Kenwood IC800 Ohjekirja

Kategoria
Irons
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

turvallisuus
Puhdistaessasi laitetta älä koskaan
kierrä höyrykattilan korkkia irti, jos
laitteessa on painetta. Höyry
purkautuu ulos ja polttaa. Ennen
höyrykattilan puhdistamista kytke
laite pois päältä, irrota pistotulppa
pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
yön yli.
Varo polttamasta itseäsi
silitysraudasta tulevalla höyryllä tai
kuumalla vedellä tai silitysraudan
pohjalla tai laskualustalla.
Laitetta tulee käyttää varovasti
kuuman höyryn takia.
Älä päästä lapsia höyryaseman
lähelle. Varmista myös, että he eivät
voi tarttua johtoon ja vetää
höyryasemaa alas.
Riippuvat johdot ovat vaarallisia;
ehkäise onnettomuudet pitämällä ne
pois tieltä.
Älä koskaan silitä päälle puettuja
vaatteita.
Sähköiskuvaaran takia älä upota
höyryasemaa, johtoa tai pistotulppaa
nesteeseen.
Irrota vesisäiliö höyryasemasta, jos
se täytetään vesihanasta.
Älä anna virta- tai höyryjohdon
koskettaa kuumia osia.
Taukojen aikana ja käytön jälkeen
aseta silitysrauta vaakasuoraan
asentoon höyryaseman
laskualustalle.
Älä koskaan jätä höyryasemaa päälle
ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä vioittunutta
höyryasemaa. Vie se tarkastettavaksi
tai korjattavaksi: katso kohta ’huolto
ja käyttökysymykset’.
Älä käytä höyryasemaa, joka on
pudonnut lattialle, vioittunut tai
vuotaa.
Älä koske laitetta märillä tai kosteilla
käsillä.
Kytke aina höyryasema pois päältä ja
irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kuin kiinnität tai siirrät irrotettavan
silitysraudan.
Irrota aina höyryaseman pistotulppa
pistorasiasta, kun laite ei ole
käytössä, ja anna laitteen jäähtyä
ennen sen siirtämistä tai
puhdistamista.
Höyryn suuntaaminen ihmisiä tai
eläimiä kohti on erittäin vaarallista.
Käytä laitteessa vain vettä.
Käytön aikana höyryaseman on
oltava vakaa ja sitä on käytettävä
vaakasuorassa asennossa.
Höyryasemaan ei saa kiinnittää muita
kuin valtuutetulta Kenwood-
kauppiaalta hankittuja lisälaitteita.
Liitäntää 19 saa käyttää vain
Kenwoodin Multicare-
lisävarustepakkauksen kanssa.
Silitysrauta ei saa koskettaa
vesisäiliötä tai olla sitä vasten.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
ei ole täysin normaalia vastaavat
fyysiset tai henkiset ominaisuudet
(mukaan lukien lapset), jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
ei ole opastanut heitä käyttämään
laitetta tai jos heitä ei valvota.
Lapsia tulee pitää silmällä sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki
laitteella.
Käytä laitetta ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
ennen liittämistä
verkkovirtaan
Varmista, että höyryaseman
pohjassa esitetty jännite vastaa
käytettävän verkkovirran jännitettä.
Kone täyttää Euroopan
talousyhteisön direktiivin 89/336/EEC
vaatimukset.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
1 Poista kaikki pakkausmateriaali ja
tarrat tai etiketit.
2 Kierrä ylimääräinen virtajohto
höyryaseman pohjan ympäri.
55
Suomi
Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
3 Kokeile silitysrautaa vanhalla
kankaalla varmistaaksesi, että pohja
ja vesisäiliö ovat puhtaat.
Suosittelemme höyryn käyttöä
höyrypainiketta painamalla
valmistusvaiheen aikana
mahdollisesti muodostuneen
saostuman poistamiseksi.
Toista vaihe 3, jos laite on ollut
varastoituna pitkän aikaa.
tutustu Kenwood-
höyryasemaan
höyryasennon lukituspainike
höyrypainike
lämpötilanvalitsin merkkivalolla
pohja
vesisäiliön kansi
vesisäiliö
vesisäiliön suojakaide
silitysraudan laskualusta
johtotelineen sijoituspaikat
virtajohto
virtajohdon säilytys
irrotettavan silitysraudan liitäntä
höyryjohto
höyrykattilan korkki
höyrymäärän säädin
alhaisen vesimäärän merkkivalo
käynnistyskytkin
höyrytysvalmiuden merkkivalo
Multicare-lisävarustepakkauksen
liitäntä*
kantokahva
johtoteline
irrotettava silitysrauta
PTFE-pohja, ei kuvassa
(vain IC800-sarjan malli)
* Multicare-lisävarustepakkaus (malli
ICK01) ei kuulu lC700-sarjan malliin,
mutta sen voi ostaa erikseen. Ota
yhteys liikkeeseen, josta ostit
höyryaseman.
höyryaseman käyttö
1 Kiinnitä irrotettava silitysrauta sen
pistorasiaan: Vedä pistorasian suojus
alas. Työnnä pistoke kokonaan
pistorasiaan siten, että siinä oleva
nuoli osoittaa ylöspäin. Irrota pistoke
puristamalla sivuilla olevista
kohojuovista ja vetämällä pistoke
ulos . Älä koskaan irrota
silitysrautaa vetämällä johdosta.
2 Aseta höyryasema silityslaudan tuelle
tai muulle läheiselle vakaalle pinnalle.
Silitysrauta pidetään laskualustan
päällä. Varmista, että höyryaseman
pistotulppa on kytketty irti
pistorasiasta ja että virta- ja
höyryjohdot on kääritty auki, eivätkä
ne ole kiertyneinä.
3Kiinnitä johtoteline toiseen
sijoituspaikoista. Aseta höyryjohto
kumpaan tahansa johtotelineen
toisessa päässä olevaan
syvennykseen. Tämä pitää johdon
pystysuorassa asennossa.
täyttö vedellä
Joko
1 Nosta säiliön kansi ja täytä säiliö
vedellä. Aseta kansi takaisin
paikalleen.
Tai
2 Nosta säiliö irti. Nosta kansi ja täytä
säiliö vesihanan alla. Aseta kansi
takaisin paikalleen. Aseta säiliö
takaisin sen alkuperäiseen asentoon
työntämällä se varovasti paikalleen.
Kannattaa käyttää suodatettua vettä,
sillä se vähentää kalkkikerrostumien
muodostumista höyrykeskukseen.
Kenwood-vedensuodattimia on
saatavana useissa myymälöissä. Voit
myös käyttää seosta, jossa on
puolet vesijohtovettä ja puolet
tislattua vettä.
Älä lisää veden joukkoon muunlaista
vettä, kuten pyykinkuivauskoneesta,
jääkaapista tai ilmastointilaitteesta
peräisin olevaa vettä, hajustettua
vettä, akkuvettä, pullotettua
mineraalivettä tai sadevettä. Ne
56
sisältävät orgaanista jätettä vai
mineraaleja, jotka tiivistyvät vettä
kuumennettaessa ja aiheuttavat
räiskymistä, ruskeita tahtoja tai
höyrykeskuksen ennenaikaista
kulumista.
Jos höyryaseman vesisäiliö on
täytettävä käytön aikana,
suosittelemme, että tyhjä vesisäiliö
irrotetaan täyttöä varten. Jos se
täytetään, kun säiliö on laitteessa
kiinni, irrota aina ensin höyryaseman
pistotulppa pistorasiasta.
oikean lämpötilan valinta
Noudata vaatteiden hoito-ohjeita.
Aseta raudan lämpötila-asteikon
pisteet samoiksi kuin hoito-ohjeessa
olevat pisteet. Jos vaatteessa ei ole
hoito-ohjetta, tulee lämpötila valita
seuraavien ohjeiden mukaan:
vihjeitä
Aloita silittämällä ne vaatteet, jotka
tarvitsevat alhaisimman lämpötilan, ja
jatka sitten järjestyksessä
korkeampia lämpötiloja vaativiin
kankaisiin. (Näin vältetään kankaan
palamisen vaara, sillä ’kuumasta’
’viileäksi’ kytketyn silitysraudan
jäähtyminen kestää jonkun aikaa.)
Käytä sekoitekuitujen kohdalla, kuten
esim. puuvilla
●●● ja polyesteri ,
alhaisinta mahdollista lämpötilaa
.
Jos et ole varma käytettävästä
lämpötilasta, aloita silitys alhaisella
lämpötilalla sellaisesta kohdasta, joka
ei näy (esim. paidanhelma).
lämpötilan asetus
Varmista ennen höyryaseman
kytkemistä päälle, että höyryasennon
lukituspainike on pois päältä. Tämä
tehdään painamalla tukevasti
silitysraudan vasemmalla puolella
olevaa lukituspainiketta. Näin
varmistetaan myös höyrypainikkeen
vapautuminen.
1 Kytke höyryaseman pistotulppa
pistorasiaan.
2 Kytke laite päälle. Sininen valo syttyy.
3 Käännä lämpötilanvalitsin haluttuun
lämpötilaan. Valitsimen alapuolella
oleva valo syttyy. Kun silitysrauta
saavuttaa kyseisen lämpötilan,
merkkivalo sammuu. (Silityksen
aikana valo syttyy ja sammuu
silitysraudan ylläpitäessä oikeaa
lämpötilaa.)
kuivasilitys
Noudata lämpötilan valinnassa yllä
olevia ohjeita.
Varo painamasta höyrypainiketta.
höyrysilitys
1Varmista, että säiliössä on vettä.
Kytke pistotulppa pistorasiaan ja
paina käynnistyspainiketta.
2 Käännä lämpötilanvalitsin haluttuun
asentoon. Parhaisiin
höyrysilitystuloksiin suosittelemme,
että lämpötilanvalitsin on asetuksella
.
Voit säätää höyryn määrää. Jos
silitysraudassa on valittu
, siirrä
höyrynsäädin vasemmalle vähäisen
höyrymäärän asentoon. Jos on
valittu
●●, siirrä höyrynsäädin
keskiasentoon. Jos on valittu
●●●,
siirrä höyrynsäädin oikealle
suurimman höyrymäärän asentoon.
3 Odota, kunnes vihreä
höyrytysvalmiuden merkkivalo syttyy.
Tämä ilmoittaa, että oikea paine on
saavutettu. Tähän menee noin 3
minuuttia. Odota myös, että
lämpötilan merkkivalo sammuu.
Käytön aikana höyryasemasta
saattaa kuulua hiljaista surinaa.
Tämä osoittaa sen, että pumppu
toimii ja kuljettaa vettä säiliöstä
höyrykattilaan, jossa höyryä
muodostuu silitystä varten. Punainen
alhaisen vesimäärän merkkivalo on
myös päällä.
57
4 Nosta silitysrauta irti silitettävästä
vaatteesta ja paina höyrypainiketta
useita kertoja ennen silittämisen
aloittamista, jos höyrytoimintoa ei ole
käytetty vähään aikaan tai jos
höyrykeskus on äskettäin
puhdistettu. Tällöin esimerkiksi
putkiin jäänyt kylmä vesi poistuu.
5 Silityksen aikana höyryä saadaan
aikaan painamalla höyrypainiketta.
Jatkuva höyry saadaan aikaan
painamalla höyrypainike alas ja
painamalla silitysraudan oikealla
puolella olevaa höyryasennon
lukituspainiketta. Jatkuva höyry
lopetetaan painamalla vasemmalla
puolella olevaa painiketta. Kun
höyrytoiminto on käytössä, vihreä
höyrytysvalmiuden merkkivalo
sammuu.
Höyryn määrää voidaan muuttaa.
Enimmäishöyrymäärä saadaan
kääntämällä höyrymäärän säädintä
oikealla ja vähimmäishöyrymäärä
kääntämällä säädintä vasemmalle.
6 Punainen alhaisen vesimäärän
merkkivalo palaa jatkuvasti, kun
vesisäiliö on tyhjenemässä. Samalla
pumpusta kuuluu jatkuva surina. Jos
näin käy, suosittelemme
höyryaseman kytkemistä pois päältä.
Irrota vesisäiliö ja täytä se
uudestaan.
Huomaa: pitkäaikaisessa käytössä
varmista aina, että vesisäiliössä on
vettä.
vihjeitä
Villa ja sametti. Pidä silitysrautaa 2
cm:n päässä kankaasta ja paina
höyrypainiketta. Höyry tasoittaa rypyt
ja elävöittää kankaan. Älä kiristä
kangasta.
Pystysuorasilitys – puvut, mekot ja
verhot siliävät, uudistuvat ja saavat
taas muotonsa niiden riippuessa
(katso jäljempänä).
PTFE-pohja
(vain malli IC800)
Pohja voidaan asentaa silitettäessä
arkoja materiaaleja, kuten silkkiä.
Noudata pakkauksessa annettuja
ohjeita ja pidä ne tallessa
myöhempää tarvetta varten. Ole
varovainen pohjaa asennettaessa,
varsinkin jos rauta on kuuma.
Jos pohja (Kenwoodin malli ICSP01)
ei kuulu laitepakkaukseen, sen voi
ostaa erikseen liikkeestä, josta
höyryasema ostettiin.
ryppyjen höyryttäminen
verhoista, ripustetuista
vaatteista, seinävaatteista
1Varmista, että säiliössä on vettä.
2Käännä lämpötilanvalitsin asentoon
.
3 Kun vihreä höyrytysvalmiuden valo
syttyy, kiristä kangasta hieman
toisella kädellä ja pidä toisella kädellä
silitysrautaa pystysuorassa.
4 Kallista silitysrautaa kangasta päin ja
liikuta sitä sitten alaspäin kangasta
pitkin samalla, kun höyrypainiketta
painetaan.
Älä koskaan silitä päälle puettuja
vaatteita. Suojele käsiä höyryltä ja
kuumalta pohjalta.
Varmista aina
pystysuorahöyrytyksessä, että rauta
on poispäin käyttäjästä ja/tai muista
ihmisistä.
Jos höyrytät muita kankaita kuin
pellavaa tai puuvillaa, älä kosketa
raudalla kangasta, jotta se ei palaisi.
perushuolto
Kytke aina virta pois päältä, irrota
pistotulppa pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä yön yli ennen
puhdistamista tai varastoimista.
Tyhjennä vesisäiliö.
Jos laitetta kannetaan, nosta aina
kantokahvasta ja varmista ennen
laitteen siirtämistä, että silitysrauta on
tukevasti kiinni.
58
ulkopuoli
pohja
Varo naarmuttamasta ulkopuolta
silittämällä kovia kohtia, kuten
vetoketjua.
Pohjaan tarttuneet vähäiset
kangasjäänteet irrotetaan
hankaamalla pohjaa
pituussuunnassa pehmeällä ja
kostealla ei-metallisella
puhdistustyynyllä.
kotelo
Pyyhi kostealla pyyhkeellä.
sisäpuoli
tärkeää
Voit pidentää höyrykeskuksen
käyttöikää ja estää kalkkikerrostumia
puhdistamalla
vedenkuumennussäiliön 10
täyttökerran jälkeen tai kerran
kuukaudessa. Jos vesijohtovesi on
kovaa, puhdista säiliö useammin. Älä
käytä kemiallisia kalkinpoistoaineita
tai etikkaa, koska ne voivat
vaurioittaa laitetta.
Anna laitteen jäähtyä yön yli ennen
säiliön puhdistamista. Käännä
höyrykeskus ylösalaisin ja vedä
säiliön korkkia peittävä osa
taakse.
Ruuvaa höyrykattilan korkki auki
kolikolla ja tyhjennä mahdollinen vesi.
Lisää kupillinen vesijohtovettä tai
suodatettua vettä. Ravistele laitetta
ja tyhjennä kaikki vesi. Toista
toiminto, kunnes höyrykattilasta
tuleva vesi on kirkasta ja puhdasta.
Kun höyrykattila on puhdistettu,
kaada 500 ml vesijohtovettä tai
suodatettua vettä höyrykattilaan ja
ruuvaa höyrykattilan korkki takaisin
paikalleen käyttämättä liikaa voimaa.
Aseta kansi takaisin paikalleen. Laite
on nyt käyttövalmis.
tärkeää: Lisää aina 500 ml vettä
suoraan höyrykattilaan puhdistuksen
jälkeen höyryaseman vioittumisen
ehkäisemiseksi.
huolto ja asiakaspalvelu
Jos virtajohto vaurioituu, se on
turvallisuussyistä vaihdettava.
Vaihtotyön saa tehdä Kenwood tai
Kenwoodin valtuuttama huoltoliike.
Jos tarvitset apua
laitteen käyttämisessä tai
laitteen huolto- tai korjaustöissä,
ota yhteys laitteen ostopaikkaan.
59
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105

Kenwood IC800 Ohjekirja

Kategoria
Irons
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös