Defort DBC-6D Ohjekirja

Brändi
Defort
Kategoria
battery chargers
Malli
DBC-6D
Tyyppi
Ohjekirja
18
FI
FOR Å LADE GJØR FØLGENDE:
Bilde 1: Ta av sikringene på akkumulatoren.
Bilde 2:
Sjekk væskenivå i akkumulatoren. Fyll på
med destillert vann hvis det er nødvendig.
OBS! Har du fått væske havnet på huden
eller klærne, vask vekk med såpevann.
Hvis du har fått syre i øynene, skyll dem
godt med vann i 15 minutter. Kontakt lege.
Bilde 3:
Først kobl den røde klemma til den positive
klemma på akkumulatoren.
Bilde 4:
Så slutt til den svarte klemma til den nega-
tive klemma på akkumulatoren.
Bilde 5:
Kobl laderen til nettet med vekselstrøm på
230 V~50Hz. OBS! Under ladningen kan
det dannes eksplosjonsfarlig elektrolytts-
damp (knallgass). For å forhindre eksplo-
sjon eller forbrenning, unngå gnister eller
åpen ild i nærheten av ladningen!
Bilde 6:
Beregning av ladningstid Varighet av lad-
ningen kommer an på hvor att akkumula-
torbatteriet er. Omtrentlig tid for det utlade-
de batteriet regnes etter følgende formel:
Ladningsvarighet (t) = akkumulatorskapasitet (At) / lad-
nings aritmetiske strøm (A).
Hvis akkumulatorbatteriet er i orden, så holder den pri-
mære strømmen seg på et høyt nivå, men under lad-
ningen synker den.
Bilde 7:
Den eneste måten å nne ut hvor godt ak-
kumulatoren er ladet på, er å måle elektro-
lyttstetthet med areometer.
1, 28 kg/l (ved 200C) er akkumulatoren ladet;
1, 21 kg/l (ved 200C) er akkumulatoren halvveis ladet;
1, 16 kg/l (ved 200C) er akkumulatoren utladet
Bilde 8:
Ta støpsel ut av nettet.
Bilde 9:
Ta av den svarte klemma fra den negative
klemma på akkumulatoren.
Bilde 10:
Ta av den røde klemma fra den positive
klemma på akkumulatoren.
Bilde 11:
Sett sikringene på plass.
PLEIEREGLER
Ved rense- eller pleiearbeid bør apparatet tas ut av net-
tet. For å tørke av laderen bruk et tørt mykt tøy. Bruken
av aggressive væsker er ikke tillatt.
Laderen bør oppbevares tørt. Unngå korrosjon på ka-
belklemmene.
TEKNISK SERVICE
Laderens servicestid kommer an på bruksregler og den
riktige tekniske service. Hvis oppstår noen problemer
eller mangler, kontakt Servicetjeneste SBM Group.
UTNYTTING
Trenger man ikke laderen lengre og vil bli kvitt den,
skal en følge regler for naturvern. Ikke kast laderen,
pakkematerialer heller gamle akkumulatorer i dunker
for vanlig søppel. Utbrukte akkumulatorbatterier bør le-
veres til steder som har ansvar for innsamling av slike
batterier.
Latauslaite
Arvoisa asiakas!
Ennen työn alkua on tutustuttava näiden käyttöohjeisiin.
Erityistä huomiota pitää kiinnitä turvallisuusohjeisiin.
TARKOITUS
Tämä latauslaite on tarkoitettu lyijy-happoakkujen lata-
usta varten, jännite 6V, 12V.
TURVALLISUUSOHJEET
- Pitää tietää, että laite on suunniteltu käytettäväksi
verkoissa joissa sähköjännityksen nimellisarvo on
230V~50Hz.
- Jos laitteen osa menee rikki pitää vaihtaa se uuteen
tai korjata ennen käyttöä. Vika korjataan Huoltokes-
kuksessa.
- Laite on suojattava sateesta ja kosteudesta.
- Laite on suojattava korkeasta lämpötilasta.
- Akkujen käsittäessä pitää noudattaa niiden valmis-
tajien ohjeita.
- Pitää katkaista laite sähkövirrasta ennen akkujen
kytkemistä tai irtikytkemistä, sekä ennen teknistä
huoltoa tai puhdistusta.
- Akun kytkettäessä pitää noudattaa napaisuutta!
- Ei saa ladata muutama akkua kerrallaan.
- Ei saa ladata epäkuntoisia akkuja.
- Akkujen ladatessa muodostuu herkästi räjähtäviä
elektrolyytin höyryjä. Pitää tietää että laiteen kytkin
voi aiheuttaa sähkönpurkauksia ja kipinöintiä. Pitää
varmistautua että latauspaikan läheisyydessä ei ole
avotulta. Pitää huolehtia tilan hyvästä tuuletuksesta.
Välttämään staattisien sähkövarauksien purkautu-
mista älkää käyttäkö synteettisiä vaatteita työaikana.
HUOMIO! Raaka haju on merkki siitä että on ole-
massa räjähdysvaara. Tässä tapauksessa pitää vä-
littömästi tuulettaa tilaa kytkemättä pois koskettimia
ja katkaisematta laitetta. Akku pitää luovuttaa tarkis-
tettavaksi Huoltokeskukseen.
- Kaapelikiinnikkeiden ei saa olla keskenään koske-
tuksessa: se voi johtaa oikosulkuun!
- HUOMIO! Akun täyttäessä elektrolyytillä tai tislatul-
la vedellä, sekä laitteen kytkettäessä akkuun pitää
käyttää haponkestäviä käsineitä ja suojalasia. Hap-
po on syövyttävä aine, jos se osuu ihoon tai vaat-
teisiin sen pitää huuhdella saippualiuoksella. Hapon
roiskien osuessa silmiin pitää huuhdella silmiä vä-
hintään 15 minuutin aikana käyttäen isoa määrää
vettä. Käy lääkärillä.
- Ei saa siirtää laitetta pitäen syöttökaapelista. Älä
nykäise syöttökaapelia ottaessa pistotulppa pisto-
rasiasta. Suoja kaapeli äärimmäisien lämpötilojen,
öljyjen ja leikkuulaitteiden vaikutuksista.
- Laite ja akut on säilytettävä lasten saavuttamatto-
missa.
AKUN LATAUS
Pitää huomata että edes autojen perusmalleissakin voi
olla sarja sähkölaiteita (ABS, injektoripumppu, puhelin,
jne.). Jännitteen jyrkkiä hyppyjä voivat aiheuttaa säh-
kölaitteiden vahingoittamista. Ennen latausta suositel-
laan kytkeä akku pois auton sähköverkosta.
19
EE
Akun latausta varten suoritetaan seuraavia toimenpi-
teitä:
Kuva 1:
Ota tulpat akusta irti.
Kuva 2:
Tarkista elektrolyytin tasoa akussa.
Tarvittaessa lisää tislattua vettä. Huomio!
Elektrolyytin osuessa ihoon tai vaatteisiin
sen pitää välittömästi huuhdella pois saip-
pualiuoksella. Hapon roiskien osuessa
silmiin pitää huuhdella silmiä vähintään
15 minuutin aikana käyttäen isoa määrää
vettä. Käy lääkärillä.
Kuva 3:
Ensin kytketään laitteen punainen kiinnike
akun plusnapaan.
Kuva 4:
Sen jälkeen kytketään punainen kiinnike
akun miinusnapaan.
Kuva 5:
Latauslaite kytketään vaihtovirtaverkkoon
230 V ~50 Hz. Huomio! Latauksen aika-
na voi muodostua elektrolyytin haitallisia
höyryjä. Syttymis- ja räjähdysvaara - kipi-
nöinti ja avotuli lähellä latauspaikkaa on
kielletty!
Kuva 6:
Latausajan laskelma. Latauksen aika riip-
puu akun tyhjentymisasteesta. Jos akku on
tyhjä latauksen arvioaika voi laskea seu-
raavan kaavan mukaan:
Latauksen aika (h) = akkuvolyymi (Ah) / latausvirran
aritmeettinen arvo (A).
Jos akku on kunnossa, silloin latausjännite alussa on
korkea. mutta latauksen aikana se laskee.
Kuva 7: Ainoa tapa tarkasti arvioida akun latausastetta
on mitata areometrilla elektrolyytin väkevyyttä.
1,28 kg/l (lämpötila 20°C) – akku on ladattu;
1,21 kg/l (lämpötila 20°C) – akku on puoleksi ladattu;
1,16 kg/l (lämpötila 20°C) – akku on tyhjä.
Kuva 8:
Ota pistotulppa syöttöverkon pistorasiasta.
Kuva 9:
Ota pois musta kiinnike akun miinusnapas-
ta.
Kuva 10:
Ota pois punainen kiinnike akun plusna-
pasta.
Kuva 11:
Asenna akun tulpat paikoilleen.
HOITO-OHJEITA
Suorittaessa laitteen puhdistus ja hoitotöitä pitää kyt-
keä se pois virrasta. Laitteen hankaamista varten pi-
tää käyttää kuivaa pehmeätä kangasta. Ei saa käyttää
aggressiivisia nesteitä. Laite on säilytettävä kuivassa
tilassa. Suoja kaapelikiinnikkeitä korroosiosta.
TEKNINEN HUOLTO
Tuotteen käyttöikä riippuu käyttöohjeiden noudattami-
sesta ja oikeasta huollosta. SBM Group Huoltokeskuk-
sessa korjataan vikoja ja autetaan ongelmien ratkaise-
misessa.
HYÖTYKÄYTTÖ
Jos pitää päästää pois tarpeettomasta laitteesta on
noudettava ympäristön suojeluohjeita. Ei saa panna
laitetta, pakkausmateriaaleja ja vanhoja akkuja taval-
lisiin roskalaatikkoihin jotka on tarkoitettu asumisjättei-
siin. Vanhoja akkuja pitää luovuttaa valtuutetulle järjes-
tölle, joka hoitaa niiden keräystä.
Akulaadija
Lugupeetud ostja! Enne seadmega töö alustamist,
tutvuge tähelepanelikult käesoleva kasutusjuhendiga,
pöörates erilist tähelepanu ohutusnõuetele.
SIHIPÄRANE KASUTAMINE
Nimetatud laadimisseade on mõeldud akude laadimi-
seks, voolupingega 6V, 12V.
TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED
TÄHELEPANU! Enne käesoleva toote kasutamist luge-
ge kogu juhend läbi ja hoidke edaspidiseks alles.
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida üldo-
hutusnõudeid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja
vigastuse ohtu.
- Vältimaks plahvatust, süttimist või elektrilühist tuleb
seadet kasutada vastavalt kasutusjuhises kirjas ole-
vaga.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vooluvõrgus 230V
ja 50 Hz.
- Kui seadmel on kahjustatud mingid osad, tuleb need
enne kasutamist välja vahetada. Pöörduge selleks
volitatud teenindustöökotta.
- Hoidke seadet niiskuse eest, märjas keskonnas töö-
tamine on rangelt keelatud.
- Hoidke seadet suurte kuumuste eest.
- Akude laadimisel jälgige ja täitke aku tootja poolt et-
tenähtud juhiseid.
- Enne seadme ühendamist või lahtiühendamist aku-
ga, tehnilise teenindamise algust või seadme pu-
hastamist, eemaldage akulaadija vooluvõrgust.
- Seadme ühendamisel akuga jälgige klemmide po-
laarsust!
- Ärge laadige mitut akut korraga.
