Atag KA2411L Ohjekirja

Brändi
Atag
Kategoria
freezers
Malli
KA2411L
Tyyppi
Ohjekirja
Brugs-
anvisning
Vinkøler
Käyttöohje
Viinikaappi-pa-
kastin
Bruks-
anvisning
Vinskap/-fry-
ser
Manual de
instrucciones
Bodega-Con-
gelador
KA2411L/A01
SISÄLLYS
Turvallisuusohjeet 12
Käyttöpaneeli 14
Päivittäinen käyttö 16
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 18
Hoito ja puhdistus 19
Käyttöhäiriöt 20
Asennus 21
Tekniset tiedot 21
Ympäristönsuojelu 22
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neu-
vot sekä varoitukset huolellisesti ennen lait-
teen asentamista ja ensimmäistä käyttöä,
jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oi-
kealla tavalla. Turhien virheiden ja onnetto-
muuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolelli-
sesti sen toimintaan ja turvallisuusominai-
suuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmis-
ta, että se kulkee aina laitteen mukana esi-
merkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai
luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajal-
le. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asian-
mukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmis-
tamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämi-
seksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuus-
ohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henki-
löiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henki-
lö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pi-
dä antaa leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa las-
ten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tu-
kehtumisvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virta-
johto irti (mahdollisimman läheltä laitteen
liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Täl
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille ai-
heutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen
vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven tii-
visteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, en-
nen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä
estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaa-
ran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihto-
aukot vapaina.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen normaalissa koti-
talouskäytössä ja vastaavissa käytössä,
joita ovat muun muassa:
henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
hotellien, motellien ja muiden majatalo-
jen asiakkaiden käyttöympäristöt
majoitus ja aamiainen -ympäristöt
ateriapalvelut ja vastaavat vähittäis-
myynnistä poikkeavat käytöt.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten
laitteiden tai muun keinotekoisen sulatus-
välineen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jää-
telökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, el-
lei valmistaja ole hyväksynyt niitä kysei-
seen käyttötarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkis-
toa.
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobu-
taania (R600a), joka on hyvin ympäristö-
ystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin
tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston
komponentit pääse vaurioitumaan laitteen
kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
12
Tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu.
Laitteen teknisten ominaisuuksien muut-
taminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut
virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipa-
lon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pisto-
ke, kompressori) vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike vaaratilantei-
den välttämiseksi.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2.
Varmista, että virtajohto ei joudu pu-
ristuksiin tai pääse vahingoittumaan
laitteen takana. Litistynyt tai vahin-
goittunut virtajohto voi ylikuumentua
ja aiheuttaa tulipalon.
3.
Laitteen verkkovirtakytkennän on ol-
tava hyvin ulottuvilla siten, että pisto-
ke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta ir-
rottaessasi.
5.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajoh-
dossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipa-
lon vaaran.
6.
Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus (jos varusteena) puut-
tuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen
voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kyl-
mävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa aurin-
gonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos va-
rusteena) ovat erityisesti kodinkoneita
varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne
eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muovio-
sien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takasei-
nän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli ky-
seessä on huurtumaton Frost Free -malli)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen oh-
jeita noudattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säi-
lytysohjeita. Lue ohjeet.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai
poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkauk-
seen muodostuu painetta, jolloin se voi
räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja,
jos ne nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina.
Huolto ja puhdistus
Ennen kuin aloitat laitteen huoltamisen,
kytke laite pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Älä käytä laitteen puhdistamisessa metal-
liesineitä.
Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä
esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatus-
veden poistoaukko. Puhdista poistoauk-
ko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tu-
kossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta
laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoi-
ta mahdollisista vahingoista välittömästi
jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy eh-
tii virrata kompressoriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilman-
kierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoi-
tettava selkä seinää vasten, jotta palo-
vammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kom-
pressori, lauhdutin) ei voida koskea.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon (jos
laitteessa on vesiliitäntä).
13
Huoltopalvelu
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät säh-
kötyöt on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain val-
tuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkupe-
räisten varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tu-
hoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä
eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua
laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdys-
kuntajätteen keräykseen. Eristevaahto
sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen
käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tu-
lee noudattaa paikallisia jätehuoltomää-
räyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdy-
tysyksikköä, erityisesti lämmönvaihti-
men läheltä. Tässä laitteessa käytetyt,
symbolilla
merkityt materiaalit ovat
kierrätettäviä.
KÄYTTÖPANEELI
1 2
345678
1
Laitteen ON/OFF-painike
2
Näyttö
3
Pakastimen lämpötilan nostopainike
4
Pakastimen lämpötilan alennuspainike
5
OK -painike
6
Functions -painike
7
Viinikaapin lämpötilan nostopainike
8
Viinikaapin lämpötilan alennuspainike
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan
asettaa korkeaksi painamalla samanaikai-
sesti Functions-painiketta ja lämpötilan
alennuspainiketta muutaman sekunnin ajan.
Asetusta voidaan säätää.
Näyttö
Off
min
1 2 3 5
6
4
789
1
Viinikaappiosaston merkkivalo
2
Viinikaapin lämpötilanäyttö ja ajastimen
merkkivalo
3
Viinikaapin Pois toiminnasta -merkkivalo
4
Fast Freeze -toiminto
5
Pakastimen lämpötilanäyttö
6
Pakastinosaston merkkivalo
7
Hälytyksen merkkivalo
8
Lapsilukko
9
Drinks Chill -toiminto
Laitteen käynnistäminen
Laite kytketään toimintaan seuraavalla taval-
la:
1.
Liitä pistoke pistorasiaan.
2.
Paina ON/OFF-painiketta, jos näyttö ei
ole päällä.
3.
Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua
muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet koh-
dasta "Avoimen oven hälytys".
14
Jos näyttöön tulee näkyviin “DEMO”,
laite on esitystilassa: katso kohta “Vian-
määritys”.
4.
Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun ole-
tuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, kat-
so kohta "Lämpötilan säätäminen".
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laite kytketään pois päältä seuraavalla ta-
valla:
1.
Paina ON/OFF-painiketta viisi sekuntia.
2.
Näyttö sammuu.
3.
Katkaise laitteen virta irrottamalla lait-
teen pistoke pistorasiasta.
Viinikaapin kytkeminen pois
toiminnasta
Viinikaapin kytkeminen pois toiminnasta:
1.
Paina Functions-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Viinikaapin Pois toiminnasta -merkkivalo
ja viinikaappiosaston merkkivalo vilkku-
vat.
Viinikaapin lämpötilanäytössä näkyy vii-
voja.
2.
Vahvista OK-painikkeella.
3.
Viinikaapin Pois toiminnasta -merkkivalo
syttyy.
Viinikaapin kytkeminen
toimintaan
Viinikaapin kytkeminen toimintaan:
1.
Paina Functions-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Viinikaapin Pois toiminnasta -merkkivalo
vilkkuu.
2.
Vahvista OK-painikkeella.
3.
Viinikaapin Pois toiminnasta -merkkivalo
sammuu.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, kat-
so kohta "Lämpötilan säätäminen".
Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää viini-
kaapin ja pakastimen lämpötila-asetuksia.
Aseta oletuslämpötila:
10 °C viinikaappiin
•-18 °C pakastimeen
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu lämpöti-
la.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Tärkeää Asetettu lämpötila säilyy laitteen
muistissa sähkökatkoksen jälkeen.
Drinks Chill -toiminto
Drinks Chill-toimintoa voi käyttää hälytys-
merkkiäänen aktivoimiseen tiettynä ajan-
kohtana, se on hyödyllinen esimerkiksi sil-
loin, kun haluat nopeasti jäähdyttää viinipul-
lon tietyssä ajassa.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1.
Paina Functions-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Drinks Chill alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30 mi-
nuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2.
Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia
painamalla jääkaapin lämpötilan alen-
nus- tai lisäyspainiketta.
3.
Vahvista OK-painikkeella.
Drinks Chill-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua. (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
Drinks Chill-merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkkejä:
1.
Paina OK-painiketta äänimerkin pois
päältä kytkemiseksi ja toiminnon lopet-
tamiseksi.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin ta-
hansa ajastuksen aikana:
1. Paina Functions-painiketta, kunnes
Drinks Chill-merkkivalo alkaa vilkkua.
2.
Vahvista OK-painikkeella.
3.
Drinks Chill-toiminnon merkkivalo sam-
muu.
Aika-asetusta voidaan muuttaa milloin ta-
hansa ajastuksen aikana ja sen päättyessä
painamalla lämpötilan alennuspainiketta ja
lämpötilan lisäyspainiketta.
Lapsilukko
Jos haluat estää painikkeiden tahattoman
käytön, lukitse painikkeet valitsemalla lapsi-
lukkotoiminto.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1.
Paina Functions-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
2. Lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
3.
Vahvista OK-painikkeella.
Lapsilukon merkkivalo syttyy.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Functions-painiketta, kunnes lap-
silukon merkkivalo alkaa vilkkua.
2.
Vahvista OK-painikkeella.
15
3. Lapsilukon merkkivalo sammuu.
Fast Freeze -toiminto
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1.
Paina Functions-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Fast Freeze alkaa vilkkua.
2.
Vahvista OK-painikkeella.
Fast Freeze-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toi-
minnasta 52 tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen
automaattista päättymistä:
1.
Paina Functions-painiketta, kunnes
Fast Freeze-merkkivalo alkaa vilkkua.
2.
Vahvista OK-painikkeella.
3.
Fast Freeze-toiminnon merkkivalo sam-
muu.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla pakastimen lämpötila-asetus-
ta.
Korkean lämpötilan hälytys
Pakastinosaston lämpötilan nousemisesta
(esimerkiksi sähkökatkon vuoksi) ilmoitetaan
seuraavilla tavoilla:
hälytyksen merkkivalo ja pakastimen läm-
pötilanäytöt vilkkuvat
kuuluu äänimerkki.
Kuittaa hälytys seuraavasti:
1. Paina mitä tahansa painiketta.
2.
Äänimerkki sammuu.
3. Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan. Tämän jäl-
keen näytössä näkyy uudelleen asetus-
lämpötila.
4. Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
Hälytyksen merkkivalo sammuu, kun hälytys
on kuitattu.
Viinikaappi- ja
pakastinosastojen avoimen
oven hälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven aukiolo
ilmaistaan seuraavasti:
vilkkuva hälytysmerkki
äänimerkki
Kun olosuhteet ovat palautuneet normaa-
leiksi (ovi suljettu), äänimerkki sammuu.
Hälytyksen aikana merkkiääni voidaan sam-
muttaa painamalla mitä tahansa painiketta.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese si-
säosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineel-
la poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen
hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi
huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai han-
kaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pinto-
ja.
Jos näyttöön tulee näkyviin “dEMo”, laite on
esitystilassa: katso kohta “Käyttöhäiriöt”.
16
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintar-
vikkeiden pakastamiseen sekä valmispa-
kasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista pakasti-
nosastoon.
Sijoita pakastettavat elintarvikkeet osastoon
"X" kuvan mukaisesti.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvik-
keiden enimmäismäärä on merkitty arvo-
kilpeen, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä ai-
kana pakastimeen ei saa lisätä uusia pa-
kastettavia ruokia.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden tun-
nin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riip-
puen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna: Kyp-
sennys kestää tässä tapauksessa pitem-
pään.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai useam-
pia jääkuutioastioita. Täytä jääkuutioastiat
vedellä ja laita ne pakastinosastoon.
Tärkeää Älä käytä apuna metallisia välineitä
ottaessasi jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
Kylmävaraajat
Pakastimen mukana tulee yksi tai usempia
kylmävaraajia. Sähkökatkon tai pakastimen
toimintahäiriön esiintyessä kylmävaraajat pi-
tävät pakastimen pitempään kylmänä pi-
dentäen näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.
Viinipullojen sijoittaminen
Lämpötila on säädettävissä välille +6 ja +16
°C.
Tämä osasto soveltuu puna- tai valkoviinien
pitkäaikaiseen säilyttämiseen ja kypsyttämi-
seen.
Aseta pullot kyljelleen, jotta korkit eivät kui-
vu.
Säilytä viini pimeässä. Ovi on kaksinkertais-
ta himmennettyä UV-suojattua lasia, joka
suojaa viiniä valolta, mikäli kaappi on sijoi-
tettu valoisaan paikkaan.
Älä kytke laitteeseen valoa turhan usein tai
kovin pitkäksi ajaksi. Viini säilyy paremmin
pimeässä.
Käsittele pulloja varovasti, jotta viini ei pääse
liikkumaan pullossa.
Noudata viinin valmistajan antamia ohjeita ja
suosituksia viinin säilyttämisen, säilytysajan
ja optimilämpötilan suhteen.
Ilmankierto
Älä peitä hyllyjä suojaavalla materiaalilla, ku-
ten paperilla, pahvilla tai muovilla, joka voi
estää ilmankierron hyllyjen läpi.
17
Älä aseta pulloja kiinni takaseinään, jotta il-
mankierto takaseinän ja pullojen välissä ei
esty.
Säilytysohjeita
Viinin säilytysaika riippuu viinin iästä, rypä-
leistä, alkoholipitoisuudesta sekä viinin fruk-
toosi- ja tanniinipitoisuudesta. Tarkista viin
ostaessasi, onko viini jo kypsytetty vai para-
neeko se ajan kuluessa.
Viinikaapin hyllyt
Poista hyllyt puhdistusta varten.
Hyllyt voidaan asettaa kaltevaan asentoon
ohjainten väliin varmistaen, että pienimmät
tapit on työnnetty kunnolla ylempien ohjain-
ten koloihin ja hyllyn etuosa on tuettu tuke-
vasti etummaisen ohjaimen päälle.
Puuhyllyjen säätäminen:
Lyhyt hylly voidaan asettaa ylhäällä sijaitse-
vien kahden lyhyen ohjaimen varaan.
Pitkä hylly voidaan asettaa keskitasolla si-
jaitsevien kolmen pitkän ohjaimen varaan ja
kallistaa alhaalla sijaitsevan viimeisen lyhyen
ohjaimen ja hyllyn tukirakenteen varaan.
Aseta hyllyn tukirakenne osaston alaosaan.
Aseta hyllyn tukirakenteen päälle vain pitkiä
hyllyjä.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Energiansäästövinkkejä
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaa-
pin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi
käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen
muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä
tässä tapauksessa lämpötilan säädin kor-
keampaan lämpötilaan automaattisen su-
latuksen käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
Pakastaaksesi arvokilven ilmoittaman
maksimimäärän elintarvikkeita paina
FROSTMATIC -painiketta 24 tuntia ennen
pakastusta, tai pienempien ruokamäärien
kohdalla 4 - 6 tuntia aikaisemmin. Merkki-
valo syttyy.
FROSTMATIC -painiketta ei tarvitse pai-
naa pieniä ruokamääriä pakastettaessa.
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pa-
kastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsema-
si määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pak-
kaa muovipusseihin mahdollisimman il-
matiiviisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvik-
keiden säilytysaikaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakasti-
mesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kyl-
mävammoja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
18
Tarkista, että kaupasta ostamasi pakas-
teet on säilytetty oikein.
Laita pakasteet pakastelokeroon mahdol-
lisimman nopeasti ostoksilla käynnin jäl-
keen.
Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä
ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen puhdistus- ja huoltotöiden
aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiili-
vetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täy-
tön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu
huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhet-
ta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita
tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamises-
sa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pin-
toja ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat
lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjal-
la. Tämä toimenpide parantaa laitteen suori-
tuskykyä ja säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet si-
sältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoit-
taa laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen
ulkopintojen puhdistuksessa on suositelta-
vaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitis-
kiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu auto-
maattisesti jääkaappiosaston höyrystimestä
aina kompressorin pysähtyessä. Sulatusve-
si valuu tyhjennysaukosta laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kau-
kaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Pakastimen sulattaminen
Tämän mallin pakastinosasto on huurtuma-
tonta tyyppiä. Se tarkoittaa, että laitteen toi-
miessa huurretta ei keräänny laitteen sisä-
pinnoille tai ruokatarvikkeiden päälle.
Huurretta ei synny, koska automaattisesti
valvottu puhallin kierrättää koko ajan kylmää
ilmaa pakastinosaston sisällä.
Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite sekä
kaikki sen varusteet.
19
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle
ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elin-
tarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Varoitus! Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole
mainittu tässä käyttöohjeessa, on an-
nettava ammattitaitoisen sähköasenta-
jan suoritettaviksi.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan.
Valo ei syty.
Virta on katkaistu laitteesta. Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pis-
torasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasi-
aan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pisto-
rasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan
jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo ei syty. Lamppu on valmiustilassa. Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut. Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Kompressori käy jatku-
vasti.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulke-
minen".
Ovea on avattu liian usein. Älä pidä ovea auki pitempään kuin
on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin asetat
ruoat laitteeseen.
Huoneen lämpötila on liian kor-
kea.
Laske huoneen lämpötilaa.
Laitteen lämpötila on
liian alhainen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila on
liian korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Laitteeseen on lisätty paljon ruo-
kia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruo-
kia yhdellä kertaa.
Jääkaapin lämpötila on
liian korkea.
Laitteen kylmän ilman kierto ei
toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Tuotteet ovat liian lähellä toisi-
aan.
Järjestä tuotteet siten, että kylmä
ilma pääsee kiertämään niiden vä-
lissä.
Ylä- tai alaneliö näkyy
lämpötilanäytössä.
On tapahtunut lämpötilan mit-
tausvirhe.
Ota yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä
pitää elintarvikkeet kylminä, mutta
lämpötilaa ei voi säätää).
20
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
DEMO tulee näkyviin
näyttöön.
Laite on esitystilassa. (DEMO). Paina valopainiketta noin 10 se-
kunnin ajan, kunnes kuulet pitkän
äänimerkin ja näyttö sammuu ly-
hyeksi ajaksi: laite käynnistyy ja
toimii normaalisti.
Lampun vaihtaminen
Jääkaapissa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota yh-
teyttä huoltoliikkeeseen.
Oven sulkeminen
1.
Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.
ASENNUS
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet
oman turvallisuutesi ja laitteen
asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi, ennen kuin aloitat
laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Varoitus! Jos poistat käytöstä vanhan
laitteen, jonka ovi on varustettu lukolla
tai salvalla, riko lukko, jotta pikkulapset
eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään.
Tärkeää Pistokkeen on oltava helposti
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mai-
nittua ilmastoluokkaa:
Ilmasto-
luokka
Ympäristön lämpötila
SN +10 °C – 32 °C
N +16 °C – 32 °C
Ilmasto-
luokka
Ympäristön lämpötila
ST +16 °C – 38 °C
T +16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasi-
aan. Virtajohdon pistoke on varustettu maa-
doituskoskettimella. Jos pistorasia, johon
laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yh-
teys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen maadoitusliitti-
meen voimassa olevien määräysten mukai-
sesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahin-
goista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita
ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direk-
tiivejä.
TEKNISET TIEDOT
Asennustilan mitat
Korkeus 1855 mm
Leveys 545 mm
Syvyys 575 mm
Käyttöönottoaika 25 h
Jännite 230-240 V
Taajuus 50 Hz
21
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle,
vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokil-
peen ja energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
22
/

Muilla kielillä