BaByliss ST250E Käyttö ohjeet

Kategoria
Hair straighteners
Tyyppi
Käyttö ohjeet
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
SVENSKA
Щипцы для укладки волос
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на
товаре
ST250E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUKSANVISNING
VARNING! Se noga till att apparatens heta ytor inte
kommer i kontakt med huden, särskilt öron, ögon,
ansikte och hals.
VARNING! Vidrör inte apparatens heta plattor eller
metalldelar medan de är varma.
Se till att håret är torrt och genomkammat för att
avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är
klara för styling.
Tryck på knappen för att starta apparaten.
Välj en temperatur som passar din hårtyp genom att
trycka på knappen tills önskad temperaturinställning
har valts. Indikatorlampan blinkar tills den önskade
värmeinställningen har nåtts. När temperaturen har
uppnåtts lyser lampan kontinuerligt.
Placera en hårslinga mellan plattorna, nära rötterna.
Håll håret i ett fast grepp mellan plattorna och för
plattorna längs med håret, från rötter till toppar.
• Upprepa för alla hårslingor.
Vänta tills håret svalnat innan du kammar igenom det.
Stäng av apparaten efter användning genom att trycka
och hålla ned knappen tills apparaten stängs av och
dra sedan ur kontakten.
• Låt enheten svalna innan du ställer undan den.
Temperaturinställningar
Använd den lägre temperaturinställningen om du
har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den
högre temperaturinställningen om du har tjockt hår.
Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första
användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur
används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen
och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.
Följ temperaturvägledningen nedan:
Grön = 180 °C
Gul = 200 °C
Röd = 230 °C
Automatisk avstängning
Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet.
Om apparaten är påslagen mer än 60 minuter åt gången
stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda
apparaten därefter behöver du bara slå på strömmen igen.
Värmeskyddande matta
Denna apparat levereras med en värmeskyddande matta
som används under och efter stylingen. Lägg inte denna
apparat på värmekänsliga ytor under användningen, inte
ens om den ligger på värmemattan.
Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten.
Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan
och låt den svalna helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll
för barn eftersom det tar era minuter innan den svalnar.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa
skick:
Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den
löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
• Dra alltid ur kontakten efter användning.
ST250E
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια
της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το
δέρμα, ιδιαίτερα τα αυτιά, τα μάτια, το πρόσωπο και
τον λαιμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τις πλάκες ή τα
μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.
Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε
τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες
για το φορμάρισμα.
Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Για να επιλέξετε μια ρύθμιση θερμότητας κατάλληλη για
τον τύπο των μαλλιών σας, πατήστε το κουμπί μέχρι
να οριστεί η επιθυμητή ρύθμιση θερμότητας. Η φωτεινή
ένδειξη αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή
ρύθμιση θερμότητας. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η
φωτεινή ένδειξη παραμένει σταθερά αναμμένη.
Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος,
κοντά στη ρίζα.
Κρατήστε σταθερά τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες
ισιώματος και μετακινήστε τις πλάκες προς τα κάτω σε
όλο το μήκος των μαλλιών, από τη ρίζα έως τις άκρες.
• Επαναλάβετε για κάθε τούφα μαλλιών.
Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν να τα χτενίσετε.
Μετά τη χρήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή και αποσυνδέστε
τη.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
αποθήκευση.
Ρυθμίσεις θερμότητας
Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπάζ
ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση
θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή τρίχα,
χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας και
ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά
την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε
την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών
σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε
τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις
θερμοκρασίας:
Πράσινο = 180°C
Κίτρινο = 200°C
Κόκκινο = 230°C
Αυτόματη απενεργοποίηση
Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης
απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 60 λεπτά
συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό
το χρονικό διάστημα, απλώς ενεργοποιήστε την ξανά.
Χαλάκι προστασίας από τη θερμότητα
Με τη συσκευή αυτή παρέχεται ένα χαλάκι προστασίας
από τη θερμότητα για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά
το χτένισμα. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε αυτή
τη συσκευή σε θερμοευαίσθητες επιφάνειες, ακόμα
και αν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό χαλάκι που
περιλαμβάνεται.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη
συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό
χαλάκι που περιλαμβάνεται και αφήστε τη να κρυώσει
εντελώς. Να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά,
καθώς παραμένει ζεστή για αρκετή ώρα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της
συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα,
για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
ST250E
Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.
VOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch
spotřebiče nepřišel do přímého kontaktu s kůží,
především v oblasti uší, očí, obličeje a krku.
UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se horkých ploten nebo
kovových částí spotřebiče.
Dbejte na to, aby byly vlasy suché a pročesejte je, aby
nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly
připravené k úpravě.
Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko označené jako
.
Pro nastavení teploty, která je vhodná pro váš typ
vlasů, stisknutím tlačítka nastavte požadovanou
teplotu. Indikátor bude blikat, dokud nebude dosaženo
požadované teploty. Jakmile se spotřebič zahřeje na
požadovanou teplotu, zůstane indikátor svítit.
Část vlasů umístěte mezi žehlicí plotny blízko ke
kořínkům.
Držte vlasy pevně mezi žehlicími plotnami a klouzejte
vlasy od kořínků ke konečkům.
Stejný postup opakujte s každým pramenem vlasů.
• Před pročesáním nechte vlasy vychladnout.
Po použití stiskněte a držte tlačítko , dokud se spotřebič
nevypne, a vypojte jej ze zásuvky.
• Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
Nastavení ohřevu
Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy,
použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou
teplotu. Při prvním použitím se doporučuje vždy provést
test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů.
Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte,
dokud nedocílíte požadovaného výsledku.
Níže naleznete průvodce nastavením teploty:
Zelená = 180 °C
Žlutá = 200 °C
Červená = 230 °C
Automatické vypnutí
Tento spotřebič má pro zvýšení bezpečnosti funkci
automatického vypnutí. Pokud je spotřebič nepřetržitě
zapnutý déle než 60 minut, automaticky se vypne. Pokud
chcete spotřebič i po této době dále používat, jednoduše
zapněte napájení.
Teplu odolná podložka
Součástí tohoto spotřebiče je i teplu odolná podložka,
kterou můžete používat během nebo po úpravě vlasů.
Zapnutý přístroj během používání nepokládejte na
povrch citlivý na teplo, ani pokud používáte teplu odolnou
podložku.
Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
Spotřebič okamžitě zabalte do teplu odolné podložky a
nechte jej zcela vychladnout. Uchovávejte jej mimo dosah
dětí, protože zůstane horký ještě několik minut.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
postupujte podle kroků níže:
Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.
Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš
napnutý.
• Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
ST250E
Les sikkerhetsinstruksjonene først.
BRUK AV APPARATET
ADVARSEL! Vær forsiktig for å unngå at apparatets
varme overater kommer i direkte kontakt med
huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.
ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller
metalldelene når apparatet er varmt.
Sørg for at håret er tørt, og gre håret for å løse opp oker.
Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.
Trykk på knappen for å slå apparatet på.
For å velge en varmeinnstilling som passer din hårtype,
trykk på ’-knappen til ønsket temperatur har blitt
valgt. Indikatorlyset vil blinke til ønsket varmeinnstilling
er nådd. Når temperaturen er nådd, lyser indikatorlyset
permanent.
Plasser en seksjon med hår mellom retteplatene og nær
hårrøttene.
Hold håret fast mellom retteplatene, og la tangen gli
nedover hårets lengde fra rot til tupp.
• Gjenta for hver seksjon av håret.
• La håret kjøle seg ned før det gres ut.
Etter bruk, trykk og hold -knappen til apparatet slås av
og koble fra.
• La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.
Varmeinnstillinger
Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den
lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du bruke
høy varmeinnstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en
test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes
på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk
temperaturen til du oppnår ønsket resultat.
Nedenfor nner du en veiledning for
temperaturinnstillingene:
Grønn = 180 °C
Gul = 200 °C
Rød = 230 °C
Automatisk avstenging
Dette apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon for
ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på sammenhengende
i over 60 minutter, vil det automatisk slås av. Hvis du vil
fortsette å bruke apparatet etter dette, kan du slå det på
igjen.
Varmebeskyttelsesmatte
Dette apparatet leveres med en varmebeskyttelsesmatte
for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke
plassere dette apparatet på en ate som ikke tåler varme,
selv om du bruker matten som følger med.
Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut støpselet.
Legg apparatet øyeblikkelig på matten som følger med,
og la det kjøles helt ned. Sørg for at det er utenfor barns
rekkevidde, da apparatet vil være varmt i ere minutter.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
nedenfor:
Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett
opp.
• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
Trekk alltid ut kontakten etter bruk.
ST250E
Először olvassa el a biztonsági utasításokat!
HASZNÁLAT
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró
borítása ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a
fülre, szemre, arcra és nyakra.
FIGYELEM! Ne érjen a készülék forró lapjaihoz és
fémrészeihez.
Győződjön meg arról, hogy a haja már megszáradt, és
kifésülte belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a
hajformázás megkezdéséhez.
Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához.
A hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítás
kiválasztásához nyomja le a gombot a kívánt fokozat
eléréséig. A jelzőfény a kívánt hőmérséklet-beállítás
eléréséig villog. Ha a készülék elérte a megfelelő
hőmérsékletet, a jelzőfény folyamatosan világít.
Helyezzen egy hajtincset az egyenesítőlapok közé, a
hajtő közelében.
Tartsa erősen a hajat az egyenesítőlapok között, és húzza
le az eszközt a hajtincs mentén, a hajtőtől indulva a
hajvégek felé.
• Ismételje ezt meg minden tinccsel.
• Hagyja a haját lehűlni, mielőtt átfésüli.
Használat után nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot, míg a készülék ki nem kapcsol, majd húzza ki
a csatlakozóból.
• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
Hőmérséklet-beállítások
Ha Önnek sérülékeny, vékonyszálú, szőkített vagy
festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet.
Vastagszálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet
használja. Javasoljuk, hogy mindig végezzen egy tesztet
az első használat előtt annak biztosítása érdekében,
hogy a hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítást
használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje
a hőmérsékletet a kívánt hatás eléréséig.
Az alábbi hőmérséklet-beállítások közül választhat:
Zöld = 180°C
Sárga = 200°C
Piros = 230°C
Automatikus kikapcsolás
Ezt az eszközt a fokozott biztonság érdekében automatikus
kikapcsolási funkcióval látták el. Ha az eszköz több mint 60
percen át folyamatosan bekapcsolt állapotban van, akkor
automatikusan kikapcsol. Ha tovább szeretné használni a
készüléket, egyszerűen kapcsolja be ismét.
Hőálló alátét
A készülékhez hőálló alátét tartozik a formázás alatti és
utáni használathoz. A készülék használata során soha
ne helyezze azt hőre érzékeny felületre, még a mellékelt
hőálló alátét használata mellett sem.
Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból a
készüléket. Azonnal csomagolja bele a készüléket a hőálló
alátétbe, és hagyja teljesen lehűlni. Továbbra is tartsa a
készüléket gyermekektől távol, mivel használat után még
percekig forró marad.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa
be az alábbi lépéseket:
Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje
össze a készülék mellett.
Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati
csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból használat után.
ST250E
Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
технике безопасности.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ! Тщательно избегайте
непосредственного контакта горячей поверхности
прибора с кожей, в особенности это относится к
ушам, глазам, лицу и шее.
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к горячим пластинам
или металлическим частям прибора, пока они не
остынут.
Убедитесь, что волосы сухие, и тщательно расчешите
их для устранения спутанных прядей. Для укладки
разделите волосы на пряди.
• Нажмите кнопку для включения прибора.
Для установки подходящей для вашего типа волос
температуры нажимайте на кнопку , пока не будет
выбран нужный температурный режим. Индикатор
будет мигать до достижения требуемой температуры.
После достижения нужной температуры индикатор
будет гореть, не мигая.
Отделите прядь волос и поместите ее между
выпрямляющими пластинами, как можно ближе к
корням волос.
Крепко удерживая волосы между выпрямляющими
пластинами, ведите вниз по всей длине волос от
корней до кончиков.
• Повторите для каждой пряди волос.
Подождите, пока волосы остынут, прежде чем
расчесать их.
После использования нажмите и удерживайте
нажатой кнопку , пока прибор не выключится, и
выдерните вилку из розетки.
• Перед тем как убрать прибор, дайте ему остыть.
Регулировка температуры
Если у вас тонкие, ломкие, окрашенные или
осветленные волосы, используйте более низкую
температуру. Для густых волос используйте более
высокую температуру. Рекомендуется протестировать
прибор перед первоначальным использованием,
чтобы выбрать температуру, подходящую для вашего
типа волос. Начните с низких температурных режимов
и повышайте температуру, пока не будет достигнут
нужный результат.