- Ei tohi laadida katkiseid akusid.
- Akusid tohib laadida hästi ventileeritud ruumides.
Akude laadimisel tekivad plahvatusohtlikud elekt-
rolüüdi aurud, mis seadme sisse-välja lülitamisel
(sädelemine ja elektrilaengud) võivad põhjustada
õnnetuse.
- Veenduge, et akulaadija ei oleks lahtise tule lähe-
dal.
- Laadimise ajal ei tohi kanda sünteetilist tööriietust,
see võib põhjustada ohtlikke elektrilaenguid.
TÄHELEPANU! Tugeva gaasilõhna puhul tekib
plahvatusoht! Sellisel juhul ärge lülitage seadet sis-
se ega välja, vaid tuulutage koheselt ruumid. Akupa-
tarei tuleb anda kontrollimiseks volitatud teenindus-
töökotta.
- Ärge laske juhtme otsadel (kinnitusklambritel) kokku
puutuda – tekib lühis!!!
TÄHELEPANU! Aku laadimisel elektrolüüdiga või
destileeritud veega tuleb kanda kaitseprille ja kin-
daid. Kui hape satub kätele või näole tuleb see ko-
heselt maha pesta rohke vee ja seebiga. Kui hape
satub silma, tuleb neid pesta rohke veega, umbes
15 minuti jooksul. Pöörduge koheselt arsti poole –
kontrolliks.
43
SE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överens-
stämmer med följande norm och dokument: EN60335-
1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN55014, EN55104, enl. bestämmelser och riktlinjerna
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
FI
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että
tämä tuote en allalueteltujen standardien ja standar-
doimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN60335-
1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN55014, EN55104, seuraavien sääntöjen mukaisesti
2006/42/ETY, 2006/95/ETY, 2004/108/ETY.
NO
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt
er i samsvar med følgende standarder eller standard-
dokumenter: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-
2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, i samsvar med
reguleringer 2006/42/EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/
EØF.
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab järmis-
tele standarditele või normdokumentidele: EN60335-
1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN55014, EN55104, vastavalt direktiivide 2006/42/EÜ,
2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ.
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums
atbilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem
EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, EN55014, EN55104, un ir saskaņā ar direktīvām
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
LT
KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitin-
ka tokius standartus ir normatyvinius dokumentus:
EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, EN55014, EN55104, pagal EEB reglamentų
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG. nuostatas.
GB
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014, EN55104, in accordance with the
regulations 2006/42/ЕEС, 2006/95/ЕEС, 2004/108/ЕEС.
DE
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Do-
kumenten übereinstimmt: EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, gemäß
den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/ЕG, 2006/95/
ЕG, 2004/108/ЕGС.
FR
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que
ce produit est en conformité avec les normes ou docu-
ments normalisés suivants: EN60335-1, EN60335-2-
29, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104,
conforme aux réglementations 2006/42/СEE, 2006/95/
СEE, 2004/108/СEE.
ES
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que
este producto está en conformidad con las normas
o documentos normalizados siguientes: EN60335-
1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN55014, EN55104, de acuerdo con las regulaciones
2006/42/СEE, 2006/95/СEE, 2004/108/СEE.
PT
DECLARAÇÃO DE CONFIRMIDADE
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade
que este producto cumpre as seguintes normas ou
documentos normativos: EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104,
conforme as disposições das directivas 2006/42/СEE,
2006/95/СEE, 2004/108/СEE.
IT
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di tale di-
chiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti nor-
mative e ai relativi documenti: EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, in base
alle prescrizioni delle direttive 2006/42/СEE, 2006/95/СEE,
2004/108/СEE.
NL
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgen-
de normen of normatieve documenten: EN60335-1,
EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014,
EN55104, overeenkomstig de bepalingen van de richt-
lijnen 2006/42/ЕEG, 2006/95/ЕEG, 2004/108/ЕEG.
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
DK
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter: EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, i
henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
45
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
/