EINHELL GE-CH 1846 Li Kit (1x2,0Ah) Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
GE-CH 1846 Li Kit (1x2,0Ah)
Tyyppi
Ohjekirja
GE-CH 1846 Li Kit
GE-CH 1846 Li Kit
Art.-Nr.: 34.106.42 I.-Nr.: 11037
Art.-Nr.: 34.106.83 I.-Nr.: 11027
7
D Originalbetriebsanleitung
Akku-Heckenschere
GB Original operating instructions
Cordless hedge trimmer
F Mode d’emploi d’origine
Taille-haies a accumulateur
I Istruzioni per l’uso originali
Cesoie per siepi a batteria
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-hækkeklipper
S Original-bruksanvisning
Batteridriven häcksax
NL Originele handleiding
Accuheggenschaar
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akkukäyttöiset pensassakset
SLO Originalna navodila za uporabo
Baterijske škarje za živo mejo
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 1Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 1 22.09.2017 09:59:4922.09.2017 09:59:49
FIN
- 69 -
Sisällysluettelo
1. Turvallisuusmääräykset
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
3. Määräysten mukainen käyttö
4. Tekniset tiedot
5. Ennen käyttöönottoa
6. Käyttö
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
9. Häiriöt
10. Latauslaitteen näyttö
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 69Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 69 22.09.2017 10:00:3222.09.2017 10:00:32
FIN
- 70 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Laitteessa olevan ohjekilven selostus (katso
kuvaa 3)
1: Varoitus!
2: Suojattava kosteudelta!
3: Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa!
4: Käytä silmäsuojuksia ja kuulosuojuksia!
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1/2)
1. Teräkisko
2. Kädensuojus
3. Ohjauskahva kytkentäpainikkeella
4. Kahva kytkentäpainikkeella
5. Latauslaite
6. Akku
7. Teräkiskon suojus
8. Töytäisysuojus
9. Akun lukitus
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Pensassakset
Teräkiskon suojus
Akku (ei kuulu tuotenumeron 34.106.42 toi-
mitukseen)
Latauslaite (ei kuulu tuotenumeron 34.106.42
toimitukseen)
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Näitä pensassaksia voidaan käyttää pensasaito-
jen, pensaiden ja vesaikkojen leikkaamiseen.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 70Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 70 22.09.2017 10:00:3222.09.2017 10:00:32
FIN
- 71 -
4. Tekniset tiedot
Teräkiskon pituus .................................... 520 mm
Leikkauspituus ....................................... 460 mm
Hammasväli ............................................. 15 mm
Leikkauksia/minuutti .................................... 2200
Latausaika ........................................... n. 40 min.
Äänen painetaso L
pA
...............................64,8 dB
Äänen tehotaso L
WA
.................................84,8 dB
Mittausepätarkkuus K ..................................3 dB
Akku ....................................18 V d. c. / 2000 mAh
.............................(optional 18 V d.c. / 1500 mAh)
.............................(optional 18 V d.c. / 3000 mAh)
.............................(optional 18 V d.c. / 4000 mAh)
.............................(optional 18 V d.c. / 5200 mAh)
Tärinä a
hv
.............................................. 2,5 m/s
2
Mittausepätarkkuus K ...............................1,5 dB
Paino ..........................................................2,0 kg
Latauslaite
Verkkojännite .................... 200-250 V ~ 50-60 Hz
Antojännite/-virta .................. 21 V vaihtovirta /3 A
Koneen melunpäästö saattaa ylittää arvon 85
dB(A). Tässä tapauksessa tarvitaan käyttäjää
koskevia meluntorjuntatoimenpiteitä. Melunpää-
stöt on mitattu standardin EN 60745-1 mukaan.
Kahvasta lähtevän tärinän arvo on mitattu stan-
dardin EN 60745-1 mukaan.
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normite-
tun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyöka-
lua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuk-
sen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
5. Ennen käyttöönottoa
5.1. Akun asennus (kuva 4)
Paina akun lukitusnäppäintä kuten kuvasta 4
näkyy ja työnnä akku sille tarkoitettuun akunpi-
dikkeeseen. Kun akku on kuvan 1 esittämässä
asennossa, tulee tarkkailla, että lukitusnäppäin
napsahtaa kiinni! Akun poisottaminen tehdään
päinvastaisessa järjestyksessä!
5.2 Akun lataaminen (kuva 5)
1. Ota akkusarja laitteesta pois. Paina tätä var-
ten sivulla olevaa lukitusnäppäintä (kuva 2/
kohta 9).
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkko-
jännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojän-
nitettä. Työnnä latauslaitteen verkkopistoke
(5) pistorasiaan. Vihreä valodiodi alkaa vilk-
kua.
3. Työnnä akku (6) latauslaitteeseen (5).
4. Kohdasta „Latauslaitteen näyttö“ löydät tau-
lukon, josta selviävät latauslaitteen valodiodi-
näytön merkitykset.
Latauksen aikana akku saattaa lämmetä hieman.
Tämä on kuitenkin normaalia.
Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja
tarkasta,
onko pistorasiassa verkkojännite
ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhtey-
dessä latauslaitteeseen.
Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu,
pyydämme toimittamaan
latauslaitteen
sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
Jotta akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman
pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Lataa-
minen on joka tapauksessa tarpeen, kun huo-
maat akku-pensassakset tehon heikkenevän. Älä
koskaan anna akkusarjan tyhjentyä täysin. Tästä
seuraa akkusarjan vahingoittuminen!
Akun tehonnäyttö (kuva 6)
Paina akun tehonnäytön katkaisinta (kohta A).
Akun tehonnäyttö (kohta B) ilmoittaa akun la-
taustilan 3 LED:in avulla.
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 71Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 71 22.09.2017 10:00:3222.09.2017 10:00:32
FIN
- 72 -
Kaikki 3 LED:iä palavat:
Akku on ladattu täyteen.
2 tai 1 LED(:iä) palaa:
Akussa on vielä riittävästi tehoa.
1 LED vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.
Kaikki LED:it vilkkuvat:
Akku on tyhjentynyt aivan täysin ja vahingoittunut.
Viallista akkua ei saa enää käyttää eikä ladata!
6. Käyttö
Päälle-/pois-kytkentä.
Pensassakset on varustettu kaksin käsin toimen-
nettavalla turvakatkaisimella. Se toimii vain silloin,
kun yhdellä kädellä painetaan ohjauskahvassa
olevaa kytkentäpainiketta (kuva 1/kohta 3) ja
toisella kädellä samanaikaisesti kahvassa ole-
vaa katkaisinta (kuva 1/ kohta 4). Jos yksi näistä
katkaisimista päästetään irti, niin leikkausterät
pysähtyvät. Ota tässä huomioon myös leikkauste-
rien jälkikäynti.
Työskentelyohjeita
Pensasaitojen lisäksi pensassaksia voi myös
käyttää pensaiden ja pensaikkojen leikkaami-
seen.
Parhaan leikkaustuloksen saat, kun pensas-
saksia kuljetetaan niin, että terän hampaat on
suunnattu n. 15° kulmassa pensasaitaa kohti
(katso kuvaa 7).
Kaksiteräiset, vastakkaisiin suuntiin liikkuvat
leikkausterät mahdollistavat leikkaamisen
molempiin suuntiin (katso kuvaa 8).
Tasaisen pensasaidan yläreunan aikaansaa-
miseksi suosittelemme, että pingotat suunta-
nuoraksi langan pensasaidan reunaa pitkin.
Sen yläpuolelle kasvavat oksat leikataan pois
(katso kuvaa 9).
Pensasaidan sivupinnat leikataan kaarimaisin
liikkein alhaalta ylöspäin (katso kuvaa 10).
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Ennen pensassaksien poispanoa ja puhdistusta
sammuta laite ja vedä akku pois.
7.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
Poista suojakupuun kertyneet jätteet harjalla
7.2 Huolto
Jotta leikkaustulos on aina mahdollisimman
hyvä, tulee terät puhdistaa ja voidella säänn-
öllisin väliajoin. Poista likakertymät harjalla ja
levitä pinnalle ohut öljykalvo (kuva 11).
Laitteen sisällä ei ole muita huoltoa tarvitsevia
osia.
Säilyttämistä varten voit ripustaa pensas-
sakset töytäisysuojassa olevasta porareiästä
(kuva 12) teräkiskon suojuksen kera naulaan,
ruuviin tai muuhun sellaiseen.
7.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
Laitteen tyyppi
Laitteen tuotenumero
Laitteen tunnusnumero
Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoit-
teesta www.isc-gmbh.info
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 72Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 72 22.09.2017 10:00:3222.09.2017 10:00:32
FIN
- 73 -
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
9. Häiriöt
Laite ei käy:
Tarkasta, onko akku ladattu ja toimiiko latauslaite.
Mikäli laite ei toimi, vaikka se saa jännitettä, niin
se tulee lähettää ilmoitettuun teknisen asiakaspal-
velun osoitteeseen.
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 73Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 73 22.09.2017 10:00:3222.09.2017 10:00:32
FIN
- 74 -
10. Latauslaitteen näyttö
Näytön tila
Merkitys ja toimenpiteet
Punainen
valodiodi
Vihreä valo-
diodi
Pois Vilkkuu Käyttövalmiustila
Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslai
teessa ei ole akkua
Palaa Pois Lataaminen
Latauslaite lataa akun pikalatauksella.
Pois Palaa Akku on ladattu 85 % täyteen ja valmis käyttöön.
(Latauksen kesto 1,5 Ah:n akku: 30 minuuttia)
(Latauksen kesto 2,0 Ah:n akku: 40 minuuttia)
(Latauksen kesto 3,0 Ah:n akku: 60 minuuttia)
(Latauksen kesto 4,0 Ah:n akku: 80 minuuttia)
(Latauksen kesto 5,2 Ah:n akku: 130 minuuttia)
Sen jälkeen laite kytkeytyy hellävaraiseen lataukseen, kunnes akku on
ladattu täyteen.
(Latauksen kesto kaikkiaan 1,5 Ah:n akku: n. 40 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 2,0 Ah:n akku: n. 50 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 3,0 Ah:n akku: n. 75 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 4,0 Ah:n akku: n. 100 minuuttia)
(Latauksen kesto kaikkiaan 5,2 Ah:n akku: n. 140 minuuttia)
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.
Vilkkuu Vilkkuu Sovitettu lataaminen
Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.
Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen
kestää pitempään kuin 1 tunnin. Mahdollisia syitä ovat:
- Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan tai tyhjentyneen akun tyh-
jentäminen on jatkunut (tyhjentyminen kokonaan)
- Akun lämpötila ei ole ihannealueella 25°C ja 45°C välillä.
Toimenpide:
Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimat-
ta ladata edelleen.
Vilkkuu Vilkkuu Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.
Palaa Palaa Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kyl-
mä (alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n.
20°C).
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 74Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 74 22.09.2017 10:00:3222.09.2017 10:00:32
FIN
- 75 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 75Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 75 22.09.2017 10:00:3222.09.2017 10:00:32
FIN
- 76 -
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Teränohjain, Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat* Terät
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 76Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 76 22.09.2017 10:00:3222.09.2017 10:00:32
FIN
- 77 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritus-
vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää en-
nen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uu-
delleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähe-
tettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipy-
mättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 77Anl_GE_CH_1846_Li_SPK7.indb 77 22.09.2017 10:00:3222.09.2017 10:00:32
/

Tämä käsikirja soveltuu myös