Indesit TAA 12 N Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
fridges
Malli
TAA 12 N
Tyyppi
Käyttöohjeet
Sommaire
Mode d’emploi, 2
Assistance, 5
Description de l’appareil, 10
Réversibilité des portes, 15
Installation, 36
Mise en marche et utilisation, 37
Entretien et soin, 38
Précautions et conseils, 39
Anomalies et remèdes, 39
Français
Mode d’emploi
REFRIGERATEUR 2 PORTES
Índice
Instruções para a utilização, 2
Assistência, 6
Descrição do aparelho, 11
Reversibilidade da abertura das portas, 15
Instalação, 40
Início e utilização, 41
Manutenção e cuidados,42
Precauções e conselhos, 42
Anomalias e soluções,43
Portuges
Instruções para a utilização
FRIGORÍFICO 2 PORTAS













Oversigt
Brugervejledning, 2
Servicecenter, 3
Beskrivelse af apparatet, 12
Omvendt døråbning, 15
Installation, 48
Start og brug, 49
Vedligeholdelse, 50
Forholdsregler og gode råd, 50
Fejlfinding og afhjælpning, 51
Yhteenveto
Käyttöohjeet, 2
Huoltoapu, 6
Laitteen kuvaus, 12
Ovien avaussuunnan kääntäminen, 15
Asennus, 52
Käynnistys ja käyttö, 53
Huolto ja hoito, 54
Varotoimet ja suosituksia, 54
Häiriöt ja korjaustoimet, 55
Innhold
Bruksanvisning,2
Teknisk assistanse,7
Beskrivelse av apparatet, 13
Ombytting av døråpning, 15
Installasjon, 56
Oppstart og bruk, 57
Hvordan vedlikeholde og ta vare på skapet, 58
Forholdsregler og gode råd, 58
Feil og løsninger, 59
Dansk
Brugervejledning
KØLESKAB MED 2 DØRE
Suomi
Käyttöohjeet
2-OVINEN JÄÄKAAPPI
Norsk
Bruksanvisning
2-DØRS KJØLESKAP
6
















Assistência
Antes de contactar a Assistência técnica:
Verifique se pode resolver sozinho a anomalia (
veja as
Anomalias e Soluções
).
Se, apesar de todos os controlos, o aparelho não funcionar e o
inconveniente detectado continuar, contactar o Centro de
Assistência mais próximo.
Comunique:
o tipo de anomalia
o modelo da máquina (Mod.)
o número de série (S/N)
Estas informações encontram-se na placa de identificação situada
no compartimento frigorífico embaixo à esquerda.
Nunca recorrer a técnicos não autorizados e negar sempre a
instalação de peças sobresselentes não originais para
reposição.
Servicecenter
Inden Servicecentret kontaktes:
Kontrollér, om du selv kan løse fejlen (
se Fejlfinding og
afhjælpning
).
Hvis apparatet stadig ikke fungerer, og hvis fejlen stadig
findes, skal man kontakte nærmeste Servicecenter.
Man skal oplyse:
Fejlens art
Apparatets model (Mod.)
Serienummer (S/N)
Disse oplysninger findes på skiltet inden i køleskabet nederst til
venstre.
Ret aldrig henvendelse til ikke-autoriserede teknikere, og
benyt ikke uoriginale reservedele.
Huoltoapu
Ennen Huoltoapuun yhteyden ottamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (
katso Häiriöt ja
korjaustoimet
).
Jos kaikista tarkistuksista huolimatta laite ei toimi ja
havaitsemasi vika on olemassa edelleen, soita lähimpään
Huoltoapuun.
Ilmoita:
häiriön tyyppi
koneen malli (Mod.)
sarjanumero (S/N)
Nämä tiedot löytyvät jääkaappiosaston alavasemmalla
olevasta tietolaatasta.
Älä käytä koskaan valtuuttamattomia teknikoita ja kieltäydy
aina muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.
- model
- modell
- modelo

- modello
- modèle
- modelo

- model
- modell
- model


- serial number
- modellnummer
- número de serie

- numero di serie
- numéro de série
- número de série

- serienummer
- serienummer
- serienummer


12
2
6
1
7
4
8
083eps
3
5
Laitteen kuvaus
Kokonaiskuva
Käyttöohjeet on tarkoitettu eri malleille ja siten on mahdollista, että
kuvan tietyt yksityiskohdat poikkeavat ostetusta laitteesta.
Tärkeimpien osien kuvaus löytyy seuraavilta sivuilta.
1 SÄÄTÖJALKA
2 HEDELMÄ- ja VIHANNESLAATIKKO
3 TASO•
4 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNAPPULA
5 PAKASTUS- ja SÄILYTYSLAATIKKO
6 Irrotettava PIKKUTAVARAHYLLYKKÖ- ja MUNALOKERIKON
7 Irrotettava PIKKUTAVARAHYLLYKKÖ
8 PULLOHYLLYKKÖ
• Määrä ja/tai asento voivat vaihdella.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
Beskrivelse af apparatet
Komplet oversigt
Brugervejledningen gælder for de forskellige modeller og derfor er
det muligt, at visse funktioner på figuren er anderledes end på det
købte apparat. Der findes en mere omfattende beskrivelse af de
enkelte funktioner på de efterfølgende sider.
1 INDSTILLINGSBEN.
2 Skuffe til FRUGT og GRØNT
3 HYLDE•.
4 Knappen til REGULERING AF TEMPERATUREN.
5 FRYSE- og OPBEVARINGSRUM.
6 Udtrækkeligt hylderum med låg til æg.
7 Udtrækkeligt hylderum DIVERSE•.
8 Hylderum til FLASKER.
• Kan varieres i antal og/eller placering.
* Findes kun på nogle modeller.
52
SF
Asennus
! On tärkeää säilyttää tämä ohjekirja, jotta sitä voidaan tutkia
tarvittaessa. Mikäli laite myydään, luovutetaan tai muuton
yhteydessä, varmista, että ohjekirja pysyy laitteen mukana, jotta
uusi omistaja voi tutustua laitteen toimintaan ja varoituksiin.
! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja asennuksesta,
käytöstä ja turvallisuudesta.
Sijoittaminen ja liitäntä
Sijoittaminen
1. Sijoita laite ympäristöön, joka on hyvin ilmastoitu ja joka ei ole
kostea.
2. Älä tuki takana olevia tuuletusritilöitä: kompressori ja
kondensaattori tuottavat lämpöä ja vaativat hyvän tuuletuksen
toimiakseen hyvin ja kuluttaakseen vähän sähköä.
3. Jätä vähintään 10 cm:n tila laitteen yläosan ja mahdollisten
yläpuolella olevien huonekalujen väliin ja vähintään 5 cm:n tila
sivuseinien ja huonekalujen/seinien väliin.
4. Sijoita laite kauas lämmönlähteistä (suorasta auringonvalosta ja
sähköuunista).
5. Jotta säilytetään paras mahdollinen etäisyys tuotteen ja
takaseinän välillä, tulee asentaa asennuspaketista löytyvät
etäisyystuet noudattaen niitä kuvaavan esitteen ohjeita.
Vaaitus
1. Asenna laite tasaiselle ja jäykälle lattialle.
2. Jos lattia ei ole täysin tasainen, voidaan ruuvata auki tai kiinni
etutukijalkoja.
Sähköliitäntä
Kuljetuksen jälkeen sijoita laite pystysuoraan ja odota vähintään 3
tuntia ennen sen liittämistä sähköverkkoon. Ennen pistokkeen
työntämistä pistorasiaan varmista, että:
pistorasia on maadoitettu ja että se on lain vaatimusten
mukainen;
pistoke kestää koneen tehon maksimikuormituksen, joka
ilmoitetaan jääkaappiosaston alavasemmalla olevassa
tietolaatassa (esim. 150 W).;
syöttöjännite sisältyy alavasemmalla olevassa tietolaatassa
olevien arvojen sisälle (esim. 220-240 V);
pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa.
Päinvastaisessa tapauksessa pyydä, että valtuutettu teknikko
vaihtaa sen (
katso Huoltoapu
); älä käytä jatkojohtoja ja
haaroitusrasioita.
! Laitteen asennuksen jälkeenkin sähköjohdon ja verkkopistorasian
tulee olla helposti saavutettavissa.
! Sähköjohdossa ei saa olla taittumia tai painaumia.
! Sähköjohto tulee tarkistaa ajoittain ja vaihdattaa ainoastaan
valtuutetuilla teknikoilla (
katso Huoltoapu
).
! Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä
määräyksiä ei noudateta.
Käynnistys ja käyttö
Laitteen käynnistys
! Ennen laitteen käynnistämistä, noudata asennusohjeita
(katso
Asennus).
! Ennen kuin laite liitetään sähköverkkoon, puhdista osastot ja
lisävarusteet huolellisesti lämpimällä vedellä ja ruokasoodalla.
1. Työnnä pistoke pistorasiaan ja varmista, että sisävalo syttyy.
2. Kierrä LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNAPPULA yhteen keskimmäisistä
arvoista. Muutaman tunnin kuluttua on mahdollista laittaa
ruokatavarat jääkaappiin.
Lämpötilan säätö
Jääkaappiosaston sisällä lämpötilaa säädellään automaattisesti
termostaatin nappulan JÄÄKAAPIN TOIMINTA.
1 = vähemmän kylmä 5 = enemmän kylmä
Suositellaan kuitenkin käyttämään keskiasentoa.
Käytettävän tilan lisäämiseksi ja esteettisen ulkonäön
parantamiseksi tämän laitteen “jäähdyttävä osa” on sijoitettu
jääkaappiosaston takaseinän sisään. Toiminnan aikana kyseinen
seinä on joko huurteen peittämä tai täynnä vesipisaroita riippuen
siitä, onko kompressori päällä vai ei. Älä säikähdä tämän vuoksi!
Jääkaappi toimii tällöin normaalisti.
Jos asetetaan nappula JÄÄKAAPIN TOIMINTA korkeampiin
arvoihin, suurten ruokamäärien tapauksessa ja ympäristön
lämpötilan ollessa korkea, laite voi toimia jatkuvasti ja aikaansaada
siten liiallista huurteen muodostumista ja sähköenergian kulutusta:
poista häiriö siirtäen nappula alempiin arvoihin (suoritetaan
automaattinen huurteenpoisto).
Staattisissa laitteissa ilma kiertää luonnollisesti: kylmempi ilma siirtyy
alaspäin, koska se on painavampaa. Ehdotus ruokatavaroiden
sijoittamiseksi:
Miten käyttää jääkaappia paremmin
Lämpötilan säätämiseksi käytä nappulaa JÄÄKAAPIN TOIMINTA
(katso Kuvaus).
Laita ainoastaan kylmiä tai haaleita ruokia, ei kuumia (katso
Varotoimet ja suosituksia ).
Muista, että kypsät ruuat eivät säily raakoja pidempään.
Älä laita nesteitä avoimiin astioihin: ne lisäävät kosteutta ja siten
veden tiivistymistä.
TASOT: suljetut tai ritilälliset.
Ne voidaan poistaa ja niitä voidaan säätää asianmukaisten
ohjaimien avulla (
katso kuvaa
) myös isokokoisten astioiden tai
ruokien laittamiseksi. Korkeuden säätämiseksi ei ole tarpeen vetää
tasoa kokonaan ulos.
1
2
Ruoka
Sijoitusäkaapissa
Puhdas liha ja kala
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden
päällä
Tuoreet juustot
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden
päällä
Kypsät ruuat
Millä tahansa tasolla
Leikkeleet,
leipälaatikko, suklaa
Millä tahansa tasolla
Hedelmät ja
vihannekset
Hedelmä- ja vihanneslaatikoissa
Munat
Asianmukaisessa hyllyssä
Voi ja margariini
Asianmukaisessa hyllyssä
Pullot, juomat, maito
Asianmukaisessa hyllyssä
SF
53
LÄMPÖTILAN osoitin *: jääkaapin kylmimmän alueen
tunnistamiseksi.
1. Tarkista, että osoittimessa näkyy selvästi OK (
katso kuvaa
).
2. Jos kirjoitus OK ei tule näkyviin, tarkoittaa tämä sitä, että
lämpötila on liian korkea: säädä nappula JÄÄKAAPIN TOIMINTA
korkeampaan asentoon (enemmän kylmä) ja odota noin 10 h,
kunnes lämpötila on vakautunut.
3. Tarkista osoitin uudelleen: mikäli tarpeen, suorita uusi säätö. Jos
on laitettu paljon ruokatavaroita jääkaappiin tai sen ovea on
avattu usein, kuuluu asiaan, että osoittimessa ei näy OK. Odota
ainakin 10 h ennen kuin säädät nappulan JÄÄKAAPIN
TOIMINTA korkeampaan asentoon.
Elintarvikehygienia
1. Elintarvikkeiden oston jälkeen poista kaikentyyppiset ulkoiset
paperi/pahvipakkaukset tai muut kääreet, joiden mukana voi
kulkeutua bakteereja tai muuta likaa jääkaappiin.
2. Suojaa elintarvikkeet, (erityisesti helposti pilaantuvat ja
voimakastuoksuiset), jotta voidaan välttää näiden välinen suora
kosketus estäen siten sekä mikrobien/bakteerien
tarttumismahdollisuus että erityisen voimakkaiden hajujen
leviäminen jääkaapin sisälle
3. Aseta ruuat siten, että ilma voi kiertää vapaasti niiden ympärillä
4. Pidä puhtaana jääkaapin sisäosat varoen käyttämästä
hapettavia tai hankaavia tuotteita
5. Poista elintarvikkeet jääkaapista, kun niiden viimeinen
käyttöpäivämäärä on ylitetty
6. Hyvän säilymisen takaamiseksi helposti pilaantuvat ruuat
(pehmeät juustot, raaka kala, liha jne…) tulee sijoittaa jääkaapin
kylmimpään osaan, siis vihanneslaatikoiden yläpuolelle, josta
voidaan löytää myös lämpötilan osoitin.
Miten käyttää pakastinta paremmin
Älä pakasta uudelleen ruokia, jotka ovat sulamassa tai sulaneet;
kyseiset ruuat tulee kypsentää kulutusta varten (24 tunnin
kuluessa).
Tuoreita pakastettavia ruokia ei tule laittaa siten, että ne
koskettavat jo pakastettuja ruokia; ne tulee asettaa
pakastinosaston ritilän päälle mahdollisimman lähelle (sivu- ja
taka-) seiniä, joiden lämpötila laskee alle -18° C ja takaa siten
nopean pakastuksen.
Älä laita pakastimeen korkitettuja tai ilmatiiviisti suljettuja
lasipulloja, joissa on nestettä, koska ne voivat rikkoutua.
Päivittäinen pakastettava enimmäismäärä osoitetaan
tietolaatassa, joka sijaitsee jääkaappiosaston alavasemmalla
(esimerkiksi: 4 kg/24 h).
! Pakastuksen aikana vältä avaamasta pakastimen ovea.
! Sähkökatkoksen tai vian aikana älä avaa pakastimen ovea: tällä
tavoin pakasteet säilyvät muuttumattomina noin 9-14 tuntia.
! Mikäli ympäristön lämpötila on pitkäaikaisesti alempi kuin 14°C,
pakastinosastolla ei saavuteta riittäviä lämpötiloja pitkäaikaiselle
säilytykselle ja siten säilytysaikoja tulee lyhentää.
Huolto ja hoito
Poista sähkövirta
Puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden aikana on tarpeen eristää laite
sähkön syöttöverkosta irrottaen pistoke pistorasiasta.
Ei riitä, että siirretään lämpötilan säätönappula asentoon
(laite
sammutettu) sähköiskuvaaran poistamiseksi.
Puhdista laite
Ulkopinnat, sisäosat ja kumiset tiivisteet voidaan puhdistaa
sienellä, joka huuhdellaan lämpimän veden ja ruokasoodan tai
neutraalin saippuan muodostamassa liuoksessa. Älä käytä
liuottimia, hankausaineita, valkaisuaineita tai ammoniakkia.
Poistettavat lisävarusteet voidaan laittaa likoamaan lämpimään
veteen, jossa on saippuaa tai astianpesuainetta. Huuhtele ja
kuivaa huolellisesti.
Laitteen takaosa peittyy helposti pölystä, joka voidaan poistaa
varovasti sen jälkeen, kun laite on irrotettu virtapistorasiasta,
käyttäen pölynimurin pitkää suutinta keskiteholla.
Homeiden ja ikävien hajujen välttäminen
Laite on valmistettu hygieenisistä materiaaleista, jotka eivät
päästä hajuja. Tämän ominaisuuden säilyttämiseksi on tarpeen,
että ruuat suojataan ja suljetaan huolellisesti aina. Täten voidaan
välttää myös tahrojen muodostuminen.
Mikäli halutaan sammuttaa laite pitkäksi aikaa, puhdista sisäosat
ja jätä ovet auki.
Huurteenpoisto laitteesta
! Noudata allaolevia ohjeita.
Laitteen puhdistamiseksi huurteesta älä käytä leikkaavia tai teräviä
esineitä, jotka voivat vahingoittaa pysyvästi jäähdyttävää piiriä.
Jääkaappiosaston huurteenpoisto
Jääkaappi on varustettu automaattisella huurteenpoistolla: vesi
ohjataan takaosaa kohden asianmukaisen tyhjennysaukon avulla
(
katso kuva
), jossa kompressorin tuottama lämpö haihduttaa sen.
Ainoa toimenpide, mitä sinun tulee muistaa säännöllisesti tehdä, on
tyhjennysaukon puhdistus, jotta vesi pääsee kulkemaan
häiriöttömästi.
Pakastinosaston huurteenpoisto
Jos huurrekerros ylittää 5 mm, on tarpeen suorittaa manuaalinen
huurteenpoisto:
1. Sijoita LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNAPPPULA asentoon
.
2. Kääri pakasteet paperiarkkien sisälle ja laita ne viileään
paikkaan.
3. Jätä ovi auki, kunnes huurre on sulanut kokonaan; toimenpiteen
helpottamiseksi pakastinosastolle voidaan asettaa astioita, joissa
on lämmintä vettä.
4. Puhdista ja kuivaa huolellisesti pakastinosasto ennen laitteen
uudelleenkäynnistämistä.
5. Ennen ruokien laittamista pakastinosastolle odota noin 2 tuntia,
jotta säilytyksen ideaaliolosuhteet on palautettu.
54
SF
Lampun vaihtaminen
Jääkaappiosaston lampun vaihtamiseksi irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Noudata seuraavassa esitettyjä ohjeita.
Lamppu voidaan saavuttaa poistaen suojus kuten osoitettu
kuvassa. Vaihda se samantehoiseen uuteen lamppuun, teho
osoitettu suojuksessa (15 W tai 25 W).
1
2
Varotoimet ja suosituksia
! Laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten
turvallisuusmääräysten mukaisesti. Nämä varoitukset toimitetaan
turvallisuuden vuoksi ja ne tulee lukea tarkasti.
Tämä laite on seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimusten
mukainen:
- 73/23/CEE, 19/02/73 (Pienjännite) ja sitä seuraavat muutokset;
- 89/336/CEE, 03/05/89 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja
sitä seuraavat muutokset;
- 2002/96/CE.
Yleisturvallisuus
Laite on suunniteltu ei-ammattimaiseen käyttöön
asuinhuoneistossa.
Laitetta tulee käyttää ruokien säilytykseen ja pakastukseen, sitä
tulee käyttää ainoastaan aikuisten henkilöiden tässä kirjasessa
olevien ohjeiden mukaisesti.
Laitetta ei tule asentaa ulos edes suojattuun tilaan, koska on
erittäin vaarallista jättää se alttiiksi sateelle ja ukkoselle.
Varoitus: älä vahingoita jäähdytyspiiriä.
Älä koske laitetta paljain jaloin tai märillä tai kosteilla käsillä tai
jaloilla.
Älä koske jäähdyttäviin sisäosiin: on olemassa paleltumis- tai
loukkaantumisvaara.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta vetäen vaan
tartu tukevasti pistokkeeseen.
Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta ennen puhdistus- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista. Ei riitä, että siirretään
lämpötilan säätönappulat asentoon (laite sammutettu)
sähköiskuvaaran poistamiseksi.
Vian tapauksessa ei tule milloinkaan koskettaa sisäisiä
mekanismeja yrittäen korjata laitetta.
Älä käytä pakastettujen ruokien säilytysosastojen sisällä
leikkaavia ja teräviä esineitä tai sähkölaitteita elleivät ne ole
tyypiltään valmistajan suosittelemia.
Älä laita suuhun juuri pakastimesta otettuja jääpaloja.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset
mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysinen, henkinen tai
aistien toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoja laitteen käytöstä, ellei heitä opasta ja valvo heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö. Lapsia tulee valvoa
sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Hävittäminen
Pakkausmateriaalin hävitys: noudata paikallisia määräyksiä siten
ehkä pakkaukset voidaan käyttää uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical and Electronic
Equipment (WEEE – elektroniikka romulle), vaatii vanhojen
sähkölaitteiden romun erottamisen normaali jätteiden kierrosta.
Vanhat sähkölaitteet tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan
optimoida laitteiden kierrätys ja näin ollen vähentää vaaran
aiheutumista ihmisille ja luonnolle. Merkkinä rasti jäteastian päällä
muistuttaa vastuustasi laitteiden hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai
jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhojen laitteiden oikeasta
kierrättämisestä.
Säästä ja kunnioita ympäristöä
Asenna laite viileään ja hyvin ilmastoituun ympäristöön, suojaa
sitä suoralta auringonvalolta, älä aseta sitä lämmönlähteiden
läheisyyteen.
Ruokatarvikkeiden laittamiseksi tai ottamiseksi avaa laitteen ovi
mahdollisimman lyhyen aikaa.
Jokainen oven avaus aiheuttaa huomattavan lisän
energiankulutuksessa.
Älä täytä laitetta liiallisesti: hyvän säilyvyyden takaamiseksi
kylmän ilman tulee kiertää vapaasti. Jos estetään ilmankierto,
kompressori työskentelee jatkuvasti.
Älä laita laitteeseen lämpimiä ruokia: ne nostavat sisälämpötilaa
aikaansaaden suuren työmäärän kompressorille ja tuhlaten
sähköenergiaa.
Puhdista laite huurteesta, mikäli muodostuu jäätä (katso Huolto );
paksu jääkerros tekee vaikeaksi kylmän vapauttamisen ruuille
sekä lisää energiankulutusta.
Pidä tiivisteet puhtaina ja tehokkaina, jotta ne kiinnittyvät tiukasti
oviin eivätkä päästä kylmää ulos (katso Huolto ).
Häiriöt ja korjaustoimet
Voi tapahtua, että laite ei toimi. Ennen Huoltoapuun soittamista
(katso Huoltoapu), tarkista, että kyseessä ei ole helposti itse
ratkaistava ongelma käyttäen apuna seuraavaa taulukkoa.
Sisälamppu ei syty.
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty
huonosti tai kotona ei ole sähkövirtaa.
Jääkaappi ja pakastin jäähtyvät vähän.
Ovet eivät sulkeudu kunnolla tai tiivisteet ovat rikkoutuneet.
Ovia avataan hyvin usein;
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNAPPULA ei ole oikeassa asennossa
Jääkaappi ja pakastin ovat liian täynnä.
Tuotteen työskentelylämpötila on alempi kuin 14°C.
Ruuat jäätyvät jääkaapissa.
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNAPPULA ei ole oikeassa asennossa.
Ruuat ovat kosketuksissa takaseinän kanssa.
Moottori toimii jatkuvasti.
Ovi ei ole kunnolla suljettu tai sitä avataan jatkuvasti.
Ympäristön lämpötila on erittäin korkea.
Huurteen läpimitta ylittää 2-3 mm (
katso Huolto
).
Laite on meluisa.
Laitetta ei ole asennettu hyvin vaaka-asentoon (
katso Asennus
)
.
Laite on asennettu huonekalujen tai esineiden väliin, jotka
tärisevät ja päästävät ääniä.
Jäähdyttävä kaasu aikaansaa pienen äänen myös
kompressorin ollessa pysähdyksissä: tämä ei ole vika vaan
normaalia.
SF
55
Jääkaapin joidenkin ulkoisten osien lämpötila on korkea.
Korkeat lämpötilat ovat tarpeen, jotta vältetään veden
tiivistyminen tuotteen tietyille alueille.
Jääkaappiosaston takaseinällä on huurretta tai
vesipisaroita.
On kyse tuotteen normaalitoiminnasta.
Jääkaapin pohjalla on vettä.
Veden tyhjennysaukko on tukkiutunut (
katso Huolto
).
/