Bose 3 Ohjekirja

Kategoria
Docking speakers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

English Dansk Deutsch Dutch Español
Français
Finnish
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
?
Please take the time to carefully read and
follow the Important Safety Instructions,
Warranty and Contact Information.
Getting Started
Note: The SoundDock
®
Series III system
works with and charges iPod and iPhone
models with an Apple Lightning connector.
Place the system on a firm and level surface.

Plug the power pack into the DC
POWER connector on the rear of
the system.
Plug the small end of the power cord
into the connector on the power pack.
Plug into AC (mains) power outlet.
You will hear a short tone indicating a
power connection has been made.
Firmly insert iPod or iPhone into dock.
iPod or iPhone charges while docked.
Press on the remote. Remote
controls system and basic iPod or
iPhone functions.
?
For additional information about your
system, refer to the complete Owner’s
Guide: http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Troubleshooting
iPod or iPhone does not dock
properly or will not charge:
Check for obstructions in dock
connectors and reseat device.
Remove your iPod or iPhone case.
No sound:
Make sure system has AC power.
Turn system volume up and ensure
source is playing. Volume can be
adjusted using the SoundDock Series III
system remote or the volume controls on
the iPod or iPhone.
Remove iPod or iPhone from dock for
5 seconds, then firmly reseat it.
Unplug power cord for 1 minute,
then plug back in. This resets the system.
iPod or iPhone does not respond
to remote:
Ensure you point the remote directly at
the middle of the system.
Replace remote battery.
Technical Information
Size and Weight
6.65”H x 11.91”W x 6.48”D
(16.89 cm x 30.26 cm x 16.47 cm)
4.6 lb (2.1 kg)
Power Supply Rating
Input: 100-240V , 1.25A, 50-60Hz,
76-97VA
To request a printed copy of the complete Owner’s
Guide, refer to the Contact Information sheet for phone
numbers provided for your region.
SoundDock and the SoundDock system design are
registered trademarks of Bose Corporation in the U.S.
and other countries.
iPhone, iPod and iPod touch are trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries,
and Apple Lightning is a trademark of Apple Inc.
“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that
an electronic accessory has been designed to connect
specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been
certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with
iPod or iPhone may affect wireless performance.
Complete for your records
Please complete and retain for your records.
Serial number (on Warranty Card):
_________________________________________________
Now is a good time to register your SoundDock
®
Series III system.
You can do this easily by going to http://global.Bose.com/register.
Tag dig venligst tid til at læse de
vigtige sikkerhedsinstruktioner,
garantioplysningerne og kontakt-
oplysningerne omhyggeligt, og sørg for at
følge dem.
Sådan kommer du i gang
Bemærk: SoundDock
®
Series III System™
fungerer med og oplader iPod- og iPhone-
modeller med et Apple Lightning-stik.
Placer systemet på et stabilt og
jævnt underlag.

Tilslut strømforsyningen til stikket
DC POWER på systemets bagside.
Sæt netledningens lille ende i stikket
på strømforsyningen.
Tilslut netledningen til en stikkontakt.
Der høres en kort tone, som angiver,
at der er oprettet en strømforbindelse.
Sæt din iPod eller iPhone solidt ind
i docken.
Din iPod eller iPhone oplades,
mens den er docket.
Tryk på på fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen styrer systemet og
grundlæggende iPod- eller iPhone-
funktioner.
?
Yderligere oplysninger om dit system
finder du i den komplette
brugervejledning: http://global.Bose.com
Kun USA:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Fejlfinding
Din iPod eller iPhone dockes ikke
korrekt eller oplades ikke:
Kontroller, om der er forhindringer
i dockstikkene, og sæt enheden på
plads igen.
Fjern dit iPod- eller iPhone-etui.
Ingen lyd:
Sørg for, at der er lysnetstrøm på systemet.
Skru op for systemets lydstyrke, og
kontroller, at kilden afspiller. Lydstyrken
kan justeres ved hjælp af SoundDock
®
Series III System™-fjernbetjeningen
eller lydstyrkeknapperne på din iPod
eller iPhone.
Fjern din iPod eller iPhone fra docken i
5 sekunder, og sæt den derefter solidt
på plads igen.
Fjern netledningen i ét minut, og sæt den
derefter i igen. Dette nulstiller systemet.
Min iPod eller iPhone reagerer ikke
på fjernbetjeningen:
Sørg for at rette fjernbetjeningen
direkte mod midten af systemet.
Udskift fjernbetjeningens batteri.
Tekniske oplysninger
Størrelse og vægt
16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm
HxBxD
2,1 kg
Nominel strømforsyning
Input: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
76-97 VA
Hvis du vil bestille et trykt eksemplar af den komplette
brugervejledning, kan du finde telefonnumrene for dit
område i dokumentet med kontaktoplysninger.
SoundDock og SoundDock-systemdesignet er registrerede
varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og
andre lande.
iPhone, iPod og iPod touch er varemærker,
der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.
Apple Lightning er et varemærke, der tilhører Apple Inc.
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et
elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes
henholdsvis iPod og iPhone og er certificeret af udvikleren til
at overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig
for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af
sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk
venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod eller
iPhone kan påvirke den trådløse ydelse.
Udfyldes, så du har oplysningerne
til rådighed
Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed.
Serienummer (på garantibeviset):
_________________________________________________
Nu er det et godt tidspunkt til at registrere dit SoundDock
®
Series III-
system. Du kan nemt gøre det ved at gå til http://global.Bose.com/register.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese
wichtigen Sicherheitshinweise, Garantie-
und Kontaktinformationen sorgfältig
durchzulesen und zu befolgen.
Erste Schritte
Hinweis: Das SoundDock
®
Serie III-
System funktioniert mit und lädt iPod-
und iPhone-Modelle mit einem Apple
Lightning-Anschluss.
Stellen Sie das System auf einer ebenen,
festen Unterlage auf.

Schließen Sie das Netzteil an den
DC POWER-Anschluss an der Rückseite
des Systems an.
Schließen Sie den kleinen Stecker
des Netzkabels an den Anschluss
des Netzteils an.
Schließen Sie es an eine Netzsteckdose
an. Sie hören einen kurzen Ton,
der angibt, dass der Stromanschluss
erfolgt ist.
Setzen Sie den iPod/das iPhone fest in
das Dock ein.
Der iPod oder das iPhone wird
geladen, während er/es angedockt ist.
Drücken Sie auf der
Fernbedienung. Fernbedienungssystem
und grundlegende iPod-/iPhone-
Funktionen.
?
Weitere Informationen über das
System finden Sie in der vollständigen
Bedienungsanleitung:
http://global.Bose.com
Nur USA:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Fehlerbehebung
iPod oder iPhone funktioniert nicht
richtig oder wird nicht aufgeladen:
Prüfen Sie auf Hindernisse in den
Dockanschlüssen und setzen Sie das
Gerät erneut ein.
Nehmen Sie den iPod oder das iPhone
aus der Hülle.
Kein Ton:
Vergewissern Sie sich, dass das System
Netzstrom erhält.
Schalten Sie die Lautstärke des Systems
höher und vergewissern Sie sich,
dass die Quelle abgespielt wird. Die
Lautstärke kann mit der Fernbedienung
des SoundDock Serie III-Systems oder
den Lautstärkereglern am iPod oder
iPhone eingestellt werden.
Nehmen Sie den iPod oder das iPhone
5 Sekunden lang aus dem Dock und
setzen Sie ihn/es wieder ein.
Trennen Sie das Netzkabel eine Minute
lang und schließen Sie es wieder an.
Dadurch wird das System zurückgesetzt.
Der iPod oder das iPhone reagiert
nicht auf die Fernbedienung:
Achten Sie darauf, die Fernbedienung
direkt auf die Mitte des Systems
zu richten.
Tauschen Sie die
Fernbedienungsbatterie aus.
Technische Daten
Größe und Gewicht
16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm
2,1 kg
Nennleistung
Eingang: 100 - 240 V , 1,25 A,
50 - 60 Hz, 76-97 VA
Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar der vollständigen
Bedienungsanleitung erhalten möchten, wenden Sie sich
an eine auf dem Blatt mit den Kontakt informationen
angegebenen Telefonnummern für Ihre Region.
SoundDock und das SoundDock-Systemdesign sind
eingetragene Marken der Bose Corporation in den USA und
anderen Ländern.
iPhone, iPod
und iPod touch sind Marken
von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern
eingetragen sind, und Apple Lightning ist eine Marke von
Apple Inc.
„Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeutet, dass ein
elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit
dem iPod bzw. dem iPhone entwickelt wurde und vom
Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards
zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung
für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von
Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie,
dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod oder
iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.
Für Ihre Unterlagen ausfüllen.
Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.
Seriennummer (auf der Garantiekarte):
_________________________________________________
Jetzt sollten Sie Ihr SoundDock
®
Serie III-System registrieren.
Sie können dies ganz einfach auf http://global.Bose.com/register.
Neem de tijd om de belangrijke
veiligheidsinstructies, garantie en
contactinformatie zorgvuldig door te lezen
en te volgen.
Aan de slag
Opmerking: Het SoundDock
®
Series
III-systeem werkt met iPod- en iPhone-
modellen met een Apple Lightning-
aansluiting en laadt deze op.
Plaats het systeem op een stevig,
horizontaal oppervlak.

Sluit de stroomconvertor aan op
de DC POWER-connector aan de
achterkant van het systeem.
Steek de kleine stekker van het
netsnoer in de connector op de
stroomconvertor.
Sluit aan op een stopcontact. U hoort
een kort geluidssignaal waarmee
wordt aangegeven dat het apparaat
op de stroom is aangesloten.
Plaats de iPod of iPhone stevig in
het dock.
De iPod of iPhone wordt opgeladen
terwijl deze in het dock zit.
Druk op op de afstandsbediening.
Met de afstandsbediening worden het
systeem en de basisfuncties van de
iPod of iPhone bediend.
?
Voor verdere informatie over uw
systeem raadpleegt u de volledige
gebruikershandleiding:
http://global.Bose.com
Alleen VS:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Problemen oplossen
De iPod of iPhone kan niet goed in
het dock worden geplaatst en wordt
niet opgeladen:
Controleer of de dock-connectors
geblokkeerd zijn en plaats het apparaat
opnieuw in het dock
Verwijder het hoesje van de iPod of
iPhone.
Geen geluid:
Controleer of het apparaat goed op het
stopcontact is aangesloten.
Zet het systeemvolume hoger en
controleer of de bron speelt. Het
volume kan worden bijgesteld met de
afstandsbediening van het SoundDock
Series III-systeem of de volumeknop op
de iPod of iPhone.
Verwijder de iPod/iPhone 5 seconden
uit het dock en plaats deze vervolgens
stevig terug in het dock.
Verwijder de stekker 1 minuut uit het
stopcontact en steek deze weer terug.
Hierdoor wordt het systeem gereset.
De iPod/iPhone reageert niet op de
afstandsbediening:
Zorg dat u de afstandsbediening op het
midden van het systeem richt.
Vervang de batterij van de
afstandsbediening.
Technische informatie
Afmetingen en gewicht
6,65 inch (H) x 11,91 inch (B) x 6,48 inch (D)
(16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm)
2,1 kg
Voeding
Ingang: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
76-97 VA
Voor het aanvragen van een gedrukt exemplaar van de
volledige gebruikershandleiding raadpleegt u het blad
met contactgegevens voor de telefoonnummers voor
uw regio.
SoundDock en de vormgeving van het SoundDock-systeem
zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in
de VS en/of andere landen.
iPhone, iPod
en iPod touch zijn handelsmerken
van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen,
en Apple Lightning is een handelsmerk van Apple Inc.
“Geschikt voor iPod” en “Geschikt voor iPhone” betekent
dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor
gebruik met een iPod of iPhone en is gecertificeerd door
de ontwikkelaar om te waarborgen dat het voldoet aan de
prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk
voor het gebruik van dit apparaat of voor het voldoen
aan veiligheidsnormen en regelgeving. Gebruik van dit
accessoire met iPod of iPhone kan de draadloze werking
beïnvloeden.
Vul het onderstaande in voor uw
administratie.
Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie.
Serienummer (op garantiekaart):
_________________________________________________
Dit is een goed moment om uw SoundDock
®
Series III-systeem te
registreren. Dat kan eenvoudig via http://global.Bose.com/register.
Dedique el tiempo que sea necesario para
leer y seguir atentamente las instrucciones
de seguridad importantes, la garantía y la
información de contacto.
Primeros pasos
Nota: El sistema SoundDock
®
Series III
funciona y carga modelos de iPod y
iPhone con conector Apple Lightning.
Coloque el sistema en una superficie firme
y nivelada.

Enchufe la fuente de alimentación
al conector DC POWER de la parte
posterior del sistema.
Inserte el extremo pequeño del cable
de alimentación en el conector de la
fuente de alimentación.
Enchufe la unidad a una toma de
corriente de CA. Se producirá un breve
tono, que indica que se ha establecido
una conexión de alimentación.
Inserte firmemente el iPod o iPhone en
la base.
La batería del iPod/iPhone se carga
mientras esté en la base.
Pulse en el control remoto.
El control remoto maneja el sistema
y las funciones básicas del iPod o del
iPhone.
?
Para obtener información adicional
sobre el sistema, consulte la Guía del
usuario completa en
http://global.Bose.com
Sólo EE UU:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Resolución de problemas
El iPod o el iPhone no se acopla
correctamente o no se carga:
Compruebe si hay obstrucciones en los
conectores de la base y vuelva a acoplar
el dispositivo.
Retire la funda del iPod o del iPhone.
No hay sonido:
Asegúrese de que el sistema está
conectado a una fuente de CA.
Suba el volumen del sistema y
compruebe que está reproduciéndose
la fuente. El volumen puede ajustarse
utilizando el control remoto del sistema
SoundDock Series III o los controles de
volumen del iPod o iPhone.
Retire el iPod o iPhone de la base
durante 5 segundos y, a continuación,
vuelva a acoplarlo firmemente.
Desenchufe el cable de alimentación
durante 1 minuto y vuelva a enchufarlo.
De este modo se reiniciará el sistema.
El iPod o iPhone no responde al
control remoto:
Asegúrese de apuntar con el control
remoto directamente al centro
del sistema.
Sustituya la batería del control remoto.
Información técnica
Dimensiones y peso
16,89 x 30,26 x 16,47 cm
(alto x ancho x fondo)
(6,65 x 11,91 x 6,48 pulgadas)
2,1 kg (4,6 libras)
Fuente de alimentación
Entrada: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
76-97 VA
Para solicitar una copia impresa de la Guía del usuario
completa, consulte en la hoja de información de
contacto los números de teléfono correspondientes a
su región.
SoundDock y el diseño del sistema SoundDock son marcas
comerciales de Bose Corporation registradas en Estados
Unidos y otros países.
iPhone, iPod
y iPod touch son marcas comerciales
de Apple Inc., registradas en EE UU y otros países, y Apple
Lightning es una marca comercial de Apple Inc.
“Made for iPod” y “Made for iPhone” significan que
el accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse
específicamente con iPod o iPhone, respectivamente, y
que el desarrollador certifica que cumple las normas de
rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable
del uso de este dispositivo ni de que cumpla las normas
de seguridad y regulatorias. T
enga en cuenta que el uso
de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al
rendimiento inalámbrico.
Cumplimente para conservar
como referencia
Cumplimente y conserve como referencia.
Número de serie (en la tarjeta de garantía):
_________________________________________________
Este puede ser un buen momento para registrar el sistema SoundDock
®
Series III. Para ello, visite simplemente http://global.Bose.com/register.
Perehdy tärkeisiin turvaohjeisiin, takuuseen
ja yhteystietoihin.
Aloittaminen
Huomautus: SoundDock
®
Series III on
yhteensopiva Apple Lightning -liitännällä
varustettujen iPod- ja iPhone-mallien
kanssa sekä lataa niitä.
Aseta järjestelmä tasaiselle tukevalle
alustalle.

Yhdistä muuntaja järjestelmän
takaosan virransyöttöliitäntään.
Kiinnitä virtajohdon pieni pää
muuntajaan.
Työnnä pistoke pistorasiaan. Kuulet
lyhyen napsahduksen sen merkiksi,
että virta on yhdistetty.
Aseta iPod tai iPhone telakkaan.
iPod tai iPhone latautuu ollessaan
telakassa.
Paina kaukosäätimen -painiketta.
Voit ohjata kaukosäätimellä iPodin tai
iPhonen perustoimintoja.
?
Lisätietoja on varsinaisessa
käyttöohjeessa: http://global.Bose.com
Vain Yhdysvallat:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Ongelmanratkaisu
iPod tai iPhone ei toimi oikein tai
ei lataudu:
Tarkista, ettei telakan liitännöissä
ole esteitä ja aseta laite uudelleen
paikalleen.
Irrota iPodin tai iPhonen kotelo.
Ei ääntä:
Varmista, että järjestelmä saa virtaa.
Lisää äänenvoimakkuutta ja varmista,
että lähde on toiminnassa. Voit säätää
äänenvoimakkuutta SoundDock Series
III -kaukosäätimen tai iPodin tai iPhonen
äänenvoimakkuudensäätimien avulla.
Poista iPod/iPhone telakasta 5 sekunniksi
ja aseta se tiukasti takaisin paikalleen.
Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi
ja työnnä se takaisin. Tämä nollaa
järjestelmän.
Kaukosäädin ei ohjaa iPodia
tai iPhonea:
Osoita kaukosäätimellä suoraan
järjestelmän keskelle.
Vaihda kaukosäätimen paristo.
Tekniset tiedot
Koko ja paino
6,65’’ K x 11,91 ‘‘L x 6,48 ‘‘S
(K 16,89 cm x L 30,26 cm x S 16,47 cm)
2,1 kg (4,6 lb)
Virtalähteen luokitus
Syöttö: 100-240 V , 1,25 A, 50-60 Hz,
76-97 VA
Voit pyytää käyttöohjetta paperilla ottamalla yhteyden
oman alueesi asiakaspalveluun. Puhelinnumero näkyy
yhteystietoarkilla.
SoundDock ja SoundDock -järjestelmän muotoilu ovat Bose
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
iPhone, iPod
ja iPod touch ovat Apple
Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä. Apple Lightning on Apple Inc:n
tavaramerkki.
Made for iPod tai Made for iPhone merkitsee, että
sähkölaite on suunniteltu erityisestiiPodiin tai iPhoneen
yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää
Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisenlaitteen
toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset
ja on määräysten mukainen. Huomaa, että tämän varusteen
käyttäminen iPodin tai iPhonen kanssa voi vaikuttaa
langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.
Säilytä tiedot
Säilytä tiedot.
Sarjanumero (pohjapaneelissa):
_________________________________________________
Nyt on oikea aika rekisteröidä SoundDock
®
Series III -järjestelmä.
Voit tehdä sen helposti osoitteessa http://global.Bose.com/register.
Prenez le temps de consulter attentivement
les consignes de sécurité, la garantie et
les informations de contact.
Prise en main
Remarque: le système SoundDock
®
série III
fonctionne avec (et recharge) les modèles
d’iPod et d’iPhone dotés d’un connecteur
Lightning d’Apple.
Placez le système sur une surface
horizontale stable.

Raccordez l’adaptateur secteur au
connecteur d’entrée basse tension
DC POWER à l’arrière du système.
Insérez la petite extrémité du câble
d’alimentation dans le jack du boîtier
d’alimentation.
Branchez le cordon d’alimentation à une
prise secteur. Un signal sonore indique
que l’appareil est connecté au secteur.
Insérez l’iPod ou l’iPhone dans la
station d’accueil.
L’iPod/iPhone se recharge une fois mis
en place.
Appuyez sur la touche de la
télécommande. La télécommande
contrôle le système et les fonctions de
base de l’iPod/iPhone.
?
Pour plus d’informations sur votre
système, consultez le Guide du
propriétaire à l’adresse
http://global.Bose.com
USA uniquement :
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII
Résolution des problèmes
Votre iPod ou iPhone ne s’insère pas
correctement dans la station d’accueil
ou ne se recharge pas :
Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstructions sur
les connecteurs de la station d’accueil et
remettez l’appareil en place.
retirez le boîtier de l’iPod ou iPhone.
Aucun son n’est émis :
Assurez-vous que le système est alimenté
électriquement.
Montez le volume et assurez-vous que
la source est en lecture. Pour ajuster le
volume, utilisez les touches + ou – de la
télécommande du SoundDock Série III ou
le contrôle de volume de l’iPod ou iPhone.
Retirez votre iPod/iPhone de la station
d’accueil, attendez cinq secondes et
remettez-le en place.
Débranchez le câble secteur pendant
une minute, puis rebranchez-le.
Cette opération réinitialise le système.
L’iPod/iPhone ne répond pas à la
télécommande :
Veillez à pointer la télécommande
directement vers le centre du système.
Remplacez la pile de la télécommande.
Informations techniques
Taille et poids
16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm
2,1 kg
Alimentation électrique
Entrée: 100-240V, 1,25A, 50-60Hz,
76-97 VA
Pour obtenir une copie imprimée du manuel
d’utilisation complet, appelez le numéro de téléphone
correspondant à votre pays sur la carte d’informations
de contact.
SoundDock et le design du système SoundDock sont
des marques déposées de Bose Corporation aux États-Unis
et dans d’autres pays.
iPhone, iPod et iPod touch sont des marques
commerciales d’Apple Inc. et des marques déposées aux
États-Unis et dans d’autres pays, et Apple Lightning est une
marque commerciale d’Apple Inc.
Les expressions « Conçu pour l’iPod » et « Conçu pour
l’iPhone » signifient qu’un accessoire électronique a été
conçu pour être connecté respectivement à un iPod ou à
un iPhone et que son fabricant certifie la conformité avec
les standards de performances d’Apple. Apple n’est pas
responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa
conformité avec les normes de sécurité. Prière de noter que
l’utilisation de cet accessoire avec un iPod ou iPhone peut
avoir un effet adverse sur ses fonctions de liaison sans fil.
Renseignements à conserver
Renseignements à noter et conserver :
Numéro de série (sur la carte de garantie) :
_________________________________________________
C’est le bon moment pour enregistrer vootre système SoundDock
®
Série
III. Pour ce faire, visitez la page http://global.Bose.com/register.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Bose 3 Ohjekirja

Kategoria
Docking speakers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös