AEG QRT4650K Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

QRT4650W
QRT4650K
QRT4650X
Käyttöohje Jääpakastin
Bruksanvisning Kombiskap
Bruksanvisning Kyl-frys
Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme.
Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan
mahdollisen toiminnan. Ohjeiden avulla osaat käyttää kaikkia laitteen toimintoja
helposti ja nopeasti. Säilytä tämä käyttöohjekirja aina käden ulottuvilla paikassa,
jossa se pysyy siistinä. Luovuta käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.
Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa.
SISÄLLYS
TURVALLISUUSOHJEET 3
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus 3
Yleiset turvallisuusohjeet 3
Päivittäinen käyttö 4
Huolto ja puhdistus 4
Asennus 5
Huolto 5
KÄYTTÖPANEELI 5
Näyttö 6
Laitteen käynnistäminen 6
Laitteen kytkeminen pois päältä 7
Jääkaapin kytkeminen pois päältä 7
Jääkaapin kytkeminen päälle 7
Lämpötilan säätäminen 7
Lapsilukko 7
Lisäkosteustoiminto 8
COOLMATIC -toiminto 8
Minute Minder -toiminto 8
FROSTMATIC -toiminto 9
Korkean lämpötilan hälytys 9
Ovihälytys 10
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA 10
Sisätilan puhdistaminen 10
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 10
Pakasteiden säilyttäminen 10
Sulatus 10
Ilman jäähdytys 11
CleanAir Control -suodatin 11
Siirrettävät hyllyt 11
Pulloteline 12
Ovilokeroiden sijoittaminen 12
FreshBox -säilytyslaatikko 12
ProFresh -tila 13
QuickChill juomille 13
MAXIBOX -säilytyslaatikko 14
Pakastuslaatikoiden poistaminen
pakastimesta 14
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ 14
Normaalin toiminnan äänet 14
Energiansäästövinkkejä 15
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys 15
Säilytysohjeita 15
Pakastusohjeita 15
Pakasteiden säilytysohjeita 16
HOITO JA PUHDISTUS 16
Säännöllinen puhdistus 16
Jääkaapin sulattaminen 16
Pakastimen sulattaminen 17
KÄYTTÖHÄIRIÖT 17
Oven sulkeminen 19
TEKNISET TIEDOT 19
ASENNUS 19
Sijoittaminen 19
Sijoituspaikka 20
Sähköliitäntä 20
Takaosan välikappaleet 21
Tasapainottaminen 21
Hyllyjen kiinnikkeiden irrottaminen 22
CleanAir Control-suodattimen asennus 22
Oven kätisyyden vaihtaminen 22
YMPÄRISTÖNSUOJELU 22
Oikeus muutoksiin pidätetään
2 Sisällys
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla ta-
valla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä
on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistami-
seksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat ai-
heutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemat-
tomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudes-
taan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtu-
misvaaran.
Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti
(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voi-
daan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousiluki-
tus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten
loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO
Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tä-
män käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusväli-
neen avulla.
Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät
ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävälli-
nen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen
ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu
Turvallisuusohjeet
3
Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen lait-
teeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai
sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huolto-
liike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen ta-
kana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on help-
po irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä ai-
heuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6.
Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus
1)
on irrotettu.
Laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi ai-
heuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tämän laitteen hehkulamput
2)
ovat erityisiä lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneis-
sa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten.
3)
Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen
muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otet-
tuina.
Huolto ja puhdistus
Ennen kuin aloitat laitteen huoltamisen, kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasi-
asta.
Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.
Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvit-
taessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
1) Mikäli varusteena.
2) Mikäli laitteessa on lamppu.
3) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free-malli.
4 Turvallisuusohjeet
Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta
ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle.
Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii
virrata kompressoriin.
Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Nou-
data asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja ai-
heuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jäl-
keen.
Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon.
4)
Huolto
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähkö-
asentajan tehtäväksi.
Älä poista LED-valon suojusta. Jos LED-valon vaihto on tarpeen, ota yhteyttä lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten
varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaa-
leissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen.
Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, eri-
tyisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materi-
aalit ovat kierrätettäviä.
KÄYTTÖPANEELI
1
7
6
5
2
3
4
4) Mikäli laitteessa on vesiliitäntä.
Käyttöpaneeli 5
1 Jääkaapin lämpötilan alennuspainike
2 Jääkaapin lämpötilan nostopainike
3 ON/OFF -painike
OK-painike
4 Pakastimen lämpötilan nostopainike
5 Näyttö
6 Pakastimen lämpötilan alennuspainike
7 Mode-painike
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan asettaa korkeaksi painamalla samanaikaisesti
MODE
7
-painiketta ja MIINUS
6
-painiketta muutaman sekunnin ajan. Asetusta voi-
daan säätää.
