Asco Series 2005 G3 Accessories Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
2005 -sarjan magneettiventtiili-imusarja,
ATEX-alue 2-22
q
FI
KUVAUS
Tärkeimmät terveys- ja turvallisuusvaatimukset:
Laite on suunniteltu ATEX-direktiivin ja standardien EN
60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 ja EN 13463-1 mu-
kaisesti.
Tämä laite on suunniteltu asennettavaksi ryhmän II kaasujen,
höyryjen tai sumujen (kategoria 3G) sekä pölyjen (kategoria
3D) vuoksi mahdollisesti räjähdysalttiisiin ympäristöihin.
Kun käyttö tapahtuu elektronisella ohjaimella, tutustu G3/580
ATEX -elektroniikan ohje-, asennus- ja huoltolomakkeeseen.
Varmista, että ymmärrät kaikki jaksossa ”KÄYTÖN ERITYIS-
EHDOT” selostetut erityisehdot.
Kaasu ja pöly sovellukset
Luokitus:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X tai IP65 X
II 3D Ex t IIIB T85°C Dc IP54 X tai
Ex t IIIC T85°C Dc IP65 X
X-kirjaimen merkitys: Katso kohta Turvalliset käyttöolo-
suhteet.
TURVALLISET KÄYTTÖOLOSUHTEET:
Laite on asennettava suojausluokan IP54 tai IP65 mukai-
seen ohjauskaappiin standardien EN 60079-0, EN 60079-7
ja EN 60079-31.
ASCO Numaticsin osat on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan
tyyppikilvessä tai dokumentaatiossa määriteltyjen teknisten
ominaisuuksien rajoissa.
Kaapin sisäinen lämpötila ei saa alittaa -20 °C:n minimiläm-
pötilaa tai ylittää +46 °C:n maksimilämpötilaa. Ympäristön
minimi- ja maksimilämpötilat, samoin kuin kaikkien sähkölait-
teiden kumulatiivinen energiankulutus on otettava huomioon
suunniteltaessa kaapin mittoja.
Vain ATEX-virranjakaja on saatavana varaosana.
Tee varaosan asennuksen jälkeen massajatkuvuustesti.
Raaputa hiekkapaperilla paikallisesti maalia yhdeltä vir-
ranjakajan maalatulta ulkopinnalta sähköisen kosketuksen
varmistamiseksi.
Älä pura muita osia.
Muussa tapauksessa ei voi hakea korvausta valmistajan
vastuuvelvollisuutemme perusteella.
Pikaliittimen lisäämisen yhteydessä on myös tehtävä mas-
sajatkuvuustesti.
Varmista, että suojausluokka on IP54 tai IP65 asentaessasi
komponentin kaappiin. Varmista, että kaikkien ulkoisten
(sähköisten ja pneumaattisten) kiinnitysten ja liitosten kireys
vastaa IP-luokan suojaa.
Älä irrota pistokkeita pistorasioista, kun virta on
kytkettynä
Suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-alan on oltava yhtä suu-
ri kuin verkkojohtimen minimipoikkipinta-ala. Varmista, että
laitteen ja ohjauskaapin välillä on kaapelin avulla toteutettu
tasapotentiaalinen liitos.
Pätevän henkilökunnan on varmistettava sähkökytkennät sen
varmistamiseksi, ettei sähkökytkentä pääse helposti löysty-
mään tai kiertymään. Sähkökytkentöjen kosketuspaine tulee
säilyttää luotettavasti normaalissa käytössä.
Kytkentävalmiit sähköliittimet on varustettava mekaanisella
tai kitkaan perustuvalla standardin EN 60079-15 mukaisella
pidättimellä.
Syöttöjännite ei saa käytössä ylittää 26,4 VDC.
Syöttöjännite on rajoitettava suojatoimella 140 %:iin nimel-
lisjännitteestä.
Älä ylitä kokoonpanoille sallittua ohjausventtiilien enimmäis-
lukumäärää:
enintään kelat
moduuleita
(G3)
0
22
1
20
2
18
3
16
4
14
25 piikkinen Sub-D
37 piikkinen Sub-D
1-32 riviliitin
12 piikkinen pyöreä liitin
15 piikkinen pyöreä liitin
22 piikkinen pyöreä liitin
14
mahdollinen sähköstaattisen varauksen riski:
Varotoimiin on ryhdyttävä suojautumiseksi vaikutuksilta,
jotka johtuvat magneettisten hajakenttien aiheuttamista
pyörrevirroista.
Vältä sähköstaattisten varausten muodostumista laitteeseen.
Tärinänkestävyysarvot standardin EN 60068-2-6 mukaan:
0,15 mm 10–60 Hz:llä; 2 g:n kiihtyvyys 60–500 Hz:llä
LIITÄNNÄT
Kytke kaikki portit, jotka voivat joutua kosketukseen nestei-
den kanssa.
Puhdista kaapelijohdot, jotka liitetään laitteeseen.
Varmista, että putket liitetään oikeisiin aukkoihin (1: paineen-
syöttö/2,4: paineaukot/3,5: poistoaukot). Tarkkaile nesteen
virtaussuuntaa.
Käytä vain toimitettuja liitäntäkeinoja.
Varmista, ettei mitään vierasta ainesta pääse mukaan kier-
toon etenkään, kun liitoksesta tehdään vuototiivis.
Magneettiventtiilien ohittaminen mahdollistaa venttiilin käy-
tön ilman sähkövirtaa.
Noudata letkujen sallittuja taittosäteitä. Älä rajoita nesteen
kiertoa porteissa.
Letkut ja liitososat eivät saa kohdistaa mitään voimaa,
momenttia tai rasitusta laitteeseen.
ytä asianmukaisia työkaluja ja sijoita kokoamistyökalut
mahdollisimman lähelle liitäntäkohtaa.
Noudata suositeltua momenttia, kun kiristät putkiliitäntöjä.
Liitäntöjen luotettava asennus tulee teettää pätevällä hen-
kilökunnalla.
YTTÖ
Jotta välttäisit henkilö- tai omaisuusvahinkojen riskit, älä kos-
ke magneettiventtiilin käämiin. Käämi voi olla kuuma normaa-
leissa käyttöolosuhteissa. Jos magneettiventtiiliin pääsee
helposti käsiksi, asentajan pitää suojata se tapaturmaisen
kosketuksen varalta.
INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
Samlerør til magnetventil 2005 -serien,
ATEX zone 2-22
q
DK
BESKRIVELSE
Vigtige helbreds- og sikkerhedskrav:
Apparatet er designet i henhold til ATEX-direktivet og
standarderne EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 og
EN 13463-1.
Dette apparat er designet til installation i potentielt eksplosive
atmosfærer forårsaget af gasser, dampe eller tåger af grup-
perne II (kategori 3G) og støv (kategori 3D).
Når der anvendes en elektronisk kontrol, henvises der til
materialet om instruktion, installation og vedligeholdelse for
G3/580 ATEX-elektronik.
rg for, at du forstår alle de specifi kke brugsomstændighe-
der, der er angivet i afsnittet ”SPECIELLE KRAV TIL BRUG”.
Anvendelse i forbindelse med gas og støv
Klassifi kation:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X eller IP65 X
II 3D Ex t IIIB T85°C Dc IP54 X eller
Ex t IIIC T85°C Dc IP65 X
Betydning af bogstavet X: Der henvises til de særlige
krav for sikker brug.
SÆRLIGE KRAV TIL SIKKER BRUG:
Enheden skal installeres i kontrolkabinettet med
en beskyttelsesgrad på IP54 eller IP65 i overensstem-
melse med standarderne EN 60079-0, EN 60079-7 og
EN 60079-31.
ASCO Numatics-komponenter er kun beregnet til brug un-
der de tekniske vilkår, der er beskrevet på typepladen eller
i dokumentationen.
Kabinettets indvendige temperatur må ikke komme under
minimumstemperaturen på -20° C eller over maksimumtem-
peraturen på +46° C. Minimums- og maksimumtemperaturen
for omgivelserne skal tages i betragtning, når kabinettets
mål designes, samt også det samlede strømforbrug for alt
det elektriske udstyr.
Kun distributøren ATEX kan fås som reservedel.
Efter samling af udskiftningsproduktet udføres en jordkonti-
nuitetstest. Skrab lidt med sandpapir i malingen på en af de
udvendige overfl ader på distributøren for at sikre elektrisk
kontakt.
Skil ikke andre komponenter ad.
Herudover kan der ikke rejses krav, som producenten er
erstatningsansvarlig for.
Hvis der tilføjes en hurtigkobling, skal denne gennemgå en
jordkontinuitetstest.
rg for, at beskyttelsesniveauet er på IP54 eller IP65,
når komponenten installeres i kabinettet. Bekræft, at alle
eksterne fastgørelser og tilslutninger (elektriske og pneuma-
tiske) er i overensstemmelse med IP-beskyttelsesniveauet.
stik og stiksokler må ikke tages fra hinanden, hvis
der er tændt for strømmen
Tværsnittet for den beskyttende jordleder skal svare til mini-
maltværsnittet for strømforsyningens leder. Kontroller, at der
er en ækvipotential forbindelse via et kabel mellem apparatet
og kontrolskabet.
De elektriske forbindelser skal sikres af kvalifi ceret personale
for herved at sikre, at den elektriske forbindelse ikke let kan
gå løs eller blive snoet. Kontakttrykket for de elektriske for-
bindelser skal regelmæssigt vedligeholdes under normal drift.
Alle elektriske stik skal være monteret med en mekanisk eller
friktionsbaseret fastholdelsesmekanisme i overensstemmelse
med EN 60079-15.
Strømforsyningen må ikke overskride 26,4 V jævnstrøm
under brug.
Der bør anvendes beskyttelse, så strømforsyningen begræn-
ses til 140 % af den angivne spænding.
Overskrid ikke det maksimale antal godkendte pilotventiler,
der er specifi ceret til konfi gurationerne:
maksimale spoler
indgangsmo-
duler
(G3)
0
22
1
20
2
18
3
16
4
14
25 bens Sub-D
37 bens Sub-D
1-32 Terminalbånd
12 bens rundt stik
15 bens rundt stik
22 bens rundt stik
14
risiko for potentiel elektrostatisk ladning:
Forholdsreglerne skal følges, så man kan forhindre effekter
grundet tilstedeværelsen af cirkulerende strøm, der er forår-
saget af ikke-kontrollerede magnetiske felter.
Undgå ophobning af elektrostatisk ladning på apparatet.
Graden af vibrationsmodstandsdygtighed er i overensstem-
melse med EN 60068-2-6: 0,15 mm ved 10..60 Hz; accele-
ration på 2 g til 60..500 Hz
TILSLUTNINGER
Forbind alle porte, der kan komme i kontakt med medier.
Rens mufferne, der skal forbinde til apparatet.
Kontroller, at rørene tilsluttes de korrekte porte (1: tryktilfør-
sel/2,4: tryktilførsel/3,5: udløbsporte). Vær opmærksom på,
hvilken retning væsken vil strømme.
Anvend kun de medfølgende tilslutningsmuligheder.
Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i kreds-
bet, når forbindelsen sikres mod lækage.
Den manuelle tilsidesættelse på magnetventiler gør det
muligt at styre ventilen uden strømtilførsel.
Vær opmærksom på rørenes tilladte bøjeradius. Begræns
ikke gennemløbet igennem portene til væskecirkulation.
r og forbindelseselementer må ikke udøve nogen form
for kraft, vridning eller stræk på apparatet.
Brug passende værktøj, og placer værktøjet til samlingen
så tæt på forbindelsesstedet som muligt.
Vær opmærksom på det anbefalede tilspændingsmoment,
når rørsamlingerne skrues sammen.
Tilslutningerne skal installeres korrekt af kvalifi ceret perso-
nale.
DRIFT
For at forhindre personskader og skader på materiale må
magnetventilens spole ikke berøres. Spolen kan blive meget
varm under normale arbejdsforhold. Hvis der er let adgang
til magnetventilen, skal installatøren sørge for, at det ikke er
muligt at berøre den ved et uheld.
1110
515701-001
515701-001
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9
  • Page 10 10

Asco Series 2005 G3 Accessories Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas