EINHELL TC-BS 8038 Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
power tools
Malli
TC-BS 8038
Tyyppi
Ohjekirja
FIN
- 19 -
Varoitus - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt saattavat
aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle hai-
tallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 19Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 19 17.09.13 12:1317.09.13 12:13
FIN
- 20 -
4.
T
Ve
r
Vir
r
Na
u
Hi
o
Su
o
Pai
n
Me
Me
60
7
Ää
n
Mit
t
Ää
n
Mit
t
y
Me
r
su
u
se
s
r
Ep
ä
Va
r
Ilm
o
tun
mu
u
ja
o
an
n
An
n
ver
t
lua
Ilo
m
y
se
n
Ra
j
ma
Huomio!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Varoitus!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1-2)
1. Tukikahva
2. Hiomanauhan hienosäätö
4. Lukitusnuppi
5. Päälle-/pois-katkaisin
6. Pölypussin liitäntä
7. Kahva
8. Voimansiirtorullat
9. Hiomalaatta
10. Hiomanauhan kiristysvipu
11. Hiomanauha
12. Pölynkeräyspussi
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen
avulla, että valmiste on täysimääräinen. Jos osia
puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänä oston
jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähim-
pään toimivaltaiseen rakennustarvikeliikkeeseen
ja esitä vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös
tämän ohjekirjan lopussa olevat takuumääräykset
ja takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Huomio!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Nauhahiomakone
1 x Hiomanauha
1 x Pölynkeräyspussi
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Nauhahiomakone on tarkoitettu puun, metallin,
muovin ja vastaavanlaisten työstöaineiden hionta-
an käyttämällä tarkoitukseen sopivaa hiomanau-
haa.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 20Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 20 17.09.13 12:1317.09.13 12:13
FIN
- 21 -
4. Tekniset tiedot
Verkkojännite: ................................ 230 V ~ 50 Hz
Virranotto: ........................................... 800 wattia
Nauhan nopeus: ..................................380 m/min
Hiomanauhan koko: ........................76 x 533 mm
Suojaluokka: ................................................. II/
Paino: .........................................................3,5 kg
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN
60745 mukaisesti.
Äänen painetaso L
pA
............................. 76 dB(A)
Mittausvirhe K
pA
............................................3 dB
Äänen tehotaso L
WA
............................... 87 dB(A)
Mittausvirhe K
WA
........................................... 3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukai-
sesti.
Tärinänpäästöarvo a
h
= 3,8 m/s
2
Epävarmuus K = 1,5 m/s
2
Varoitus!
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normite-
tun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyöka-
lua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuk-
sen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun raken-
teesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-
suojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo-
suojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-
käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven
tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.
Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta,
ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.
5.1 Pölyn poistoimu
5.1.1 Pölynkeräyspussin asennus
(kuva 3/nro 12)
Työnnä pölynkeräyspussi (12) pölyn poistoimulii-
täntään (6). Ota pölynkeräyspussi pois päinvastai-
sessa järjestyksessä.
Pölyn poistoimu tapahtuu suoraan hiomanauhan
yläpuolelta pölynkeräyspussiin.
Huomio!
Pölynkeräyspussin käyttö on ehdottoman tarpeen
työterveydellisistä syistä.
5.2 Hiomanauhan vaihto (kuvat 4-5/nro 11)
Vedä kiristysvipua (10) ulospäin hiomanau-
han löysentämiseksi.
Vedä loppuunkulunut hiomanauha voimansiir-
torullilta pois.
Työnnä uusi hiomanauha voimansiirtorullille.
Huolehdi siitä, että hiomanauhan kulkusuunta
(hiomanauhan sisäpuolella olevat nuolet) on
sama kuin nauhahiomakoneen kullkusuunta
(taemman voimansiirtorullan yläpuolella oleva
nuoli).
Paina kiristysvipua (10) taaksepäin hioma-
nauhan kiristämiseksi.
k
-
a
e
-
a
-
-
ä
n
ta-
u
-
n
t
e
u-
s
-
o
le
l-
a
ä
n
k
o-
Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 21Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 21 17.09.13 12:1317.09.13 12:13
FIN
- 22 -
9.
Lai
t
tää
n
net
t
toi
m
kie
r
ma
t
ta.
V
Lai
t
tee
s
et t
i
asi
a
10
Säi
ja
p
ulo
t
väli
sis
s
5.3 Nauhankulun säätö (kuva 6/nro 2)
Pidä nauhahiomakonetta paikallaan niin, että
hiomalevy on ylöspäin.
Käynnistä nauhahiomakone.
Kääntämällä säätöruuvia (2) tulee säätää
nauhankulku niin, että hiomanauha kulkee
molempien voimansiirtorullien keskikohdalla.
ulevat kohdakkain hivellyslevyn kanssa.
6. Käyttö
6.1 Käynnistys / sammutus (kuva 7)
Käynnistys:
Paina käyttökatkaisin (5) sisään.
Jatkuva käyttö:
varmista katkaisin (5) lukitusnupilla (4)
Sammutus:
Paina käyttökatkaisin (5) lyhyesti sisään.
Konetta voidaan käyttää nykäyskäytöllä tai jatku-
vasti.
6.2 Käyttöohjeita
Huomio! Älä pidä työstettävää työkappaletta vain
kädessäsi. Varmista työstökappale joko vakaalla
alustalla tai ruuvipenkkiä käyttämällä.
Anna nauhahiomakoneen päästä käyntiin,
ennen kuin asetat sen työstökappaleeseen.
Älä sammuta nauhahiomakonetta, jos hioma-
nauha koskettaa vielä työstökappaleeseen.
Pitele nauhahiomakonetta käytön aikana aina
molemmin käsin.
Hio puuta aina syiden suuntaan.
7. Verkkojohdon vaihtaminen
Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen
on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-,
huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pä-
tevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei
pääse syntymään.
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
8.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käy
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
8.2 Hiiliharjat
Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan
ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.
Huomio! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain säh-
köalan ammattihenkilö.
8.3 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvits-
evia osia.
8.4 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
Laitteen tyyppi
Laitteen tuotenumero
Laitteen tunnusnumero
Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoit-
teesta www.isc-gmbh.info
Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 22Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 22 17.09.13 12:1317.09.13 12:13
FIN
- 23 -
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauk-
sissaan.
us
a
elo
a
h-
h
al-
a.
e
n
t
ä
a
o
-
u
n
a
n
ä
h-
i
ts-
-
Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 23Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 23 17.09.13 12:1317.09.13 12:13
FIN
- 24 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2002/96/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 24Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 24 17.09.13 12:1317.09.13 12:13
FIN
- 25 -
Takuumääräykset
T:mi iSC GmbH tai toimivaltainen rakennustarvikeliike takaa puutteellisuuksien poistamisen tai laitteen
vaihtamisen uuteen alla olevan yhteenvedon mukaisesti, eikä tämä vaikuta lakisääteisiin takuuvaatimuk-
siin millään tavoin.
Laji Esimerkki Takuusuoritus
Materiaali- tai valmistusvika 24 kuukautta
Kuluvat osat* Kiilahihna, Hiiliharjat 6 kuukautta
Käyttömateriaali / käyttöosat* Hiomapaperi Takuu vain heti ilmenevän vian
vuoksi (24 tuntia ostosta / osto-
päivästä)
Puuttuvat osat 5 arkipäivää
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Kuluvien osien, käyttömateriaalien ja puuttuvien osien osalta t:mi iSC GmbH tai toimivaltainen raken-
nustarvikeliike takaa vian korjaamisen tai jälkitoimituksen vain silloin, kun vaatimus esitetään 24 tunnin
(käyttömateriaalit), 5 arkipäivän (puuttuvat osat) tai 6 kuukauden (kuluvat osat) kuluessa laitteen ostosta
ja ostopäivä näytetään toteen ostotositteella.
Jos laitteessa on materiaali- tai valmistusvikoja, pyydämme toimittamaan laitteen takuutapauksessa
meille oheisen takuukortin kera ja täyttämään kortin kokonaan. Tärkeää on kuvata vika mahdollisimman
tarkoin.
Vastaa tätä varten seuraaviin kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 25Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 25 17.09.13 12:1317.09.13 12:13
FIN
- 26 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspal-
velumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä
puhelimitse allaolevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset:
1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin ta-
kuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai val-
mistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksien korjaamiseen tai laitteen
korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu
käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny,
jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa
olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaurioiden tai sellaisten vaurioiden kor-
vaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantun-
temattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä vääräntyyppi-
seen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai
hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten
noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) pääsystä laitteen
sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vau-
riot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta. Tämä koskee erityisesti niitä akkuja, joille
me kuitenkin myönnämme 12 kuukauden pituisen takuun. Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on
jo tehty jotain toimenpiteitä.
3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuua-
jan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen
takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen
tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta.
Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähettää postikulut maksettuna allaolevaan osoittee-
seen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväyksellä varustettu ostotosite.
Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositteena! Ole hyvä ja kuvaa valituksen syy meille mah-
dollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen
välittömästi takaisin.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite tekniseen asiakaspalveluumme allaolevalla
osoitteella.
Kuluvien / käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on selos-
tettu tämän käyttöohjeen takuumääräyksissä.
Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 26Anl_TC_BS_8038_SPK3.indb 26 17.09.13 12:1317.09.13 12:13
/