Indesit WIDXXL 146 (EU).C Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
WIDXXL 146 (EU).C
Tyyppi
Käyttöohjeet
37
FI
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 38-39
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Pesu-ja kuivauskone kuvaus, 40-41
Säätötaulu
Merkkivalot
Käynnistys ja ohjelmat, 42
Lyhyesti: ohjelman käynnistys
Ohjelmataulukko
Omavalintaiset toiminnot, 43
Aseta lämpötila
Aseta kuivaus
Toiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 44
Pesuainelokerikko
Pyykin valmistelu
Erityiset vaatekappaleet
Varotoimet ja neuvot, 45
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Säästä rahaa ja luontoa
Huolto ja hoito, 46
Sulje pois vesi ja sähkövirta
Pesu-ja kuivauskone puhdistus
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Tarkista veden syöttöletku
Häiriöt ja korjausohjeet, 47
Huoltoapu, 48
Ennen huoltoapuun soittamista
FI
PESU-JA KUIVAUSKONE
WIDXXL 146
Käyttöohjeet
38
FI
On tärkeää säilyttää tämä ohjekirjanen, jotta sitä
voidaan tutkia tarvittaessa. Myynnin, luovutuksen tai
muuton yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä
Pesu-ja kuivauskone kanssa, jotta uusi omistaja voi
tarkistaa siitä pesukoneen käyttöohjeet ja varoitukset.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista Pesu-ja kuivauskone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että Pesu-ja kuivauskone ei ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa
vaurioita, älä liitä sitä ja ota yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4 kuljetuksen
suojaruuvia ja kumi-
rengas vastaavan
välikappaleen kanssa,
jotka sijaitsevat taka-
osassa (katso kuva).
4. Sulje reiät pakkauksen muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: jos Pesu-ja kuivauskone joudutaan
kuljettamaan myöhemmin, ne tulee asentaa takaisin
paikoilleen.
Pakkausmateriaalit eivät sovi lasten leikkikaluiksi.
Pesukoneen vaaitus
1. Asenna Pesu-ja kuivauskone tasaiselle ja kovalle lattialle
siten, että se ei kosketa seiniä, huonekaluja tai muita esineitä.
2. Jos lattia ei ole täysin
vaakatasossa, voit
säätää pesukoneen
oikeaan asentoon
ruuvaten auki tai kiinni
etummaisia tukijalkoja
(katso kuva);
kallistuskulman
työskentelytasolla mitat-
tuna ei tule ylittää 2°.
Huolellinen vaaitus takaa koneen vakauden ja estää
tärisemistä, äänekkyyttä sekä koneen liikkumista
toiminnan aikana. Mikäli asennat koneen kokolattia- tai
muun maton päälle, säädä tukijalat siten, että Pesu-ja
kuivauskone alle jää riittävä tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. Työnnä tiiviste A
syöttöletkun päähän ja
kierrä letku kylmän
veden hanaan, jonka
suu on ¾
putkikierteitetty (katso
kuva).
Ennen liittämistä anna
veden juosta, kunnes se
on kirkasta.
2. Liitä syöttöletku Pesu-
ja kuivauskone ruuvaten
se kiinni asiaan-
kuuluvaan koneen
takana oikeassa ylä-
osassa olevaan
vesiliittimeen (katso
kuva).
3. Ole varovainen, että letku ei ole taittunut tai
puristunut.
Hanan vedenpaineen tulee kuulua niihin arvoihin,
jotka esitetään Teknisten tietojen taulukossa (katso
viereistä sivua).
Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
Asennus
A
39
FI
Veden poistoletkun liittäminen
Liitä poistoletku
taittamatta sitä lattia-
viemäriin tai 65 - 100
cm:n korkeudella ole-
vaan seinäviemäriin;
tai aseta se lavuaarin tai
kylpyammeen laidalle
kiinnittäen lisävarustee-
na tullut ohjain hanaan
(katso kuva).
Poistoletkun vapaan
pään ei tule jäädä
upoksiin veteen.
Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun
käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan
alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä seinäpistorasiaan
varmista, että:
pistorasia on maadoitettu ja se on lain mukainen;
pistorasia kestää koneen tehon
enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso taulukko);
syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso taulukko);
pistorasia ja Pesu-ja kuivauskone pistoke ovat
yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa
vaihda pistorasia tai pistoke.
Pesu-ja kuivauskone ei saa asentaa ulos edes
silloin, kun asennustila on suojattu katoksella, koska
on hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle
ja ukkosenilmalle.
Pesu-ja kuivauskone asentamisen jälkeenkin
pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.
Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
Syöttöjohdon vaihto tulee suorituttaa ainoastaan
valtuutetulla teknikolla.
Huomio! Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista,
jotka johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä suorita
yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman pyykkiä
asettaen pesu 90°C:ssa ilman esipesua.
65 - 100 cm
Tekniset tiedot
Malli
WIDXXL 146
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 53,5
yttömäärä
1 - 7 kg pesulle;
1 - 5 kg kuivaukselle
hköliitänt
katso koneessa olevaa teknisten
tietojen tietolaattaa
Vesiliitännät
maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 52 litraa
Linkousnopeus
1400 kierr./min saakka
Te s t i o h j e l m at
normin EN 50229
mukaisesti
Pesulle: ohjelma 2;mpötila 60°C;
toteutettu 7 kg:n yttömäärällä.
kuivaus: ensimmäinen kuivaus
suoritetaan 2 kg täytöllä ja
KUIVAUSnappula asennossa ;
toinen kuivaus suoritetaan 5 kg
täytölja KUIVAUSnappula
asennossa .
mä kodinkone on seuraavien
Euroopan yhteisön direktiivien
vaatimusten mukainen:
- 89/336 pvm. 03/05/89
(Sähkömagneettinen yhteensopivuus)
ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Pienjännite)
40
FI
Säätötaulu
Pesu-ja kuivauskone kuvaus
Pesuainelokerikko
KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS
painike
START/
RESET
painike
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden
laittamiseksi (katso sivu 44).
Merkkivalot: näyttävät pesuohjelman
etenemisvaiheen.
Jos on asetettu Delay Timer -toiminto, ne osoittavat
ajan, joka puuttuu kunnes ohjelma käynnistyy (katso
sivu 41).
KUIVAUSnappula: halutun kuivauksen asettamiseksi
(katso sivua 43).
TOIMINTOpainikkeet: saatavilla olevien toimintojen
valitsemisksi. Valitun toiminnon painike jää pala-
maan.
LÄMPÖTILAnappula: lämpötilan tai kylmäpesun
asettamiseksi (katso sivu 43).
START/RESETpainike: ohjelmien aloittamiseksi tai
nollaamiseksi virheasetuksen tapauksessa.
KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKOSSA merkkivalo:
jotta voidaan nähdä onko Pesu-ja kuivauskone
käynnissä ja voidaanko luukku avata (katso sivu 41).
KÄYNNISTYS/SAMMUTUSpainike: Pesu-ja
kuivauskone käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi.
OHJELMAnappula: ohjelmien valitsemiseksi.
Ohjelman aikana nappula pysyy paikoillaan.
LÄMPÖTILA
nappula
OHJELMA
nappula
Merkkivalot
TOIMINTO
painikkeet
KUIVAUS
nappula
KÄYNNISTYS/LUUKKU
LUKOSSA
merkkivalo
Huomaa: Jotta voidaan välttää liiallinen tärinä, kone jakaa pyykin tasaisesti ennen jokaista linkousta; tämä tapahtuu
suorittaen korin jatkuvia kiertoja hieman pesua nopeammin.
Kun jatkuvista yrityksistä huolimatta pyykki ei jakaudu tasaisesti, kone suorittaa linkouksen alemmalla nopeudella kuin
mitä asetettu ohjelma edellyttää.
Mikäli pyykki on erittäin epätasapainoinen, kone suorittaa tasapainotuksen linkouksen sijasta.
Mahdolliset tasapainotusyritykset voivat pidentää jakson kestoa enintään 10 minuuttia.
41
FI
Käynnissä oleva vaihe:
Pesujakson aikana merkkivalot syttyvät peräkkäin
osoittaen pesuohjelman vaiheen:
Esipesu / Pesu
Huuhtelu
Linkous
Kuivaus
Huomaa:
- tyhjennysvaiheessa syttyy linkouksen merkkivalo.
- kuivausjakson päättyessä vastaava vaiheen
merkkivalo vilkkuu osoittaen, että tulee palauttaa
KUIVAUSnappula asentoon 0.
Toimintopainikkeet
TOIMINTOPAINIKKEET toimivat myös
merkkivaloina.
Kun valitaan jokin toiminto, vastaava painike
valaistuu.
Jos valittu toiminto ei ole yhteensopiva valitun
ohjelman kanssa, painike alkaa vilkkua ja toiminto
ei mene päälle.
Mikäli asetetaan toiminto, joka ei sovi yhteen
aiemmin valitun toiminnon kanssa, voimaan jää
ainoastaan viimeksi valittu toiminto.
Merkkivalot
Merkkivalot näyttävät tärkeitä tietoja.
Niiden merkitys:
Asetettu viivästys:
Jos on asetettu Delay Timer -toiminto (katso sivu
43), ohjelman käynnistämisen jälkeen, alkaa vilkkua
viivästyksen merkkivalo, joka vastaa asetettua
aikaa:
Ajan kuluessa osoitetaan jäljellä oleva viivästyksen
aika vastaavan merkkivalon vilkkumisella:
Valitun viivästysajan kuluttua vilkkuva merkkivalo
sammuu ja asetettu ohjelma käynnistyy.
KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKOSSA merkkivalo:
Palava merkkivalo osoittaa, että luukku on lukossa, jotta voidaan välttää vahingonomaiset avaamiset; vahinkojen
välttämiseksi on välttämätöntä odottaa, että merkkivalo vilkkuu ennen luukun avaamista.
KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKOSSA merkkivalon nopea vilkkuminen samanaikaisesti ainakin yhden muun merkki-
valon kanssa osoittaa häiriötä (katso sivu 47).
42
FI
Kangastyyppi ja likaisuus Ohjelmat Lämpötila Kuivaus
Pesuaine
Huuhtelu-
aine
Jakson
kesto
(minuuttia)
Pesujakson kuvaus
esipe-
su
pesu
Normaali
Puuvilla:
Erittäin likainen valkopyykki
(lakanat, pöytäliinat, jne.)
1
90°C
170
Esipesu. pesu, huuhtelut,
keski- ja loppulinkoukset
Puuvilla:
Erittäin likainen valkopyykki
(lakanat, pöytäliinat, jne.)
2
90°C
155
Pesu, huuhtelut, keski- ja
loppulinkoukset
Puuvilla:
Erittäin likainen kestävä
valko- ja kirjopyykki
2
60°C
153
Pesu, huuhtelut, keski- ja
loppulinkoukset
Puuvilla:
Erittäin likainen herkkä
valko- ja kirjopyykki
2
40°C
115
Pesu, huuhtelut, keski- ja
loppulinkoukset
Puuvilla:
Hieman likainen valkopyykki ja
herkkä kirjopyykki (paidat, puserot, jne.)
3
40°C
85
Pesu, huuhtelut, keski- ja
loppulinkoukset
Synteettiset:
rinsä pitävä erittäin likainen
kirjopyykki (pienten lasten pyykki, jne.)
4
60°C
85
Pesu, huuhtelut, rypistymisen
esto tai hel linkous
Synteettiset:
rinsä pitävä erittäin likainen
kirjopyykki (pienten lasten pyykki, jne.)
4
40°C
75
Pesu, huuhtelut, rypistymisen
esto tai hel linkous
Villa
5
40°C
55
Pesu, huuhtelut ja hellä linkous
Erittäin arat kankaat
(verhot, silkki, viskoosi jne.)
6
30°C
55
Pesu, huuhtelut, rypistymisen
esto tai veden poisto
Puuvillakankaiden kuivaus
7
Herkkien kankaiden kuivaus
8
Time 4 you
Puuvilla:
Erittäin likainen kestävä
valko- ja kirjopyykki
9
60°C
60
Pesu, huuhtelut, keski- ja
loppulinkoukset
Synteettiset:
Herkkä kirjopyykki (kaiken
tyyppinen hieman likainen pyykki)
10
40
°C

40
Pesu, huuhtelut ja hellä linkous
Synteettiset:
Herkkä kirjopyykki (kaiken
tyyppinen hieman likainen pyykki)
11
30°C 30 Pesu, huuhtelut ja hellä linkous
Urheilu
Urheilukengät
(
ENINTÄÄN 2 paria.
)
12
30
°C
 50
Kylmäpesu (ilman pesuainetta),
pesu, huuhtelut ja hellä linkous
Urheiluvaatteet
(verryttelypuvut, sukat, jne.)
13
30°C 60
Pesu, huuhtelut, keski- ja
loppulinkoukset
OSAOHJELMAT
Huuhtelu Huuhtelut ja linkous
Linkous Veden poisto ja linkous
Veden poisto Veden poisto
Käynnistys ja ohjelmat
Ohjelmataulukko
Huomaa
-Ohjelmien 9 suositellaan, että pyykkien määrä ei ylitä 3,5 kg.
-Ohjelman 13 kanssa ei suositella ylittämään 2 kg:n täyttömäärää.
-Rypistymisen eston kuvaus: katso Silitä vähemmen, viereinen sivu. Taulukon tiedot tulee ymmärtää suuntaa
antavina.
Erityisohjelmat
Päivittäinen 30' (ohjelma 11 synteettisille) on suunniteltu hieman likaisten pyykkien pesemiseksi nopeasti: se kestää
ainoastaan 30 minuuttia ja säästää siten energiaa ja aikaa. Asettaen ohjelma (11; 30°C) on mahdollista pestä yhdessä eri
tyyppisiä kankaita (lukuunottamatta villaa ja silkkiä) enintään 3 kg. Suosittelemme nestemäisen pesuaineen käyttöä.
Lyhyesti: ohjelman käynnistys
1. Käynnistä Pesu-ja kuivauskone painaen
painiketta
. Kaikki merkkivalot syttyvät muuta-
man sekunnin ajaksi sammuakseen sen jälkeen
ja KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKOSSA merkkivalo
alkaa vilkkua.
2. Laita pyykit pesukoneeseen ja sulje luukku.
3. Aseta OHJELMAnappulasta haluttu ohjelma.
4. Aseta pesulämpötila (katso sivu 43).
5. Aseta kuivaus mikäli tarpeen (katso sivu 43).
6. Lisää pesuaine ja lisäaineet (katso sivu 44).
7. Käynnistä ohjelma painaen näppäintä START/
RESET.
Ohjelman nollaamiseksi pidä painiketta START/
RESET painettuna ainakin 2 sekuntia.
8. Ohjelman lopussa KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKOS-
SA merkkivalo vilkkuu osoittaen, että luukku
voidaan avata. Ota pyykit pois ja jätä luukku
raolleen korin kuivaamiseksi. Sammuta Pesu-ja
kuivauskone painamalla painiketta
.
43
FI
Toiminnot Vaikutus Huomioita käytöstä
Toi m i i
seuraavien
ohjelmien
kanssa:
Delay Tim er
Viivästää koneen
käynnistystä aina
9 tuntiin saakka.
Paina painiketta useamman kerran, kunnes haluttu viivästyksen
merkkivalo syttyy.
Painikkeen viidennellä painalluksella toiminto menee pois päältä.
HUOMAA Painettuasi Start/Reset painiketta voit muuttaa
viivästystä ainoastaan vähentäen sitä.
Kaikki
Silitä
väh emmen
Vähentää
kankaiden
rypistymistä
helpottaen
silittämis.
Asettamalla tämä toiminto ohjelmat 4, 6 keskeytyvät pyykki
vedessä (Rypistymisen esto) ja huuhtelun vaiheen merkkivalo
vilkkuu:
- jakson loppuun viemiseksi paina START/RESETpainiketta;
- vain veden poistamiseksi sijoita nappula vastaavan merkin
kohdalle ja paina START/RESET.
Jos haluat suorittaa myös kuivauksen, tämä nappula on aktiivinen
vain, jos se on asetettu tasolle (
Silitys
).
3, 4, 6, 9,
10,
Huuhtelut.
Ylimääräinen
huuhtelu
Liä huuhtelun
tehokkuutta.
Suositellaan täyden pyykkikoneen kanssa tai käytetessä
runsaasti pesuainetta.
1, 2, 3, 4, 9,
10, 12, 13,
Huuhtelut.
1400-6 0 0
Vähentää
linkouksen
nopeutta.
Kaikki
ohjelmat
paitsi 6, 7, 8
ja tyhjennys.
Omavalintaiset toiminnot
C
Aseta lämpötila
LÄMPÖTILAnappulaa kiertäen voidaan asettaa pesun lämpötila (katso Ohjelmataulukkoa sivulla 42).
Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmäpesuun saakka (
).
Aseta kuivaus
KUIVAUSnappulaa kiertäen asetetaan haluttu kuivaustyyppi.
