Skil 5055MA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
circular saws
Malli
5055MA
Tyyppi
Ohjekirja
39
- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet
eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en
vesentlig økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner
ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde
hendene varme og organisere arbeidsmåten din
VEDLIKEHOLD / SERVICE
Hold alltid verktøyet og kabelen ren (spesielt
ventilasjonshullene)
! dra ut støpselet før rengjøring
Rengjør sagblad straks etter bruk (spesielt for kvae og lim)
Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte,
må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted
for SKIL-elektroverktøy
- send verktøyet i montert tilstand sammen med
kjøpebevis til forhandleren eller nærmeste SKIL
servicesenter (adresser liksom service diagram av
verktøyet fi nner du på www.skileurope.com)
MILJØ
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i
husholdningsavfallet (kun for EU-land)
- i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som
ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres
til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg
- symbolet @ er påtrykt som en påminnelse når
utskiftning er nødvendig
FIN
Käsipyörösaha 5055
ESITTELY
Koneet on tarkoitettu pituus- ja poikittaissahauksiin
puuhun kiinteällä alustalla, suoralla sahausjäljellä ja
jiirikulmalla 45° asti; vastaavia sahanteriä käyttäen
voidaan sahata myös ei-rautametalleja,
kevytrakennusaineita ja muovia
Lue ja säilytä tämä ohjekirja 2
TEKNISET TIEDOT 1
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan,
huomiosi suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla.
Älä käytä mitään pistorasia-adaptereita
maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.
Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
40
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon, otat sen käteen tai kannat sitä.
Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan,
käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat
itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Täten voit paremmin hallita
sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää
käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjauttaa mahdolliset viat ennen
käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyvät
huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
KÄSIPYÖRÖSAHAN TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS
Pidä kädet poissa sahausalueelta ja terästä;
pidä toinen käsi etukahvalla (jos molemmat kädet
pitävät kiinni sahasta, terän ei ole mahdollista päästä
koskettamaan niitä)
Älä kurota työkappaleen alapuolelle (suojus ei pysty
suojaamaan sinua terältä työkappaleen alapuolella)
Säädä sahaussyvyys sahattavan materiaalin
paksuuden mukaiseksi (työkappaleen alapuolelta tulisi
näkyä enimmillään hampaan verran sahanterää)
Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta
kädessäsi tai jalkojen poikki (työkalu on tärkeää tukea
asianmukaisesti keholle aiheutuvien vaarojen, terän
kiinnitarttumisen tai kontrollin menettämisen
minimoimiseksi)
Pidä työkappaleesta kiinni sen eristetyistä
tartuntapinnoista suoritettaessa toimintaa, jossa
saha voi saada kontaktin kätkettyyn johtoon tai sen
omaan sähköjohtoon (kontakti jännitteiseen johtoon
saa myös työkalun paljastetut metalliosat jännitteisiksi
ja aiheuttavat sähköiskun käyttäjälle)
Kuituja pitkin sahattaessa käytä aina sahausohjainta
tai suorareunaista ohjainta (tämä parantaa sahauksen
tarkkuutta ja vähentää terän kiinnitarttumista)
Käytä teriä aina oikeankokoisilla ja -muotoisilla
jyrsintuurnan rei’illä (vinoneliö/pyöreä) (terät, jotka
eivät vastaa sahan kiinnityslaitteita, toimivat
epäkeskisesti aiheuttaen kontrollin menetyksen)
Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääriä terän
välirenkaita tai pultteja (terän välirenkaat ja pultti on
suunniteltu erityisesti sahaasi varten optimin
suoritustason ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi)
TAKAPOTKU – SYITÄ
Takapotku on äkillinen reaktio puristettuun,
kiinnitarttuneeseen tai väärin kohdistettuun sahanterään
nähden saaden aikaan kontrollin menettäneen sahan
nousun ylös ja ulos työkappaleesta kohti käyttäjää
Kun terä on puristettu tai kiinnitarttunut tiukasti
halkaisun sulkeutuessa, terä pysähtyy ja moottorin
reaktio ajaa laitteen nopeasti taaksepäin käyttäjää kohti
Jos terä vääntyy tai on kohdistettu väärin sahaukseen,
terän takareunassa olevat hampaat voivat pureutua
puun yläpintaan saaden aikaan terän nousun
halkaisusta ja hypähdyksen taaksepäin kohti käyttäjää
41
TAKAPOTKU – ESTOTOIMIA KÄYTTÄJÄN
TURVALLISUUDEN SUOJELEMISEKSI
Takapotkun aiheuttaa työkalun väärinkäyttö ja/tai väärät
toimintamenetelmät; se voidaan välttää ryhtymällä
seuraavassa kuvattuihin varotoimiin
Pidä kädensijasta/-sijoista tiukasti kiinni ja pidä
vartalosi ja käsivartesi asennossa, jossa voit
kontrolloida mahdollisesta takapotkusta aiheutuvaa
voimaa; pidä vartalosi sahanterälinjan jommalla
kummalla puolella, älä sahalinjan tasalla (mahdollinen
takapotku saattaa aiheuttaa sahan hyppäämisen
taaksepäin, mutta tämä on käyttäjän hallittavissa, mikäli
siihen varaudutaan ja laitteesta pidetään oikeaoppisesti
kiinni)
Kun terä on tartttunut kiinni tai kun sahaus
keskeytetään jostakin syystä, vapauta liipaisin ja
pidä saha liikkumattomana materiaalissa, kunnes
terä pysähtyy täysin; älä koskaan yritä poistaa sahaa
työkappaleesta tai vetää sahaa taaksepäin terän
liikkuessa, muuten voi aiheutua takapotku (tutki
tapausta ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin terän
kiinnitarttumisen aiheuttavan syyn eliminoimiseksi; vältä
sahausta nauloihin tai ruuveihin)
Kun saha käynnistetään uudelleen työkappaleeseen,
aseta terä keskelle halkaisua ja tarkista, että sahan
terät eivät ole kiinni materiaalissa (jos sahan terä on
tarttunut kiinni, se voi ponnahtaa ylös tai saada aikaan
takapotkun työkappaleesta saha
uudelleenkäynnistettäessä)
Tue suuret paneelit terän puristus- ja
takapotkuriskin minimoimiseksi (suuret paneelit
pyrkivät painumaan oman painonsa voimasta, tuet on
asetettava molemmille puolille paneelia sahauslinjan ja
paneelin reunan lähelle)
Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä
(teroittamattomat tai väärin asetetut terät aiheuttavat
kapean halkaisun seurauksena liialllinen kitka, terän
tartunta ja takapotku)
Terän syvyyden ja vinouden säädön lukitusvipujen on
oltavat tiukalla ja turvallisia ennen sahauksen
suorittamista (jos terän säätö muuttuu sahauksen aikana,
seurauksena voi olla kiinnitarttuminen ja takapotku)
Ole erityisen varovainen upotussahausta
suoritettaessa seiniin tai muihin päällysteiden
peittämiin alueisiin (sisääntyöntyvä terä voi osua
kohteisiin, jotka aiheuttavat takapotkun)
HUOMIO
Tarkista aina ennen käyttöä, että alasuojus on
suljettu kunnolla
Älä käytä sahaa, jos alasuojus ei liiku vapaasti eikä
sulkeudu välittömästi
Älä koskaan kiilaa tai sido alasuojusta “auki”-
asentoon
Jos saha pudotetaan vahingossa, alasuojus voi taipua;
vedä pistoke pistorasiasta, nosta alasuojus
kokoonvedettävää kahvaa käyttämällä ja varmista, että
se liikkuu esteettä eikä kosketa terää eikä muita osia
sahauskulmista ja syvyyksistä riippumatta
Tarkista alasuojuksen jousen toiminta; jos suojus ja
jousi eivät toimi kunnolla, ne on huollettava ennen
käyttöä (alasuojuksen toiminta voi hidastua
vaurioituneiden osien, tahmaisen lian tai lian
kerääntymisen johdosta)
Alasuojus on kokoonvedettävä manuaalisesti vain
erityissahauksia varten, kuten upotussahaus tai
sekasahaus; nosta alasuojus kokoonvedettävää
kahvaa käyttämällä ja alasuojus on vapautettava
heti kun terä syöttyy materiaaliin (kaikissa muissa
sahaustoimissa alasuojuos toimii automaattisesti)
Tarkista aina, että alasuojus peittää terän ennen
sahan asettamista työpenkille tai lattialle
(suojaamaton, liukuva terä saa sahan kulkemaan
taaksepäin ja sahaamaan kaiken sen tielle tulevan
materiaalin; muista, että terän pysähtyminen vie jonkin
aikaa kytkimen vapauttamisen jälkeen)
YLEISTÄ
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua
nauloista, ruuveista tai muista aineista työstettävässä
materiaalissa; poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen (kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun;
kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa
räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun)
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Jos saha juuttuu kiinni tai jos huomaat siinä sähköisen
tai mekaanisen vian, sulje se heti ja irrota pistotulppa
pistorasiasta
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään oikeita tarvikkeita,
jotka ovat saatavana SKIL-myyntiliikkeestä
Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on
vähintään yhtä suuri kuin laitteen suurin
tyhjäkäyntikierrosluku
Älä koskaan käytä konettasi ilman alkuperäisiä
suojavarusteita
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet
henkilöt
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; ja toimita
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
42
Tämä saha ei sovellu märkäsahaukseen
Sammutettuasi pyörösahasi älä koskaan pysäytä
sahanterää painamalla sitä siruttaissuunnassa
Älä koskaan käytä pikateräksestä tehtyjä sahanteriä
Älä käytä hionta- tai jyrsintälevyjä tämän koneen kanssa
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai
sivustakatsojille allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja);
käytä pölynaamaria ja työskentele
pölynpoistolaitteen kanssa, kun sellainen on
liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
Älä sahaa pieniä työkappaleita
Poista kaikki esteet sahauslinjan ylä- ja alapuolelta
ennen sahausta
Älä käytä sahaa pään yläpuolella
Käytä ainoastaan sahauspöytää, jossa on kytkin, joka
estää moottorin uudelleen käynnistymisen sähkökatkon
jälkeen
Käytä ainoastaan sahauspöytää, jossa on halkaisukiilaa
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
suoritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat tarviketta
KÄYTTÖ
• Sahanterän kiinnittäminen 3
! vedä pistoke pistorasiasta
- ota teränavain A pidikkeestä B
- paina karanlukituspainiketta C ja pidä sitä painettuna
samalla kun irrotat teräpultin D teränavaimella
! paina karanlukituspainiketta C vain sahan ollessa
pysähdyksissä
- vapauta karanlukituspainike C
- poista laippa E
- avaa alasuoja F vipusta G ja pidä siitä kiinni
kiinnittäessäsi terää niin että sahan hampailla
varustettu terä ja sahan terään merkitty nuoli
osoittavat samaan suuntaan kuin alasuojuksella oleva
nuoli
- vapauta alasuojus F
- kiinnitä laippa E
! varmista, että laippojen puristuspinnat H ovat
täysin puhtaat ja että ne osoittavat kohti terää
- paina karanlukituspainiketta C ja pidä sitä painettuna
samalla kun kiristät terän pulttia teränavaimella
1/8 kierroksen verran olemaan sormikireyttä
tiukemmalla (varmistaa, että saha ei vahingoitu silloin,
kun terään kohdistuu voimakas rasitus tai takapotku)
- vapauta karanlukituspainike C
Sahaussyvyyden asetus (0-55 mm) 4
