AL-KO HT 550 Ohjekirja

Brändi
AL-KO
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
HT 550
Tyyppi
Ohjekirja
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
104
AL-KO-pensasleikkuri
Käsikirjaa koskevia tietoja
Lue tämä käyttöohje läpi ennen tuotteen käyttöö-
nottoa. Se on turvallisen työskentelyn ja häiriöttö-
män käsittelyn edellytys.
Noudata tässä dokumentissa ja laitteessa olevia
turvaohjeita ja varoituksia.
Säilytä käyttöohje käyttöä varten ja luovuta se
myös tuotteen myöhemmille käyttäjille.
Merkkien selitykset
Huomio!
Näiden varoitusten huolellinen noudattaminen voi
estää ihmisten loukkaantumiset ja/tai esinevahin-
got.
Erityisohjeita, jotka auttavat ymmärtämään ja
käsittelemään laitetta paremmin.
Kamerasymboli viittaa kuviin.
Tuotekuvaus
Määräysten mukainen käyttö
Pensasleikkuri on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyt-
töön pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen leikkaa-
miseen.
Muun tai laajemman käytön katsotaan olevan määräy-
sten vastaista käyttöä. Valmistaja ei vastaa määräysten
vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
Mahdollinen virheellinen käyttö
Turvalaitteita ei saa irrottaa tai ohittaa esim. sito-
malla tartuntakahvojen kytkentäpainikkeet alas
Laitetta ei saa käyttää sateella ja/tai leikattaessa
kosteita pensanaitoja ja pensaita
Laitetta ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen
Turva- ja suojalaitteet
Huomio - loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä!
Lapsilukitus
Taaemmassa käyttökahvassa oleva poraus (5mm)
on tarkoitettu riippulukkoa* varten (
6). Riippulukko
estää laitteen tahattoman käynnistymisen.
* Ei sisälly toimitukseen.
Käsisuoja
Huomio!
Loukkaantumisvaara ilman asennettua käsisuojaa!
Laitetta ei saa koskaan ottaa käyttöön ilman käsi-
suojaa.
Käyttö molemmin käsin
Pensasleikkuria saa käyttää vain molemmin käsin.
Sisällysluettelo
Käsikirjaa koskevia tietoja .......................................104
Tuotekuvaus ............................................................104
Turva- ja suojalaitteet ..............................................104
Tekniset tiedot ..........................................................106
Turvaohjeet ..............................................................106
Asennus ...................................................................107
Käyttö ......................................................................107
Korjaus ....................................................................107
Huolto ja hoito ..........................................................107
Varastointi ................................................................107
Hävittäminen ............................................................107
Ohjeita häiriöiden sattuessa ....................................108
Takuu .......................................................................108
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus .......................109
105
470518_c
HT 440, HT 550
FIN
Tuotteen rakenne
9 8 7
1
6
2 3 4
5
10
1 Leikkuuterä 6 Turvakaapeli*
2 Käsisuoja 7 Kaapelin vedonpoistin
3 Etummainen tartuntakahva ja kytkentäpainike 8 Ruuvit käsisuojan asennukseen
4 Vesivaaka 9 Leikkuuterän suojus
5 Taaempi tartuntakahva ja kytkentäpainike 10 Käyttöohje
* Turvakaapeli (1,5 m) vain mallissa HT 550 Safety Cut
Laitteessa olevien symbolien merkitys
Käytä suojalaseja.
Huomio! Käsittelyssä on noudatettava ehdotonta varovaisuutta.
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
Mikäli kaapeli on päässyt vaurioitumaan tai katkeamaan, pistoke on irrotettava välittömästi sähköver-
kosta.
Laitetta ei saa altistaa sateelle.
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
106
AL-KO-pensasleikkuri
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot HT 440 Basic Cut HT 550 Safety Cut
Tehonotto 440 W 550 W
Terän pituus 440 mm 520 mm
Leikkuuvahvuus 16 mm 18 mm
Kokonaispaino 3,2 kg 3,6 kg
Kahvan tärinäarvot 2,2 m/s² (K = 1,5 m/s²) 2,9 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Verkkojännite 230V~240V / 50Hz 230V~240V / 50Hz
Eristysluokka
/ II / II
Tyhjäkäynti-iskuluku 1600 m
-1
1600 m
-1
Äänipainetaso L
PA
86 dB (A) (K = 1,5 dB (A)) 86 dB(A) (K = 1,5 dB (A))
Käyttöä koskevia turvaohjeita
Lapset tai muut henkilöt, jotka eivät ole tutustuneet
käyttöohjeeseen, eivät saa käyttää laitetta
Laitetta ei saa käyttää alkoholin, huumaavien
aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena
Laitetta ei saa käyttää, mikäli leikkuuterä on vauri-
oitunut tai kulunut
Käytä tarkoituksenmukaisia työvaatteita:
Pitkiä housuja, joissa on leikkuusuoja
Tukevia kenkiä, käsineitä ja suojalaseja
Huolehdi tukevasta asennosta työskentelyn aikana
Laitetta on aina käytettävä molemmin käsin
Pidä keho ja vaatteet riittävällä etäisyydellä leik-
kuuterästä
Vaara-alueella ei saa oleskella muita ihmisiä
Älä irrota leikattavia kappaleita terästä moottorin
ollessa päällä
Kun laitteen käyttö lopetetaan / laitetta kuljetetaan:
Kytke laite pois päältä
Irrota pistoke
Aseta suojus paikoilleen
Älä koskaan koske laitteen leikkuuterään
Kanna laitetta vain kahvasta
Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa
Turvaohjeet
Huomio!
Laitetta saa käyttää vain sen ollessa teknisesti
moitteettomassa kunnossa! Laite, kaapeli ja
pistoke on tarkastettava ennen jokaista käyttöä
vaurioiden varalta. Vioittuneet osat on annet-
tava valtuutetun huoltoliikkeen korjattavaksi tai
vaihdettavaksi.
Huomio - loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä!
Huomio - virran aiheuttama vaara!
Mikäli kaapeli on päässyt vaurioitumaan tai
katkeamaan, pistoke on irrotettava välittömästi
sähköverkosta!
Sähköturvallisuus
Käyttöpaikan verkkojännitteen on vastattava tekni-
sissä tiedoissa ilmoitettua verkkojännitettä
Mitään muuta verkkojännitettä ei saa käyttää
Käytä vain pidennysjohtoja, jotka on tarkoitettu
käytettäväksi ulkotiloissa
Pidennyskaapelin kanssa on aina käytettävä erity-
istä vedonpoistinta
Kaapeli on pidettävä pois leikkausalueelta ja sen
on aina osoitettava koneesta pois päin
Suojaa laite kosteudelta
107
470518_c
HT 440, HT 550
FIN
Asennus
Kamerasymboli viittaa sivulla 3 oleviin kuviin.
1. Kiinnitä käsisuoja koteloon mukana toimitetuilla
ruuveilla (
1).
2. Työnnä pidennysjohto vedonpoistimen läpi
(
2 / 3).
Käyttö
Huomio - loukkaantumisvaara!
Laitetta saa käyttää vasta sen täydellisen asen-
nuksen jälkeen!
Noudata käyttöä koskevia turvaohjeita!
1. Kytke verkkojohto virtaverkkoon.
2. Ota toisella kädellä kiinni etummaisesta ja toisella
kädellä taaemmasta kahvasta.
3. Paina kahvojen molempia kytkentäpainikkeita
(
4) - laite käynnistyy.
4. Pidä molempia kytkentäpainikkeita painettuna
työskentelyn aikana.
5. Pensasleikkuri kytkeytyy pois päältä heti kun
toinen kytkentäpainike vapautetaan.
Työskentelyohjeita
Leikkaa aina ensin pensasaidan molemmat puolet
ja vasta sen jälkeen yläpuoli.
Näin pensasaidan leikattavia osia ei pääse putoa-
maan leikattavalle alueelle.
Sisäänrakennettu vesivaaka helpottaa suoraan
leikkaamista (
5).
Pensasaita tulee aina leikata trapetsin muotoisesti.
Siten estetään alempien oksien harventuminen
(
8).
Korjaus
Korjaustoimenpiteitä saavat suorittaa vain valtuu-
tetut huoltoliikkeet tai AL-KO-huoltoliikkeet
Huolto ja hoito
Huomio - virran aiheuttama vaara!
Verkkopistoke on aina irrotettava ennen huolto- tai
hoitotöiden aloittamista!
Huomio - loukkaantumisvaara!
Leikkuuterään kohdistuvissa huolto- ja hoitotöissä
on aina käytettävä työkäsineitä!
1. Leikkuuterä ja kotelo on puhdistettava jokaisen
käytön jälkeen harjalla tai liinalla. Älä käytä vettä
ja/tai agressiivisia puhdistusaineita - korroosio-
vaara!
2. Voitele teräpalkki kevyesti soveltuvalla suojaöljyllä.
3. Tarkasta kaikkien ruuvien tukeva kiinnitys.
4. Tarkasta leikkuuterä säännöllisesti vaurioiden
varalta. Mikäli leikkuuterä on päässyt vaurioituma-
an tai siinä on huomattavia kulumia, ota yhteyttä
seuraavaan AL-KO-huoltoliikkeeseen.
Varastointi
Teräsuojan voi kiinnittää seinään pensasleikkurin
ripustamista varten.
Varmista tukeva kiinnitys! (
7)
Verkkopistokkeen on aina oltava irrotettuna lait-
teen varastoinnin aikana
Suojuksen on aina oltava paikoillaan laitteen vara-
stoinnin aikana
Varastoi laite kuivassa paikassa ja lasten ja asiat-
tomien henkilöiden ulottumattomissa
Lukitse laite riippulukolla* (
6)
* Ei sisälly toimitukseen.
Hävittäminen
Käytöstä poistettuja laitteita, paristoja tai
akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteiden
mukana!
Pakkaus, laite ja lisävarusteet on valmistettu kierrätys-
kelpoisista materiaaleista ja ne on hävitettävä määräy-
sten mukaisesti.
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
108
AL-KO-pensasleikkuri
Ohjeita häiriöiden sattuessa
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Laite ei toimi Ei virransyöttöä Tarkista käyttöpaikan varoke / pidennysjohto
Laitteen kaapeli on viallinen Ota yhteyttä AL-KO-huoltoliikkeeseen
Laite toimii katkonaisesti Pidennysjohto on viallinen Tarkasta pidennysjohto
On/Off-kytkin viallinen Ota yhteyttä AL-KO-huoltoliikkeeseen
Sisäinen virhe Ota yhteyttä AL-KO-huoltoliikkeeseen
Moottori on käynnissä,
terät eivät liiku
Sisäinen virhe Ota yhteyttä AL-KO-huoltoliikkeeseen
Terät kuumenevat Puutteellinen voitelu Voitele terät kevyesti
Terä on tylsä Ota yhteyttä AL-KO-huoltoliikkeeseen
Terässä on lovia Ota yhteyttä AL-KO-huoltoliikkeeseen
Häiriöt, joita ei ole lueteltu oheisessa taulukossa ja joita ei pysty korjaamaan itse, on annettava valmistajan
valtuuttaman huoltoliikkeen korjattavaksi.
Takuu
Laitteessa mahdollisesti esiintyvät materiaali- tai valmistusvirheet korjataan lakisääteisen takuun voimassaoloaika-
na valmistajan parhaaksi katsomalla tavalla joko korjaamalla tai toimittamalla asiakkaalle varaosa.
Takuun voimassaoloaika määräytyy laitteen ostomaan lakien mukaisesti.
Valmistajan myöntämä takuu pätee vain seuraavien edel-
lytysten täyttyessä:
Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
Laitetta käytetään asianmukaisesti
Käyttöohjetta noudatetaan
Laitteessa käytetään alkuperäisiä varaosia
Laitetta on yritetty korjata
Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
Laitetta on käytetty määräysten tai ohjeiden va-
staisella tavalla (esim. kaupalliseen tai kunnalli-
stekniseen tarkoitukseen)
Takuu ei koske:
Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakaavioon kehyksellä XXX
XXX
(X)
Polttomoottoreita – Niitä koskevat kulloinkin kyseessä olevan moottorinvalmistajan erilliset takuumääräykset
Ota takuutapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja esitä tämä takuu-
todistus ja myyntikuitti.
Valmistajan myöntämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä takuuvaatimuksia.
──
──
109
470518_c
HT 440, HT 550
FIN
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut,
harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.
Tuote
Sähköinen pensasleikkuri
Sarjanumero
G 2402405
Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Valtuutettu henkilö
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Tyyppi
HT 440 Basic Cut
HT 550 Safety Cut
EU-direktiivit
2006/42/EY
2006/95/EY
2004/108/EY
2000/14/EY
Harmonisoidut standardit
EN 60745-2-15
Äänitehotaso
mitattu / taattu
HT 440 99 / 100 dB(A)
HT 550 97 / 98 dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden
arviointi
2000/14/EY, liite V
Kötz, 25.03.2011
Antonio De Filippo, Managing Director
/

Tämä käsikirja soveltuu myös