EINHELL TE-BS 8540 E Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
power sanders
Malli
TE-BS 8540 E
Tyyppi
Ohjekirja
TE-BS 8540 E
Art.-Nr.: 44.662.30 I.-Nr.: 11057
9
D Originalbetriebsanleitung
Bandschleifer
GB Original operating instructions
Belt Sander
F Instructions d’origine
Ponceuse à ruban
I Istruzioni per l’uso originali
Levigatrice a nastro
DK/ Original betjeningsvejledning
N Båndpudser
S Original-bruksanvisning
Bandslip
CZ Originální návod k obsluze
Pásová bruska
SK Originálny návod na obsluhu
Pásová brúska
NL Originele handleiding
Bandschuurmachine
E Manual de instrucciones original
Lijadora de banda
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Nauhahiomakone
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Ленточная шлифовальная
машина
SLO Originalna navodila za uporabo
Tra čni brusilnik
H Eredeti használati utasítás
Szalagköszörűgép
RO Instrucţiuni de utilizare originale
Polizor de banc cu bandă
GR Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Ταινιολειαντήρας
Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 1Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 1 30.08.2017 17:29:1830.08.2017 17:29:18
FIN
- 87 -
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä ter-
veydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 87Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 87 30.08.2017 17:30:1330.08.2017 17:30:13
FIN
- 88 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1/2)
1. Tukikahvan säätöruuvi
2. Tukikahva
3. Nauhannopeuden säätöpyörä
4. Lukitusnuppi
5. Päälle-/pois-katkaisin
6. Pölypussin liitäntä
7. Liikkuvan hiomanauhansuojuksen painonappi
8. Hiomanauhan hienosäätö
9. Liikkuva hiomanauhansuojus
10. Voimansiirtorullat
11. Hiomalaatta
12. Hiomanauhan kiristysvipu
13. Hiomanauha
14. Pölysäiliö
15. Pölynimusovitin
16. Kahva
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Nauhahiomakone on tarkoitettu puun, metallin,
muovin ja vastaavanlaisten työstöaineiden hionta-
an käyttämällä tarkoitukseen sopivaa hiomanau-
haa.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 88Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 88 30.08.2017 17:30:1330.08.2017 17:30:13
FIN
- 89 -
4. Tekniset tiedot
Verkkojännite: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Virranotto: ........................................... 850 wattia
Nauhan nopeus: .......................... 300-400 m/min
Hiomanauhan koko: ........................75 x 533 mm
Suojaluokka: ................................................. II/
Paino: .........................................................3,2 kg
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso L
pA
............................. 88 dB(A)
Mittausvirhe K
pA
............................................3 dB
Äänen tehotaso L
WA
............................... 99 dB(A)
Mittausvirhe K
WA
...........................................3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukai-
sesti.
Kahva
Tärinänpäästöarvo a
h
2,5 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Tukikahva
Tärinänpäästöarvo a
h
2,5 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normite-
tun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyöka-
lua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuk-
sen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun raken-
teesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-
suojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo-
suojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-
käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Varoitus!
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
5.1 Pölyn poistoimu
5.1.1 Pölynimusovittimen asennus
(kuva 3/nro 15)
Työnnä pölynimusovitin (15) pölyn poistoimulii-
täntään (6).
Sitten voit liittää pölynimusovittimeen (15) tarko-
itukseen sopivan pölynimurin (a) (pölynimuri ei
kuulu toimitukseen).
Täten saavutat parhaan mahdollisen imutuloksen
työstökappaleesta pois.
Tarkasta, että osat on liitetty hyvin toisiinsa.
Huomio! Poistoimuun käytetyn pölynimurin tulee
olla sovelias imemään käytettyä materiaalia.
5.1.2 Pölysäiliön asennus (kuva 4/nro 14)
Työnnä pölysäiliö (14) pölyn poistoimuliitäntään
(6). Ota pölysäiliö pois päinvastaisessa järjestyk-
sessä.
Pölyn poistoimu tapahtuu suoraan hiomanauhan
yläpuolelta pölysäiliöön.
Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 89Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 89 30.08.2017 17:30:1330.08.2017 17:30:13
FIN
- 90 -
Huomio!
Pölysäiliön tai pölynimusovittimen kautta tapah-
tuva pölyn poistoimu on terveydellisistä syistä
ehdottoman välttämätöntä!
5.2 Tukikahvan asennon muuttaminen
(kuva 5/nro 2)
Löysennä ruuvia (1) ja säädä tukikahva (2) sen
sinulle parhaiten sopivaan asentoon. Lukitse
tukikahva (2) tähän asentoon kiristämällä ruuvi
(1) jälleen.
5.3 Hiomanauhan vaihto (kuvat 6-7/nro 13)
Vedä kiristysvipua (12) ulospäin hiomanau-
han löysentämiseksi.
Vedä loppuunkulunut hiomanauha voimansi-
irtorullilta pois.
Työnnä uusi hiomanauha voimansiirtorullille.
Huolehdi siitä, että hiomanauhan kulkusuunta
(hiomanauhan sisäpuolella olevat nuolet) on
sama kuin nauhahiomakoneen kullkusuunta
(taemman voimansiirtorullan yläpuolella oleva
nuoli).
Paina kiristysvipua (12) taaksepäin hioma-
nauhan kiristämiseksi.
5.4 Nauhankulun säätö (kuva 8/nro 8)
Pidä nauhahiomakonetta paikallaan niin, että
hiomalevy on ylöspäin.
Käynnistä nauhahiomakone.
Kääntämällä säätöruuvia (8) tulee säätää
nauhankulku niin, että hiomanauha kulkee
molempien voimansiirtorullien keskikohdalla.
5.5 Liikkuva hiomanauhansuojus
(kuvat 9-10/nro 9)
Huomio!
Liikkuvan hiomanauhansuojuksen saa kääntää
ylös vain kun painonappi (7) on painettuna.
Paina painonuppi (7) sisään ja käännä sama-
naikaisesti suojus (9) ylös.
Päästä painonappi irti.
Suojus lukittuu raja-asemaansa.
Kun haluat kääntää suojuksen takaisin alas,
paina painonuppia (7) uudelleen. Suojuksen
voi nyt kääntää alas.
6. Käyttöönotto
6.1 Käynnistys / sammutus (kuva 11)
Käynnistys:
Paina käyttökatkaisin (5) sisään.
Jatkuva käyttö:
varmista katkaisin (5) lukitusnupilla (4)
Sammutus:
Paina käyttökatkaisin (5) lyhyesti sisään.
Konetta voidaan käyttää nykäyskäytöllä tai jatku-
vasti.
6.2 Nauhannopeuden säätö (kuva 12/nro 3)
Kääntämällä säätöpyörää (3) voit valita nauhan-
nopeuden ennakolta.
PLUS-suunta:
nauhan nopeus suurenee
MIINUS-suunta:
nauhan nopeus pienenee
6.3 Käyttöohjeita
Varoitus! Älä pidä työstettävää työkappaletta
vain kädessäsi. Varmista työstökappale joko va-
kaalla alustalla tai ruuvipenkkiä käyttämällä.
Anna nauhahiomakoneen päästä käyntiin,
ennen kuin asetat sen työstökappaleeseen.
Älä sammuta nauhahiomakonetta, jos hioma-
nauha koskettaa vielä työstökappaleeseen.
Pitele nauhahiomakonetta käytön aikana aina
molemmin käsin.
Hio puuta aina syiden suuntaan.
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Vaara!
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pä-
tevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 90Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 90 30.08.2017 17:30:1330.08.2017 17:30:13
FIN
- 91 -
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain säh-
köalan ammattihenkilö.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvits-
evia osia.
8.4 Varaosa- ja lisävarustetilaus:
Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:
laitteen tyyppi
laitteen tuotenumero
laitteen tunnusnumero
tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivus-
tosta www.isc-gmbh.info
Vinkki: Hyvän työtuloksen
saamiseksi suosittelemme
:n korkealaatuisia va-
rusteita! www.kwb.eu
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauk-
sissaan.
Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 91Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 91 30.08.2017 17:30:1330.08.2017 17:30:13
FIN
- 92 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 92Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 92 30.08.2017 17:30:1430.08.2017 17:30:14
FIN
- 93 -
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Kiilahihna, Hiiliharjat
Käyttömateriaali / käyttöosat* Hiomapaperi
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 93Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 93 30.08.2017 17:30:1430.08.2017 17:30:14
FIN
- 94 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritus-
vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää en-
nen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uu-
delleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähe-
tettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipy-
mättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 94Anl_TE_BS_8540_E_SPK9.indb 94 30.08.2017 17:30:1430.08.2017 17:30:14
/