- jotta saataisiin paras mahdollinen sahauslaatu,
sahanterä saa ulottua työkappaleen alapuolelle
korkeintaan 3 mm
- vapauta vivua J
- nosta/laske pohjalevyä K, kunnes haluamasi
sahaussyvyys näkyy asteikon osoittimella L
- kiristä vivua J
• Sahauskulman asetus (0-45°) 5
- vapauta nappia M
- kallista työkalua, kunnes haluamasi sahauskulman
näkyy asteikon osoittimella N
- kiristä nappia M
! kun sahataan viistoreunaa, sahaussyvyys ei
vastaa sahaussyyvyyden asteikolla näkyvää arvoa
90°:n sahauskulman tarkistus 5
- säädä ja kiristä pohjalevy K maksimisa-
haussyvyyteen 4
- säädä ja kiristä sahauskulma 0°:een
- tarkista terän ja pohjalevyn välinen 90°:n kulma
suorakulman avulla
- jos säätö on tarpeen, kallista ja kiristä pohjalevy 45°:
een ja taivuta uloketta P jakoavaimella
• Sahauslinjan osoitin Q 6
- ohjaa sahaa haluttua sahauslinjaa pitkin, joka on
merkitty työkappaleeseen
- käytä suoraa 0°:n ja viistoa 45°:n sahausta varten
vastaavaa osoitinlinjaa
- voit valita, jääkö jäteaines terän sisä- vai ulkopuolelle
! pohjalevyn leveän osan pitäisi sijaita
työkappaleen tuetun osan päällä
! sahauksen leveyden määrää terän hampaiden
leveys eikä terän rungon leveys
! suorita aina ensin koesahaus tarkistaaksesi
todellisen sahauslinjan
• Pölynimu
- liitä pölynimuri liitoskappaleeseen R 7
! varmista, että pölymurin letku ei pääse
häiritsemään alasuojaa eikä sahausta
- voidaan käyttää pölypussin kanssa (SKIL tarvikkeita
2610387402)
! älä käytä pölypussi/pölynimuria kun sahaat
metalleja
• Työkalun käyttö 7
- aseta pistotulppa pistorasiaan
- pidä aina lujasti yhdellä kädellä kahvasta S ja toisella
kädellä kahvasta T
- aseta saha työkappaleelle siten, että sen pohjalevyn
etusivu lepää työkappaleen päällä
! varmista, etteivät sahanterän hampaat ole
kosketuksissa työkappaleeseen
- käynnistä saha painamalla ensin nappia U
(= turvakytkin, jota ei voida lukita) ja sen jälkeen
vetämällä kytkimestä V
! koneen pitää käydä täysillä kierroksilla ennen
sahanterän kosketusta työstettävään
kappaleeseen
43
- alasuoja F avautuu automaattisesti, kun sahanterä
koskettaa työkappaletta (alasuoja avataan käsin
vivusta G vain erikoissahauksia, kuten esim.
upotussahausta, varten)
- älä yritä sahata väkisin; käytä kevyttä, jatkuvaa
painallusta
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
- kun työ on suoritettu, sulje saha kytkimestä V
! varmista, että terä on täysin pysähtynyt, ennen
kuin irrotat sen työkappaleesta
VINKKEJÄ
Käännä aina työkappaleen parempi puoli alaspäin, jotta
reunan repeäminen olisi mahdollisimman vähäistä
Käytä vain oikeantyyppisiä teräviä sahanteriä 8
- sahauksen laatu riippuu hammastuksen tiheydestä
- kovametallikärkiset terät pysyvät terävinä jopa
30 kertaa kauemmin kuin tavalliset sahanterät
• Sivuohjain W 9
- tarkkoihin sahauksiin työkappaleen reunan suunnassa
- voidaan kiinnittää pohjalevyn molemmille puolille
Sivuohjaimen säätö
- vapauta nappia X
- aseta haluamasi sahausleveys käyttämällä
suuntaisohjaimen asteikkoa (käytä sahauslinjan
osoitinta Q 0-arvon osoittimena)
- kiristä nappia X
• Upotussahaus 0
- aseta haluamasi sahaussyvyys
- kallista työkalua eteenpäin siten, että sahauslinjan
osoitin Q yhtyy haluamaasi sahauslinjaan, joka on
merkitty työkappaleeseen
- avaa alasuoja F vivusta G
- juuri ennen kuin terä uppoaa työkappaleeseen,
käynnistä saha ja laske alas asteittain sen takaosaa
käyttäen pohjalevyn etuosaa tukipisteenä
- laske sahaa asteittain alaspäin vieden sitä samalla
eteenpäin
- kun terä syöttyy materiaaliin, vapauta vivu G
! koneen pitää käydä täysillä kierroksilla ennen
sahanterän kosketusta työstettävään
kappaleeseen
! älä koskaan vedä sahaa taaksepäin
• Suurten levyjen sahaaminen !
- aseta levy ennen sahausta lattialle, pöydälle tai
työpenkkiin
! aseta sahaussyvyys siten, että sahaus tapahtuu
levyn läpi eikä osu sen tukialustaan
- jos sivuohjain ei salli halutun levyistä sahausta, kiinnitä
suora puupala työkappaleeseen ohjaimeksi niin, että
pohjalevyn oikea puoli tulee tätä ohjainta vasten
• Tärinätaso
Tämän ohjekirjan takana mainittu tärinäsäteilytaso on
mitattu standardin EN 60745 mukaisen standarditestin
mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä
laitetta toiseen sekä alustavana tärinälle altistumisen
arviona käytettäessä laitetta manituissa
käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
HOITO / HUOLTO
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilmanvaihtoreiät puhtaus)
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Puhdista sahanterä välittömästi käytön jälkeen
(erityisesti pihkasta ja liimasta)
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skileurope.com)
ostotodiste mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli @ muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto
tulee ajankohtaiseksi
E
Sierra circular 5055
INTRODUCCIÓN
Esta herramienta ha sido proyectada para efectuar
cortes longitudinales y transversales rectos y con un
ángulo de inglete hasta 45° en madera; al emplear las
hojas de sierra correspondientes pueden aserrarse
también materiales no férricos, materiales de
construcción ligeros y materiales sintéticos
Lea y conserve este manual de instrucciones 2
CARACTERISTICAS TECNICAS 1
141
CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following
standards or standardized documents: EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC,
2004/108/EC, 98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC (from Dec. 29, 2009 on).
NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is 93 dB(A) and the sound power
level 104 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration < 2.5 m/s
2
(hand-arm method; uncertainty K = 1.5 m/s
2
).
Technical file at: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les
normes ou documents normalisés suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux réglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE,
98/37/CE (jusqu’au 28.12.2009), 2006/42/CE (à partir du 29.12.2009).
BRUIT/VIBRATION Mesuré selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 93 dB(A) et le niveau de la puissance
sonore 104 dB(A) (déviation standard: 3 dB), et la vibration < 2,5 m/s
2
(méthode main-bras; incertitude K = 1,5 m/s
2
).
Dossier technique auprès de: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG,
2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28.12.2009), 2006/42/EG (ab 29.12.2009).
GERÄUSCH/VIBRATION Gemessen gemäß EN 60 745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes 93 dB(A) und der Schal-
leistungspegel 104 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration < 2,5 m/s
2
(Hand-Arm Methode; unsicherheit K = 1,5 m/s
2
).
Technische Unterlagen bei: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten:
EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009),
2006/42/EG (vanaf 29-12-2009).
GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 93 dB(A) en het geluidsvermogen-
niveau 104 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie < 2,5 m/s
2
(hand-arm methode; onzekerheid K = 1,5 m/s
2
).
Technisch dossier bij: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE KONFORMITETSFÖRKLARING Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och
dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. bestämmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28.12.2009),
2006/42/EG (from 29.12.2009).
LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts enligt EN 60 745 är på denna maskin 93 dB(A) och ljudeffektnivån 104 dB(A)
(standard deviation: 3 dB), och vibration < 2,5 m/s
2
(hand-arm metod; onoggrannhet K = 1,5 m/s
2
).
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE KONFORMITETSERKLÆRING Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende
normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF,
98/37/EF (indtil 28.12.2009), 2006/42/EF (fra 29.12.2009).
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette værktøj 93 dB(A) og lydeffektniveau 104 dB(A) (standard
deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet < 2,5 m/s
2
(hånd-arm metoden; usikkerhed K = 1,5 m/s
2
).
Teknisk dossier hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er i samsvar med følgende standarder eller
standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til 28.12.2009),
2006/42/EF (fra 29.12.2009).
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN 60 745 er lydtrykknivået av dette verktøyet 93 dB(A) og lydstyrkenivået 104 dB(A) (standard
deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået < 2,5 m/s
2
(hånd-arm metode; usikkerhet K = 1,5 m/s
2
).
Tekniske underlag hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote en allalueteltujen
standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sääntöjen mukaisesti
2006/95/EY, 2004/108/EY, 98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY (29.12.2009 alkaen).
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun melutaso on 93 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 104 dB(A)
(keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus < 2,5 m/s
2
(käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s
2
).
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad
con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE,
2004/108/CE, 98/37/CE (hasta el 28.12.2009), 2006/42/CE (a partir del 29.12.2009).
RUIDOS/VIBRACIONES Medido según EN 60 745 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a 93 dB(A) y el nivel de
la potencia acústica 104 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vibración a < 2,5 m/s
2
(método brazo-mano; incertidumbre K = 1,5 m/s
2
).
Expediente técnico en: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
GB
F
D
NL
S
N
FIN
E
08 SKIL Europe BV A. v.d. Kloot
DK
/