Indesit IWDC 6125 Instructions For Use Manual

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
IWDC 6125
Tyyppi
Instructions For Use Manual
FI
49
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 50-51
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Huolto ja hoito, 52
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Varotoimet ja neuvot, 53
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman
käynnistys 54-55
Ohjauspaneeli
Merkkivalot
Ohjelman käynnistys
Ohjelmat, 56
Ohjelmataulukko
Omavalintaiset toiminnot, 57
Lämpötilan asettaminen
Kuivauksen asettaminen
Lisätoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 58
Pesuainelokerikko
Pyykin valmistelu
Erityiset vaatekappaleet
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Häiriöt ja korjaustoimet, 59
Huoltoapu, 60
FI
IWDC 6125
Käyttöohjeet
PESU-JA KUIVAUSKONE
! Tämä tunnus kehottaa sinua lukemaan
tämän käyttöoppaan.
50
FI
Asennus
! On tärkeää säilyttää huolella tämä ohje-
kirjanen, jotta sitä voidaan tutkia tarvittaes-
sa. Myytäessä, luovutettaessa tai muuton
yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä
pyykinpesukoneen kanssa, jotta myös uusi
omistaja voi tutustua toimintaan ja vastaaviin
varoituksiin.
! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä
tietoja asennuksesta, käytöstä ja turvallisuude-
sta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt
vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos siinä on ha-
vaittavissa vaurioita, älä suorita liitäntöjä ja ota
yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4 kuljetuk-
sen suojaruuvia sekä
tiiviste vastaavan
välikappaleen kanssa,
jotka sijaitsevat takao-
sassa (katso kuvaa).
4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta
tulee kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.
! Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Vaaitus
1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle
lattialle siten, että se ei kosketa seiniin, huone-
kaluihin tai muihin esineisiin.
2. Jos lattia ei ole
täysin tasainen, sen
epätasaisuudet tulee
tasoittaa ruuvaten ki-
inni tai auki etujalkoja
(katso kuvaa); kallistu-
man kulma työskente-
lytasolta mitattuna ei
saa olla yli 2°.
Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle
sekä estää tärinää, meluisuutta ja sen liikkumi-
sta toiminnan aikana. Mikäli asennat koneen
kokolattiamaton tai muun maton päälle, säädä
tukijalat siten, että pesukoneen alle jää riittävä
tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. Liitä syöttöletku
ruuvaten se kyl-
mävesihanaan, jonka
suuaukko on ¾ pu-
tkikierteitetty (katso
kuvaa). Ennen liitäntää
anna veden juosta,
kunnes se kirkastuu.
2. Liitä syöttöletku
pyykinpesukoneese-
en ruuvaten se kiinni
asiaankuuluvaan ko-
neen takana oikeassa
yläosassa olevaan
vesiliittimeen (katso
kuvaa).
3. Ole varovainen, että letku ei taitu tai joudu
puristuksiin.
! Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen
mukainen, jotka esitetään Teknisten tietojen
taulukossa (katso viereistä sivua).
! Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
! Käytä letkuja, jotka on toimitettu koneen
mukana.
FI
51
Tekniset tiedot
Malli
IWDC 6125
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 53,5
Täyttömäärä
1 - 6 kg pesulle;
1 - 5 kg kuivaukselle
Sähköliitän-
nät
katso koneessa olevaa tek-
nisten tietojen tietolaattaa
Vesiliitännät
maks. Vedenpaine 1 MPa
(10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa
(0,5 bar)
rummun tilavuus 52 litraa
Linkousno-
peus
1200 kierr./min saakka
Testiohjel-
mat normin
EN 50229
mukaisesti
Pesulle: ohjelma 2; läm-
pötila 60°C; toteutettu 6
kg:n täyttömäärällä.
Kuivaus: ensimmäinen kui-
vaus suoritetaan 1 kg täytöl-
lä valiten ajaksi 60 min;
Toinen kuivaus suoritetaan
5 kg täytöllä valiten enim-
mäiskuivaustaso
.
Tämä kodinkone on seuraa-
vien Euroopan yhtein direkti-
ivien vaatimusten mukainen:
- 89/336 pvm. 03/05/89
(Sähmagneettinen yhteen-
sopivuus) ja siihen myöhem-
min tehdyt muutokset
- 2012/19/EU
- 2006/95/EY (Pienjännite)
Veden poistoletkun liittäminen
Poistoletkua ei saa ko-
skaan asentaa suoraan
lattiakaivoon, vaan se
on asennettava kuvan
mukaisesti siten, että
poistoletkun pää on
65-100 cm korkeudella
tasosta jolle kone on
asennettu. Varo taivut-
tamasta poistoletkua
niin että se litistyy!
tai aseta se pesualta-
an tai kylpyammeen
laidalle kiinnittäen toi-
mitettu ohjain hanaan
(katso kuvaa). Poisto-
letkun vapaan pään
ei tule jäädä upoksiin
veteen.
! Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos
jatkoletkun käyttö on välttämätöntä, sen tulee
olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja
korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan
varmista, että:
• pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
• pistorasia kestää koneen tehon enimmäi-
skuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
• syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on an-
nettu Teknisten tietojen taulukossa (katso
viereen);
pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteen-
sopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke.
! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin,
kun asennustila on suojattu katoksella, koska
on hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi
sateelle ja ukkosenilmalle.
! Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistora-
sian tulee olla helposti saavutettavissa.
! Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
65 - 100 cm
! Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puri-
stuksiin.
! Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyt-
töä tulee suorittaa yksi pesujakso pesuaineen
kanssa ilman pyykkiä asettaen ohjelma 2.
52
FI
Huolto ja hoito
Veden ja sähkövirran pois sulke-
minen
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulu-
mista ja estetään vuotovaara.
Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa
rievulla, joka huuhdellaan mpimän veden ja
saippuan muodostamassa liuoksessa. Älä käytä
liuottimia tai hankaavia aineita.
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irrota lokerikko nostaen
sitä ja vetäen sitä ulo-
späin (katso kuvaa).
Pese se juoksevan ve-
den alla; tämä puh-
distus tulee suorittaa
säännöllisesti.
Luukun ja rummun hoito
Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään
pahan hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pyykinpesukone on varustettu itsestään
puhdistuvalla pumpulla, joka ei tarvitse
huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua, että pie-
net esineet (rahat, napit) putoavat pum-
ppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee
tämän alapuolella.
! Varmista, että pesujakso on päättynyt
ja irrota pistoke.
Eteisen saavuttamiseksi:
1. poista pesuko-
neen etupuolella
oleva suojapaneeli
ruuvimeisselin avul-
la (katso kuvaa);
2. ruuvaa irti kan-
si kiertäen siva-
stapäivään (katso
kuvaa): on norma-
alia, että tulee ulos
hieman vettä;
3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen var-
mistaen ennen sen työntämistä konetta
kohden, että olet työntänyt koukut asia-
ankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuo-
dessa. Jos siinä on havaittavissa halke-
amia tai säröjä, se tulee vaihtaa: pesujen
aikana kova paine voi aiheuttaa yllättävän
halkeamisen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
FI
53
! Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti.
Yleisturvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
laitetta voivat yttää yli 8-vuotiaat lapset
se henkit, joiden fyysinen, henkinen tai
aistien toimintakyky on alentunut, tai henkilöt,
joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen ytös-
, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai jos
heidät on opastettu laitteen turvalliseen käyt-
ön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa suorittaa huolto- ja puhdistustoimenpitei
ilman valvontaa.
- Älä kuivaa vaatteita, joita ei ole pesty.
- Vaatteet, joissa on jäämiä tulenaroista
tuotteista kuten ruokaöljy, asetoni, bensiini,
alkoholi, kerosiini, tahranpoistoaineet, tär-
pätti, vaha tai sen poistoaineet, tulee pestä
lämpimällä vedellä runsaan pesuainemäärän
kanssa ennen niiden kuivaamista kuivauska-
apissa.
- Älä kuivaa kuivauskaapissa tuotteita kuten
vaahtokumia (lateksivaahto), uimalakkeja,
vedenpitäviä tekstiilejä, toiselta puolelta
kumisia tuotteita tai lateksivaahtoa sisältäviä
pehmustettuja tuotteita.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee
käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kuivauskaapin viimeinen jakso tapahtuu
ilman lämpöä (jäähdytysjakso), jotta taataan
tuotteiden vahingoittumattomuus.
VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivauska-
appia ennen kuivausohjelman päättymistä.
Kyseisessä tapauksessa poista heti kaikki
vaatteet ja ripusta ne niiden jäähdyttämiseksi
nopeasti.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi tai
jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni itse pistokkeesta.
Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on käyn-
nissä.
Älä kosketa poistettavaan veteen, koska se voi olla
hyvin kuumaa.
Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua väkisin:
vahingonomaisilta avaamisilta suojaava turvamekanismi
voi vahingoittua.
Vian tapauksessa älä milloinkaan käsittele sisäisiä meka-
nismeja korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan koneen
läheisyyteen.
Pesun aikana luukku voi kuumentua.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava varovasti
kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä
yksin, sillä kone on erittäin painava.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykit
pesukoneeseen.
Kuivauksen aikana luukku kuumenee helposti.
Älä kuivaa pestyjä pyykkejä palonaroilla liuo-
ksilla (esim. trikloorietyleeni).
Älä kuivaa vaahtokumia tai muita joustavia
muoveja.
Varmista, että kuivausvaiheiden aikana vesihana on auki.
Poista taskuista kaikki esineet kuten
tupakansytyttimet ja tulitikut.
Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä kaukana
kuivausrummusta, jos heitä ei valvota
jatkuvasti.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen:
noudata paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit
voidaan käyttää uudelleen.
Sähköisten ja elektronisten laitteiden muodostamia jät-
teitä käsittelevä Euroopan direktiivi 2012/19/EU määrää,
että hävitettäviä kodinkoneita ei tule laittaa tavallisten
kaupunkijätteiden sekaan. Hävitettävät laitteet tulee
kerätä erikseen, jotta optimoidaan materiaalien kierrätys
ja estetään mahdolliset vahingot terveydelle ja ympäri-
stölle. Ruudutettu roskakoritunnus on liitetty kaikkiin
tuotteisiin muistuttamaan velvollisuudesta lajitella jätteet.
Lisätietoja varten kodinkoneiden hävittämiseen liittyen
niiden haltijat voivat kääntyä asianmukaisen julkisen
palvelun tai jälleenmyyjien puoleen.
Varotoimet ja neuvot
54
FI
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden lisäämi-
seksi (katso “Pesuaineet ja pyykit”).
Näppäin ON/OFF: pyykinpesukoneen käynnistämiseksi ja
sammuttamiseksi.
Nappula OHJELMAT: ohjelmien asettamiseksi. Pesun
aikana nappula pysyy paikoillaan.
Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla ole-
vien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa vastaava
merkkivalo jää palamaan.
Nappula KUIVAUS: halutun kuivauksen asettamiseksi
(katso “Omavalintaiset toiminnot”).
Nappula LÄMPÖTILALLE: pesulämpötilan tai kylmäpe-
sun asettamiseksi (katso “Omavalintaiset toiminnot”).
Merkkivalot JAKSON ETENEMISELLE/AJASTIN: jotta
voidaan seurata pesuohjelman etenemistä.
Palava merkkivalo osoittaa käynnissä olevan vaiheen.
Jos on asetettu toiminto “Ajastin”, merkkivalot osoittavat
ajan, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy (katso viereistä
sivua).
Merkkivalo LUUKKU LUKOSSA: näyttää, onko luukku
avattavissa (katso viereistä sivua).
Näppäin merkkivalolla START/PAUSE: ohjelmien käynni-
stämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi väliaikaisesti.
HUOM.: käynnissä olevan ohjelman keskeyttämiseksi,
paina tätä näppäintä, vastaava merkkivalo vilkkuu orans-
sina, kun taas käynnissä olevan vaiheen merkkivalo palaa
kiinteänä. Jos merkkivalo LUUKKU LUKOSSA
ei pala,
voidaan avata luukkuovi (odota noin 3 minuuttia).
Pesun käynnistämiseksi uudelleen pisteestä, johon se oli
keskeytetty, paina uudelleen tätä painiketta.
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön liittyvien
määräysten mukaisella automaattisella sammutusjärjestel-
mällä, joka siirtää koneen valmiustilaan muutamassa minu-
utissa, mikäli konetta ei käytetä. Paina lyhyesti painiketta
ON/OFF ja odota, että kone kytkeytyy uudelleen päälle.
Kulutus off-tilassa: 0,5 W
Kulutus Left-on-tilassa: 8 W
Pyykinpesukoneen kuvaus ja
ohjelman käynnistys
Merkkivalot JAKSON
ETENEMISELLE/AJASTIN
Merkkivalo
LUUKKU
LUKOSSA
Näppäin
merkkivalolla
START/
PAUSE
Ohjauspaneeli
Pesuainelokerikko
Näppäin ON/OFF
Nappula
OHJELMAT
Näppäimet merkkivaloilla
TOIMINNOILLE
Nappula
LÄMPÖTILALLE
Nappula
KUIVAUS
FI
55
Merkkivalot
Merkkivalot antavat tärkeitä tietoja.
Ne ilmoittavat muun muassa:
Ajastin
Jos on kytketty älle toiminto“Ajastin” (katso “Omavalintai-
set toiminnot”), ohjelman käynnistämisen jälkeen voidaan
nähdä vilkkuva merkkivalo, joka vastaa valittua viivästystä:
Ajan kuluessa ilmoitetaan jäljellä oleva viivästysaika vastaa-
van merkkivalon vilkkumisella.
Valitun viivästysajan kuluttua loppuun asetettu ohjelma
käynnistyy.
Käynnissä oleva vaiheen merkkivalot:
Sen jälkeen kun on valittu ja käynnistetty haluttu pesuo-
hjelma, merkkivalot syttyvät peräkkäisessä järjestyksessä
osoittaen etenemisvaiheen.
Huomaa: kuivausjakson päätteeksi tulee siirtää nappula
KUIVAUS asentoon “0”.
Toimintojen näppäimet ja vastaavat merkkivalot
Valittaessa jokin toiminto vastaava merkkivalo syttyy.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun ohjelman
kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei kytkeydy päälle.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin
asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua toimintoa
vastaava merkkivalo alkaa vilkkua ja päälle kytketään
ainoastaan viimeksi valittu lisätoiminto, päälle kytketyn
lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Merkkivalo luukku lukossa
Palava merkkivalo osoittaa luukun olevan lukossa avaami-
sen estämiseksi; jotta luukku voidaan avata, merkkivalon
tulee sammua; (odota noin 3 minuuttia). Luukun avaami-
seksi jakson ollessa käynnissä paina painiketta START/
PAUSE; jos merkkivalo LUUKKU LUKOSSA on sammuk-
sissa, luukku voidaan avata.
Ohjelman käynnistys
1. Käynnistä pyykinpesukone painaen näppäintä ON/OFF. Kaikki merkkivalot syttyvät muutaman sekunnin ajaksi, sitten ne
sammuvat ja merkkivalo START/PAUSE vilkkuu.
2. Laita pyykit pesukoneeseen ja sulje luukku.
3. Valitse nappulalla OHJELMAT haluttu pesuohjelma.
4. Aseta pesulämpötila (katso Omavalintaiset toiminnot).
5. Aseta kuivaus mikäli tarpeen (katso Omavalintaiset toiminnot).
6. Lisää pesuaine ja lisäaineet (katso “Pesuaineet ja pyykit”).
7. Valitse halutut lisätoiminnot.
8. Käynnistä ohjelma painaen näppäintä START/PAUSE ja vastaava vihreä merkkivalo syttyy palamaan kiinteänä.
Asetetun jakson peruuttamiseksi laita kone taukotilaan painaen näppäintä START/PAUSE ja valitse uusi jakso.
9. Ohjelman lopuksi syttyy merkkivalo
. Kun merkkivalo LUUKKU LUKOSSA sammuu, voidaan luukku avata (odota noin
3 minuuttia). Ota pois pyykit ja jätä luukku hieman auki rummun kuivattamiseksi.
Sammuta pyykinpesukone painaen näppäintä ON/OFF.
Pesu
Huuhtelu
Linkous
Tyhjennys
Pesun loppu
Merkkivalot JAKSON
ETENEMISELLE/AJASTIN
56
FI
Erityisohjelmat
Sport Light (
ohjelma
9) on suunniteltu hieman likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.); parhaan
pesutuloksen saamiseksi suositellaan, että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan “Ohjelmataulukko”. Suositellaan
käyttämään nestemäistä pesuainetta, käytä puolitäytölle sopivaa annostelua.
Sport Shoes (
ohjelma
10) on suunniteltu urheilukenkien pesuun; parhaan tuloksen saamiseksi älä pese enemmän kuin 2
paria kerrallaan (kudos).
Pikapesu ja kuivaus (ohjelma 13) on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden nopeaa pesua ja kuivausta varten. Tämän
jakson avulla voidaan pestä ja kuivata jopa 0,5 kg pyykkiä ainoastaan 35 minuutissa.
Ohjelmat
Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kestoaika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden
lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot.
Kaikille testauslaitoksille:
1) Testiohjelma normin EN 50229 mukaisesti aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 60°C.
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 40°C.
3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 40°C.
Ohjelmataulukko
Ohjelmat
Ohjelman kuvaus
Enimmäi-
slämpötila
(°C)
Enimmäis-
nopeus
kierrosta/
min.
Kui-
vaus
Pesuaineet
Enimmäi-
stäyttö
(kg)
Jakson
kesto
Esi-
pesu
Pesu
Huuhte-
luaine
ivittäiset ohjelma
1
PUUVILLA ESIPESU 90°: Erittäin likainen valkopyykki.
90° 1200
6 170’
2
PUUVILLA: Erittäin likainen valkopyykki.
90° 1200
-
6 160’
2
PUUVILLA (1): Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1200
-
6 185’
2
PUUVILLA (2): Erittäin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
40° 1200
-
6 175’
3
PUUVILLA: Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1200
-
6 140’
4
VÄRILLINEN PUUVILLA (3): Hieman likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki.
40° 1200
-
6 90’
5
SYNTEETTISET: Erittäin likainen kestävä kirjopyykki.
60° 1000
-
3 110’
Erikois ohjelmat
6
VILLA: Villa-, cashmeretuotteet, jne.
40° 800 - -
1,5 70’
7
SILKKI/VERHOT: Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
30° 0 - -
1 55’
8 JEANS
40° 800
-
3 75’
9 Sport Light
30° 600 - -
3 60’
10 Sport Shoes
30° 600 - -
Enintään 2
paria
60’
Kuivausohjelmat
11 Kuivaus ""Puuvillalle""
- -
- - - 5 -
12 Kuivaus ""Synteettisille""
- -
- - - 3 -
13 Pikapesu ja kuivaus
30° 1200
-
0,5 35’
Lisäohjelmat
HUUHTELU
- 1200
- -
6 36’
LINKOUS
- 1200
- - - 6 10’
VEDEN POISTO
- 0 - - - - 6 3’
FI
57
Lämpötilan asettaminen
Kiertäen nappulaa LÄMPÖTILA asetetaan pesulämpötila (katso Ohjelmataulukko).
Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmäpesuun
saakka.
Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislämpötilaa korkeamman lämpötilan asettamisen.
Kuivauksen asettaminen
Kiertämällä nappulaa KUIVAUS asetetaan haluttu kuivauk-
sen tyyppi. On olemassa kaksi vaihtoehtoa:
A - Ajan mukaan: 40 - 180 minuuttia.
B - Kuivattavien vaatteiden kosteustason mukaan:
Silityskuiva
: hieman kosteat, helposti silitettävät vaatteet.
Ripustinkuiva
: kuivat, sijoitusvalmiit vaatteet.
Kaappikuiva
: erittäin kuivat vaatteet, suositellaan frotee-
tuotteille ja kylpytakeille.
Mikäli poikkeuksellisesti kuivattava pyykkimäärä ylittää
oletetun (katso Kuivausaikojen taulukko), suorita pesu ja
ohjelman lopuksi, jaa pyykit ja laita vain osa pesurumpuun.
Noudata tässä vaiheessa ohjeita suorittaaksesi “Vain kuivaus”.
Toista samat toimenpiteet lopuille pyykeille.
Vain kuivaus
Kierrä OHJELMIEN nappula yhteen mahdollisista kuivausasennoista (11-12) kangastyypin mukaan, valitse sitten haluttu kui-
vausjakson kestoaika nappulalla KUIVAUS.
Lisätoiminnot
Pesun eri lisätoiminnoilla pyykinpesukoneella saavutetaan halutut tulokset sekä puhtauden että valkaisun suhteen.
Toimintojen kytkemiseksi päälle:
1. paina haluttua lisätoimintaa vastaavaa näppäintä;
2. vastaavan merkkivalon syttyminen osoittaa, että lisätoiminto on päällä.
Huomaa:
- Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei kytkeydy päälle.
- Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua toimintoa vastaava
merkkivalo alkaa vilkkua ja päälle kytketään ainoastaan viimeksi valittu lisätoiminto, päälle kytketyn lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Valittaessa tämä vaihtoehto mekaaninen liike, lämpötila ja veden käyttö optimoidaan vähäiselle täyttömäärälle vähän
likaisten puuvillaisten tai synteettisten tuotteiden pesua varten (katso “Ohjelmataulukko”). Vaihtoehdolla
voit
pestä lyhyemmässä ajassa säästäen vettä ja energiaa. Suositellaan, että käytät nestemäistä pesuainetta ja annostelet sen
täyttömäärän mukaan.
1200-600
Painettaessa tätä painiketta vähennetään linkousnopeutta.
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen poistaminen.
Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
Ajastin
Viivästää käynnistystä jopa 9 tuntia.
Paina useampia kertoja näppäintä, kunnes haluttua viivästysaikaa vastaava merkkivalo syttyy. Näppäimen viidennellä painal-
luksella lisätoiminto kytkeytyy pois päältä.
HUOM.: Näppäimen START/PAUSE painamisen jälkeen viivästysaikaa voidaan muuttaa ainoastaan vähentämällä sitä, kunnes
asetettu ohjelman käynnistyy.
Omavalintaiset toiminnot
Kuivausaikojen taulukko (Suuntaa antavat arvot)
Kanga-
styyppi
Täyttötyyppi
Maksi-
mitäyttö
(kg)
Kaap-
pikuiva
Ripu-
stinkuiva
Sility-
skuiva
Puuvilla
Erikokoiset
liinavaatteet,
Froteepyyhkeet
5 250 210 190
Synteet-
tiset
Lakanat, pai-
dat, Yöpaidat,
nilkkasukat, jne
3 180 130 115
58
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta anno-
stelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei paranneta
pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen sisäosien kar-
stautumista ja saastutetaan ympäristöä.
! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden
liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
! Käytä jauhemaista pesuainetta, joka sopii valkoisille
puuvillapyykeille, esipesuun ja pesuun yli 60°C:en lämpöti-
loissa.
! Noudata pesuainepakkauksen ohjeita.
Vedä ulos pesuaineloke-
rikko ja laita pesuaine tai
lisäaine seuraavasti.
kaukalo 1: Pesuaine esipesua varten (jauheena)
kaukalo 2: Pesuaine varsinaista pesua varten (jau-
heena tai nesteenä)
Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen käynnistystä.
kaukalo 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.
Pyykin valmistelu
Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä suositusarvoja, jotka osoitetaan ”Ohjelmatauluk-
ko” ja jotka viittaavat kuivan pyykin painoon.
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Erityiset vaatekappaleet
Villa: Ohjelmalla 6 voidaan pestä pesukoneessa kaiken
tyyppisiä villatuotteita, myös merkinnällä “vain käsipesuun”
varustettuja vaatteita. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi
käytä erityistä villapesuainetta äläkä ylitä täyttömäärää 1,5 kg.
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 7 kaikkien silkkivaatteiden
pesuun. Suositellaan käyttämään erityistä herkkien tuotteiden
pesuun soveltuvaa pesuainetta.
1
2
3
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkkopus-
sin sisälle. Käytä ohjelmaa 7.
Jeans: käännä vaatteet ennen pesua ja käytä nestemäistä
pesuainetta. Käytä ohjelmaa 8.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi ja
lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa muutamia
kiertoja hieman tavallista pesua nopeammin. Jos toistuvista
yrityksistä huolimatta lasti ei jakaudu riittävän tasaisesti,
kone suorittaa linkouksen oletettua hitaammalla nopeudel-
la. Mikäli epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorit-
taa jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan lastin
jakautumista ja sen tasapainottumista oikein, suositellaan
sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
FI
59
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso “Huoltoapu”), tarkista seuraavan
luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukoneeseen ei tule vettä (pesun
ensimmäisen vaiheen merkkivalo
vilkkuu nopeasti).
Pesukone täyttää ja poistaa vettä
jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
”Lisätoiminnot” merkkivalot sekä
merkkivalo ”START/PAUSE” vilkku-
vat ja toinen merkkivaloista ”käyn-
nissä olevan vaihe” tai ”luukku
lukossa” syttyy kiinteänä.
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Pesu-ja kuivauskone ei kuivaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti, että ei
muodostu kontaktia.
Kodissa on sähkökatkos.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Näppäintä ON/OFF ei ole painettu.
Näppäintä START/PAUSE ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästys käynnistykseen (katso “Omavalintaiset toiminnot”).
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/PAUSE ei ole painettu.
Poistoletkua ei ole asennettu 65 100 cm:n korkeudelle maasta (katso “Asennus”).
Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso “Asennus”).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta
pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa
voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa vettä ja-
tkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva
lappoilmiön estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä tulee
käynnistää se manuaalisesti (katso ”Käynnistys ja ohjelmat”).
Veden poistoletku on taittunut (katso ”Asennus”).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (katso “Asen-
nus”).
Pesukone ei ole vaakatasossa (katso “Asennus”).
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso “Asennus”).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso “Asennus”).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso ”Huolto ja hoito”).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso ”Asennus”).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja käynni-
stä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus “pesuko-
neille”, “pesukoneille tai käsinpesuun”, tai vastaava).
• Annostelu on ollut liiallinen.
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty huonosti.
Kodista puuttuu sähkövirta.
Luukku ei ole hyvin suljettu.
On asetettu viivästetty käynnistys.
KUIVAUSnappula on asennossa 0.
60
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso ”Häiriöt ja korjaustoimet”);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy takuutodistuksesta.
! Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla luukku.
/

Muilla kielillä