Aeg-Electrolux SKS38200F0 Ohjekirja

Brändi
Aeg-Electrolux
Kategoria
toys
Malli
SKS38200F0
Tyyppi
Ohjekirja
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta.
Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille
huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne
kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan
säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen
lisävarusteiden lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä
keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä,
erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg-electrolux.com/shop
15
SISÄLLYS
17 Turvallisuusohjeet
19 Käyttö
20 Ensimmäinen käyttökerta
20 Päivittäinen käyttö
21 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
22 Hoito ja puhdistus
24 Käyttöhäiriöt
26 Tekniset tiedot
26 Asennus
27 Ympäristönsuojelu
Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen
asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään
16 Sisällys
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla ta-
valla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä
on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistami-
seksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat ai-
heutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemat-
tomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudes-
taan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtu-
misvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti
(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voi-
daan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousiluki-
tus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten
loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO
Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tä-
män käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusväli-
neen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät
ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävälli-
nen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen
ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
Turvallisuusohjeet
17
tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen lait-
teeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai
sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huolto-
liike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen ta-
kana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on help-
po irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä ai-
heuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6.
Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus
4)
on irrotettu.
Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi ai-
heuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tämän laitteen hehkulamput
5)
ovat erityisiä lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneis-
sa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
Huolto ja puhdistus
Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvit-
taessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta
ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle.
Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
4) Mikäli varusteena.
5) Mikäli laitteessa on lamppu.
18 Turvallisuusohjeet
Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Nou-
data asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja ai-
heuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jäl-
keen.
Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon.
6)
Huoltopalvelu
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähkö-
asentajan tehtäväksi.
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten
varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaa-
leissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen.
Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, eri-
tyisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materi-
aalit ovat kierrätettäviä.
KÄYTTÖ
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon O.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
Lämpötilaa säädetään korkeammaksi kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetus-
arvoja kohti.
Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetus-
arvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
6) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä.
Käyttö 19
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
huoneen lämpötila
oven avaamistiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijaintipaikka.
Jos ympäristön lämpötila on korkea tai jos jääkaappi on hyvin täynnä, ja lämpötila on sää-
detty hyvin kylmäksi, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin takaseinään muodostuu
huurretta. Tässä tapauksessa lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpöti-
laan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varus-
teet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun.
Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla,
minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle
tasolle.
20 Ensimmäinen käyttökerta
Ovilokeroiden sijoittaminen
Mallissa on siirrettävissä oleva säilytyslaatikko, joka sijaitsee ovilokeron alla ja joka voi liukua
sivusuunnassa.
Oven ylä- ja alalokerot on helppo irrottaa perusteellista puhdistusta varten ja kiinnittää sen
jälkeen takaisin paikoilleen.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Normaalin toiminnan äänet
Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa
kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kom-
pressorista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luon-
nollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan säätimestä kuuluu vaimea nak-
sahdus. Tämä on normaalia.
Energiansäästövinkkejä
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin olles-
sa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpöti-
laan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nestei
Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 21
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ym-
pärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyl-
lylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laati-
koissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamatto-
mana.
HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorit-
taa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet lämpimällä vedellä ja natriumbikarbonaatilla (5 ml
puoleen litraan vettä).
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiil-
lotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jät-
tävät voimakkaan tuoksun.
Irrota kerran vuodessa laitteen alaosassa sijaitseva ilmanvaihtoritilä ja puhdista ilmakanavat
pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
HUOMIO
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyt-
tää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
22 Hoito ja puhdistus
Jääkaapin sulattaminen
P
F
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina
moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin ylä-
puolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Vihanneslaatikoiden alla oleva sulatusveden tyhjennysaukko (F) on tärkeää puhdistaa sään-
nöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa toimitet-
tua välinettä (P), joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Tuuletuskanavien puhdistaminen
1. Poista jalusta (1) ja sitten ilmanvaihtosä-
leikkö (2).
2. Puhdista ilmanvaihtosäleikkö.
3. Vedä ilmansuuntain (3) varovasti ulos ja
tarkista, että jäljelle ei ole jäänyt sulatus-
vettä.
4. Puhdista laitteen alaosa pölynimurilla.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen varusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
321
Hoito ja puhdistus 23
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintar-
vikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammat-
titaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Kodinkone ei toimi. Valo ei
syty.
Virta on katkaistu kodinkonees-
ta.
Kytke virta kodinkoneeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pis-
torasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Kodinkoneeseen ei tule virtaa.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan
jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo ei syty. Lamppu on valmiustilassa. Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut. Lue ohjeet kohdasta Lampun
vaihtaminen.
Kompressori käy jatkuvas-
ti.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven sulke-
minen.
Ovea on avattu liian usein. Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin laitat
ruoat jääkaappiin.
Huoneen lämpötila on liian kor-
kea.
Alenna huoneen lämpötilaa.
Vettä valuu jääkaapin ta-
kaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aika-
na takaseinässä oleva huurre su-
laa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin si-
sälle.
Veden tyhjennysaukko on tukos-
sa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden va-
lumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle. Ilmanohjaimessa on liikaa vettä. Puhdista ilmanohjain.
24 Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Jääkaapin lämpötila on
liian alhainen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Jääkaapin lämpötila on
liian korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oi-
kein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta Oven sulke-
minen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin laitat
ruoat jääkaappiin.
Laitteeseen on laitettu paljon
ruokia samalla kertaa.
Laita jääkaappiin vähemmän ruo-
kia yhdellä kertaa.
Kodinkoneen kylmän ilman kier-
to ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Lampun vaihtaminen
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota lampun suojuksen ruuvi.
3. Poista lampun suojus (katso kuvaa).
4. Vaihda käytetty lamppu saman tehoiseen
uuteen lamppuun, joka on tarkoitettu eri-
tyisesti kodinkoneisiin. (maksimiteho on
merkitty lampun suojaan).
5. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
6. Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
7. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
8. Avaa ovi. Tarkista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta Asennus.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliik-
keeseen.
Käyttöhäiriöt 25
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Korkeus 815 mm
Leveys 596 mm
Syvyys 550 mm
Jännite 230-240 V
Taajuus 50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toimin-
nan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta
parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määri-
tettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka Ympäristön lämpötila
SN +10 °C – 32 °C
N +16 °C – 32 °C
ST +16 °C – 38°C
T +16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taa-
juus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoi-
tuskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähkö-
asentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa ole-
vien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei
ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
26 Tekniset tiedot
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
Ympäristönsuojelu
27
/