Skil 7361 AA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
power sanders
Malli
7361 AA
Tyyppi
Ohjekirja
26

Tasohiomakone 7361/7366
ESITTELY
Koneet on tarkoitettu puun, maalattujen pintojen, muovin
ja täyteaineen kuivaa hiomapaperihierontaa ja
viimeistelyä varten
Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Lue ja säilytä tämä ohjekirja 3
TEKNISET TIEDOT 1
LAITTEEN OSAT 2
A Virtakytkin
B Pölylaatikko
C Pölylaatikon poistonuppi
D Paineen säätö (7366)
E Hiomanopeudensäätopyörä (7361)
F Ilmanvaihto-aukot
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
27
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna
korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
HIOMAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Pidä johto aina poissa työkalun liikkuvien osien
läheisyydestä; kohdista johto takaosaa kohti pois
työkalusta
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet
henkilöt
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Tämä kone ei ole tarkoitettu vesihiontaan
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Puhdista sähkötyökalusi tuuletusaukkoja
säännöllisesti (moottorin tuuletin imee pölyä työkalun
koteloon, ja voimakas metallipölyn kasautuma voi
synnyttää sähköisiä vaaratilanteita)
Metallia hiottaessa syntyy kipinöitä; älä käytä
pölylaatikkoa ja huolehdi siitä, ettei lähellä ole muita
henkilöitä eikä tulenarkoja materiaaleja
Älä kosketa liikkuvaa hiomapaperiin
Älä jatka kuluneiden, repeytyneiden tai voimakkaasti
tukkeutuneiden paperin käyttämistä
Käytä suojakäsineitä, suojalasit, vartalonmukaista
vaatetusta ja suojaa pitkät hiukset
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
• Irrotaainapistotulppapistorasiasta,ennenkuin
suoritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat
tarviketta
KÄYTTÖ
Hiomapaperin kiinnittäminen 4
! vedä pistoke pistorasiasta
! pölynimu vaatii rei’itettyn hiomapaperin käyttöä
! hiomapaperin rei’ityksen tulee vastata
hiomatason rei’itystä
! vaihda hiomapaperi uuteen ajoissa
! aina käytä konetta koko hiomapinnan ollessa
peitettynä hiomapaperilla
Virtakytkin
- käynnistä/sammuta koneesi painamalla kytkin A 2
eteenpäin/taaksepäin
! koneen tulee olla käynissä ennen kuin se
koskettaa työkappaletta
! ennen koneen sammuttamista se tulee nostaa irti
työkappaleesta
Pölynimu 5
- tyhjennä pölylaatikko B säännöllisesti optimaalisen
pölynimun saavuttamiseksi
- poista pölylaatikko B pitämällä nuppia C painettuna
vasemmalle samalla kun vedät pölylaatikkoa B
taaksepäin
- asenna pölylaatikko B työntämällä se takaisin kunnes
se napsahtaa paikalleen
! älä käytä pölylaatikkoa metallihionnassa
Paineen säätö 6 (7366)
Varoittaa käyttäjää, jos työkaluun kohdistetaan liian
paljon painetta työtä suoritettaessa (liian suuri paine
vähentää hionnan tehokkuutta)
- vihreä valo 1 syttyy, kun käynnistetty työkalu asetetaan
työkappaleeseen
28
- vihreä valo 2 syttyy, jos kehittyy painetta
- vihreä valo 3 syttyy paineen lisääntyessä
- punainen valo 4 syttyy paineen ollessa liian suuri
Nopeudensäätö (7361)
Ihanteellisen hiomatuloksen saavuttamiseksi eri
materiaaleilla
- säätopyöraasta E 2 voit asettaa haluamasi
hiomanopeuden
- säädä nopeus hiontakarkeuden mukaan
- ennen työn aloittamista etsi optimaalinen nopeus ja
karkeus kokeilemalla koepalaan
Koneen pitäminen ja ohjaaminen 7
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
- ohjaa koneen työstettävän pinnan suuntaisesti
! älä kohdista liian paljon painetta työkaluun, anna
sen tehdä työtä puolestasi
- älä kallista konetta, kallistaminen voi aiheuttaa syviä
ei-toivottuja hiontajälkiä
- pidä ilmanvaihto-aukkoja F 2 peittämättöminä
VINKKEJÄ
Liikuta konetta puun syiden suuntaisesti
- hiottaessa paljaita puupintoja
- viimeisteltäessä erittäin
Älä koskaan hio puuta ja metallia samalla hiomapaperilla
Hiomapaperit karkeus suositus:
karkea- poistettaessa maalia; hiottaessa erittäin
karkeaa puuta
keskikarkea- hiottaessa karkeaa tai höylättyä puuta
hieno- tasoitettaessa maalipintaa;
viimeisteltäessa; puuta tai maalipintaa
Käytä eri hiomapaperikarkeuksia kun hiot karkeaa pintaa:
- aloita karkealla tai keskikarkealla
- viimeistele työ hienolla
Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa www.skil.com
HOITO / HUOLTO
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilma-aukkojen puhtaus F 2)
- poista kiinnitarttunut pöly siveltimellä
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste
mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2012/19/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli 8 muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa
“Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia
standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745, EN
61000, EN 55014 direktiivien 2004/108/EY, 2006/42/EY,
2011/65/EU määräysten mukaan
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
09.12.2013
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on 85
dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 96
dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 12,8 m/
s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
Lijadora orbital 7361/7366
INTRODUCCIÓN
Esta herramienta está diseñada para el lijado en seco y
el acabado de maderas, supercies pintadas, plásticos y
rellenos
Esta herramienta no está concebida para uso profesional
Lea y conserve este manual de instrucciones 3
DATOS TÉCNICOS 1
/

Tämä käsikirja soveltuu myös