Далее вы найдете справочную информацию о
температурных режимах прибора:
Зеленый цвет = 180°C
Желтый цвет = 200°C
Красный цвет = 230°C
Автоматическое выключение
Данный прибор имеет функцию автоматического
выключения для дополнительной безопасности. Если
прибор остается включенным непрерывно в течение
более 60 минут, он выключится автоматически. Если
вы хотите продолжать использовать прибор и далее,
просто вновь включите прибор в сеть.
Термостойкий коврик
Этот прибор поставляется с термостойким ковриком
для использования во время и после укладки волос.
Во время использования не оставляйте этот прибор на
поверхности, чувствительной к нагреванию, даже если
вы используете термостойкий коврик.
После использования выключите прибор и выдерните
вилку из розетки. Затем немедленно оберните прибор
имеющимся теплоизоляционным ковриком и дайте
ему полностью остыть. Держите прибор вне пределов
досягаемости детей, т.к. он будет оставаться горячим в
течение нескольких минут.
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для продления срока службы прибора следуйте
приведенным ниже инструкциям:
Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо
этого сверните его свободными петлями и положите
рядом с прибором.
При использовании прибора не натягивайте провод
питания.
Всегда выключайте прибор из розетки после
использования.
ST250E
Lue turvaohjeet ensin.
KÄYTTÖ
VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa
kosketusta ihon kanssa, erityisesti korvien, silmien,
kasvojen ja kaulan kanssa.
VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin tai
metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.
Varmista, että hiukset ovat kuivat ja takut on poistettu
kampaamalla hiukset kauttaaltaan. Jaa hiukset osioihin,
jotka ovat valmiit muotoiluun.
• Käynnistä laite painamalla -painiketta.
Valitse hiustyypillesi sopiva lämpöasetus painamalla
-painiketta, kunnes haluttu lämpöasetus on valittu.
Merkkivalo vilkkuu, kunnes haluttu lämpöasetus on
saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkkivalo jää
palamaan kiinteästi.
Aseta hiusosio suoristuslevyjen väliin lähelle hiusjuuria.
Pidä hiukset tiukasti suoristuslevyjen välissä ja liu’uta
levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.
Toista sama kaikille hiusosioille.
Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen kampaamista.
Käytön jälkeen paina -painiketta ja pidä sitä painettuna,
kunnes laite sammuu, ja kytke laite irti verkkovirrasta.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
Lämpöasetukset
Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi ovat
hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on
paksut hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On
suositeltavaa tehdä aina käyttötesti ensimmäisen käytön
aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyypille sopivaa
lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja
nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi
lopputuloksen.
Alla näet lämpöasetusoppaan:
Vihreä = 180 °C
Keltainen = 200 °C
Punainen = 230 °C
Automaattinen sammutus
Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen
sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti
yli 60 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat
jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytke vain virta
takaisin päälle.
Lämpöalusta
Laitteen mukana toimitetaan lämpöalusta, jota käytetään
hiusten muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä aseta laitetta
käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käyttäisit
mukana toimitettavaa lämpöalustaa.
Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.
Kiedo laite välittömästi mukana toimitettavaan
lämpöalustaan ja anna laitteen jäähtyä. Pidä laite kaukana
lasten ulottuvilta, sillä se on kuuma usean minuutin ajan
käytön jälkeen.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto
löysästi laitteen viereen.
Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten
sen johto kiristyy liikaa.
• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
ST250E
Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA
OSTRZEŻENIE! nie dotykaj rozgrzanej powierzchni
urządzenia – uważaj, by nie miała styczności z uszami,
oczami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek ani
metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.
Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane.
Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.
Naciśnij przycisk z oznaczeniem , aby włącz
urządzenie.
Aby wybrać ustawienie temperatury odpowiednie do
danego rodzaju włosów, naciskaj przycisk . Kontrolka
będzie migać, dopóki urządzenie nie osiągnie ustawionej
temperatury. Gdy urządzenie osiągnie wybraną
temperaturę, kontrolka przestanie migać.
Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami prostującymi
tuż przy nasadzie.
Trzymając włosy ściśle między płytkami prostującymi,
przesuwaj urządzenie wzdłuż włosów od nasady po
końcówki.
• Powtórz tę czynność na każdym paśmie włosów.
• Przed rozczesaniem odczekaj, aż włosy ostygną.
o użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłącz
urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka.
• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.
Ustawienia temperatury
Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane
włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku
grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca
się przeprowadzenie testu pierwszego użycia w celu
upewnienia się, że wybrano temperaturę odpowiednią do
typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i zwiększaj
temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
Zielony = 180°C
Żółty = 200°C
Czerwony = 230°C
Automatyczne wyłączanie
W celach bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone
w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłączy się
automatycznie, jeżeli będzie włączone w trybie ciągłym
przez ponad 60 minut. Jeżeli po upływie tego czasu nadal
chcesz korzystać z urządzenia, wystarczy włączyć je z
powrotem.
Izolująca mata termoodporna
Do zestawu dołączona jest izolująca mata termoodporna
do stosowania w trakcie i po stylizacji. Podczas używania
urządzenia nie kładź go na powierzchni wrażliwej na
ciepło, nawet jeśli używasz dołączonej do zestawu maty
termoodpornej.
Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka
elektrycznego. Natychmiast zawiń urządzenie w
dołączoną do zestawu matę termoodporną i pozostaw
je do całkowitego wystygnięcia. Urządzenie musi być
w dalszym ciągu umieszczone poza zasięgiem dzieci,
ponieważ będzie gorące jeszcze przez kilka minut.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy
stosować się do następujących zasad:
Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwiń go luźno
z boku.
Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas
używania urządzenia.
Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka
elektrycznego.
ST250E
Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
NASIL KULLANILIR
UYARI! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle kulaklar,
gözler, yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan
temas etmemesine dikkat edin.
UYARI! Cihaz sıcakken sıcak levhalara veya metal
parçalara dokunmayın.
Saçın kuru olduğundan ve tarayarak dolaşıklıkları
açtığınızdan emin olun. Saçınızı şekil vermek üzere
kısımlara ayırın.
• Cihazı açmak için düğmesine basın.
Saç tipinize uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için istediğiniz
sıcaklık ayarı seçilene kadar düğmesine basın. Cihaz,
istenen sıcaklık ayarına ulaşana kadar gösterge ışığı yanıp
söner. Cihaz, sıcaklık ayarına ulaştığında gösterge ışığı
sabit duruma geçer.
Saçınızın bir kısmını ayırarak köklere yakın bir şekilde
düzleştirici levhaların arasına yerleştirin.
Saçınızı düzleştirici levhaların arasında sıkıca tutun ve
cihazı saç boyunca kökten uca doğru kaydırın.
• Saçlarınızın tamamı için bu işlemi tekrarlayın.
• Saçı taramadan önce soğumasını bekleyin.
Kullandıktan sonra, cihaz kapanana kadar düğmesini
basılı tutun ve cihazın şini prizden çekin.
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
Isı Ayarları
Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı saçlarınız varsa düşük
ısı ayarını kullanın. Saçlarınız kalınsa yüksek ısı ayarını
kullanın. Saç tipinize uygun sıcaklığı kullandığınızdan
emin olmanız için ilk kullanımda bir deneme yapmanız
önerilir. En düşük ayardan başlayın ve istediğiniz sonuca
ulaşana kadar sıcaklığı artırın.
Aşağıda sıcaklık ayarlarıyla ilgili bir kılavuz vardır:
Yeşil = 180°C
Sarı = 200°C
Kırmızı = 230°C
Otomatik Kapanma
Bu cihazda ekstra güvenlik amaçlı otomatik kapanma
özelliği vardır. Eğer cihaz 60 dakikadan uzun süre devamlı
açık kalırsa otomatik olarak kapanır. Bu süre geçtikten
sonra cihazı kullanmaya devam etmek isterseniz cihazı
tekrar açmanız yeterlidir.
Sıcaklık Koruma Matı
Bu cihaz yanında şekillendirme sırasında ve sonrasında
kullanabileceğiniz bir sıcaklık koruma matı ile gelir.
Kullanım sırasında, verilen sıcaklık matını kullanıyor
olsanız bile bu cihazı ısıya duyarlı olan yüzeylere koymayın.
Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve prizden çekin.
Ardından cihazı hemen sıcaklık matına sarın ve tamamen
soğumasını bekleyin. Birkaç dakika daha sıcak kalacağı için
cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutmaya devam
edin.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki
adımları takip edin:
Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu,
cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi etrafına sarın.
• Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
• Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss ST250E Käyttö ohjeet

Kategoria
Hair straighteners
Tyyppi
Käyttö ohjeet