Näyttö
9
8
7
10
1
6
5
3
2
4
1 Jääkaapin lämpötilanäyttö
2 Lomatoiminto
3 Lisäkosteustoiminto
4 Jääkaappi pois toiminnasta
5 Pakastimen lämpötilanäyttö
6 Hälytyksen merkkivalo
7 Juomien jäähdytystoiminto
8 FROSTMATIC -toiminto
9 COOLMATIC -toiminto
10 Lapsilukko
Laitteen käynnistäminen
Kodinkone kytketään toimintaan seuraavalla tavalla:
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina ON/OFF -painiketta, jos näyttö ei ole päällä.
3. Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet kohdasta "Korkean lämpötilan hälytys".
6 Käyttöpaneeli
4. Jos "dEMo" tulee näkyviin näyttöön, laite on esittelytilassa. Lue ohjeet kohdasta "Käyt-
töhäiriöt".
5. Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laite kytketään pois päältä seuraavalla tavalla:
1. Paina ON/OFF-painiketta viisi sekuntia.
2. Näyttö sammuu.
3. Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.
Jääkaapin kytkeminen pois päältä
Jääkaapin pois päältä kytkeminen:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaappi pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
Jääkaapin merkkivalossa näkyy viivoja.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Jääkaappi pois päältä -merkkivalo syttyy.
Jääkaapin kytkeminen päälle
Jääkaapin päälle kytkeminen:
1. Paina jääkaapin lämpötilasäädintä.
Tai:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaappi pois päältä -merkkivalo vilkkuu.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Jääkaappi pois päältä -merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Lämpötilan säätäminen
Jääkaapin ja pakastimen asetuslämpötilaa voidaan säätää painamalla lämpötilan säätöpai-
niketta.
Aseta oletuslämpötila:
jääkaappi +5 °C
pakastin -18 °C.
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu lämpötila.
Palauta oletuslämpötila sammuttamalla laite.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin kuluessa.
Muutaman asteen lämpötilavaihtelut ovat normaaleja, eivätkä ne merkitse laitevikaa.
Asetettu lämpötila säilyy laitteen muistissa sähkökatkoksen jälkeen.
Lapsilukko
Jos haluat estää painikkeiden tahattoman käytön, lukitse painikkeet valitsemalla lapsilukko-
toiminto.
Käyttöpaneeli
7
Ota toiminto käyttöön seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
2. Lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lapsilukon merkkivalo syttyy.
Poista toiminto käytöstä seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lapsilukon merkkivalo sammuu.
Lisäkosteustoiminto
Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä lisäkosteustoiminnolla.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Lisäkosteustoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lisäkosteustoiminnon merkkivalo syttyy.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes lisäkosteustoiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lisäkosteustoiminnon merkkivalo sammuu.
COOLMATIC -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä COOLMATIC-toiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin
voidaan välttää myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo COOLMATIC alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
COOLMATIC-merkkivalo syttyy.
COOLMATIC-toiminto kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti noin kuuden tunnin ku-
luttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen automaattista päättymistä:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes COOLMATIC-merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo sammuu.
Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta.
Minute Minder -toiminto
Minute Minder -toiminnolla asetetaan hälytyksen aktivoitumisaika, se on hyödyllinen esi-
merkiksi silloin, kun ruoka-aineksia on jäähdytettävä jonkin aikaa tai kun muistutus on tar-
peen, ettei pulloja unohdeta pakastimeen pikajäähdytyksen aikana.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
8 Käyttöpaneeli
Merkkivalo Minute Minder alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30 minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia painamalla jääkaapin lämpötilapainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
Minute Minder -merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua. (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen, Minute Minder -merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkkejä:
1. Poista juomat pakastimesta.
2. Paina OK -painiketta äänimerkin pois päältä kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa ajastuksen aikana:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes Minute Minder -merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. Minute Minder -toiminnon merkkivalo sammuu.
Aika-asetusta voidaan muuttaa ajastuksen aikana ja sen päättyessä painamalla jääkaapin
lämpötilan alennuspainiketta tai jääkaapin lämpötilan lisäyspainiketta.
FROSTMATIC -toiminto
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo FROSTMATIC alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
FROSTMATIC-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen automaattista päättymistä:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes FROSTMATIC-merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. FROSTMATIC-toiminnon merkkivalo sammuu.
Laita pakastettavat elintarvikkeet FROSTMATIC-koriin.
Toiminto voidaan sammuttaa muuttamalla pakastimen lämpötila-asetusta.
Korkean lämpötilan hälytys
Pakastinosaston lämpötilan nousemisesta (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi) ilmoitetaan seu-
raavilla tavoilla:
hälytyksen merkkivalo ja pakastimen lämpötilanäytöt vilkkuvat
kuuluu äänimerkki.
Kuittaa hälytys seuraavasti:
1. Paina mitä tahansa painiketta.
2. Äänimerkki sammuu.
3. Pakastimen lämpötilanäytössä näkyy korkein saavutettu lämpötila muutaman sekunnin
ajan. Tämän jälkeen näytössä näkyy uudelleen asetuslämpötila.
4. Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes normaalit olosuhteet palautuvat.
Hälytyksen merkkivalo sammuu, kun hälytys on kuitattu.
Käyttöpaneeli
9
Ovihälytys
Jos jääkaapin ovi on auki muutaman minuutin ajan, kuuluu äänimerkki. Oven aukiolo il-
maistaan seuraavasti:
vilkkuva hälytysmerkki
äänimerkki
Kun olosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki sammuu.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varus-
teet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun.
Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna
laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pi-
tempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sula-
neet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voi-
daan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen sii-
tä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna: Kypsen-
nys kestää tässä tapauksessa pitempään.
10 Ensimmäinen käyttökerta
Ilman jäähdytys
ClimaTech-teknologian ansiosta elintarvikkeet
jäähtyvät nopeammin ja lämpötila on tasaisempi.
Puhaltimen ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät no-
peammin ja jääkaapin lämpötila on tasaisempi.
CleanAir Control -suodatin
Kodinkoneeseen kuuluu hiilisuodatin, joka sijaitsee takaseinällä ilmankiertorasian kannen al-
la.
Suodatin puhdistaa jääkaappiosaston ilman epämiellyttävistä hajuista parantaen näin säily-
tyksen laatua.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla,
minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle
tasolle.
Päivittäinen käyttö 11
Pulloteline
Sijoita pullot (suu eteenpäin) valmiiksi asetettuun
hyllyyn.
Jos hylly on vaakasuorassa, laita siihen vain suljet-
tuja pulloja.
Pullotelinettä voidaan kallistaa, jotta siinä voidaan
säilyttää myös avattuja pulloja. Se tehdään vetä-
mällä sitä niin, että se voi kääntyä ylöspäin ja kiin-
nittyä seuraavalle hyllytasolle.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat
lokeroihin.
Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti:
Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita lo-
kero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
FreshBox -säilytyslaatikko
Laitteen ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät no-
peammin ja säilytyslaatikon lämpötila on tasai-
sempi.
12 Päivittäinen käyttö
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Käynnistä COOLMATIC-toiminto.
2. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo syttyy.
3. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
2. Kytke COOLMATIC-toiminto pois päältä.
3. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo sammuu.
Toiminto poistuu automaattisesti käytöstä muuta-
man tunnin jälkeen.
ProFresh -tila
Jos osaston FreshBox-toimintoa ei tarvita, siitä
voidaan tehdä kylmälokero muuttamalla asetuk-
sia.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
QuickChill juomille
Tällä toiminnolla voidaan jäähdyttää juomat no-
peasti.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Poista FreshBox-lokero tai aseta se yläasen-
toon ja aseta pulloteline QuickChill-aukkojen
eteen kuvan mukaisesti.
2. Käynnistä COOLMATIC-toiminto.
3. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo syttyy.
4. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
2. Kytke COOLMATIC-toiminto pois päältä.
3. COOLMATIC-toiminnon merkkivalo sammuu.
Päivittäinen käyttö 13
Toiminto poistuu automaattisesti käytöstä muutaman tunnin jälkeen.
MAXIBOX -säilytyslaatikko
Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten säilyttä-
miseen.
Laatikossa on välilevy, jolla saadaan tarvittavan
kokoiset lokerot asettamalla levy haluttuun asen-
toon.
Laatikon pohjalla on ritilä, jota voidaan tarvittaes-
sa käyttää pitämään hedelmät ja vihannekset eril-
lään pohjalle mahdollisesti muodostuvasta kos-
teudesta.
Kaikki laatikon osat voidaan irrottaa puhdistusta
varten.
Pakastuslaatikoiden poistaminen pakastimesta
1
2
2
1
Pakastuslaatikoissa on pysäytin, joka estää laatikoiden irtoamisen ja putoamisen vahin-
gossa. Kun haluat poistaa laatikon kokonaan pakastimesta, vedä laatikkoa itseäsi päin py-
säyttimeen saakka ja ota laatikko sen jälkeen pois kallistamalla sen etuosaa ylöspäin.
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen nostamalla kevyesti sen etuosasta siten, että laatik-
ko menee pakastimen sisään. Kun laatikko on mennyt pysäyttimien ohi, työnnä se paikal-
leen.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Normaalin toiminnan äänet
Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa
kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kom-
pressorista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
14 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luon-
nollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
Energiansäästövinkkejä
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin olles-
sa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu
huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpöti-
laan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nestei
Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ym-
pärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyl-
lylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laati-
koissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamatto-
mana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen ar-
vokilvessä.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pa-
kastettavia ruokia.
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myö-
hemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatii-
viisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta nii-
den lämpötila ei nouse.
Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävam-
moja.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
15
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysai-
koja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorit-
taa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi puhtaaksi.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiil-
lotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jät-
tävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla tai
pölynimurilla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa
laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyt-
tää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina
moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin ylä-
puolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
16 Hoito ja puhdistus
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatus-
veden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa sään-
nöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruo-
kien päälle. Käytä puhdistuksessa mukana toimi-
tettua välinettä, joka on kiinnitetty tyhjennysauk-
koon.
Pakastimen sulattaminen
Tämän mallin pakastinosasto on huurtumatonta tyyppiä. Se tarkoittaa, että laitteen toi-
miessa huurretta ei keräänny laitteen sisäpinnoille tai ruokatarvikkeiden päälle.
Huurretta ei synny, koska automaattisesti valvottu puhallin kierrättää koko ajan kylmää il-
maa pakastinosaston sisällä.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
HUOMIO
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammat-
titaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on
kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, että kodinkone on tuke-
vasti paikallaan (kaikki neljä jalkaa
koskevat lattiaan).
Kompressori käy jatku-
vasti.
Lämpötilan säädin ei ehkä ole
oikeassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulke-
minen".
Ovea on avattu liian usein. Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin asetat
ruoat laitteeseen.
Käyttöhäiriöt 17
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Huoneen lämpötila on liian kor-
kea.
Laske huoneen lämpötilaa.
FROSTMATIC-toiminto on kyt-
kettynä.
Katso kohta "FROSTMATIC-toi-
minto".
COOLMATIC-toiminto on kytket-
tynä.
Katso kohta "COOLMATIC-toimin-
to".
Vettä valuu jääkaapin ta-
kaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aika-
na takaseinässä oleva huurre su-
laa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin si-
sälle.
Veden tyhjennysaukko on tukos-
sa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden va-
lumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompresso-
rin yläpuolella olevaan haihdu-
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
Laitteessa on liikaa huur-
retta ja jäätä.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa tuotteet paremmin.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulke-
minen".
Jääkaapin lämpötila on liian al-
hainen.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila on
liian korkea.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulke-
minen".
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin asetat
ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruo-
kia yhdellä kertaa.
Jääkaapin lämpötila on
liian korkea.
Laitteen kylmän ilman kierto ei
toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Tuotteet ovat liian lähellä toisi-
aan.
Järjestä tuotteet siten, että kylmä
ilma pääsee kiertämään niiden
välissä.
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta. Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pis-
torasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasi-
aan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pisto-
rasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan
jokin toinen sähkölaite. Ota yh-
teys sähköasentajaan.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa. Sulje ja avaa ovi.
18 Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
"dEMo" näkyy näytössä.
Laite on esittelytilassa. Paina OK-painiketta noin 10 se-
kunnin ajan, kunnes kuulet pitkän
äänimerkin ja näyttö sammuu ly-
hyeksi ajaksi: laite käynnistyy ja
toimii normaalisti.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliik-
keeseen.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta Asennus.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliik-
keeseen.
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Korkeus 2010 mm
Leveys 595 mm
Syvyys 658 mm
Lämmönnousuaika 18 h
Jännite 230 - 240 V
Taajuus 50 Hz
Tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisälle vasemmalle puolelle,
sekä energiamerkinnästä.
ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toimin-
nan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua il-
mastoluokkaa:
Tekniset tiedot
19
Ilmastoluokka Ympäristön lämpötila
SN +10 °C - 32 °C
N +16 °C - 32 °C
ST +16 °C - 38 °C
T +16 °C - 43 °C
Sijoituspaikka
Kodinkone on paras asentaa etäälle lämmönläh-
teistä, kuten lämpöpattereista, vedenlämmittimis-
tä, suorasta auringonpaisteesta jne. Tarkista, että
ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana.
Jos kodinkone sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle,
sen yläreunan ja keittiökaapin välillä tulee olla vä-
hintään 100 mm parhaan suorituskyvyn varmista-
miseksi. Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää kodinkoneen sijoittamista keittiökaapin
alapuolelle. Kodinkone voidaan säätää tarkasti
vaakatasoon sen pohjassa olevan yhden tai
useamman säätöjalan avulla.
VAROITUS!
Kodinkone on tarvittaessa voitava kytkeä irti verk-
kovirrasta, minkä vuoksi pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taa-
juus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoi-
tuskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähkö-
asentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa ole-
vien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei
ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
A
B
mm
mm
min
100
20
20 Asennus
1 / 1

AEG QRT4650K Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös