusst, inwieweit
diese Signale variieren, sodass Sie sie in den
entsprechenden Situationen erkennen.
•
Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen, setzen
Sie sich nicht darauf, und schützen Sie sie vor
Nässe und tragen Sie sie nicht beim Wassersport,
zum Beispiel Schwimmen, Wasserskifahren,
Surfen usw.
•
Das Armband ist nicht wasserfest Es schützt
Ihr Gerät nicht vollständig vor Unwettern oder
übermäßigem Schwitzen. Gehen Sie vorsichtig
vor, wenn Sie das Armband bei solchen
Bedingungen tragen, da Ihr Gerät durch Wasser
beschädigt werden könnte.
WARNUNG
•
Enthält kleine Teile, die verschluckt
werden können und eine
Erstickungsgefahr darstellen. Nicht
geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
•
Dieses Produkt enthält magnetische Materialien.
• Laute Musik kann zu Gehörschäden führen.
Vermeiden Sie hohe Lautstärken, insbesondere
über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer
benutzen.
•
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Headset/
die Kopfhörer während des Betriebs eines
Fahrzeugs oder während Aktivitäten verwenden,
die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
Lesen und befolgen Sie die örtlichen Gesetze zur
Verwendung von Headsets/Kopfhörern. In einigen
Ländern gelten bestimmte Einschränkungen,
zum Beispiel die Verwendung von einem einzigen
Ohrstück während des Fahrens.
Reinigung
Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Kopfhörer reinigen:
•
Polsterkappen: Nehmen Sie die Polsterkappen
von den Kopfhörern ab und wischen Sie
sie mit einem feuchten Tuch und einem
milden Reinigungsmittel ab. Lassen Sie die
Polsterkappen vollständig trocknen, bevor Sie sie
wieder auf die Kopfhörer setzen.
•
Kopfhörer: Reinigen Sie die Außenseite nur mit
einem weichen Tuch. Führen Sie keine spitzen
Gegenstände und keine Reinigungsmittel in die
Kopfhörer ein.
•
Armband: Handwäsche. Nicht bleichen.
Nicht auswringen. Flach trocknen. Nicht bügeln.
Nicht chemisch reinigen.
Komponenten
A. Clip
B. Verlängerungskabel
C. StayHear
®
-Polsterkappen: Groß (schwarz)
D. StayHear
®
-Polsterkappen: Mittel, angebracht
(grau)
E. StayHear
®
-Polsterkappen: Klein (weiß)
F. Armband
Anschließen an ein Audiogerät
Schließen Sie das Kabel des Bose
®
SIE2 Sport-
Kopfhörers an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Ihres Geräts an.
Hinweis: Die Länge des Kopfhörerkabels
ist für die Verwendung mit dem Armband
gedacht. Wenn Sie mehr Kabellänge
benötigen (für die Verwendung mit einem
Laufband oder einem Computer), verwenden
Sie ein Verlängerungskabel.
Wichtig für den richtigen Sitz
Wenn Sie die Kopfhörer richtig tragen, bieten sie
den Komfort, den Sie von Bose erwarten.
Jede Polsterkappe ist mit einem L oder einem R
markiert, um anzugeben, für welches Ohrstück sie
ist. Bringen Sie die linke StayHear
®
-Polsterkappe
am linken Ohrstück und die rechte StayHear
®
-
Polsterkappe am rechten Ohrstück an.
Anpassen des Kopfhörers an Ihre Ohren
Das Ohrstück des Kopfhörers hat weiche
StayHear
®
-Polsterkappen, dank der er bequem
auf Ihrer Ohrmuschel sitzt. Der Flügelteil der
Polsterkappe passt genau unter den Ohrrand.
So stellen Sie fest, ob die Polsterkappe die
richtige Größe hat:
1. Stecken Sie das Ohrstück so in den Gehörgang,
dass der Kopfhörer leicht an Ihrem Ohr sitzt.
2. Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und
drücken Sie auf den Flügel der Polsterkappe
unter dem Ohrrand, bis sie fest sitzt.
Die Polsterkappen sollten bequem und doch
fest in der Ohrmuschelsitzen.
Polsterkappen austauschen
Wählen Sie die Art und Größe der Polsterkappe
so, dass sie bequem und optimal sitzt.
1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten
Polsterkappe vorsichtig vom Ohrstück weg und
achten Sie dabei darauf, die Polsterkappe nicht
zu zerreißen.
ACHTUNG: Um Schäden zu verhindern, sollten
Sie nicht an der StayHear
®
-Polsterkappe ziehen.
2. Positionieren Sie die Öffnung der neuen
Polsterkappe über dem Kopfhörer und dem
kleinen Schlitz über dem Kopfhörerhaken.
3. Lockern Sie die Basis der Polsterkappe
unten um die Basis des Ohrstücks, bis die
Polsterkappe fest sitzt.
Verwendung des Armbands
1. Stecken Sie Ihr Gerät in das Quellfach und
schließen Sie das Kopfhörerkabel an die
Kopfhörerbuchse Ihres Geräts an.
Hinweis: Sie können den Touchscreen Ihres
Geräts über das Armbandfenster steuern.
2. Schieben Sie das Armband auf Ihren Arm
und klemmen Sie das restliche Gewebe
unter die Lasche. Ziehen Sie an der Lasche
und befestigen Sie sie für den richtigen Sitz.
Diese Lasche dient auch als Aufbewahrung für
den Kopfhörer bei Nichtgebrauch.
Fehlerbehebung
Probieren Sie die folgenden Lösungsvorschläge
aus, wenn bei der Verwendung der Kopfhörer
Probleme auftreten. Sollten Sie dann weitere
Unterstützung benötigen, sehen Sie in den
Kontaktadressen für Ihr Gebiet nach.
Schlechte Tonqualität oder fehlende Audiokanäle
• Vergewissern Sie sich, dass das Kopfhörerkabel
fest an die Kopfhörerbuchse des Geräts
angeschlossen ist. Prüfen Sie den Anschluss
des Verlängerungskabels, falls vorhanden.
• Passen Sie die Bass- und Höheneinstellungen am
Gerät an.
•
Versuchen Sie ein anderes Gerät.
Ersatzteile
Wenn Sie Ersatz-Polsterkappen,
ein Verlängerungskabel oder Armband kaufen
möchten, besuchen Sie:
• Nur USA: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Bitte für Ihre Unterlagen ausfüllen.
Seriennummer: _____________________________________
(auf der Garantiekarte)
Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit dieser
Bedienungsanleitung auf.
Sie können das Produkt auch im Internet registrieren:
http://global.Bose.com/register
REEBOK ist eine eingetragene Marke von Reebok
International Limited.
©2012 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne
vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch
teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in
anderer Weise verwendet werden.
Dedique el tiempo que sea necesario para
seguir atentamente las instrucciones de esta
guía del usuario. Guarde esta guía del usuario
para utilizarla como material de referencia en
el futuro.
Si desea más información sobre los auriculares, visite:
• Sólo EE UU: http://owners.Bose.com/SIE2
• http://global.Bose.com
Información de seguridad
PRECAUCIONES
•
Los sonidos que usted interpreta como
recordatorios o avisos pueden presentar una
realización inusual al utilizar los auriculares.
Recuerde el modo en que puede variar la
realización de estos sonidos de modo que los
pueda reconocer cuando sea preciso.
•
No deje caer los auriculares, no se siente sobre
ellos ni los sumerja en agua. No los use mientras
participa en deportes acuáticos, como natación,
esquí acuático, surf, etc.
•
El brazalete no es impermeable. No protegerá
totalmente su dispositivo en caso de condiciones
meteorológicas extremas o de sudor excesivo.
Tome precauciones cuando use el brazalete en
estas condiciones, ya que el dispositivo puede
resultar dañado por exposición al agua.
ADVERTENCIAS
•
Contiene piezas pequeñas que
pueden suponer riesgo de asfixia
No adecuado para niños de menos
de 3 años.
•
Este producto contiene material magnético.
• La exposición prolongada a música a gran
volumen puede causar lesiones auditivas.
Evite utilizar estos auriculares a un volumen alto,
en especial durante largos períodos de tiempo.
•
Tenga cuidado al utilizar los auriculares/cascos
auriculares mientras maneja cualquier vehículo o
realiza actividades que requieren toda su atención.
Compruebe y respete las leyes locales sobre el
uso de auriculares/cascos auriculares. Algunas
jurisdicciones imponen limitaciones específicas,
como la configuración de un solo auricular, en el
uso de tales productos mientras conduce.
Limpieza
Es posible que los auriculares requieran limpieza
periódica:
•
Almohadillas de los auriculares: Retire las
almohadillas de los auriculares y límpielas
con una bayeta húmeda y detergente
suave. Deje que las almohadillas se sequen
completamente antes de volver a colocarlas en
los auriculares.
•
Puntas de los auriculares: Limpie sólo el exterior
con una bayeta suave. No inserte nunca ninguna
herramienta de limpieza en la punta.
•
Brazalete: Lavar a mano. No utilizar lejía.
No escurrir. Secar en horizontal. No planchar.
No limpiar en seco.
Componentes
A. Pinza para ropa
B. Cable alargador
C. Almohadillas StayHear
®
: Grandes (negro)
D. Almohadillas StayHear
®
: Medias, instaladas (gris)
E. Almohadillas StayHear
®
: Pequeñas (blanco)
F. Brazalete
Conectar a un dispositivo de audio
Conecte el cable de los auriculares para
deporte Bose
®
SIE2 a la entrada para
auriculares de 3,5 mm del dispositivo.
Nota: La longitud del cable de los auriculares
se ha diseñado para uso con el brazalete.
Si necesita un cable de mayor longitud
(para utilizar con una cinta para correr o un
ordenador), conecte el cable alargador.
Importancia de un ajuste adecuado
Si se coloca correctamente los auriculares,
obtendrá el confort y la claridad que caracterizan
a Bose.
Las almohadillas van marcadas con L
(izquierda) o R (derecha) para indicar a
qué auricular corresponden. Asegúrese de
colocar la almohadilla StayHear
®
izquierda
en el auricular izquierdo y la almohadilla
StayHear
®
derecha en el derecho.
Ajustar los auriculares a la oreja
Los auriculares terminan en una almohadilla
suave
StayHear
®
que les permite ajustarse
con comodidad al pabellón auditivo. La parte
de ala de la almohadilla se ajusta justo bajo
el pliegue de la oreja. Para determinar si la
almohadilla es del tamaño adecuado:
1. Inserte el auricular en el canal lo suficiente para
que se apoye ligeramente contra la oreja.
2. Incline los auriculares hacia atrás y
presione el ala de la almohadilla bajo
el pliegue de la oreja hasta que quede
segura. Las almohadillas deben ajustarse
con comodidad y con seguridad en
el pabellón auditivo.
Cambiar las almohadillas del auricular
Seleccione el tipo y el tamaño de almohadilla
de auricular que le proporcione la comodidad
y el ajuste óptimos.
1. Retire suavemente del auricular los bordes
de la almohadilla instalada, procurando no
arrancar la almohadilla.
PRECAUCIÓN: Para evitar daños, no tire del ala
de la almohadilla StayHear
®
.
2. Coloque la abertura de la nueva almohadilla
sobre la punta y la pequeña ranura sobre
el gancho de la punta.
3. Baje con cuidado la base de la almohadilla
alrededor de la base del auricular hasta que la
almohadilla parezca estar fija.
Utilizar el brazalete
1. Inserte el dispositivo en el compartimento de
la fuente y conecte el cable de los auriculares
a la entrada correspondiente del dispositivo.
Nota: Puede controlar la pantalla táctil del
dispositivo a través de la ventana del brazalete.
2. Deslice el brazalete en el brazo y coloque
el tejido adicional bajo la lengüeta. Tire de la
lengüeta y asegúrela para obtener un ajuste
adecuado. Esta lengüeta también sirve para
guardar los auriculares cuando no se utilizan.
Resolución de problemas
Si experimenta algún problema con los auriculares,
siga estas instrucciones para solucionarlo. Si sigue
necesitando ayuda, consulte la información de
contacto correspondiente a su área.
Calidad de sonido deficiente o falta de canales
de audio
• Compruebe que el cable de los auriculares
está firmemente insertado en la entrada
para auriculares del dispositivo Compruebe la
conexión del cable alargador, en su caso.
•
Ajuste los valores de graves y agudos en
el dispositivo.
• Pruebe otro dispositivo.
Piezas de recambio
Para comprar almohadillas de recambio, un cable
alargador o un brazalete, visite:
• Sólo EE UU: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Rellene para conservar como referencia
Número de serie: ____________________________________
(en la tarjeta de garantía)
Guarde el recibo con esta guía del usuario.
Registre su producto en:
http://global.Bose.com/register
REEBOK es una marca comercial registrada de Reebok
International Limited.
©2012 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo
podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de
ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito.
Prenez le temps de lire attentivement
les instructions de cette notice d’utilisation.
Conservez cette notice d’utilisation pour
référence ultérieure.
Pour toute information supplémentaire sur votre
casque audio, visitez la page :
• USA uniquement : http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Informations relatives à la sécurité
ATTENTION
•
Les bruits qui vous servent d’alerte ou de
rappel peuvent vous sembler altérés lorsque
vous portez des écouteurs. Apprenez comment
ces sons peuvent varier de manière à pouvoir
les reconnaître au besoin.
• Ne laissez pas tomber votre casque, ne vous
asseyez pas dessus et ne le faites pas tomber
dans l’eau. Ne le portez pas pour des sports
aquatiques (natation, ski nautique, surf, etc.)
•
Le brassard n’est pas étanche. Il ne protègera
pas totalement votre appareil de sévères pluies
ou d’une transpiration excessive. Faites preuve
de prudence si vous portez le brassard dans ces
conditions, car votre appareil peut être exposé
aux effets de l’eau ou de la sueur.
AVERTISSEMENTS
•
Certaines petites pièces présentent
un risque de suffocation. Ne pas
laisser à la portée des enfants
de moins de 3 ans.
•
Ce produit contient des composants
magnétiques.
• L’écoute prolongée de musique à volume élevé
peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé
de ne pas utiliser le casque au volume maximum,
en particulier pendant de longues durées.
• Procédez avec précaution si vous utilisez le casque
audio en conduisant un véhicule ou en exerçant
une activité qui nécessite de l’attention. Respectez
les réglementations locales sur l’utilisation d’un
casque. Certaines juridictions imposent des limites
spécifiques d’utilisation tout en conduisant, par
exemple le port d’un seul écouteur.
Nettoyage
Il peut être nécessaire de nettoyer votre casque à
intervalles réguliers :
• Coussinets : retirez les coussinets des écouteurs
et lavez-les avec de l’eau additionnée d’un
détergent doux. Laissez-les sécher complètement
avant de les remettre en place.
•
Canules : nettoyez l’extérieur uniquement,
à l’aide d’un tissu doux. N’insérez jamais
d’instrument de nettoyage dans les canules
des écouteurs.
• Brassard : laver le brassard à la main. Ne pas
utiliser d’eau de javel. Ne pas essorer. Sécher à
plat. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.
Composants
A. Clip
B. Câble d’extension
C. Embouts StayHear
®
: grande taille (noirs)
D. Embouts StayHear
®
: taille moyenne, installés
(gris)
E. Embouts StayHear
®
: petite taille (blancs)
F. Brassard
Connexion à un appareil audio
Connectez le câble du casque audio
sportif Bose
®
SIE2 au mini-jack 3,5 mm de
votre appareil.
Remarque : la longueur du câble du casque est
prévue pour une utilisation avec le brassard.
Si vous avez besoin d’une longueur plus
importante (par exemple pour une utilisation
avec un tapis roulant ou un ordinateur),
utilisez la rallonge fournie.
De l’importance d’une
adaptation correcte
Si vous portez le casque correctement, il vous
offrira tout le confort que vous pouvez attendre
d’un appareil Bose.
Chaque embout est marqué d’une lettre, L
pour l’oreille gauche et R pour l’oreille droite.
Veillez à bien fixer l’embout StayHear
®
marqué
L à l’écouteur de gauche et l’embout StayHear
®
marqué R à l’écouteur de droite.
Adaptation du casque à l’oreille
L’embout souple StayHear
®
permet au casque
de reposer dans le creux de l’oreille sans
aucune gêne. L’ailette de l’embout s’adapte
juste en dessous du rebord de l’oreille. Pour
déterminer si l’embout installé est de la taille
adaptée :
1. Insérez sans excès l’écouteur dans le canal
auriculaire, suffisamment pour que le casque
repose sur les oreilles.
2. Inclinez à nouveau le casque vers l’arrière
et appuyez sur l’ailette de l’embout sous le
rebord de l’oreille jusqu’à ce qu’elle repose
en place. Les embouts doivent reposer
confortablement dans le creux de l’oreille.
Changement des embouts
Sélectionnez le type et la taille d’embouts
qui vous offrent le plus de confort et
d’adaptation..
1. Décollez doucement les bords de l’embout
moyen, en veillant à ne pas déchirer celui-ci.
ATTENTION : Pour éviter tout dommage,
ne tirez pas sur l’ailette de l’embout StayHear
®
.
2. Positionnez l’ouverture du nouvel embout
sur la canule et la petite fente au-dessus de la
crosse de celle-ci.
3. Insérez la base de l’embout autour de celle
de l’écouteur jusqu’à ce que ce que l’embout
soit bien fixé.
Utilisation du brassard
1. Insérez votre appareil dans le support de
lecteur et connectez le câble du casque au
mini-jack 3,5 mm de l’appareil.
Remarque : la fenêtre du brassard permet de
contrôler l’écran tactile de votre appareil.
2. Faites glisser le brassard sur votre bras et
glissez le tissu en excédent sous la languette.
Tirez sur la languette et fixez-la lorsqu’elle
est correctement ajustée. Cette languette fait
aussi office de rangement du casque lorsque
celui-ci n’est pas utilisé.
Dépannage
En cas de problème d’utilisation de votre casque,
consultez les instructions ci-dessous. Si le problème
persiste, consultez les informations de contact
pour connaître l’adresse du service d’assistance de
votre région.
Son de qualité médiocre ou canal audio absent
•
Vérifiez que le cordon du casque est bien
connecté à la prise écouteur de l’appareil.
Vérifiez la bonne connexion du câble d’extension
le cas échéant.
•
Réglez les commandes des graves et des aigus
du lecteur.
• Essayez d’utiliser un autre lecteur.
Pièces de rechange
Pour acquérir des embouts de remplacement,
un câble d’extension ou un brassard, visitez la
page :
• USA uniquement : http://owners.Bose.com/SIE2
• http://global.Bose.com
Renseignements à conserver
Numéro de série : ___________________________________
(sur la carte de garantie)
Conservez votre facture avec ce manuel de l’utilisateur.
Enregistrez votre produit à l’adresse :
http://global.Bose.com/register
REEBOK est une marque déposée de Reebok
International Limited.
©2012 Bose Corporation. Toute reproduction,
modification, distribution ou autre utilisation,
même partielle, de ce document est interdite sans
autorisation écrite préalable.
Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate
in questo manuale. Conservare questo manuale
come riferimento per il futuro.
Per maggiori informazioni sulle cuffie, visitare il sito:
• Solo negli U.S.A.: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Informazioni sulla sicurezza
ATTENZIONE
•
I suoni che servono a ricordare specifici eventi
o a destare l’attenzione possono non essere
riconoscibili quando si utilizzano le cuffie.
Bisogna comprendere come questi suoni possono
cambiare, in modo da poterli riconoscere in caso
di necessità.
•
Non lasciare cadere le cuffie, sedersi sopra di
esse, immergerle in acqua o indossarle mentre
si praticano sport acquatici, quali nuoto,
sci d’acqua, surf, ecc.
• La fascia da braccio non è impermeabile.
Non è in grado di proteggere completamente
il dispositivo in caso di pioggia battente
o sudorazione eccessiva. Fare attenzione
quando si indossa la fascia da braccio in queste
condizioni, poiché il dispositivo potrebbe essere
danneggiato dall’esposizione all’acqua.
AVVERTENZE
•
Contengono piccoli componenti
che potrebbero rappresentare
un pericolo di soffocamento.
Non idonee per bambini di età
inferiore ai tre anni.
•
Questo prodotto contiene materiale magnetico.
• L’esposizione prolungata a un livello
sonoro elevato può causare danni all’udito.
Èsconsigliabile tenere un volume alto quando si
utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto
prolungato.
•
Fare attenzione quando si usano le cuffie mentre
si guida un veicolo o si è impegnati in un’attività
che richiede totale attenzione. Controllare
e osservare le leggi locali che regolano l’uso
di cuffie e auricolari. Alcune giurisdizioni
prevedono restrizioni specifiche, ad esempio
l’utilizzo di un solo auricolare, per l’impiego di
tali prodotti durante la guida.
Pulizia
Queste cuffie potrebbero richiedere una pulizia
periodica:
•
Puntali cuffie: rimuovere i puntali dalle cuffie e
passarli con un panno umido e del detergente
delicato. Lasciare asciugare completamente i
puntali prima di reinserirli sulle cuffie.
•
Ugelli cuffie: pulire l’esterno con un panno
morbido. Non inserire nessuno strumento di
pulizia nell’ugello.
•
Fascia da braccio: lavare a mano.
Non candeggiare. Non strizzare. Asciugare
distesa. Non stirare. Non lavare a secco.
Componenti
A. Clip per abiti
B. Prolunga
C. Puntali StayHear
®
: grandi (neri)
D. Puntali StayHear
®
: medi, installati (grigi)
E. Puntali StayHear
®
: piccoli (bianchi)
F. Fascia da braccio
Collegamento a un dispositivo audio
Collegare il cavo delle cuffie SIE2 sport di
Bose
®
al connettore cuffie da 3,5 mm del
dispositivo.
Nota: la lunghezza del cavo delle cuffie è
stata studiata per l’impiego con la fascia da
braccio. Se è necessario un cavo più lungo
(da utilizzare con un tapis roulant o un
computer), collegare la prolunga.
Importanza del comfort
Se indossate correttamente, le cuffie offrono il
livello di comfort e di definizione che ci si attende
da Bose.
Ogni puntale è contrassegnato con
l’indicazione del lato corretto, L (left, sinistro)
o R (right, destro). È importante abbinare
il puntale StayHear
®
sinistro all’auricolare
sinistro e il puntale StayHear
®
destro
all’auricolare destro.
Inserimento delle cuffie nelle orecchie
L’auricolare delle cuffie è dotato di un
puntale StayHear
®
morbido, che si adatta
comodamente all’incavo dell’orecchio.
L’archetto dell’auricolare si adatta dietro
il lobo. Per stabilire se il puntale è della
taglia corretta:
1. Inserire l’auricolare nel canale quanto
basta per appoggiare leggermente le cuffie
alle orecchie.
2. Inclinare le cuffie all’indietro e premere
l’archetto sotto il lobo dell’orecchio fino a
fissarlo. I puntali devono risultare comodi
ma allo stesso tempo saldi nell’incavo
dell’orecchio.
Sostituzione dei puntali
Selezionare il tipo e la dimensione del puntale
più adatta al proprio orecchio.
1. Staccare delicatamente i bordi del puntale
per rimuoverlo dall’auricolare, facendo
attenzione a non strapparlo.
ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare le
cuffie, non tirare l’archetto StayHear
®
.
2. Posizionare l’apertura del nuovo puntale
sopra l’ugello e la piccola fessura sopra il
gancio dell’ugello.
3. Adattare la base del puntale sulla base
dell’auricolare fino a quando non è
completamente fissata.
Uso della fascia da braccio
1. Inserire il dispositivo nel comparto sorgente
e collegare il cavo delle cuffie all’apposito
connettore del dispositivo.
Nota: è possibile controllare lo schermo
sensibile del dispositivo attraverso la finestra
della fascia da braccio.
2. Infilarsi la fascia sul braccio e inserire il
tessuto aggiuntivo sotto la linguetta. Tirare
la linguetta e fissarla per un confort ottimale.
La linguetta serve anche da comparto per
riporre le cuffie, quando non si usano.
Risoluzione dei problemi
In caso di problemi durante l’uso delle cuffie,
provare ad adottare le soluzioni indicate in questa
sezione. Se occorre comunque aiuto, consultare le
informazioni sul servizio di assistenza disponibile
nella propria zona.
Qualità audio scarsa o canali audio assenti
•
Controllare che il cavo delle cuffie sia inserito
bene nel connettore cuffie del dispositivo.
Verificare la connessione della prolunga,
se pertinente.
• Regolare le impostazioni dei bassi e degli alti del
dispositivo.
•
Provare con un dispositivo differente.
Parti di ricambio
Per acquistare puntali di scorta, prolunghe o fasce
da braccio, visitare il sito:
• Solo negli U.S.A.: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Annotare le seguenti informazioni
importanti
Numero di serie: ___________________________________
(sulla scheda garanzia)
È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme a
questo manuale di istruzioni.
Registrazione del prodotto:
http://global.Bose.com/register
REEBOK è un marchio registrato di Reebok
International Limited.
©2012 Bose Corporation. Nessuna parte di questo
documento può essere riprodotta, modificata,
distribuita o usata in altro modo senza previa
autorizzazione scritta.
Mindig pontosan kövesse a jelen kezelési
útmutatóban leírtakat. Őrizze meg az
útmutatót a későbbiekre.
A fejlhallgatóval kapcsolatos további
információkért látogasson el a következő oldalra:
Csak USA: http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
Biztonsági információk
FIGYELEM
Az emlékeztetési vagy figyelmeztetési célra
szolgáló hangok a fejhallgató használata
esetén szokatlanul hangozhatnak. Tudatosítsa,
miként módosul ezeknek a hangoknak a jellege,
hogy szükség esetén felismerje őket.
Ne ejtse le, ne üljön rá, ne engedje, hogy
a fejhallgató vízbe merüljön, ne használja
vízi sportok (pl. úszás, vízisízés, szörfözés,
stb.) közben.
A karpánt nem vízálló. Nem védi meg teljesen
készülékét az időjárás viszontagságaitól vagy
az erős verejtékezéstől. Legyen elővigyázatos,
ha ilyen körülmények között viseli a karpántot,
mert a vízzel való érintkezés károsíthatja
készülékét.
VIGYÁZAT
A termék kis részeket tartalmaz,
melyeknél fennáll a lenyelés
veszélye. 3 éves kor alatti
gyermekek számára nem alkalmas.
A termék mágneses anyagot tartalmaz.
A hangos zene huzamosabb ideig történő
hallgatása hallássérülést okozhat. A fejhallgató
használatakor tanácsos kerülni a rendkívül nagy
hangerőt, különösen hosszabb használat esetén.
Legyen óvatos a headset/fejhallgató
használatakor, ha közben járművet vezet,
vagy teljes figyelmet igénylő tevékenységet
végez. Ismerkedjen meg a headset/fejhallgató
használatára vonatkozó helyi törvényekkel,
és tartsa be azokat. Az ilyen eszközök vezetés
közbeni használatát illetően egyes jogrendek
korlátozásokat szabhatnak meg, például
tilthatják a fejhallgató mindkét fülön történő
használatát.
Tisztítás
A fejhallgató időnként tisztítást igényelhet:
Füldugó: Vegye ki a füldugókat a
fejlhallgatóból, majd egy nedves ronggyal
és folyékony szappannal törölje le őket.
A füldugókat csak alapos száradás után tegye
vissza a fejhallgatóba.
Fejhallgató fej: Csak puha ronggyal tisztítsa.
Soha ne dugjon semmilyen tisztítóeszközt
a fejbe.
Karpánt: Kézzel mossa. Ne fehérítse.
Ne csavarja ki. Fektetve szárítsa. Ne vasalja ki.
Nem vegytisztítható.
Az eszköz részei
A. Ruhacsipesz
B. Hosszabbító kábel
C. StayHear
®
füldugó: nagy (fekete)
D. StayHear
®
füldugó: közepes, felhelyezve (szürke)
E. StayHear
®
füldugó: kicsi (fehér)
F. Karpánt
Audioeszköz csatlakoztatása
Csatlakoztassa a Bose
®
SIE2 sport
fejhallgató kábelét az eszköz 3,5 mm-es
fejhallgatóaljzatához.
Megjegyzés: A fejhallgató kábelének
hosszúságát a karpánttal való használathoz
tervezték. Ha hosszabb kábelre van szüksége
(például futógéppel vagy számítógéppel
történő használat esetén), csatlakoztassa a
hosszabbító kábelt.
A megfelelő illeszkedés fontossága
A megfelelően felhelyezett fejhallgató
a Bose termékektől elvárt kényelmet és
hangzástisztaságot nyújtja.
A füldugók L (bal) és R (jobb) betűkkel vannak
megjelölve, hogy egyértelmű legyen, melyik
oldalra valók. Fontos, hogy a bal StayHear
®
füldugót a fejhallgató bal oldalára, a jobb
StayHear
®
füldugót pedig a jobb oldalára
helyezze fel.
A fejhallgató felhelyezése a fülre
A fejhallgató fülhallgatója a puha StayHear
®
füldugónak köszönhetően lágyan simul a
fülkagylóba. A füldugó szárnya a fülkagyló
ellencáp nevű része alá illeszkedik.
Ellenőrizze, megfelelő méretű-e a füldugó:
1. Illessze a füldugót a fülcsatornájába annyira,
hogy a fejhallgató ne essen ki a füléből.
2. Fordítsa el hátrafelé a fejhallgatót, és a
füldugó szárnyát nyomja a fülkagyló
ellencáp nevű része alá úgy, hogy jól rögzítse
a eszközt. A füldugóknak kellemetlen
érzés nélkül, de stabilan kell a fülkagylóba
illeszkedniük.
A füldugók cseréje
Válassza ki azt a füldugótípust és -méretet,
amelyet a legkényelmesebbnek érez, és amely
a legjobban illeszkedik a fülébe.
1. Finoman húzza le a fülhallgatóról a
felhelyezett füldugó széleit, ügyelve arra,
hogy el ne szakítsa a füldugót.
VIGYÁZAT: Ne a szárnyánál fogva húzza
a StayHear
®
füldugót, mert az így
megsérülhet.
2. Illessze az új füldugó nyílását a fej, a kis
bevágást pedig a fej kampója fölé.
3. Nyomja rá a füldugó alapját a fülhallgató
alapjára, amíg úgy nem érzi, hogy stabilan
rögzítette a füldugót.
A karpánt használata
1. Helyezze eszközét a hangforrás tokjába, és
csatlakoztassa a fejhallgató kábelét az eszköz
fejhallgatóaljzatához.
Megjegyzés: Az eszköz érintőképernyőjét
a karpánt ablakán keresztül irányíthatja.
2. Csúsztassa a karpántot a karjára, és nyomja
a pánt fennmaradó részét a fül mögé.
A megfelelő illeszkedéshez húzza meg és
rögzítse a fület. Ez a fül a használaton kívüli
fejhallgatók tárolására is szolgál.
Hibaelhárítás
Ha bármilyen problémát tapasztal a fejhallgató
használata közben, próbálja ki az alábbi
hibaelhárítási eljárásokat. Ha továbbra is
segítségre van szüksége, lásd a területnek
megfelelő elérhetőségi adatokat.
Rossz hangminőség vagy hiányzó hangcsatornák
Ellenőrizze, hogy a fejhallgató kábele jól
csatlakozik-e az eszköz fejhallgatóaljzatához.
Ellenőrizze a hosszabbító kábel csatlakozását,
ha lehetséges.
Módosítsa az eszköz mély- és magashang-
beállításait.
Próbáljon ki egy másik eszközt.
Cserealkatrészek
Tartalék füldugó, hosszabbító kábel vagy karpánt
vásárlásához látogasson el a következő oldalra:
Csak USA: http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
Feljegyzendő adatok
Sorozatszám: ______________________________________
(a garanciajegyen)
A bizonylatot tartsa a felhasználói útmutató mellett.
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
http://global.Bose.com/register
A REEBOK a Reebok International Limited bejegyzett
védjegye.
©2012 Bose Corporation. Előzetes írásos
engedély nélkül a jelen mű semmilyen része nem
többszörözhető, módosítható, terjeszthető vagy
használható fel egyéb módon.
Neem de tijd om de instructies in deze
gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen.
Bewaar deze gebruikershandleiding voor
toekomstig gebruik.
Voor meer informatie over uw hoofdtelefoon gaat
u naar:
• Alleen VS: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWINGEN
•
Geluiden waarop u vertrouwt als herinnering of
waarschuwing, kunnen anders klinken als u een
hoofdtelefoon draagt. Houd hier rekening mee
zodat u deze kunt herkennen als dit nodig is.
•
Laat de hoofdtelefoon niet vallen, ga er niet op
zitten, dompel deze niet onder in water en draag
deze niet bij het beoefenen van watersport,
zoals bij het zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
• De armband is niet waterdicht. Deze biedt
geen volledige bescherming tegen slechte
weersomstandigheden of overmatig zweten.
Wees voorzichtig bij het dragen van de armband
onder deze omstandigheden, aangezien
het apparaat kan worden beschadigd door
blootstelling aan water.
WAARSCHUWINGEN
•
Bevat kleine onderdelen die een
verstikkingsgevaar kunnen vormen.
Niet geschikt voor kinderen jonger
dan 3 jaar.
•
Dit product bevat magnetisch materiaal.
• Langdurige blootstelling aan harde muziek
kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd hoge
geluidsniveaus wanneer u een hoofdtelefoon
gebruikt, vooral gedurende lange tijd.
•
Wees voorzichtig als u de hoofdtelefoon
gebruikt terwijl u een voertuig bestuurt of
tijdens activiteiten die uw volle aandacht
vereisen. Raadpleeg en volg de geldende
wetgeving aangaande het gebruik van headsets/
hoofdtelefoons. In sommige rechtsgebieden
gelden specifieke beperkingen voor het gebruik
van dergelijke producten tijdens het autorijden,
zoals het gebruik van één oorstuk.
Schoonmaken
Het kan nodig zijn de hoofdtelefoon regelmatig
schoon te maken:
•
Oordopjes: verwijder de dopjes van de
hoofdtelefoon en neem deze af met een vochtige
doek en milde zeep. Laat de dopjes grondig
drogen voordat u deze terugplaatst op de
hoofdtelefoon.
•
Oorstukken van de hoofdtelefoon: alleen de
buitenkant reinigen met een zachte doek. Steek
nooit een schoonmaakhulpmiddel in het oorstuk.
•
Armband: op de hand wassen. Niet bleken.
Niet uitwringen. Vlak drogen. Niet strijken.
Niet chemisch reinigen.
Componenten
A. Kledingclip
B. Verlengsnoer
C. StayHear
®
-dopjes: groot (zwart)
D. StayHear
®
-dopjes: medium, aangebracht (grijs)
E. StayHear
®
-dopjes: klein (wit)
F. Armband
Op een audioapparaat aansluiten
Sluit het snoer van de Bose
®
SIE2-
sporthoofdtelefoon aan op de 3,5mm-
hoofdtelefoonaansluiting op uw apparaat.
Opmerking: De lengte van het snoer van de
hoofdtelefoon is afgestemd op gebruik met de
armband. Als u een langer snoer nodig hebt
(voor gebruik met een tredmolen of computer)
sluit u het verlengsnoer aan.
Een goede pasvorm is belangrijk
Wanneer de hoofdtelefoon correct wordt
gedragen, biedt deze comfort en helderheid,
zoals u van Bose gewend bent.
Op elk dopje staat een L of een R om aan
te geven voor welk oorstuk het is bedoeld.
Let erop dat u het linker StayHear
®
-dopje aan
het linker oorstuk bevestigt en het rechter
StayHear
®
-dopje aan het rechter oorstuk.
De hoofdtelefoon dragen
De hoofdtelefoon heeft een zacht
StayHear
®
-
dopje, dat ervoor zorgt dat de hoofdtelefoon
comfortabel in uw oorschelp rust. De vleugel
van het dopje past net onder de oorplooi.
Bepalen of het dopje de juiste maat is:
1. Plaats het oorstuk zo ver in het gehoorkanaal
dat de hoofdtelefoon lichtjes tegen het oor rust.
2. Kantel de hoofdtelefoon naar achteren en druk
de vleugel van het dopje onder de oorplooi
totdat het goed vastzit. De dopjes moeten
comfortabel vastzitten in de oorschelp.
Oordopjes verwisselen
Selecteer het oordopje dat u het beste past en
dat het beste zit.
1. Haal voorzichtig de randen van het bevestigde
dopje weg van het oorstuk. Let op dat u het
dopje niet scheurt.
LET OP: Om beschadiging te voorkomen,
mag u niet aan de vleugel van het StayHear
®
-
dopje trekken.
2. Plaats de opening van het nieuwe dopje over
het oorstuk en de smalle gleuf over het haakje
aan het oorstuk.
3. Druk de onderkant van het dopje voorzichtig
rond de onderkant van het oorstuk totdat u
voelt dat het dopje vastzit.
Gebruik van de armband
1. Plaats het apparaat in het broncompartiment en
sluit het snoer van de hoofdtelefoon aan op de
hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.
Opmerking: U kunt het touchscreen van
het apparaat bedienen via het venster van
de armband.
2. Schuif de armband op uw arm en steek het
uitstekende deel van de stof onder het lipje.
Trek het lipje aan en maak dit vast zodat het
goed past. Dit lipje dient ook als bergruimte
voor de hoofdtelefoon wanneer deze niet in
gebruik is.
Problemen oplossen
Als u problemen hebt met het gebruik van de
hoofdtelefoon, probeert u het probleem te
verhelpen aan de hand van de volgende instructies.
Als u verdere hulp nodig hebt, raadpleegt u de
contactgegevens voor hulp in uw regio.
Slechte geluidskwaliteit of ontbrekende
audiokanalen
•
Controleer of het snoer van de
hoofdtelefoon goed is aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.
Controleer zo nodig de aansluiting van het
verlengsnoer.
•
Stel de hoge en lage tonen in op het apparaat.
• Probeer een ander apparaat.
Reserveonderdelen
Om reserveonderdelen als oordopjes,
een verlengsnoer of armband te kopen gaat u naar:
• Alleen VS: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Vul het onderstaande in
voor uw administratie.
Serienummer:________________________________________
(op de garantiekaart)
Bewaar uw ontvangstbewijs bij deze
gebruikershandleiding.
Registreer het product op:
http://global.Bose.com/register
REEBOK is een gedeponeerd handelsmerk van Reebok
International Limited.
©2012 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag
worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op
andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.
Należy przeczytać podręcznik użytkownika
oraz stosować się do zawartych w nim
instrukcji. Podręcznik użytkownika należy
zachować w celu ponownego wykorzystania.
Aby uzyskać więcej informacji o słuchawkach,
należy odwiedzić stronę:
Tylko USA: http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
PRZESTROGI
W przypadku korzystania ze słuchawek dźwięki
informacyjne lub ostrzegawcze mogą brzmieć
inaczej niż zazwyczaj. Należy pamiętać o innym
brzmieniu tych dźwięków, tak aby można było
je rozróżnić.
Nie należy upuszczać słuchawek, siadać na nich,
dopuszczać do ich zanurzenia w wodzie lub
nosić podczas uprawiania sportów wodnych,
takich jak pływanie, jazda na nartach wodnych
lub surfowanie.
Opaska naramienna nie jest wodoodporna.
Nie będzie w pełni chronić urządzenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ani
wpływem dużej ilości potu. W takich warunkach
należy uważać, by urządzenie w opasce nie
zostało uszkodzone przez wilgoć.
OSTRZEŻENIA
Produkt zawiera małe części
mogące spowodować zadławienie
się. Nie jest on odpowiedni dla
dzieci poniżej 3 lat.
Produkt zawiera elementy magnetyczne.
Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie
głośności przez dłuższy czas może być przyczyną
uszkodzenia słuchu. Zalecane jest unikanie
wysokich poziomów głośności, zwłaszcza w
przypadku korzystania ze słuchawek przez
dłuższy czas.
Należy zachować ostrożność w przypadku
korzystania z zestawu słuchawkowego/
słuchawek podczas prowadzenia pojazdów
lub wykonywania czynności wymagających
pełnej uwagi użytkownika. Należy zapoznać się
i przestrzegać przepisów lokalnych dotyczących
korzystania z zestawu słuchawkowego/
słuchawek. W niektórych krajach/regionach
obowiązują określone ograniczenia dotyczące
używania takich produktów podczas
prowadzenia pojazdów, na przykład konieczność
korzystania z jednej słuchawki.
Czyszczenie
Słuchawki mogą wymagać okresowego
czyszczenia:
Końcówki: zdejmij końcówki ze słuchawek
i przetrzyj je przy użyciu wilgotnej ściereczki i
łagodnego mydła. Przed ponownym założeniem
końcówek na słuchawki poczekaj na ich
całkowite wyschnięcie.
Wnętrze słuchawek: przetrzyj tylko zewnętrzną
powierzchnię miękką ściereczką. Nie wkładaj
żadnego przedmiotu do czyszczenia do
wnętrza słuchawki.
Opaska na ramię: prać ręczne. Nie wybielać.
Nie wyżymać. Suszyć w pozycji rozłożonej.
Nie prasować. Nie prać na sucho.
Elementy
A. klips na ubranie
B. przedłużacz
C. końcówki StayHear
®
: duże (czarne)
D. końcówki StayHear
®:
średnie, założone (szare)
E. końcówki StayHear
®
: małe (białe)
F. opaska na ramię
Podłączanie do urządzenia audio
Podłącz kabel sportowych słuchawek
Bose
®
SIE2 do złącza słuchawek 3,5 mm
w urządzeniu.
Uwaga: Długość kabla słuchawek została
zaprojektowana w celu użycia z opaską
na ramię. Jeśli wymagana jest większa
długość kabla (w celu użycia na bieżni lub
z komputerem), podłącz przedłużacz.
Znaczenie właściwego dopasowania
Jeżeli słuchawki są noszone w prawidłowy sposób,
zapewniają komfort i czystość dźwięku, jakich
oczekujesz od urządzeń firmy Bose.
Każda końcówka jest oznaczona literą L
lub R określającą, dla której słuchawki jest
przeznaczona. Lewą końcówkę StayHear
®
należy
przymocować do lewej słuchawki, a prawą
końcówkę StayHear
®
do prawej słuchawki.
Dopasowywanie słuchawek do ucha
Część słuchawki wkładana do ucha ma
miękką końcówkę
StayHear
®
, co umożliwia
jej wygodne umieszczenie w muszli ucha.
Wypustkę pod końcówką należy umieścić pod
wypukłością ucha. Określanie prawidłowego
rozmiaru końcówki:
1. Włóż końcówkę do przewodu słuchowego na
tyle, aby słuchawka oparła się lekko o ucho.
2. Odchyl słuchawkę do tyłu i naciśnij wypustkę
pod wypukłością ucha, aż do zamocowania.
Końcówka powinna być dopasowana
wygodnie, ale dokładnie do muszli ucha.
Wymiana końcówek
Wybierz typ i rozmiar końcówki, który
zapewnia największy komfort i najlepsze
dopasowanie.
1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki,
uważając aby jej nie rozerwać.
PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia,
nie należy ciągnąć za wypustkę StayHear
®
.
2. Ustaw otwór nowej końcówki nad słuchawką,
a mały rowek nad zaczepem.
3. Załóż podstawę końcówki wokół podstawy
słuchawki, aż do zamocowania końcówki.
Korzystanie z opaski na ramię
1. Włóż urządzenie do zasobnika na urządzenie
źródłowe i podłącz kabel słuchawek do złącza
słuchawek w urządzeniu.
Uwaga: Sterowanie ekranem dotykowym
urządzenia jest możliwe poprzez okienko
w opasce na ramię.
2. Wsuń opaskę na ramię i podwiń nadmiarowy
materiał pod wypustkę. Pociągnij wypustkę
i zabezpiecz ją, aby uzyskać prawidłowe
dopasowanie. Ta wypustka umożliwia
również przechowywanie słuchawek,
kiedy nie są używane.
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów dotyczących korzystania
ze słuchawek należy skorzystać z poniższych
instrukcji. Jeżeli nadal potrzebna jest pomoc,
należy zapoznać się z informacjami kontaktowymi
dla danego kraju/regionu.
Niska jakość dźwięku lub brakujące kanały audio
Sprawdź, czy kabel słuchawek jest prawidłowo
podłączony do złącza słuchawek w urządzeniu.
Sprawdź połączenie przedłużacza, jeżeli
jest używany.
Dostosuj ustawienia niskich i wysokich tonów w
urządzeniu
Użyj innego urządzenia
Części zamienne
Aby zakupić zamienne końcówki, przedłużacz lub
opaskę na ramię, należy odwiedzić stronę:
Tylko USA: http://owners.Bose.com/SIE2
http://global.Bose.com
Proszę wypełnić dla własnej informacji
Numer seryjny: _____________________________________
(na karcie gwarancyjnej)
Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem
użytkownika.
Rejestracja produktu:
http://global.Bose.com/register
REEBOK jest zarejestrowanym znakiem towarowym
firmy Reebok International Limited.
©2012 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji
nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać
lub wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego
uzyskania pisemnego zezwolenia.
Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata
sitä huolellisesti. Säästä tämä käyttöohje
tulevaa käyttöä varten.
Kuulokkeista on lisätietoja osoitteessa:
•Vain Yhdysvallat: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Turvallisuustiedot
VAROTOIMENPITEET
•
Muistutus- tai varoitusäänet voivat
kuulostaa oudoilta käyttäessäsi kuulokkeita.
Ota huomioon näiden äänten muuttuminen,
jotta voit tunnistaa ne tarvittaessa.
•
Älä pudota kuulokkeita, istu niiden
päälle äläkä upota niitä veteen.
Älä käytä kuulokkeita vesiurheilussa,
esimerkiksi uidessasi, vesihiihtäessäsi tai
lainelautaillessasi.
•
Ranneke ei ole vesitiivis. Se ei suojaa laitettasi
sateelta eikä voimakkaalta hikoilulta. Jos
käytät ranneketta tällaisissa olosuhteissa,
toimi varovaisesti, sillä kosteus voi vaurioittaa
laitetta.
VAROITUKSIA
•
Laitteessa on pieniä osia.
Ne voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran. Ei alle
3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
•
Tämä laite sisältää magneetin.
• Pitkäaikainen altistuminen suurelle
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa
kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia
kannattaa välttää varsinkin silloin, jos ne
jatkuvat pitkään.
•
Toimi varovaisesti käyttäessäsi kuulokkeita
ajaessasi ajoneuvoa tai käyttäessäsi kaiken
huomiosi vaativia laitteita. Perehdy
kuulokkeiden käyttöä koskeviin määräyksiin
ja noudata niitä. Tietyissä maissa on käytössä
rajoituksia, jotka edellyttävät esimerkiksi
vain yhden kuulokkeen käyttämistä autoa
ajettaessa.
Puhdistaminen
Kuulokkeet on ehkä puhdistettava
säännöllisesti.
•
Korvakärjet: Irrota kärjet kuulokkeista ja
puhdista ne pyyhkimällä kostealla liinalla ja
miedolla pesuaineella. Anna kärkien kuivua
perusteellisesti ennen niiden asettamista
takaisin kuulokkeisiin.
•
Kuulokkeide suuttimet: Puhdista ulkopinta
pehmeällä kankaalla. Älä koskaan työnnä
mitään puhdistusvälinettä suuttimeen.
•
Käsivarsinauha: Käsinpesu. Ei saa valkaista.
Ei saa kiertää kuivaksi. Kuivata suorana.
Ei saa silittää. Ei saa pestä kemiallisesti.
Osat
A. Vaatekiinnike
B. Jatkojohto
C. StayHear
®
-kärjet: suuret (mustat)
D. StayHear
®
-kärjet: Keskikokoiset (harmaat,
valmiiksi paikallaan)
E. StayHear
®
-kärjet: Pienet (valkoiset)
F. Käsivarsinauha
Yhdistäminen aänilaitteeseen
Yhdistä Bose
®
SIE2 -urheilukuulokkeiden
liitin laitteen 3,5 mm:n kuulokeliitäntään.
Huomio: Kuulokkeiden johto on
tarkoitettu käytettäväksi yhdessä
käsivarsinauhan kanssa. Jos tarvitset
pidempää johtoa esimerkiksi käyttäessäsi
kuulokkeita juoksumatolla kuntoillessasi
tai yhdistäessäsi ne tietokoneeseen,
käytä mukana jatkojohtoa.
Oikean sopivuuden merkitys
Kun asetat kuulokkeet päähäsi oikealla tavalla,
niiden käyttäminen on mukavaa, kuten Bose-
kuulokkeilta vaaditaan.
Kärjissä on L- ja R-merkintä, jotta tiedät,
kumpaan korvaan kuuloke tulee.
Kiinnitä vasen (L-merkitty) StayHear
®
-
kärki vasempaan korvaosaan ja
oikea (R-merkitty) StayHear
®
-kärki
oikeanpuoleiseen korvaosaan.
Kuulokkeiden asettaminen korville
Pehmeä StayHear
®
-kärki saa kuulokkeen
istumaan korvassa mukavasti. Kärjen
siipiosa sopii korvan kohouman alle.
Kärjen oikean koon määrittäminen:
1. Aseta korvaosa korvakäytävään,
jotta kuuloke pysyy paikallaan.
2. Kallista kuuloketta taaksepäin paina
kärjen siipiosaa korvan kohouman alle,
jotta se on varmasti paikallaan. Kärkien
on oltava mukavasti ja tiukasti korvan
syvänteessä.
Korvakärkien vaihtaminen
Valitse parhaiten sopiva korvakärkien koko
ja tyyppi.
1. Irrota kärjen reunat varovaisesti
korvakappaleesta. Varo, ettei kärki
repeydy.
VAROITUS: Älä vedä StayHear
®
-siipiosan
kärkea, jotta se ei vaurioidu.
2. Aseta uuden kärjen aukko nokkamaisen
osan päälle. Aseta pieni aukko
nokkamaisen osan kärjen päälle.
3. Säädä kärjen tyveä korvakappaleen
ympärillä, kunnes kärki on kiinnitetty.
Käsivarsinauhan käyttäminen
1. Yhdistä kuulokkeiden liitin kuunneltavan
laitteen kuulokeliitäntään.
Huomautus: Voit ohjata laitetta
käsivarsinauhan ikkunan avulla.
2. Kiinnitä käsivarsinauha käsivarteesi.
Työnnä ylimääräinen kangas liuskan alle.
Kiristä nauha liuskan avulla. Liuska toimii
myös säilytyspaikkana, kun kuulokkeita
ei käytetä.
Ongelmanratkaisu
Jos kuulokkeiden käytössä esiintyy ongelmia,
kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos niistä ei ole
apua, ota yhteys asiakaspalveluun.
Huono äänenlaatu tai puuttuva toisen
kanavan ääni
•
Varmista, että kuulokkeiden liitin
on työnnetty tiukasti äänilaitteen
kuulokeliitäntään. Tarkista mahdollisesti
käytettävä jatkojohto.
•
Säädä äänilaitteen basso- ja diskanttiasetusta.
• Kokeile toista äänilaitetta.
Varaosat
Voit ostaa vaihtokärkiä, jatkojohdon tai
käsivarsinauhan osoitteesta
•Vain Yhdysvallat: http://owners.Bose.com/SIE2
•
http://global.Bose.com
Säilytä tiedot.
Sarjanumero: ___________________________________
(takuukortissa)
Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://global.Bose.com/register
REEBOK on Reebok International Limitedin
rekisteröity tavaramerkki.
©2012 Bose Corporation. Mitään osaa tästä
julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai
käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa
kirjallista lupaa.
English Dansk Deutsch Español Français Italiano Magyar Nederlands Polski Suomi
C.
D.
E.
A.
B.
F.
/