Skil 2322MA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
cordless combi drills
Malli
2322MA
Tyyppi
Ohjekirja
31
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeidennoudattamisenlaiminlyöntisaattaa
johtaasähköiskuun,tulipaloonja/taivakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten.Turvallisuusohjeissakäytetty
käsite“sähkötyökalu”käsittääverkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja(verkkojohdolla)jaakkukäyttöisiä
sähkötyökaluja(ilmanverkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikanepäjärjestystaivalaisemattomattyöalueet
voivatjohtaatapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä.Sähkötyökalumuodostaakipinöitä,jotka
saattavatsytyttääpölyntaihöyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi.Voitmenettäälaitteesihallinnan,
huomiosi suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa.Alkuperäisessäkunnossa
olevatpistotulpatjasopivatpistorasiatvähentävät
sähköiskunvaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja.Sähköiskun
vaarakasvaa,joskehosionmaadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Vedentunkeutuminensähkötyökalun
sisäänkasvattaasähköiskunriskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdotkasvattavatsähköiskunvaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöönsoveltuvanjatkojohdonkäyttöpienentää
sähköiskunvaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa.Maavuotokatkaisijankäyttö
vähentääsähköiskunvaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena.Hetkentarkkaamattomuussähkötyökalua
käytettäessä,saattaajohtaavakavaan
loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisensuojavarustuksenkäyttö,kuten
pölynaamarin,luistamattomienturvakenkien,
suojakypäräntaikuulonsuojaimien,riippuen
sähkötyökalunlajistajakäyttötavasta,vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä.Joskannatsähkötyökaluasormi
käynnistyskytkimellätaikytketsähkötyökalun
pistotulpanpistorasiaan,käynnistyskytkimenollessa
käyntiasennossa,altistatitsesionnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun.Työkalutaiavain,joka
sijaitseelaitteenpyörivässäosassa,saattaajohtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta.Tätenvoit
paremminhallitasähkötyökaluaodottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista.Väljätvaatteet,
korutjapitkäthiuksetvoivattakertualiikkuviinosiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla.Pölynimulaitteistonkäyttö
vähentääpölynaiheuttamiavaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua.Sopivaasähkötyökalua
käyttäentyöskenteletparemminjavarmemmin
tehoalueella,jollesähkötyökaluontarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä.Sähkötyökalu,jotaei
enäävoidakäynnistääjapysäyttää
käynnistyskytkimellä,onvaarallinenjasetäytyykorjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi.Nämäturvatoimenpiteetpienentävät
sähkötyökaluntahattomankäynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalutovatvaarallisia,josniitäkäyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna
korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monentapaturmansyytlöytyväthuonostihuolletuista
laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetutleikkaustyökalut,joidenleikkausreunatovat
teräviä,eivättartuhelpostikiinnijaniitäonhelpompi
hallita.
32
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalunkäyttömuuhunkuinsillemäärättyyn
käyttöön,saattaajohtaavaarallisiintilanteisiin.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ
JA HOITO
a) Lataa akku vain valmistajan määräämässä
latauslaitteessa.Latauslaite,jokasoveltuu
määrätyntyyppiselleakulle,saattaamuodostaa
tulipalovaaranerilaistaakkualadattaessa.
b) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun
akunkäyttösaattaajohtaaloukkaantumiseenja
tulipaloon.
c) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten
paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat oikosulkea akun koskettimet.
Akkukoskettimienvälinenoikosulkusaattaaaiheuttaa
palovammojataijohtaatulipaloon.
d) Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa
nestettä, jota ei tule koskettaa. Jos nestettä
vahingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta
vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän
lisäksi lääkärin apua.Akustavuotavanestesaattaa
aiheuttaaärsytystäjapalovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Tätenvarmistat,että
sähkötyökalusäilyyturvallisena.
AKKURUUVINVÄÄNTIMEN/-PORAKONEEN
TURVALLISUUSOHJEET
• Vältävaarallisetvahingot,jotkavoivataiheutua
nauloista,ruuveistataimuistaaineistatyöstettävässä
materiaalissa; poista ne ennen työskentelyn aloittamista
• Tarkistaaina,ettäsyöttöjänniteonsamakuin
latauslaitteennimilaatanosoittamajännite
• Joshuomaatsähköisentaimekaanisenvian,sammuta
kone heti tai irrota latauslaite ajaksi pistorasiasta
• SKILpystyytakaamaantyökalunmoitteettoman
toiminnanvain,kunkäytetäänoikeitatarvikkeita,jotka
ovatsaatavanaSKIL-myyntiliikkeestä
• Käytävaintarvikkeita,joidensallittukierroslukuon
vähintäänyhtäsuurikuinlaitteensuurin
tyhjäkäyntikierrosluku
• Työkalua/latauslaiteeioletarkoitettuhenkilöiden
käyttöön(mukaanlukienlapset),joidenfyysinen,
sensorinentaihenkinenvireysonrajoittunuttaijoillaei
olekokemustataitietämystä,elleiheidän
turvallisuudestaanvastaavahenkilöoleantanutheille
ohjaustataikoulutustatyökalun/latauslaittettakäytössä
• Varmista,etteivätlapsetleikilaitteella/latauslaitteella
• Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeenkiinnitettytyöstettäväkappalepysyy
tukevamminpaikoillaankuinkäsinpidettäessä)
• Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu tai
ruuvi saattaisi osua piilossa olevaan sähköjohtoon
tai sähkötyökalun omaan sähköjohtoon (kosketus
jännitteiseenjohtoonvoisaattaasähkötyökalun
metalliosatjännitteisiksijajohtaasähköiskuun)
• Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen (kosketus
sähköjohtoonsaattaajohtaatulipaloonjasähköiskuun;
kaasuputkenvahingoittaminensaattaajohtaa
räjähdykseen;vesijohtoontunkeutuminenaiheuttaa
aineellistavahinkoataisaattaajohtaasähköiskuun)
• Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetäänkarsinogeenisena)
• Materiaaleista,kutenlyijypitoinenmaali,jotkutpuulajit,
mineraalitjametalli,tulevapölyvoiollavahingollista
(kosketuksiinjoutuminenpölynkanssataisensisään
hengittäminenvoiaiheuttaakäyttäjälletai
sivustakatsojilleallergiareaktioitaja/taihengitysvaivoja);
käytä pölynaamaria ja työskentele
pölynpoistolaitteen kanssa, kun sellainen on
liitettävissä
• Tietyntyyppisetpölytonluokiteltukarsinogeenisiksi
(kutentammi-japyökkipöly)erityisestipuunkäsittelyyn
käytettävienlisäaineidenyhteydessä;käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
• Noudatamaakohtaisiapölyynliittyviäsääntöjä
• Varmista,ettäkytkinB2onkeskellä(lukitus)
asennossa,ennenkuinsuoritatsäätöjä,vaihdat
tarvikkeitataisiirrätkoneenvarastoitavaksi
LATAAMINEN/AKKU
• Lataaakkuvainkoneenmukanatoimitetulla
latauslaitteella
• Äläkoskelatauslaitteessaoleviareleitä
• Suojelekonettasi/latauslaitetta/akkuasateelta
• Älälataaakkuakosteissataimärissäolosuhteissa
• Säilytäkonettasi/latauslaitetta/akkuapaikoissa,joissa
lämpötilaeinouseyli40°C,eikälaskealle0°C
• Äläkäytävahingoittunuttalatauslaitetta;vaantoimitase
SKIL-keskushuoltoontarkastettavaksi
• Älakäytälatauslaitetta,kunjohtotaipistokeon
vioittunut;johtojapistokeolisihetivaihdettava
SKIL-keskushuollossa
• Äläkäytävahingoittunuttaakkua,vaanvaihdase
välittömasti
• Äläpuraitselatauslaitettataiakkua
• Älälataaladattavaksisoveltumattomiaakkujatällälaturilla
LATURISSA/AKUSSA SYMBOLIEN SELITYKSET
3 Luekäyttöohjeetennenkäyttöä
4 Käytälaturiavainsisätiloissa
5 Kaksoiseristys(eitarvitamaajohtoa)
6
Älähävitälatauslaitettatavallisenkotitalousjätteenmukana
7 Älähävitäakkuatavallisenkotitalousjätteenmukana
33
KÄYTTÖ
• Akunlataus8
- uusien koneiden akku ei ole ladattu
- yhdistälatauslaitteenpistokevirtalähteeseen(vihreä
valoGsyttyyilmoittaen,ettävirtaonkytketty
latauslaitteeseen)
- aseta akku latauslaitteeseen
- punainenvaloHvilkkuuilmoittaen,ettäakkulatautuu
- noin1tunninkuluttuaakkuontäysinladattuja
punainenvaloHsyttyyvilkkumisenjälkeenjapalaa
jatkuvasti,jolloinlatauslaitekytkeytyyautomaattisesti
säilytyslataukselle
- jospunainenvaloHalkaavilkkuanopeasti,akkuon
puhdistettavataivaihdettava
! irrota akku latauslaitteesta sen jälkeen kun lataus
on valmis pidentääksesi akun käyttöikää
TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA:
- lataamisenaikanaakkuvoituntualämpimältä,kun
sitäkosketellaan;tämäonnormaaliaeikämerkki
mistäänongelmasta
- varmista,ettäakkuonpuhdasjakuiva,ennenkuin
asetat sen latauslaitteeseen
- älälataaalle0°C:ntaiyli45°C:nlämpötiloissa;akun
jalatauslaitevaurioituvatsiitä
- äläirrotaakkuakoneenkäydessä
! uusi tai kauan käyttämättä ollut akku saavuttaa
täyden tehonsa vasta n. 5 lataus-purkausjakson
jälkeen
- älälataaakkuauudelleenmuutamanminuutinkäytön
jälkeen;tämäsaattaavähentääkäyttöikääjaakun
tehoa
- josonodotettavissa,ettätyökaluaeikäytetäpitkään
aikaan,onparastairrottaalatauslaitevirtalähteestä
• Käynnistys/pysäytys9
• Nopeudensäätötasaistakäynnistystävarten0
• Pyörintäsuunnanvaihto!
- jossäätöäeioleoikeinasetettuvasen/oikea
-asentoon,kytkintäA2eivoikäynnistää
! muuta pyörintäsuuntaa vain kun työkalu on täysin
pysäytettynä
• Kärkienvaihto@
! älä käytä kärkiä, joiden varsi on vahingoittunut
! käytä vain teräviä kärkiä
• Vääntömomentinsäätö(VariTorque)#
- rajoittaaistukanvääntömomenttia(19eri
säätömahdollisuutta)
- ruuviakiinnittäessäsikoetaensinVariTorque-
säädintäasennolla1,koetasenjälkeenseuraavia
asentoja,kunnestoivottusyvyysonsaavutettu
• Mekaaninenvaihteenvalinta$
- asetavalitsinEhaluamaasikierrosluvunasentoon
! käytä vaihteenvalitsinta kun kone pyörii hiljaa
1=SUURITEHO
- suurivääntömomentti
- ruuvinvääntöönjaisojenreikienporaukseen
- kierteitykseen
2=SUUREMPINOPEUS
- alhaisempivääntömomentti
- pienien reikien poraukseen
• Koneenpitäminenjaohjaaminen%
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
- pidäilmanvaihto-aukkojaJ2peittämättöminä
- äläpainatyökalualiianvoimakkaasti;vaananna
työkaluntehdätyöpuolestasi
VINKKEJÄ
• Porattaessarautametalleja
- poraaensinpienempiesireikäjajatkasitten
isommallaterällä
- voiteleporanteräajoittainöljyllä
• Kunruuviväännetäänlähellepuunreunaa,pitääporata
esireikäruuviavarten,jottaestetäänpuunhalkeaminen
• Jottalaitteestasaataisiinmahdollisimmansuurihyöty,
ruuviaonpainettavatasaisesti,varsinkinruuvia
irrotettaessa
• Väännettäessäruuvejakovaanpuuhuntulisiensin
porataesireikä
HOITO / HUOLTO
• Pidäkoneesijalatauslaitepuhtaana
- puhdistalatauslaitteenvirtanavatalkoholillatai
kosketinkärkienpuhdistukseentarkoitetulla
puhdistusaineella
! irrota latauslaite aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
• Jossähkötyökalussa/latauslaitteessa,huolellisesta
valmistuksestajakoestusmenettelystähuolimatta
esiintyyvikaa,tuleekorjausantaaSKILsopimushuollon
tehtäväksi
- toimitatyökalutailatauslaitesitäosiinpurkamatta
lähimpäänSKIL-huoltoon(osoitteetjatyökalun
huoltokaavaovattarjollaweb-osoitteessa
www.skilmasters.com)ostotodistemukaanliitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
• Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana(koskeevain
EU-maita)
- vanhojasähkö-jaelektroniikkalaitteitakoskevan
EU-direktiivin2002/96/ETYjasenmaakohtaisten
sovellustenmukaisestikäytetytsähkötyökaluton
toimitettavaongelmajätteenkeräyspisteeseenja
ohjattavaympäristöystävälliseenkierrätykseen
- symboli 6muistuttaatästä,kunkäytöstäpoisto
tulee ajankohtaiseksi
• Akkuaeisaajättääluontooneikäheittääpoisnormaalin
kotitalousjätteentapaan(symboli7muistuttaatästä,
kunkäytöstäpoistotuleeajankohtaiseksi)
! poistaessasi akun käytöstä peitä plus- ja
miinusnapa sähköteipillä oikosulun estämiseksi
34
-VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
• Todistammetätenjavastaammeyksinsiitä,ettätämä
tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojenvaatimustenmukainenEN
60335,EN61000,EN60745,EN55014,seuraavien