On olemassa kaksi mahdollisuutta:
A - Aikaan perustuva: 40 - 180 minuuttia.
B - Kuivattujen pyykkien kosteustasoon perustuva:
Silitys
: hieman kosteat pyykit, helpot silittää.
Kuivaa ja ripusti
: kuivat pyykit, jotka voidaan asettaa paikalleen.
Kaappi
: erityisen kuivat pyykit, suositellaan froteisille
tuotteille ja kylpytakeille.
Kuivauksen lopussa toteutetaan viilennysjakso.
Jos poikkeuksellisesti pestävä pyykkimäärä ylittää kuivattavan
enimmäismäärän (katso oheista taulukkoa), pesun jälkeen,
pesuohjelman päätyttyä, jaa pesty pyykki ja laita ainoastaan osa siitä pyykkikoneen koriin. Noudata tässä vaiheessa
ohjeita suorittaaksesi ainoastaan kuivaus. Toista samat toimenpiteet jäljellä oleville pyykeille.
Ainoastaan kuivaus
Kierrä OHJELMAnappulaa yhteen kuivausasentoon (7-8) kangastyypistä riippuen ja valitse sitten haluttu
kuivaustyyppi KUIVAUSnappulalla.
TÄRKEÄÄ: - Kuivauksen aikana suoritetaan linkous, mikäli olet valinnut yhden puuvillaohjelmista ja yhden
kuivaustasoista (Kaappi
, Kuivaa ja ripusti , Silitys ).
- Puuvillatäytöille, jotka painavat vähemmän kuin 1 kg, käytä "aroille kuiduille" sopivaa kuivausohjelmaa.
Toiminnot
Pesu-ja kuivauskone eri pesutoiminnot mahdollistavat halutun puhtausasteen ja valkoisuuden. Eri toimintojen
päälle laittamiseksi:
1. paina halutun toiminnon painiketta alla olevan taulukon mukaisesti;
2. vastaavan painikkeen syttyminen osoittaa, että toiminto on laitettu päälle.
Huomaa: Painikkeen nopea vilkkuminen osoittaa, että kyseistä toimintoa ei voida valita asetetulle ohjelmalle.
Kangast-
yyppi
Täyttöty yppi Maksi-
mitäyttö
(kg) Kaappi Kuivaa ja
ripusta
Silitys
Puuvilla,
Pellava
Erikokoiset liinavaatteet
5 180 170 140
Puuvilla Froteepyyhkeet
5 180 170 140
Te ri t al ,
Puuvilla
Lakanat, paidat
3 140 120 100
Akryyliti Yöpaidat, nilkkasukat, jne
1706560
Nailon Alusvaatteet, sukat, jne
1706560
Kuivausaikojen taulukko
Taulukon tiedot tulee
ymmärtää suuntaa antavina.
44
FI
Pesuainelokerikko
Pesun hyvä tulos riippuu myös pesuaineen oikeasta
annostelusta: pesuaineen liioiteltu käyttö ei pese
tehokkaammin vaan sillä lisätään Pesu-ja
kuivauskone sisäosien peittymistä pesuainekarstalla
ja ympäristön saastumista.
Vedä ulos
pesuainelokerikko ja
laita pesuaine tai lisäaine
seuraavasti.
lokero 1: Esipesuaine (jauheena)
lokero 2: Pesuaine pesua varten
(jauheena tai nestemäisenä)
Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen pesua.
lokero 3: Lisäaineet (huuhteluaineet, jne)
Varo, että huuhteluaine ei vuoda ulos ritilästä.
Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita
niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
Pyykin valmistelu
Jaa pyykki seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä suositusarvoja, jotka annetaan viitaten
kuivan pyykin painoon:
Kestävät kuidut: enintään 7 kg
Synteettiset kuidut: enintään 3 kg
Arat kuidut: enintään 2 kg
Villa: enintään 1,5 kg
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Erityiset vaatekappaleet
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai
verkkopussin sisälle. Pese ne yksin ylittämättä
puolitäyttöä. Käytä ohjelmaa 6, joka sulkee auto-
maattisesti linkouksen pois.
Untuvatakit ja tuulitakit: jos täyte on hanhen tai
ankan höyhenistä, ne voidaan pestä Pesu-ja
kuivauskone. Käännä vaate ylösalaisin ja laita ko-
neeseen korkeintaan 2-3 kg pyykkejä, toista huuh-
telu kerran tai pari sekä käytä hellää linkousta.
Villa: parhaan tuloksen saamiseksi käytä erityistä
pesuainetta äläkä ylitä 1,5 kg:n täyttömäärää.
Pesuaineet ja pyykit
1
2
3
45
FI
Varotoimet ja neuvot
Pesu-ja kuivauskone on suunniteltu ja valmistettu
kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi.
Nämä varoitukset toimitetaan turvallisuussyistä ja ne
tulee lukea huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu yksityistyyppiseen ei-
ammattimaiseen käyttöön ja sen toimintoja ei tule
muuttaa.
Ainoastaan aikuisten tulee käyttää tätä pesuko-
netta noudattaen huolellisesti tämän oppaan
ohjeita.
Älä koske pesukoneeseen avojaloin tai silloin, kun
kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irroita pistoketta pistorasiasta johdosta vetä-
mällä vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on
käynnissä.
Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen,
koska se voi olla hyvin kuumaa.
Älä yritä avata luukkua väkisin: tämä voi vahin-
goittaa turvajärjestelmää, joka suojaa vahingon-
omaisilta avaamisilta.
Vian tapauksessa älä missään tapauksessa yritä avata
pesukoneen sisäosia korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät ole liian lähellä
käynnissä olevaa pesukonetta.
Pesun aikana luukku voi kuumentua.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava
varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä
siirtää sitä yksin, sillä pesukone on erittäin raskas.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet
pyykin pesukoneeseen.
Kuivauksen aikana luukku kuumenee helposti.
Älä kuivaa pestyjä pyykkejä palonaroilla liuoksilla
(esim. trikloorietyleeni).
Älä kuivaa vaahtokumia tai muita joustavia muoveja.
Varmista, että kuivausvaiheiden aikana vesihana
on auki.
Tätä pesu- ja kuivauskonetta voidaan käyttää
ainoastaan vedellä pestyjen pyykkien kuivaukseen.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen:
noudata paikallisia säädöksiä, siten pakkaus-
materiaalit voidaan käyttää uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical
and Electronic Equipment (elektroniikka romulle),
vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen
normaali jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet
tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan
optimoida laitteiden kierrätys ja näin ollen vähen-
tää vaaran aiheutumista ihmisille ja luonnolle.
Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa
vastuustasi laitteiden hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viran-
omaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa
vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.
Säästä rahaa ja luontoa
Luontoa palveleva tekniikka
Jos luukussa näkyy vähän vettä, johtuu se siitä, että
Indesit uusi tekniikka mahdollistaa puhtaan pesu-
tuloksen puolella vesimäärällä: yksi tavoite luonnon
säästämisessä on saavutettu.
Säästä pesuainetta, vettä, energiaa ja aikaa
Jotta ei tuhlata näitä resursseja, Pesu-ja
kuivauskonetulee käyttää täysinäisenä. Täysi
Pesu-ja kuivauskone kahden puolitäytön sijasta
käyttää jopa 50% vähemmän energiaa.
Esipesu on välttämätön vain, mikäli pyykit ovat
todella likaisia. Sen välttäminen säästää pesu-
ainetta, aikaa, vettä ja 5 - 15 % energiaa.
Jos tahrat käsitellään tahranpoistoaineella tai ne
jätetään likoamaan ennen pesua, vähennetään
tarvetta pestä korkeassa lämpötilassa. Pesu
60°C:ssa (90°C:n ohjelman sijasta) säästää jopa
50% energiaa.
Annostele pesuaine tarkasti veden kovuuden sekä
pyykkien määrän ja likaisuuden mukaan, vältä
tuhlaamista ja suojele ympäristöä: vaikka pesu-
aineet ovat biohajoavia, ne sisältävät aineita, jotka
muuttavat luonnon tasapainoa. Lisäksi käytä
mahdollisimman vähän huuhteluaineita.
Pesun suorittaminen muulloin kun päiväsaikaan
auttaa sähkön kulutushuippujen tasoittamista.
Viivästystoiminto Delay Timer (katso sivu 43) auttaa
paljon pesujen suunnittelussa tässä suhteessa.
Jos pyykki täytyy kuivata koneellisesti, valitse
korkea linkousnopeus. Vähäinen vesimäärä
pestyissä pyykeissä säästää aikaa ja energiaa
kuivausohjelman aikana.
46
FI
Huolto ja hoito
Sulje pois vesi ja sähkövirta
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään Pesu-ja kuivauskone laitteiden
kulumista ja estetään vuotovaara.
Irroita sähköpistoke puhdistaessasi tai
huoltaessasi Pesu-ja kuivauskone.
Pesu-ja kuivauskone puhdistus
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa kostealla
rievulla ja saippualla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia
aineita.
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irroita lokerikko nostaen
sitä ja vetäen sitä
ulospäin (katso kuva).
Pese se juoksevan
veden alla; tämä puhdis-
tus tulee suorittaa
säännöllisesti.
Luukun ja rummun hoito
Jätä aina luukku hieman auki, jotta vältetään
pahan hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pesu-ja kuivauskone on varustettu itsepuhdistuvalla
pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin tapah-
tua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat pumppua
suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän alapuolella.
Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irroita
pistoke.
Eteisen saavuttamiseksi:
1. poista Pesu-ja
kuivauskone edessä
alhaalla oleva suoja-
paneeli ruuvimeisselin
avulla (katso kuva);
2. irroita kansi kiertäen
sitä vastapäivään (katso
kuva): on tavallista, että
vettä tulee hieman ulos;
3. puhdistä huolellisesti sisäpuoli;
4. kiinnitä kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
Tarkista veden syöttöletku
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos
siinä on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee
vaihtaa: pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa
yllättävän halkeamisen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
47
FI
Häiriöt ja korjausohjeet
Pesu-ja kuivauskone toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen huoltoapuun soittamista (katso sivu 48)
tarkista seuraavan luettelon kanssa, että kyseessä ei ole helposti ratkaistavissa oleva ongelma.
Häiriöt:
Pesu-ja kuivauskone ei
käynnisty.
Pesujakso ei aloita
toimintaansa.
Pesu-ja kuivauskone ei tule
vettä.
Pesu-ja kuivauskone täyttää ja
tyhjentää veden jatkuvasti.
Pesu-ja kuivauskone ei poista
vettä tai linkoa.
Pesu-ja kuivauskone tärisee
paljon linkouksen aikana.
Pesu-ja kuivauskone vuotaa
vettä.
KÄYNNISTY/LUUKKU LUKOSSA
merkkivalo vilkkuu nopeasti
samanaikaisesti ainakin yhden
muun merkkivalon kanssa.
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Pesu-ja kuivauskone ei kuivaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty huonosti.
Kodista puuttuu sähkövirta.
Luukku ei ole hyvin suljettu.
Painiketta
ei ole painettu.
Painiketta START/RESET ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästetty käynnistys (Delay Timer, katso sivu 43).
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/RESET ei ole painettu.
Tyhjennysletkua ei ole asennettu 65 - 100 cm:n korkeudelle maasta
(katso sivu 39).
Tyhjennysletkun pää on veteen upotettuna (katso sivu 39).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammu-
ta Pesu-ja kuivauskone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon
ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi Pesu-ja
kuivauskone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistami-
seksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmiön estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joissakin ohjelmissa tulee
käynnistää veden tyhjennys manuaalisesti (katso sivu 42).
Silitä vähemmän valinta on päällä: ohjelman loppuun suorittamiseksi
paina painiketta START/RESET (katso sivu 43).
Veden poistoletku on taittunut (katso sivu 39).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole lukittu oikein asennushetkellä (katso sivu 38).
Pesu-ja kuivauskone ei ole vaakatasossa (katso sivu 38).
Pesu-ja kuivauskone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso sivu 38).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso sivu 38).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso sivu 46).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso sivu 39).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti
ja käynnistä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus
"pesukoneille", "pesukoneille tai käsinpesuun", tai vastaava).
Annostelu on ollut liiallinen.
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty huonosti.
Kodista puuttuu sähkövirta.
Luukku ei ole hyvin suljettu.
On asetettu viivästetty käynnistys (Delay Timer, katso sivu 43).
KUIVAUSnappula on asennossa 0.
48
FI
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voitko itse ratkaista häiriötilan (katso sivu 47);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen takuutodistuksessa olevaan
puhelinnumeroon.
Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät Pesu-ja kuivauskone takaosaan sijoitetusta arvokyltistä.
Huoltoapu
/