sääntöjenmukaisesti2006/95/EY,2004/108/EY,
2006/42/EY
• Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE),4825BDBreda,NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.12.2010
MELU/TÄRINÄ
• MitattunaEN60745mukaantyökalunmelutasoon
<70dB(A)(keskihajonta:3dB)jatärinänvoimakkuus
<2,5m/s²(käsi-käsivarsimetodi;epävarmuus
K=1,5m/s²)
• TärinäsäteilytasoonmitattustandardinEN60745
mukaisenstandarditestinmukaisesti;sitävoidaan
käyttääverrattaessayhtälaitettatoiseensekä
alustavanatärinällealtistumisenarvionakäytettäessä
laitettamanituissakäyttötarkoituksissa
- laitteenkäyttöerikäyttötarkoituksiintaierilaistentai
huonostiylläpidettyjenlisälaitteidenkanssavoilisätä
merkittävästialtistumistasoa
- laitteenollessasammuksissataikunseonkäynnissä,
muttasilläeitehdätyötä,altistumistasovoiolla
huomattavastipienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
E
Taladradora/
atornilladora sin cable 2322/2422
INTRODUCCIÓN
• Estaherramientahasidoproyectadaparataladraren
madera,metal,cerámicaymaterialessintéticos;las
herramientasconcontrolelectrónicodelavelocidady
de giro a derecha e izquierda son también adecuadas
para atornillar y tallar roscas
• Leayconserveestemanualdeinstrucciones3
CARACTERISTICAS TECNICAS
Pardegiromáx.enuniónatornilladarígidasegúnISO
5393 : 44 Nm (2322) / 48 Nm (2422)
ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA 2
A Interruptorparaencendido/apagadoycontroldevelocidad
B Interruptorparainvertirladireccióndegiro
C Portabrocassinllave
D Anillopararegulacióndelpardeapriete
E Selectordevelocidad
F Cargador
G Luzdecargaverde
H Luz de carga roja
J Ranurasdeventilación
SEGURIDAD
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
¡ATENCIÓN! Lea íntegramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las
advertenciasdepeligroeinstruccionessiguientes,ellopuede
ocasionarunadescargaeléctrica,unincendioy/olesióngrave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas. El término “herramienta eléctrica”
empleadoenlassiguientesadvertenciasdepeligroserefierea
herramientaseléctricasdeconexiónalared(concabledered)
yaherramientaseléctricasaccionadasporacumulador(osea,
sin cable de red).
1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO
a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de trabajo.
Eldesordenounailuminacióndecienteenlasáreasde
trabajopuedenprovocaraccidentes.
b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosión, en el que se encuentren
combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las
herramientas eléctricas producen chispas que pueden
llegarainamarlosmaterialesenpolvoovapores.
c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de
su área de trabajo al emplear la herramienta
eléctrica.Unadistracciónlepuedehacerperderel
control sobre la herramienta.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) El enchufe de la herramienta debe corresponder a la
toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas dotadas con una toma
de tierra.Losenchufessinmodicaradecuadosalas
respectivastomasdecorrientereducenelriesgodeuna
descarga eléctrica.
b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a
tierra como tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una
descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto
con tomas de tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o
a condiciones de humedad. Existe el peligro de recibir
unadescargaeléctricasipenetranlíquidosenla
herramienta.
d) No utilice el cable de red para transportar o colgar
la herramienta, ni tire de él para sacar el enchufe de
la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o
piezas móviles. Los cables de red dañados o
enredadospuedenprovocarunadescargaeléctrica.
/

Tämä käsikirja soveltuu myös